EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «ОБЛЕНЕРГО»
О. Ф. Якимчук, Є. А. Курілов

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.100

УДК: 351∕∕354

О. Ф. Якимчук, Є. А. Курілов

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «ОБЛЕНЕРГО»

Анотація

Енергетична безпека нині є важливою складовою частиною національної безпеки України. Нині стан енергетичної безпеки позначається не лише на стані соціально-економічного розвитку держави, але й суттєво проявляється у показниках еколого-економічної безпеки. У галузі електроенергетики нині існує чисельна кількість проблем, вплив на соціально-економічний розвиток держави їх істотний. Тому важливою складовою національної безпеки України, що вказує на зв’язок між економічною могутністю країни, національною безпекою та наявним потенціалом, є її економічна, екологічна, екологічна й кліматична безпека, досягти яких можливо шляхом реалізації форм й методів економічної політики, спрямованої на ефективну діяльність усіх підсистем. Ефективне управління еколого-економічною безпекою держави можливе завдяки дієвій системі державного управління. Компанія монополіст «Обленерго» має змогу формувати по суті державну енергетичну політику й встановлювати тарифи за електроенергію. В сучасних умовах, щоб проводити ремонт й модернізацію споживачі енергії повинні оплачувати вищі тарифи, оскільки компанія «Обленерго» нині не має змогу реалізовувати надійну інвестиційну програму з оновлення інфраструктури. Тому керівництво вирішило перейти на нову систему, так званий «РАБ» тариф. Суть його полягає у тому, що власники компанії зможуть отримати певний відсоток прибутків від «старих» і «нових» активів. Це, з одного боку, збільшить прибутки, але з іншого боку, створить стимул формувати технологічно оновлені активи. Як підсумок дослідження, автором розроблено комплекс заходів задля зміцнення системи державного управління інформаційним забезпеченням еколого-економічної безпеки на прикладі компанії «Обленерго» відповідно до перспективи впровадження концепції сталого розвитку. Нова система державного управління забезпеченням інформаційної безпеки України повинна ґрунтуватися на врахуванні запропонованих концептуальних засад досягнення еколого-економічної безпеки в умовах гібридної війни.

Ключові слова: безпека; сталий розвиток; електроенергетика; тариф; державне управління. Інформаційне забезпечення.

Література

1. В Україні вводять RAB-тарифи на електроенергію. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.hreblya.pp.ua/2018/02/18/nu-shho-raby-gotujte-babky-v-ukrayini-vvodyat-rabs-ki-tary-fy-na-elektroenergiyu.
2. В апреле взлетят тарифы облэнерго и почему заработают только олигархи. Електронний ресурс. Режим доступу: https://realist.online/article/na-350-dorozhe-kak-v-aprele-vzletyat-tarify-oblenergo-i-pochemu-zarabotayut-tolko-oligarhi.
3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 [електронний ресурс]. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/ view/ME131588.
4. Щодо затвердження Базового плану адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації). Наказ від 17.12.2018 № 659 [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.menr. gov.ua/index.php/normakty/60-9/acts.
5. Ліпкан В. А. Теорія національної безпеки : [підручник] / В. А. Ліпкан. – К. : КНТ, 2009. – 631 с., с. 362-363.
6. Якимчук А. Ю. Економічний та управлінський аспекти збереження біорізноманіття України за вимогами Кіотського протоколу / А. Ю. Якимчук // Вісник ЛНТУ України. – Львів, 2014. – № 24.02. – С. 131–142.
7. Создание терминальных сетей на базе тонких клиентов hp [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.triumf.com.ua/hp/hptk.doc.
8. Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф., Струков В. М. Основи комп’ютерних технологій для економістів. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 672 с.
9. Тонкий клиент WTPRO [електронний ресурс]. Режим доступу: http://wtpro.ru.
10. Информационное обеспечение ИС [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ru/goto/lecture/806.

