EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2017

УДК 351

 

О. В. Білозір,

Кандидат юридичних наук,

доцент кафедри публічного адміністрування

Міжрегіональної академії управління персоналом

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В МЕЖАХ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

 

Oksana Bilozir,

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration,

Interregional Academy of Personnel Management

 

IMPROVEMENT OF METHODS OF PUBLIC RELATIONS WITHIN BETWEEN STATE SOCIAL POLICY

 

Визначено, у сучасній економіці також використовується метод синергетики. Синергетика віднесена до загальним методам пізнання з тієї причини, що вона виступає як відносно нове світобачення, світосприйняття, докорінно міняє сформовані розуміння необхідного (закономірного, детермінованого) і випадкового в самих основах світоустрою. Вона, по своєму, трактує причини і форми розвитку процесів економічної, політичної, соціальної та інших сфер людської діяльності, в зв'язку з чим подібний погляд представляє певний інтерес при дослідженні державної соціальної політики. А так як абсолютно очевидно, що державної соціальної політики є в якійсь мірі відкритою системою, то вона не може не використовувати в своєму арсеналі методологію синергетики. На нашу думку, відносна самоорганізація в трансформаційний період може бути присутнім в окремі незмінні моменти, короткострокові в часі, так як сучасна економіка розвивається досить динамічно і державна соціальна політика піддається численним протиріччям і впливів.

Зазначено, що дану систему, як і всі інші, створила людина, і після її запуску при стабілізації економічного ладу і відносин в суспільстві, система якийсь час може працювати само організовано. Але якщо її довгий час не підтримувати, не "ремонтувати" і розвивати, а також оновлювати і замінювати або модернізувати окремі її складові, то система може давати збій, працювати неякісно, ні в тому ритмі, що відбивається на рівні життя людини, який (людина ) починає застосовувати заходи для її поновлення або навіть заміни [3, c.505]. В цьому випадку, якийсь час йде на запуск системи і в країні відбувається плутанина, відсутній порядок, який, після запуску економічної системи, відновлюється, відбувається стабілізація і знову економічна система і всі вхідні в неї підсистеми, в тому числі і соціальної політики як системи, також упорядковується; і відносини, що виникають в них, стабілізуються і так до нескінченності. Основні підходи такого загальнонаукового методу як метод системно-структурного аналізу стосовно державної соціальної політики полягають, на нашу думку, в наступному: соціальна політика держави може бути представлена як цілісний механізм взаємопов'язаних цілей і дій її елементів; соціальна політика держави утворює певну єдність економіки, суспільства і держави; соціальна політика окремого рівня сама є елементом системи більш високо порядку застосування а; елементи і дії, що використовуються при проведенні державної соціальної політики на кожному підрівні виступають як системи більш низького порядку.

 

It is determined that in the modern economy the synergetic method is also used. Synergetics refers to the general methods of cognition for the reason that it acts as a relatively new worldview, worldview, radically changes the formed understanding of the necessary (regular, deterministic) and accidental in the very foundations of world order. It, in its own right, interprets the causes and forms of the development of processes of economic, political, social and other spheres of human activity, in connection with which such a view is of some interest in the study of state social policy. And since it is quite obvious that state social policy is to some extent an open system, it cannot but use synergetic methodology in its arsenal. In our opinion, relative self-organization in the transformational period can be present in certain unchanging moments, short-term in time, as the modern economy is developing quite dynamically and the state social policy is subject to numerous contradictions and influences.

It is stated that this system, like all others, was created by a person, and after its launch, with stabilization of the economic order and relations in society, the system can work independently for a while. But if for a long time it is not maintained, not "repaired" and developed, as well as updating and replacing or upgrading its individual components, then the system may fail, work poorly, or in a rhythm that affects the standard of living of a person who (a person ) begins to apply measures for its renewal or even replacement [3, p.505]. In this case, some time goes into launching the system and there is confusion in the country, there is no order, which, after the economic system is started, is restored, the economic system and all subsystems, including social policy as a system, are stabilized, also sorted; and the relationships that arise in them are stabilized and so on forever. The basic approaches of such a general scientific method as the method of system-structural analysis in relation to state social policy are, in our opinion, the following: the social policy of the state can be presented as a coherent mechanism of interrelated goals and actions of its elements; the social policy of the state forms a certain unity of economy, society and state; individual-level social policy is itself an element of the higher-order system; elements and actions used in the conduct of state social policy at each sub-level act as lower order systems.

