EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Т. І. Биркович, В. І. Биркович, О. С. Кабанець

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.2

УДК: 351.077:004

Т. І. Биркович, В. І. Биркович, О. С. Кабанець

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів сфери цифрових трансформацій в системі публічного управління та адміністрування, враховуючи сучасний стан державотворення та актуальність цього напряму за сучасних умов формування інформаційного суспільства та цифровізації усіх сфер (публічної та приватної) відносин його учасників, глобалізаційних процесів у сфері політичних, економічних, соціальних, культурних, правових та інших факторів, та процесів інтеграції до єдиного світового цифрового ринку. Здійснено аналіз понятійно-категоріального апарату з проблематики цифрових трансформацій та цифрового розвитку сфери публічного управління та адміністрування, що є важливою умовою для економічного, соціального та культурного зростання країни. Проаналізовано публікації у сфері інформаційних технологій щодо розуміння цифрових трансформацій та особливості їх публічного управління та адміністрування, з’ясовано, що цифрова трансформація практиками розглядається як подорож, яка, швидше за все, не матиме кінця, хіба що тільки у часі існування, наприклад, компанії. Виділено особливості цифрових трансформацій та основні принципи цифровізації усіх сфер державного управління. Розкрито фактори впливу на її розвиток та наведено ключові комплексні визначники цифрових трансформацій. Доведено, що слабкою ланкою механізмів публічного управління у сфері цифрових трансформацій є люди, оскільки вони вимагають найбільше уваги з боку керівництва щодо поступового ознайомлення та введення їх у трансформаційні проекти, використання нових методик і звикання до нових правил, процедур та культури. Зазначено, що для успішного формування механізмів публічного управління у сфері цифрових трансформацій виділено ефективно функціонуючі компоненти: нормативно-правова база; навички, необхідні учасникам усіх сфер (публічної та приватної) відносин його учасників, процесів для використання можливостей цифрових технологій; ефективні й підзвітні інститути тощо. Визначено умови, за яких умов «цифрові» технології виконуватимуть завдання щодо підвищення ефективності державного управління. Доведено, що цифрові трансформації в державному секторі України – це основа його реформування та потенційний приклад для всієї країни, яким чином потрібно використовувати переваги «цифрового» світу, котрі будуть значно стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних чинників розвитку демократії в Україні, підвищення продуктивності, економічного зростання, створення робочих місць, а також підвищення якості життя громадян України.

Ключові слова: державне управління; електронне урядування; електронні послуги; інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); цифрові трансформації.

Література

1. Биркович Т. І., Биркович В. І., Кабанець О. С. Актуальні питання щодо запровадження електронного урядування у сфері екології та природних ресурсів URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2019/13.pdf (Дата звернення 23.09.2019р.).
2. Гапєєв Л. Електронне урядування: проблеми, пріоритети, завдання. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2018/march/issue-3/article-34920.html (Дата звернення 23.09.2019р.).
3. Качний О. Законодавчі аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій – стратегічного напряму оптимізації державного управління // Державне управління: удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015. №5.URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853 (Дата звернення: 23.09.2019).
4. Ковальова Ю. О. Поняття публічних послуг та їх місце 
у розбудові «сервісної» держави. URL : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/429-ponyattya-publichnykh-posluh-ta-yikh-mistse-u-rozbudovi-servisnoyi-derzhavy-kovalova-yu-o (Дата звернення 23.09.2019р.).
5. Куйбіда В. С., Карпенко О. В., Наместнік В. В., Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. URL : http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478-cfe8-4d31-971b-d5116efff458.pdf
6. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http:// www.president.gov.ua/documents/18688.html (Дата звернення: 23.09.2019р.).
7. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження КМУ від 20 вересня 2017 р. №649-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80 (Дата звернення 23.09.2019р.).
8. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року № 2250-р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80 (Дата звернення: 23.09.2019).
9. Степанов В. Ю. Сучасні інформаційні технології в державному управлінні. URL : file:///C:/Users/Admin/Downloads/ecde_2010_9_32.pdf (Дата звернення: 23.09.2019).
10. Струтинська І., Козбур Г. Основні стимули цифрових трансформацій малого та середнього бізнесу України. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/28144/2/XXI_NK_2019_Strutynska_I-Basic_performance_of_digital_73-74.pdf (Дата звернення: 23.09.2019).
11. Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020): Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року: Проект. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Дата звернення: 23.09.2019).
12. Яненкова І. Г. Цифрова трансформація промисловості України: ключові акценти. URL: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2017-4_0-pages-179_184.pdf
13. The digital transformation of industry (A European study commissioned by the Federation of German Industries (BDI) and conducted by Roland Berger Strategy Consultants). URL: http://bdi. eu/media/user_upload/Digital_Transformation.pdf (Дата звернення 23.09.2019р.).