O. Yakymchuk, E. Kurilov

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE INFORMATION SUPPLY OF EСOLOGУ-ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY «OBLENERGO»

Summary

Energy security is now an important part of Ukraine's national security. Now the state of energy security affects not only the state of socio-economic development of the State, but also significantly manifested in the indicators of ecological and economic security. In the power sector now there is a numerical number of problems, the impact on the socio-economic development of the state is significant. Therefore, an important component of national security of Ukraine, which indicates the connection between the economic power of the country, national security and existing potential, is its economic, environmental, ecological and climatic security, which can be achieved through the implementation of Forms and methods of economic policy aimed at the effective activity of all subsystems. Effective management of ecological and economic security of the state is possible thanks to the effective system of public administration. The company "Oblenergo" monopolist "has to form essentially the state energy policy and set electricity tariffs. In modern conditions to carry out repair and modernization, consumers of energy must pay higher rates as the company "Oblenergo" now does not have the opportunity to implement a reliable investment program to update the infrastructure. Therefore, the management decided to move to the new system, the so-called "SLAVE" tariff. Its essence lies in the fact that the owners of the company will be able to get a certain percentage of profits from the "old" and "new" assets. This, on the one hand, will increase profits, but on the other hand, create an incentive to form technologically-updated assets. As a result of the study, the author has developed a set of measures to strengthen the system of state management of ecological and economic safety information on the example of the company "Oblenergos" in accordance with the perspectives of Sustainable development. The new system of state management of information security of Ukraine should be based on meritocratic proposed conceptual bases of environmental and economic security achievements in the conditions of hybrid war.

Keywords: security; sustainable development; power engineering; tariff; public administration; іnformation support.

References

1. Informatsijna hreblia (2018), "In Ukraine, introduce RAB tariffs for electricity", available at: http://www.hreblya.pp.ua/2018/02/18/nu-shho-raby-gotujte-babky-v-ukrayini-vvodyat-rabs-ki-tary-fy-na-elektroenergiyu (Accessed 02 Aug 2019).
2. realist.online (2018), "In April, regional energy tariffs will skyrocket and why only oligarchs will earn", available at: https://realist.online/article/na-350-dorozhe-kak-v-aprele-vzletyat-tarify-oblenergo-i-pochemu-zarabotayut-tolko-oligarhi (Accessed 02 Aug 2019).
3. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order “On Approval of Methodological Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine”, available at: // https://ips.ligazakon.net/document/view/ME131588 (Accessed 02 Aug 2019).
4. Ministry of Ecology and Nature Resources Usage (2018), Order “On approval of the baseline environmental adaptation of Ukraine’s legislation to the European Union (Baseline approximation)”, available at: http://www.menr.gov.ua/index.php/normakty/60-9/acts (Accessed 02 Aug 2019).
5. Lipkan V. A. (2009), Teoriia natsional'noi bezpeky [The theory of national security], CST, Kyiv, Ukraine.
6. Yakymchuk, A. Yu. (2014), "Economic and Managerial Aspects of Biodiversity Conservation of Ukraine According to the Requirements of the Kyoto Protocol". Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, vol. 24.02, pp. 131–142.
7. Google.com (2018), "Creation of terminal networks based on thin clients hp", available at: http://www.triumf.com.ua/hp/hptk.doc (Accessed 02 Aug 2019).
8. Zatserklianyi, M. M. Melnykov, О. F. and Strukov, V. M. (2007), Osnovy kompiuternych nehnologiy dla ekonomistiv [Essentials of computer technology for economists], Profesional, Kyiv, Ukraine.
9. WTPRO (2018), "Thin client WTPRO", available at: http://wtpro.ru (Accessed 02 Aug 2019).
10. Google.com (2018), "Іnformation Support IS", available at: http://www.ru/goto/lecture/806 (Accessed 02 Aug 2019).

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 1572

Відомості про авторів

О. Ф. Якимчук

керівник групи розрахунків відділу бізнес-систем департаменту інформаційних технологій та телекомунікацій ПрАТ «Рівнеобленерго», м. Рівне, Україна, аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ, Україна

O. Yakymchuk

Head of the Group of Calculations of Business Systems Division of the Information Technologies and Telecommunications Department of PJSC «Rivneoblenergo», Rivne, Ukraine, Postgraduate Student, Interregional Academy of Personal Management, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0960-8835


Є. А. Курілов

головний державний ревізор-інспектор Департаменту податків та зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України, м. Київ, Україна

E. Kurilov

Chief State Auditor-Inspector of the Department of Taxes and Charges for Legal Entities of the State Fiscal Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9301-6981

Як цитувати статтю

Якимчук О. Ф., Курілов Є. А. Державне управління інформаційним забезпеченням еколого-економічної безпеки на прикладі компанії «обленерго». Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1478 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.100

Yakymchuk, O. and Kurilov, E. (2019), “Public administration of the information supply of eсologу-economic security of Ukraine on the example of the company «oblenergo»”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1478 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.