 

Ключові слова: методи суспільних відносин, державна соціальна політика, методологія синергетики, трансформаційний період, системно-структурний аналіз.

 

Keywords: methods of public relations, state social policy, synergetics methodology, transformation period, system-structural analysis.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Діалектичний метод висвічує боротьбу між старим і новим, між відживаючим і народжується в суспільному житті, а значить - дає можливість розуміти державну соціальну політику на більш високому рівні. А так як державної соціальної політики постійно удосконалює суспільні відносини, які неймовірно динамічні, то діалектичний метод пізнання державної соціальної політики, на нашу думку, необхідний на будь-якому етапі розвитку економіки, особливо в трансформаційні періоди.

У сучасній економіці також використовується метод синергетики. Синергетика віднесена до загальним методам пізнання з тієї причини, що вона виступає як відносно нове світобачення, світосприйняття, докорінно міняє сформовані розуміння необхідного (закономірного, детермінованого) і випадкового в самих основах світоустрою. Вона, по своєму, трактує причини і форми розвитку процесів економічної, політичної, соціальної та інших сфер людської діяльності, в зв'язку з чим подібний погляд представляє певний інтерес при дослідженні державної соціальної політики. А так як абсолютно очевидно, що державної соціальної політики є в якійсь мірі відкритою системою, то вона не може не використовувати в своєму арсеналі методологію синергетики. На нашу думку, відносна самоорганізація в трансформаційний період може бути присутнім в окремі незмінні моменти, короткострокові в часі, так як сучасна економіка розвивається досить динамічно і державна соціальна політика піддається численним протиріччям і впливів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Наукові дослідження, пов'язані із з'ясуванням особливостей формування теоретико-методологічних аспектів  державної соціальної політики, проводила низка українських і зарубіжних вчених, серед яких В. Бабкіна, В. Горбатенка, Е. Гансової, О. Іванової, П. Рабиновича, В. Селиванова, А. Сіленко та ін. Хоча в роботах цих та інших авторів розглянуто різні теоретико-методологічні та практичні аспекти державної соціальної політики, залишається низка не повною мірою висвітлених питань, пов'язаних з особливостями удосконалення методів суспільних відносин в межах державної соціальної політики в умовах євроінтеграції.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

У даній статті є визначення особливостей, системних проблем та актуальних питань удосконалення методів суспільних відносин в межах державної соціальної політики.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Синергетика виходить з того, що в будь-якій відкритій системі живої і неживої природи (а значить і в державної соціальної політики) відбуваються аналогічні процеси самоорганізації. В результаті взаємодії із зовнішнім середовищем стійка система при певних умовах переходить в динамічний режим, відповідний нерівноважному станом. В результаті система стає нестійкою, схильною до флуктуацій (від лат. fluctatio - коливання), тобто випадковим відхиленням від нерівноважного стану [1, c.103]. Наростання таких відхилень розхитують систему, веде до змін її структури. Становлення нової стійкої системи проходить через точку біфуркації (від лат. bifurcatio - роздвоєння, розгалуження), що дуже важливо державної соціальної політики, тобто точку розгалуження шляхів еволюції системи [2, c. 458].

Наша точка зору, що призводить до розуміння нелінійності як багатолінійні і багатоваріантності державної соціальної політики в одне і теж можливий час. Але якщо державної соціальної політики, з точки зору синергетики, слід розглядати як систему впливів, то чому мова йде про присутність внутрішньосистемних процесів самоорганізації? Мабуть, цю, так звану самоорганізацію слід розглядати як дії наступного системного рівня державної соціальної політики, які вже направлені вищим рівнем державної соціальної політики в одне русло. Самоорганізація, або як ми її розуміємо, - рух за інерцією, може дійсно виникнути під час хаосу. Але тут мова, швидше за все, йде про налагодженому механізмі прояви соціальної політики, який дозволяє створеній системі якийсь час рухатися за інерцією до наступного впливу.

