EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
І. І. Крилова

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.24

УДК: 351:628.1:331](477)

І. І. Крилова

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Анотація

В цій статті аналізується питання ефективності управління у сфері водопостачання та водовідведення. Підприємства водопостачання та водовідведення працюють в умовах наявності зовнішніх інституційних проблем галузі, що безпосередньо впливають на їх ефективність. Це спонукає керівників підприємств до постійного пошуку резервів та шляхів підвищення ефективності використання у процесі своєї діяльності всіх ресурсів. Власних коштів ледь вистачає на підтримку функціонування підприємств водопостачання та водовідведення, а кредитні чи грантові кошти надаються за умови, що реформи, які забезпечуються ними, призведуть до «ефективного управління», «хорошого урядування» країни, міста, сфери та підприємств цієї сфери. Автор статті аналізує поняття «Хороше урядування», «ефективне управління» та його визначення у вітчизняній науковій літературі та напрацюваннях міжнародних фінансових та водних організацій. Автор вказує на відсутність принципів чи стандартів хорошого та ефективного управління у вітчизняних нормативних документах і практиці, окрім як показників ефективного використання комунального майна. Автор розглядає принципи хорошого врядування, зазначені міжнародними організаціями; принципи хорошого водного врядування, розроблені Організацією економічного співробітництва та розвитку, атрибути та принципи ефективного управління підприємствами водопостачання та водовідведення, розроблені американськими та європейськими підприємствами – лідерами у сфері послуг з водопостачання та водовідведення. Стаття може бути цікавою для дослідників питання ефективного управління підприємствами комунальних послуг та керівників підприємств водопостачання та водовідведенням, які можуть впроваджувати міжнародні атрибути та принципи в своїй діяльності.

Ключові слова: водопостачання та водовідведення; управління; менеджмент; ефективне управління; хороше врядування.

Література

1. Effective Utility Management: A Primer for Water and Wastewater Utilities, 2017. URL: https://www.epa.gov/sustainable-water-infrastructure/effective-utility-management-primer-water-and-wastewater-utilities (дата звернення: 15.07.2018).
2. Hukka J.J., Katko T.S. Water Privatisation Revisited. Panacea or Pancake? 2003. URL: https://www.ircwash.org/sites/default/-files/Hukka-2003-Water.pdf (дата звернення: 15.07.2018).
3. OECD Water Governance Indicator Framework, 2018. URL: https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/oecd-water-governance-indicator-framework.htm (дата звернення: 15.07.2018).
4. Utility Management: Effective Utility Management The Ten Attributes of Effective Utility Management. URL: http://www.waterrf.org/knowledge/utility-management/FactSheets/UtilityMgmt_EUM_FactSheet.pdf (дата звернення: 15.07.2018).
5. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб. 2-е вид., перероб. та доп. – Х.: ХНАМГ. - 2010. – 392 с.
6. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. 3-е изд.,доп. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л. - 2005. – 584 с.
7. Білюк А.В. Оцінка ефективності діяльності комунальних підприємств // Матеріали П'ятнадцятої всеукраїнської практично-пізнавальної iнтернет конференцiї. URL: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/277-otsinka-efektivnosti-diyalnosti-komunalnikh-pidpriemstv (дата звернення: 15.07.2018).
8. Коврижных И.В. Анализ и оценка эффективности управления в организации. - Барнаул: АФ СибАГС. - 2006. - 86 с.
9. Кравченко В. О. Менеджмент: навч. посібн. – Одеса: Атлант. - 2013. -165 с.
10. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Вильямс. - 2007. - 672 с.
11. Павленко И.Г. Подходы к определению экономической сущности понятия «эффективность» // Экономика и управление. 2006. № 1. С. 35-38.
12. Приживара С. Управління як специфічний вид діяльності // Державне будівництво – 2012. – № 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/1/07.pdf (дата звернення: 15.07.2018).
13. Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення: Закон від 10.01.2012 р. № 2918-ІІІ. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2918-14 (дата звернення: 15.07.2018).
14. Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності: постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 №597. База даних: «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/597-95-%D0%BF (дата звернення: 15.07.2018).
15. Рац О.М. Визначення сутності поняття «ефективність функціонування підприємства» // Економічний простір: Зб. наук. праць. - 2008. №15. - С. 275-285.
16. Рудьман Я.В. Эффективность управления предприятием, 2013. URL: http://conference.be5.biz/r2013/4466.htm (дата звернення: 15.07.2018).
17. Рульєв В.А., Гуткевич С.О. Менеджмент. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1171_-86364415.pdf (дата звернення: 15.07.2018).
18. Сугак Т.М. Оцінка ефективності діяльності підприємств сфери централізованого водопостачання та водовідведення // Ефективна економіка. - 2018. - № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6771 (дата звернення: 15.07.2018).
19. Федулова С.О. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення: навч. посіб. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. - 2017. – 300 с. URL: https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Ekonomika-pidpr.-vodopid.-ta-vodovid_Pivovarov_Fedulova.pdf (дата звернення: 15.07.2018).
20. Філіппова О.С. Сутнісна характеристика ефективності діяльності підприємств житлово-комунального господарства // Економіка та управління, №1. -2012. – C.129-135 URL: http://kafmen.ru/library/compilations_vak/eiu/2012/1-/p_129_135.pdf (дата звернення: 15.07.2018).
21. Шатун В.Т. Основи менеджменту: навч. посібн. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра Могили. - 2006. – 376 с. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/-posibnuku/191/1.pdf (дата звернення: 15.07.2018).
22. Щеглова О.Ю., Судакова О.І., Лаже М.В. Ефективність управління підприємством та підходи до її визначення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2017. № 12. - С. 186-190.

