EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Н. С. Западнюк, А. В. Недашківська, А. А. Ковальчук

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.81

УДК: 351

Н. С. Западнюк, А. В. Недашківська, А. А. Ковальчук

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація

В статті обґрунтовано методологічний підхід до формування механізму державного регулювання щодо забезпечення стійкого екологічного розвитку, що розкриває його структурно-змістовну основу та передбачає: виділення та аналіз загроз стійкому екологічному розвитку; визначення цілей й завдань для об’єктів щодо попередження та ліквідації наслідків впливу чинників екологічної небезпеки, а також для суб’єктів щодо забезпечення умов захисту від екологічної небезпеки; виділення пріоритетних об’єктів державного впливу для відповідної території; розроблення механізму реалізації завдань із відповідними планами й програми реалізації; оцінку отриманих результатів. Обґрунтовано, що результативність реалізації механізмів державного впливу на забезпечення стійкого екологічного розвитку доцільно здійснювати за такими показниками: частка населених пунктів, забезпечених питною водою належної якості; задоволеність населення діяльністю органів виконавчої влади; обсяг інвестицій, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки; задоволеність населення якістю навколишнього природного середовища.

Ключові слова: державне регулювання; державна політика; екологічний розвиток; екологічна безпека; механізм регулювання.

Література

1. Драган І.О. Інституційні напрями управління екологічною безпекою в умовах структурних трансформацій економіки України. Агросвіт. 2013. №6. С.34-38.
2. Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. № 2469. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. ст.241.
3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. ст.546.
4. Лебедевич С.І. Методологічні основи формування екологічного менеджменту і екоаудиту в лісовиробничому комплексі України: монографія. Львів : Камула, 2005. С 256.
5. Лук’янихін В.О., Шмаль А. Г. Екологічний менеджмент в системі управління збалансованим розвитком: монографія. Суми: Університетська книга, 2002. С.314.
6. Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ № 522 від 18 травня 2011 р. Офіційний вісник України. 2011. № 3. С.5-9.
7. Сенюшкін Є. О. Економіко-правові механізми державного забезпечення сталого розвитку. Статистика України. 2013. № 3. С. 38.

Natalia Zapadniuk, Alina Nedashkivska, Anatoliy Kovalchuk

THE FORMATION OF THE STATE REGULATION MECHANISM TO PROVIDE SUSTAINABLE ECOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary

Sustainable development has been identified as a priority area for human development in the 21st century. Ensuring the well-being of the population, security of life on the basis of harmonization with nature as the main goal of state development based on the principles of the UN Conference Declaration (Rio de Janeiro, 1992), as well as confirmed by the results of the Rio + 20 Summit (2012), Ukraine, as a subject of the global environment, began the transition to sustainable development of the state. At the same time, in Ukraine the practice of making decisions on ensuring the socio-economic development and the state of the environment without proper coherence and strategic forecasting continues.
The formation of mechanisms of state regulation to ensure sustainable environmental development requires justification of the composition of elements (structure), which would be reproduced in the definition and implementation of any goals of state policy (agrarian, economic, industrial, investment, etc.). The national socio-economic development strategy and the state environmental policy must be harmonized, as social status, environmental well-being and health of the population are marked by unbreakable unity.
The methodological approach to the formation of the mechanism of state regulation for providing sustainable ecological development is substantiated, which reveals its structural and meaningful basis and provides for: isolation and analysis of threats to sustainable ecological development; defining the goals and objectives for the objects for the prevention and elimination of the effects of environmental hazards, as well as for the subjects for ensuring the conditions of protection against environmental hazards; selection of priority objects of state influence for the respective territory; developing a task implementation mechanism with appropriate plans and implementation programs; evaluation of the results obtained. It is substantiated that it is advisable to carry out the effectiveness of the implementation of mechanisms of state influence on ensuring sustainable ecological development by the following indicators: the share of settlements provided with drinking water of adequate quality; satisfaction of the population with the activity of executive authorities; volume of investments aimed at environmental protection and environmental protection; the satisfaction of the population with the quality of the environment.

Keywords: state regulation; state policy; ecological development; ecological safety; mechanism of regulation.

References

1. Drahan I.O. (2013), “Institutional directions of ecological safety management in conditions of structural transformations of the Ukrainian economy”, Ahrosvit, vol. 6, pp. 34-38.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On National Security of Ukraine”, vol. 31, st.241.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Environmental Protection”, vol. 41, st.546.
4. Lebedevych S.I. (2005), Metodolohichni osnovy formuvannia ekolohichnoho menedzhmentu i ekoaudytu v lisovyrobnychomu kompleksi Ukrainy [Methodological bases of formation of ecological management and eco-audit in forestry complex of Ukraine], Kamula, L'viv, Ukraine.
5. Luk'ianykhin V.O., Shmal' A. H. (2002), Ekolohichnyj menedzhment v systemi upravlinnia zbalansovanym rozvytkom, [Environmental management in the system of balanced development management] Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), “On approval of the Methodology for conducting the evaluation of the effectiveness of the bodies of executive power to control the fulfillment of tasks defined by the laws of Ukraine, resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine, acts and instructions of the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 3, pp 5-9.
7. Seniushkin Ye. O. (2013), “Economic and legal mechanisms of state support of sustainable development”, Statystyka Ukrainy, vol. 3, pp. 38.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 986

Відомості про авторів

Н. С. Западнюк

Житомирський національний агроекологічний університет

Natalia Zapadniuk

Zhytomyr National Agro-Ecological University

ORCID:

0000-0002-7623-0879


А. В. Недашківська

Житомирський національний агроекологічний університет

Alina Nedashkivska

Zhytomyr National Agro-Ecological University

ORCID:

0000-0002-6195-6677


А. А. Ковальчук

Житомирський національний агроекологічний університет

Anatoliy Kovalchuk

Zhytomyr National Agro-Ecological University

ORCID:

0000-0002-5193-3033

Як цитувати статтю

Западнюк Н. С., Недашківська А. В., Ковальчук А. А. Формування механізму державного регулювання щодо забезпечення стійкого екологічного розвитку регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1486 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.81

Zapadniuk, Natalia, Nedashkivska, Alina and Kovalchuk, Anatoliy (2019), “The formation of the state regulation mechanism to provide sustainable ecological development of the region”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1486 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.