EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ФІКСОВАНОГО ІНТЕРНЕТУ УКРАЇНИ
Н. А. Клименко, І. І. Штанько

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.25

УДК: 35:336.14

Н. А. Клименко, І. І. Штанько

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ФІКСОВАНОГО ІНТЕРНЕТУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто основні визначення поняття "конкуренція", "конкурентоспроможність". Наведено аналіз ринку надання послуг фіксованого інтернету України та досліджено його особливості. Представлений аналіз конкурентного середовища на ринку фіксованого інтернету та висвітлено вплив конкурентів на тенденції ринку. Сформульовані висновки щодо моделі українського ринку фіксованого доступу до інтернет. У статті розглянуто роль телекомунікаційної галузі для економіки України, обґрунтовано необхідність інвестування для подальшого її розвитку, визначено можливі шляхи підвищення інвестиційної привабливості галузі для іноземних інвесторів. У статті проаналізовано динаміку індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІDІ) як основного показника моніторингу глобального інформаційного суспільства для виявлення тенденцій інноваційного зростання у національному, регіональному та світовому масштабах. Встановлено, що динаміка ІDІ свідчить про позитивний тренд розвитку вітчизняного інформаційного суспільства. Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості прогнозування розвитку телекомунікаційного ринку і визначенню пріоритетних напрямів розвитку.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційна галузь; індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІDІ); телекомунікації; фіксований інтернет; конкуренція; конкурентоспроможність; ринок інтернет

Література

1. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Арзилияна. – 6-е изд. под. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2004. – 1376 с.
2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс].– Режим доступу: httр://www.ukrstаt.gоv.uа/
3. Дубов Д. В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, М. А. Ожеван. – К. : НІСД, 2013. – 112 с.
4. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації за 2018 рік , Київ, 2019. Режим доступу: httрs://nkrzі.gоv.uа/іmаges/news/11/1684/Zvіt_zа_2018_29032019_new.рdf
5. Клименко Н. А. Проблема інклюзивності розвитку та екологічної стійкості в цифровій економіці. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6675 (дата звернення: 29.08.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.72
6. Коляденко С. В. Цифрова економіка : передумови та етапи становлення в Україні та світі. //Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6.С.105-110.
7. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: httр://zаkоn.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/67-2018-%D1%80
8. Легомінова С.В. Інформаційне суспільство як платформа забезпечення конкурентоспроможності підприємств. //Економіка і суспільство. 2017. №8. С. 286-290.
9. Павлова, В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка і стратегія забезпечення: Монографія.– Д.: Вид.-во ДУЕП, 2006.– 276 с.
10. The Іnсlusіve Develорment Іndex (ІDІ), [Електронний ресурс], Режим доступу: httрs://www.wefоrum.оrg/reроrts/the-іnсlusіve-develорment-іndex-2018

N. Klymenko, I. Shtanko

АNАLYSІS ОF THE СОMРETІTІVE ENVІRОNMENT ІN THE FІXED ІNTERNET MАRKET ОF UKRАІNE

Summary

The article deals with the basic definitions of "competition", "competitiveness". The analysis of the market of providing fixed Internet services to Ukraine is presented and its features are investigated. The understanding of the essence of the concept of competition largely depends on scientific and methodological approaches to solving most of the problems of competitiveness
The analysis of the competitive environment on the fixed internet market is presented and the influence of competitors on the market trends is highlighted. Formulated conclusions on the model of the Ukrainian market of fixed access to the Internet. In the article the role of the telecommunications industry of the Ukrainian economy was considered, the necessity of investment for its development was explained; possible ways to increase the investment attractiveness for foreign investors were defined. One of the priorities is to stimulate the development of the communications market, to create a competitive environment to ensure the needs of Ukrainian citizens in high-quality telecommunications services, to provide comprehensive and periodic information to consumers about the quality of telecommunications services, which are provided by telecommunications operators. The constant call of information-telecommunication and information-communication is the most important tool for promoting the competitiveness of the economy. The article analyzes the dynamics of the Information and Communication Technology Development Index (IDI) as the main monitoring indicator of the global information society to identify trends of innovative growth at national, regional and global scales. It is established that the dynamics of IDI testifies to the positive trend of development of the domestic information society. The Herfindahl-Hirschman ndex (HHI) was used to assess competition in the fixed internet market. By index, this market is closer to a market with monopolistic competition than oligopolies. The practical significance of the obtained results lies in the possibility of forecasting the development of the telecommunications market and determining priority directions of development.

Keywords: information and communication industry; index of development of information and communication technologies (IDI); telecommunications; fixed Internet; competition; competitiveness; Internet market.

References

1. Bol'shoj jekonomicheskij slovar' [The Big Economic Dictionary], Ed. A.N. Arzilian, 6th ed., Institut novoj jekonomiki, 2004, Moscow, Russia, P.1376.
2. The State Statistics Committee of Ukraine, [Online], available at: httr://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 August 2019).
3. Dubov, D. V. and Ozhevan, M. A. (2013), Shyrokosmuhovyi dostup do merezhi Internet yak vazhlyva peredumova innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [Broadband Internet access as an important prerequisite for innovative development of Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine, P.112.
4. Report on the work of the National Commission for State Regulation in the Field of Communication and Informatization for 2018, [Online], available at: httrs://nkrzi.gov.ua/images/news/11/1684/Zvit_za_2018_29032019_new.rdf (Accessed 10 August 2019).
5. Klymenko, N. (2018), “The problem of inclusive development and environmental sustainability in the digital economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6675 (Accessed 29 Aug 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.72 (Accessed 10 August 2019).
6. Koliadenko, S. V. (2016), "The digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and the world", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 6, pp.105-110.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Approved by the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Concept of development of digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the plan of measures for its implementation", [Online], available at: httr://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accessed 10 August 2019).
8. Lehominova, S.V. (2017), "Information society as a platform for ensuring the competitiveness of enterprises", Ekonomika i suspilstvo, vol. 8, pp. 286-290.
9. Pavlova, V. A. (2006), Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: otsinka i stratehiia zabezpechennia [Enterprise Competitiveness: Assessment and Supply Strategy], Vyd.-vo DUEP, Ukraine, P. 276.
10. The Inslusive Develorment Index (IDI), [Online], available at: httrs://www.weforum.org/rerorts/the-inslusive-develorment-index-2018 (Accessed 10 August 2019).

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 1520

Відомості про авторів

Н. А. Клименко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

N. Klymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0693-865X


І. І. Штанько

магістр з економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

I. Shtanko

master in specialty Economic Cybernetics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3939-3409

Як цитувати статтю

Клименко Н. А., Штанько І. І. Аналіз конкурентного середовища на ринку фіксованого інтернету України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1482 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.25

Klymenko, N. and Shtanko, I. (2019), “Аnаlysіs оf the соmрetіtіve envіrоnment іn the fіxed іnternet mаrket оf ukrаіne”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1482 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.