I. I. Krylova

EFFECTIVE MANAGEMENT BY WATER SUPPLY AND WASTEWATER ENTERPRISES. BASIC PRINCIPLES

Summary

This article analyzes the issues of efficiency in the management of water supply and wastewater. Water supply and wastewater companies operate in the presence of external institutional problems of the industry, which directly affect their efficiency. This encourages business leaders to constantly search for reserves and ways to improve the efficiency of use of all resources in their operations. Own funds are hardly sufficient to support the functioning of water supply and wastewater companies, and credit or grant funds are provided that the reforms they provide will lead to "effective management", "good governance" of the country, city, sphere and enterprises in this field. The author analyzes the concepts of "Good Governance", "Effective Governance" and its definition in the domestic scientific literature and the developments of international financial and water organizations. The author points to the absence of principles or standards of good and effective management in national regulations and practice, except as indicators of efficient use of communal property. The author reviews the principles of good governance as outlined by international organizations; principles of good water governance, developed by the Organization for Economic Co-operation and Development, attributes and principles for the effective management of water supply and wastewater companies, developed by US and European leaders in the field of water supply and wastewater services. The efficiency of managing and organizing the operation of a water supply and wastewater company can be assessed by determining appropriate performance indicators. Given the lack of national standards and principles for the effective management of water supply and wastewater companies, in addition to the indicators of efficiency of municipal property and profit, the attributes and principles of effective management developed by leading international water associations can be taken into account. The article may be of interest to researchers on the effective management of utilities and water supply and wastewater managers who can implement international attributes and principles in their activities.

Keywords: water supply and wastewater; administration; management; effective management; good governance.