А з іншого боку, економічна система складається з безлічі підсистем або систем, однією з яких є система соціальної політики (національна, регіональна, місцева). Дану систему, як і всі інші, створила людина, і після її запуску при стабілізації економічного ладу і відносин в суспільстві, система якийсь час може працювати само організовано. Але якщо її довгий час не підтримувати, не "ремонтувати" і розвивати, а також оновлювати і замінювати або модернізувати окремі її складові, то система може давати збій, працювати неякісно, ні в тому ритмі, що відбивається на рівні життя людини, який (людина ) починає застосовувати заходи для її поновлення або навіть заміни [3, c.505]. В цьому випадку, якийсь час йде на запуск системи і в країні відбувається плутанина, відсутній порядок, який, після запуску економічної системи, відновлюється, відбувається стабілізація і знову економічна система і всі вхідні в неї підсистеми, в тому числі і соціальної політики як системи, також упорядковується; і відносини, що виникають в них, стабілізуються і так до нескінченності.

Основні підходи такого загальнонаукового методу як метод системно-структурного аналізу стосовно державної соціальної політики полягають, на нашу думку, в наступному: соціальна політика держави може бути представлена як цілісний механізм взаємопов'язаних цілей і дій її елементів; соціальна політика держави утворює певну єдність економіки, суспільства і держави; соціальна політика окремого рівня сама є елементом системи більш високо порядку застосування а; елементи і дії, що використовуються при проведенні державної соціальної політики на кожному підрівні виступають як системи більш низького порядку [4].

Як бачимо, при використанні даного методу пізнання державної соціальної політики її можна також розуміти як під ревну систему, але при цьому виокремлювати не діють або бездіяльності окремих рівнів, а їх елементи та встановити специфіку кожного з елементів, що в сукупності призведе до пізнання сутності.

Найтіснішим чином пов'язаний з методом системно-структурного аналізу, функціональний метод використовується для виділення в єдиній державної соціальної політики складових її структурних частин під кутом зору їх соціально-економічного призначення, ролі, форм, функцій, компетенції та взаємозв'язків між ними.

Адже одного лише відокремлення складових державної соціальної політики, виробленого при системно-структурному аналізі, недостатньо. Саме функціональний метод допомагає виявити зв'язку між складовими системи державної соціальної політики і її інструментами, які надають структурно-організованому об'єкту соціально-економічної політики в цілому єдність і цілісність. Головне місце в даному випадку відводиться функціональній характеристиці складових державної соціальної політики, розмежування і взаємозв'язку їх функцій. Виявлення ж усього різноманіття внутрішніх і зовнішніх зв'язків державної соціальної політики дозволяє виявити в ній недоліки і знайти шляхи їх усунення [5, c.11].

Функціональний і системно-структурний методи взаємопов'язані настільки, що деякі автори не поділяють їх і описують, об'єднуючи під однією назвою. Але ми все ж їх поділяємо, так як, на нашу думку, у кожного з них своє призначення.

Метод живого пізнання зобов'язує «вжитися», співпереживати в досліджувану категорію, наприклад державна соціальна політика, зрозуміти її внутрішній світ і призначення.

Цей метод знання державної соціальної політики передбачає присутність людини (особистості) на всіх рівнях державної політики.

Метод життєвого пізнання дозволяє більш глибоко зрозуміти зміст, сутність державної соціальної політики через її практичне прояв, що досить актуально, так як тільки поєднання теорії з практикою може привести до формування оптимальної для кожного етапу розвитку державної соціальної політики [6, c.107].

Суть соціологічного методу полягає в розкритті тих суспільних умов, які викликали до життя державної соціальної політики і при повторенні яких політика держави повторюється знову; виявлення первинної форми державної соціальної політики, з'ясування поступових змін і встановлення правила, в який бік дані сили повинні змінювати розвиток державної соціальної політики.

