EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У КОЛЕКТИВІ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ
О. А. Долгий, Л. М. Чехович

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.1

УДК: 316.4

О. А. Долгий, Л. М. Чехович

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У КОЛЕКТИВІ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ

Анотація

Проаналізовані фактори, що здійснюють виникнення та розвиток конфліктів з урахуванням особливостей діяльності освітньої установи. А саме висвітлено, що головними суб'єктами конфлікту в освітній установі можуть виступати працівники, роботодавці, органи державного управління й місцевого самоврядування. Інститутами, що захищають і представляють інтереси працівників та роботодавців є відповідно профспілки й об'єднання роботодавців, підприємців.
Детально вивчені проблеми управління конфліктами в колективі закладу, встановлено, що управління конфліктом неможливе без виявлення причини його виникнення, типу, можливих наслідків необхідних, щоб легше ужити конкретних кроків для блокування причин суперечки, запобігаючи тим самим негативному ефекту, що викликається ними, вибрати найефективніший метод вирішення конфлікту.
В статті наведено аналіз певних причин за яких може виникнути конфлікт — внутрішній або зовнішній. Зовнішні причини конфлікту зводяться до того, що задоволення бажань, мотивів особистості стає неможливим чи ставиться під загрозу. До внутрішніх причин відносяться насамперед особистісні умови виникнення і розвитку конфліктів (конфліктність як психологічна властивість особистості, негативні стереотипи поведінки і т. ін.). Конфлікти часто породжуються нестатками і прихованими бажаннями, які не задовольняються.
Коротко наведена характеристика конфліктам та проаналізовані методи, які застосовуються для вирішення конфліктних ситуацій в освітніх установах. Існує декілька ефективних методів керування конфліктною ситуацією. Запропоновані рекомендації щодо профілактики конфліктними ситуаціями та управління конфліктами в колективі освітньої установи. В статті, ми намагались надати в якості рекомендацій, конкретні шляхи управління конфліктами в організації роботи співробітників освітнього закладу, щоб ймовірність виникнення конфліктів між ними, виключила б або звела до мінімуму. Таким чином, дійшли до висновку, що попередити конфлікти набагато легше, ніж конструктивно вирішити їх, то, як показує практика, профілактика конфліктів не менш важлива для успішної діяльності освітньої установи з вирішення організаційних конфліктів можна рекомендувати впровадження практики профілактики конфліктів.

Ключові слова: конфлікт; управління конфліктом; конфліктна ситуація; передконфліктна ситуація; конструктивний конфлікт; деструктивний конфлікт; колектив; освітня установа.

Література

1. Мастербук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации / У. Мастербук - М.: Дело, 2006.
2. Скотт Г. Джинні. Конфлікти: шляхи подолання. Київ, 1991.
3. Скотт Дж. Г. Сила ума. Способы разрешения конфликтов.- СПб., Питер, 1993.
4. Примуш М. Конфліктологія: Навч. посібник для вузів/ Микола Примуш,; Мін-во освіти і науки України. - Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2006. - 282 с.
5. Ликсон Ч. Конфликт: Семь шагов к миру / Ч. Ликсон - Спб.: Питер, 2007.
6. Майерс Д. Социальная психология/Перев. с англ. – СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 1999.-688с.
7. Гришина Н.В. Производственные конфликты и их регулирование / Н.В. Гришина - М.: Наука, 2009.
8. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2000.-464с.
9. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С.. Введение в общую теорию конфликтов. М., 2003, С. 57-66;
10. Гришина Н.В. Психология конфликта: учебник / Н.В. Гришина -М.: Наука 2006.

O. A. Dolgiy, L. M. Chekhovych

EDUCATIONAL INSTITUTIONAL CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES

Summary

Analysis of factors which provoke conflicts including specialities of educational Institution. Displays that actual subjects of conflict in educational establishment can be employees, employers, government and local institutions. Institutions that present employees and employers are workers union and entrepreneurs unions.
Precisely studied the problems of conflict management inside the group of people. It is proven that conflict management is impossible without finding the source and type of the problem, possible consequences to avoid negative effect. And finding the most effective method to resolve conflict.
The article analyze internal and external reasons that can create a conflict situation. External reasons of conflict are personal wishes and motives that become impossible or endangered. Internal reasons including environment and development of conflicts (conflict as physiological quality of person, negative stereotypes of behaving etc). Conflicts are often appear because of hidden personal issues and unsatisfied desires.
Briefly displayed conflict characteristic and analyzed methods that can be used to solve a conflict situations in educational institutions. There are few effective methods to manage conflict situation. Suggested some recommendations according prophylaxis of conflict situation and conflict management in educational Institution establishment. We tried to provide recommendations and ways to manage conflicts to help with work organization of employees in educational Institutions to minimize a possibility of appearance of conflicts. As conclusion, we realized that preventing of conflicts is much easier than their constructive resolving. So practice of conflict prophylaxis is highly advised for successful management of educational Institution.

Keywords: conflict; conflict management; conflict situation; pre-conflict situation; constructive conflict; destructive conflict; committee; educational Institution.

References

1. Masterbook, U. (2006), Upravlenie konfliktamy sytuatsiiamy i razvitiie organizatsii [Conflict situations management and organization development], Delo, Moscow, Russia.
2. Scott, D. G. (1991), Konflikty. Shliakhy podolannia [Conflicts:the ways of the subway], Kyiv, Ukraine.
3. Scott, D. G. (1993), Sila uma. Sposoby razpesheniia konfliktov [The power of mind. Ways of conflict resolution], Piter, Saint Petersburg, Russia.
4. Prymush, M. (2005), Konfliktologiia [Conflictology], Ministry of education and science of Ukraine, Professional, Kyiv, Ukraine.
5. Likson, Ch. (2007), Konflict: sem shagov k miru [Conflict: Seven steps to the world], Piter, Saint Petersburg, Russia.
6. Mayers, D. (1999), Socialnaiya psyhologiiya [Social Psychology], Piter, Saint Petersburg, Russia.
7. Hryshyna, N. V. (2009), Proizvodstvennye konflikty i yikh regulirovanye [Production conflicts and their resolutions], Science, Moscow, Russia.
8. Hryshyna, N. V. (2000), Psykhologiya konflicta [Psychology of conflict], Piter, Saint Petersburg, Russia.
9. Dmitriev, A. Kudryavtsev, V. and Kudryavtsev, S. (2003), Vvedenie v obshyushchuiu teoriiu konfliktov [General theory of conflicts introduction], Moscow, Russia, pp 57-66.
10. Hryshyna, N. V. (2006), Psyhologiya konflicta [Psychology of conflict, textbook], Science, Moscow, Russia.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1230

Відомості про авторів

О. А. Долгий

доктор наук із державного управління, професор, Т.в.о. провідного наукового співробітника відділу публічного управління цивільним захистом науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, м. Київ

O. A. Dolgiy

Doctor of Science in Public Administration, Professor, temporarily acting of the Leading Researcher at the Department of Public Administration for Civil Protection of the research center Civil Protection Measures, Ukrainian Civil Defense Research Institute, Kyiv


Л. М. Чехович

студентка кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом Навчально-наукового інституту міжнародних відносин і соціальних наук, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

L. M. Chekhovych

student of the Department of Vocational Education and Training of educational Institution of the Institute of international relations and social studies, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Долгий О. А., Чехович Л. М. Особливості управління конфліктами у колективі освітньої установи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1483 (дата звернення: 01.06.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.1

Dolgiy, O. A. and Chekhovych, L. M. (2019), “Educational institutional conflict management strategies”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1483 (Accessed 01 Jun 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.