References

1. Effective Utility Management: A Primer for Water and Wastewater Utilities, 2017, [Online], available at: https://www.epa.gov/sustainable-water-infrastructure/effective-utility-management-primer-water-and-wastewater-utilities (Accessed 15 July 2019).
2. Hukka J.J., Katko T.S. Water Privatisation Revisited. Panacea or Pancake? 2003, [Online], available at: https://www.ircwash.org/sites/default/-files/Hukka-2003-Water.pdf (Accessed 15 July 2019).
3. OECD Water Governance Indicator Framework, 2018, [Online], available at: https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/oecd-water-governance-indicator-framework.htm (Accessed 15 July 2019).
4. Utility Management: Effective Utility Management The Ten Attributes of Effective Utility Management, [Online], available at: http://www.waterrf.org/knowledge/utility-management/FactSheets/UtilityMgmt_EUM_FactSheet.pdf (Accessed 15 July 2019).
5. Ahadzhanov, H.K. (2010), Ekonomika vodoprovidno-kanalizatsiinykh pidpryiemstv [Economics of water supply and sewerage companies], 2nd ed., KhNAMH, Kharkiv, P. 392.
6. Atamanchuk, G.V. (2005), Teorija gosudarstvennogo upravlenija: kurs lekcij [Theory of public administration: lecture course], 3rd ed., Izd-vo OMEGA-L, Moscow, Russia, P.584.
7. Biliuk, A.V. "Estimation of efficiency of activity of communal enterprises", Materials of the Fifteenth All-Ukrainian Practical-Cognitive Internet Conference [Online], available at: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/277-otsinka-efektivnosti-diyalnosti-komunalnikh-pidpriemstv (Accessed 15 July 2019).
8. Kovrizhnyh, I.V. (2006), Analiz i ocenka jeffektivnosti upravlenija v organizacii [Analysis and assessment of management effectiveness in the organization], AF SibAGS, Barnaul, Russia, P. 86.
9. Kravchenko, V. O. (2013), Menedzhment [Management], Atlant, Odesa, Ukraine, P. 165.
10. Meskon, M. Al'bert, M. and Hedouri F. (2007), Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management], Vil'jams, Moscow, Russia, P. 672.
11. Pavlenko, I.G. (2006), "Approaches to the definition of the economic essence of the concept of "efficiency"", Jekonomika i upravlenie, vol. 1, pp. 35-38.
12. Pryzhyvara, S. (2012), "Management as a specific kind of dyalnosty", Derzhavne budivnytstvo, vol. 1, [Online], available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/1/07.pdf (Accessed 15 July 2019).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine " On Drinking Water, Drinking Water Supply and Drainage", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2918-14 (Accessed 15 July 2019).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (1995), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine " On the Typical Form of the Contract with the Head of the State-Owned Enterprise", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/597-95-%D0%BF (Accessed 15 July 2019).
15. Rats, O.M. (2008), "Defining the essence of the concept of "efficiency of the enterprise"", Ekonomichnyi prostir: Zb. nauk. prats, vol.15, pp. 275-285.
16. Rud'man, Ja.V.(2013), "The effectiveness of enterprise management", [Online], available at: http://conference.be5.biz/r2013/4466.htm (Accessed 15 July 2019).
17. Ruliev, V.A. and Hutkevych, S.O. (2011), Menedzhment [Management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P.312, [Online], available at: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1171_-86364415.pdf (Accessed 15 July 2019).
18. Sugak, T. M. (2018), “Estimation of efficiency of the activity of enterprises ofcentral water supply and sewerage”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6771 (Accessed 15 July 2019).
19. Fedulova, S.O. (2017), Ekonomika pidpryiemstv vodopostachannia ta vodovidvedennia [Economics of Water Supply and Drainage Enterprises], DVNZ UDKhTU, Dnipro, Ukraine, P. 300, [Online], available at: https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Ekonomika-pidpr.-vodopid.-ta-vodovid_Pivovarov_Fedulova.pdf (Accessed 15 July 2019).
20. Filippova, O.S. (2012), "Essential characteristics of efficiency of activity of the enterprises of housing and communal services", Ekonomika ta upravlinnia, vol. 1, pp.129-135, [Online], available at: http://kafmen.ru/library/compilations_vak/eiu/2012/1-/p_129_135.pdf (Accessed 15 July 2019).
21. Shatun, V.T. (2006), Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of Management], Vyd-vo MDHU im.Petra Mohyly, Mykolaiv, Ukraine, P.376, [Online], available at: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/-posibnuku/191/1.pdf (data zvernennia: 15.07.2018).
22. Shchehlova, O.Yu. Sudakova, O.I. and Lazhe, M.V. (2017), "Efficiency of enterprise management and approaches to its definition", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 12, pp. 186-190.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 1382

Відомості про авторів

І. І. Крилова

кандидат юридичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, Київ, Україна

I. I. Krylova

Candidate of Law, Doctoral student of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2667-9245

Як цитувати статтю

Крилова І. І. Ефективність управління у сфері водопостачання та водовідведення. основні принципи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1481 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.24

Krylova, I. I. (2019), “Effective management by water supply and wastewater enterprises. basic principles”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1481 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.