Соціологічні методи націлені на вивчення фактичного поведінки людей при формуванні та проведенні державної соціальної політики, їх ставлення до політики, мотиви і дії.

Поведінковий аспект, відносини, інтереси і мотиви суб'єктів, що визначають і проводять державну соціальну політику на всіх рівнях державної влади досить важливий при дослідженні політики як явища, так як вона проявляється через дії конкретної людини, який повинен при цьому задовольняти свої особисті інтереси [7, c.109]. Міра особистих і суспільних інтересів може бути визначена або виявлена, на наш погляд, за допомогою соціологічного методу.

Порівняння, якому в науковому пізнанні належить досить важливе місце, є метод зіставлення об'єктів державної соціальної політики з метою виявлення подібності або відмінності між ними. Порівняння соціально-економічних політик різних держави або періодів розвитку економіки заняття досить давнє. Наприклад, Монтеск'є прагнув шляхом порівняння вивчити дух законів і визначити принципи гарної системи правління.

 

Рис. 1. Державне регулювання ринку праці в межах державної соціальної політики

 

Порівняльний метод, з точки зору його структури, складається з декількох стадій: дослідження кожної окремо з порівнюваних соціальних політик з метою виявлення їх істотних ознак і характеристик; порівняння виявлених ознак і характеристик соціальних політик з метою встановлення загальних ознак або ознак подібності і ознак-ознак відмінності, наприклад, при порівнянні нової соціально-економічної політики і сучасної державної соціальної політики; оцінка встановлених ознак подібності та відмінності, з точки зору проведеного дослідження [8].

Глибокий порівняльний аналіз державної соціальної політики передбачає вивчення культурних, національних та інших факторів, що викликали до життя досліджувані інститути, а також встановлення їх соціального значення.

На нашу думку, порівняльний метод допомагає виявити загальний кістяк державної соціальної політики при порівнянні політик різних держави або періодів розвитку економіки, тоді як при порівнянні кожної окремо державної соціальної політики рівнів державної влади можна прийти до розуміння більш конкретних, односпрямованих їх дій [9].

Критичний метод за своєю природою близький до порівняльного методу, однак їх не слід ототожнювати, так як вони переслідують різні цілі. Якщо кінцевою метою порівняльного методу є з'ясування загальних і специфічних принципів розвитку соціальної політики шляхом порівняння політики різних країн або рівнів влади, то мета критичного метода- з'ясування того, наскільки діюча соціальна політика відповідає потребам часу і місця, які зміни слід було б внести в існуючу соціальну політику в цілому і в окремі її складові [10].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Історичний метод не обмежується завданням з'ясування історичного розвитку державної соціальної політики. Він просто служить інструментом для систематичного вивчення діючої соціальної політики.

Розкриваючи історичні особливості державної соціальної політики, що розглядається метод попереджає можливість помилок в теоретичних поглядах, несогласуемих з історично що склалися поглядами суспільства та тощо.

Як бачимо, використовувані при дослідженні державної соціальної політики держави принципи і методи мають як загальні, так і специфічні риси. Але, як показує проведена їх систематизація, представлена методологія здійснення дослідження державної політики в комплексі доповнена автором такими методами як: моносуб'єктністю і багаторівневий, принципом багато варіантності; методом синергетики.

На нашу світобачення, моносуб'єктністю метод пізнання державної соціальної політики, також як і будь-якого іншого явища або економічного процесу, представлений присутністю людини при проведенні, формуванні та дослідженні державної соціальної політики. Саме людина (людина праці, людина-підприємець, державний чоловік) у всіх його формах є як об'єктом, так і суб'єктом державної соціальної політики і тому ми його розглядаємо як «моносуб’єкт». Отже, вивчення ідеології людини як системно, історично, функціонально, так і за допомогою синергетики дозволяє більш повно представити сутність соціальної політики, розібратися у всьому різноманітті соціальних явищ і процесів, які визначаються за допомогою державної соціальної політик, людини праці, людини-підприємця, тобто суспільства в цілому, представленого також тим же людиною. Метод моносуб'єктністю аналізу державної соціальної політики, а також принцип урахування особистісного фактора, як ми вважаємо, повинен бути використаний на всіх рівнях господарювання, а також на рівні державної влади. А так як у соціальної  політики, на нашу думку, є свій механізм, органічно вплетений в господарський механізм, то дослідження рівнів механізму, можна розглядати як багаторівневий метод дослідження.