Tetyana Byrkovych, Viktor Byrkovych, Alexander Kabanets

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF DIGITAL TRANSFORMATION

Summary

The article is devoted to the research of theoretical aspects of the sphere of digital transformations in the system of public administration and administration, taking into account the current state of state formation and the relevance of this area in the current conditions of formation of information society and digitization of all spheres (public and private) of its participants, globalization processes in the sphere of economy, political processes social, cultural, legal and other factors and processes of integration into the global digital single market. The analysis of the conceptual and categorical apparatus on the problems of digital transformations and digital development of the sphere of public administration and administration is carried out, which is an important prerequisite for the economic, social and cultural growth of the country. Information technology publications have been analyzed to understand digital transformations and the features of their public administration and administration, and it has been found that digital transformation is seen as a journey that is likely to have no end, except only in the lifetime of, for example, companies. . Features of digital transformations and basic principles of digitization of all spheres of public administration are highlighted. The factors of influence on its development are revealed and the key complex determinants of digital transformations are presented. People have been proven to be a weak link in public governance in the field of digital transformation, as they require the most attention from management on the gradual introduction and introduction of transformation projects, the use of new techniques, and an adaptation to new rules, procedures and cultures. It was noted that for the successful formation of mechanisms of public administration in the field of digital transformations, the effectively functioning components were identified: regulatory framework; skills needed for participants in all spheres (public and private) of its participants, processes for harnessing digital capabilities; effective and accountable institutions and more. The conditions under which "digital" technologies will fulfill the tasks of increasing the efficiency of public administration are determined.
It is proved that digital transformation in the public sector of Ukraine is the basis of its reform and a potential example for the whole country, how to use the benefits of the "digital" world, which will significantly stimulate the development of an open information society as one of the essential factors for the development of democracy in Ukraine, productivity, economic growth, job creation, and improving the quality of life of Ukrainian citizens.

Keywords: government; e-government; e-services; information and communication technologies (ICT); digital transformation.

References

1. Byrkovych, T. I. Byrkovych, V. I. and Kabanets', O. S. (2019), “Current issues on the implementation of electronic governance in the field of ecology and natural resources”, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2019/13.pdf (Accessed 10 Sept 2019).
2. Hapieiev, L. (2018), “E-Governance: Problems, Priorities, Tasks”, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2018/march/issue-3/article-34920.html (Accessed 10 Sept 2019).
3. Kachnyj, O. (2015), “Legal aspects of implementation of information and communication technologies that are strategic directions of optimization of public administration”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 5, available at: (Accessed 10 Sept 2019). http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853 (Data zvernennia: 23.09.2019).
4. Kovalyova, Yu.O. (2015), “The concept of public services and their place in the construction of a "service" state”, Administratyvne pravo i protses, vol.1, available at: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/429-ponyattya-publichnykh-posluh-ta-yikh-mistse-u-rozbudovi-servisnoyi-derzhavy-kovalova-yu-o (Accessed 25 June 2019).
5. Kujbida, V. S. Karpenko, O. V. and Namestnik, V. V. (2018), “Digital governance in Ukraine: basic definitions of the conceptual categorial apparatus”, available at: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478-cfe8-4d31-971b-d5116efff458.pdf (Accessed 10 Sept 2019).
6. President of Ukraine (2015), Decree “On the strategy of sustainable development “Ukraine - 2020”, available at: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html (Accessed 10 Sept 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order “On approval of the Concept of Development of e-Governance in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80 (Accessed 05 July 2019).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Order “On Approval of the Concept of E-Government Development in Ukraine”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80 (Accessed 10 Sept 2019).
9. Stepanov, V. Yu. (2010), “Modern information technologies in public administration”, available at: file:///C:/Users/Admin/Downloads/ecde_2010_9_32.pdf (Accessed 10 Sept 2019). (Data zvernennia: 23.09.2019).
10. Strutyns'ka, I. and Kozbur, H. (2019), “Main incentives for digital transformation of small and medium-sized businesses in Ukraine”, available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/28144/2/XXI_NK_2019_Strutynska_I-Basic_performance_of_digital_73-74.pdf (Accessed 10 Sept 2019).
11. Hi-Tech Office Ukraine (2016), “Digital Agenda of Ukraine 2020 (Digital Agenda 2020): Conceptual Background (Version 1.0). Priority Areas, Initiatives, Digitization Projects of Ukraine to 2020: Project”, available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 10 Sept 2019).
12. Yanenkova, I. H. (2017), “Digital transformation of the Ukrainian industry: key emphases”, available at: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2017-4_0-pages-179_184.pdf (Accessed 10 Sept 2019).
13. A European study commissioned by the Federation of German Industries (BDI) and conducted by Roland Berger Strategy Consultants (2015), “The digital transformation of industry”, available at: http://bdi.eu/media/user_upload/Digital_Transformation.pdf (Accessed 10 Sept 2019).

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 4043

Відомості про авторів

Т. І. Биркович

доктор наук з державного управління, професор,Київський університет культури, м. Київ

Tetyana Byrkovych

D. Sc. in Public Administration, Professor, Kyiv University of Culture

ORCID:

0000-0003-3276-2029


В. І. Биркович

кандидат наук з державного управління, доцент,директор Ужанського національного природного парку,смт. Великий Березний, Закарпаття

Viktor Byrkovych

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor, director of Uzhansky National Park

ORCID:

0000-0003-2263-9895


О. С. Кабанець

кандидат юридичних наук, Київський університет культури

Alexander Kabanets

Candidate of Legal Sciences, Kiev University of Culture

ORCID:

0000-0003-1272-6725

Як цитувати статтю

Биркович Т. І., Биркович В. І., Кабанець О. С. Механізми публічного управління у сфері цифрових трансформацій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1488 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.2

Byrkovych, Tetyana, Byrkovych, Viktor and Kabanets, Alexander (2019), “Mechanisms of public administration in the field of digital transformation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1488 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.