 

Література.

1. Ambler T., Barrow S. The Employer Brand. Journal of Brand Management. 1996. Nr. 4. Рр. 185- 206.

2. Sullivan S.E. The changing nature of careers: a review and research agenda. Journal of Management. 1999. Vol. 25. Рp. 457-475. URL: https://www.researchgate.net/publication/254121234_The_Changing_Nature_of_Careers_A_Review_and_Research_A genda

3. Backhaus K., Tikoo S. Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International. 2004. Vol. 9, No. 5. Pp. 501-517.

4. Towers Watson: Employee Engagement to the Power of Three. URL: https://www.willistowerswatson.com/- /media/WTW/Insights/2016/02/willis-towers-watson-the-power-of-three.pdf

5. Edwards M.R. An integrative review of employer branding and OB theory. Personnel Review. 2010. No. 39(1-2). Pp. 5-23.

6. Aggerholm H., Andersen S. E., Thomsen C. Conceptualizing employer branding in sustainable organizations. Corporate Communications: An International Journal. 2011. No. 16(2). Pp. 105–123.

7. ISO and social responsibility. URL: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/socialresponsibility.pdf

8. Дацій О.І. Зростання якості життя як критерій дій української влади в умовах розвитку інформаційного суспільства // Публічне урядування. – 2016. - № 4 (5) – С. 93-100.

9. Talent report: what workers want in 2012. URL: https://netimpact.org/docs/publicationsdocs/NetImpact_WhatWorkersWant2012.pdf

10. Millennials want to work for employers committed to values and ethics. URL: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/may/05/millennials-employment-employers-values-ethics-jobs

 

References.

1. Ambler, T. and Barrow, S. (1996) “The Employer Brand”, Journal of Brand Management, vol. 4, рр. 185- 206.

2. Sullivan, S.E. (1999), “The changing nature of careers: a review and research agenda”, Journal of Management, vol. 25, pp. 457-475, available at: https://www.researchgate.net/publication/254121234_The_Changing_Nature_of_Careers_A_Review_and_Research_A genda (Accessed 25 July 2017).

3. Backhaus, K. and Tikoo, S. (2004), “Conceptualizing and researching employer branding”, Career Development International , vol. 9, no. 5, pp. 501-517.

4. Towers Watson: Employee Engagement to the Power of Three, available at: http://www.towerswatson.com/DownloadMedia.aspx?media={4739D5C7-6B11-4009-90F8-8D6F70646240} (Accessed 25 July 2017).

5. Edwards, M.R. (2010), “An integrative review of employer branding and OB theory”, Personnel Review, vol. 39(1-2), pp. 5-23.

 6. Aggerholm, H. Andersen, S. E. and Thomsen, C. (2011), “Conceptualizing employer branding in sustainable organizations”, Corporate Communications: An International Journal, vol. 16(2), pp. 105–123.

7. ISO Central Secretariat (2007), “ISO and social responsibility, available at: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/socialresponsibility.pdf (Accessed 25 July 2017).

8. Datsii, O.I. (2016), “Growth of quality of life as a criterion for action of the Ukrainian authorities in the context of the development of an information society”, Public administration, Vol. 4 (5) - pp. 93-100.

9. Net Impact (2012), “Talent report: what workers want in 2012, available at: https://netimpact.org/docs/publicationsdocs/NetImpact_WhatWorkersWant2012.pdf (Accessed 25 July 2017).

10. Jenkin, M. (2015), “Millennials want to work for employers committed to values and ethics, available at: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/may/05/millennials-employment-employers-values-ethics-jobs (Accessed 25 July 2017).

 

 Стаття надійшла до редакції 20.08.2017 р.