EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. О. Усаченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.28

УДК: 351

О. О. Усаченко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Визначено, що велика кількість підприємств і значна концентрація ресурсів в оборонній промисловості поставили не тільки реструктуризацію, але і конверсію в число пріоритетних напрямків промислової політики. Конверсія військового виробництва - регульований державою процес структурного реформування оборонної промисловості, що передбачає переорієнтацію діяльності оборонних підприємств, НДІ випуск продукції цивільного призначення на основі повного або часткового зняття військових замовлень і здійснення комплексу соціально-економічних, науково-технічних заходів щодо перепрофілювання оборонного комплексу.
Зазначено, що перший напрямок конверсії визначається тим, що частина продукції, створюваної в військовому секторі, має подвійне призначення. Вона може застосовуватися в цивільному секторі без зміни технології її виробництва, що дозволяє одночасно скоротити військові витрати. Даний напрямок використання потужностей військового виробництва майже не вимагає витрат на зміну технологічних процесів. В такому випадку на передній план виступає проблема якості та конкурентоспроможності продукції. В результаті диверсифікації фірми набувають багатогалузевий характер, при цьому вони проникають насамперед в нові наукоємні галузі, перебудовують традиційні виробництва на сучасному технологічному та організаційному рівні. Особлива увага звертається на залучення висококваліфікованих співробітників. Маючи високий рівень НДДКР, вірно обрану стратегію розвитку, добре знаючи ситуацію на ринку, підприємство планує нові напрямки виробничої експансії і резерви їх реалізації.
Найбільш складний напрямок використання військового виробництва для створення товарного ринку - його перепрофілювання на продукцію цивільного призначення, що вимагає підвищених витрат. Вони викликані не тільки змінами виробничого профілю підприємства, заміною багатьох видів устаткування, перетвореннями технологічних процесів, а й величезними сполученими вкладеннями в суміжні галузі.

Ключові слова: оборонна промисловість; державне регулювання; процес структурованого реформування; конверсія військового виробництва; реструктуризація.

Література

1. Одноралов І.В., Пчелінцев С.М. Як знайти кошти для ОПК // Оборонний вісник. – 2013. – Випуск № 1. – С. 22-29.
2. Смірнов В.О. Система управління військово-технічною політикою Росії / В.О. Смірнов, С.В. Смірнова, О.В. Кісєльов // Зб. наук. праць / ЦНДІ ОВТ ЗС України. – Вип. 20. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2008. – С. 180–188.
3. Шевцов А.І., Боднарчук Р.В. Актуальні проблеми реструктуризації оборонно-промислового сектору економіки України // Збірник Національного інституту стратегічних досліджень. – К., 2013. - № 2. – С. 127 – 134.
4. Інформаційно-аналітичний огляд військових новин // Центр воєнної-політики та політики безпеки. – 2013. – Випуск № 10 / 13[ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/arhiviao/14267-1013.
5. Горбулін В., Шеховцов В. Створення ДК «Укроборонпром» як початок формування дієвого ядра ОПК // Наука і оборона. – К., 2013. - № 3. – С. 27 – 31.
6. Михненко А. Оборонный срез – 2012 // Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины. – К., 2013. - № 1-2. – С. 11 – 19.
7. Стратегія розвитку Державного концерну «Укроборонпром», затверджена Наглядовою радою Державного концерну 15.07.12 р.
8. Зубарєв В.В., Луханін М.І., Сотник В.В., Уткін Ю.С. Стратегічні питання забезпечення реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України.
9. Терещенко А.М. Аналіз витрат на забезпечення оборонно-промислового комплексу держави // Збірник наукових праць Національного університету оборони України «Труди університету». – К., 2013. – № 2 (116). – С. 193 – 197.

Oleksandr Usachenko

STATE REGULATION OF THE STRUCTURAL REFORM PROCESSING PROCESS

Summary

It is determined that a large number of enterprises and a significant concentration of resources in the defense industry have put not only restructuring, but also conversion into a number of priority areas of industrial policy. Conversion of military production is a state-regulated process of structural reform of the defense industry, which involves the reorientation of the activities of defense enterprises, research institutes the production of civilian supplies on the basis of complete or partial withdrawal of military orders and the implementation of a set of socio-economic, scientific and technical measures to redefine the defense complex.
It is noted that the first direction of conversion is determined by the fact that part of the production generated in the military sector is dual-purpose. It can be used in the civilian sector without changing its manufacturing technology, while reducing military spending. This direction of utilization of military production facilities almost does not require the cost to change technological processes. In this case, the problem is the quality and competitiveness of products. As a result of diversification, companies become multi-sectoral in nature, while they penetrate primarily into new high-tech industries, rebuild traditional production at the modern technological and organizational level. Special attention is paid to attracting highly qualified employees. With a high level of research and development, a well-chosen development strategy, knowing the market situation well, the company plans new directions of production expansion and reserves for their realization.
The most difficult area of using military production to create a commodity market is its conversion to civilian products, which requires high costs. They are caused not only by changes in the production profile of the enterprise, replacement of many types of equipment, transformations of technological processes, but also by huge combined investments into related industries.

Keywords: defense industry; state regulation; structured reform process; conversion of military production; restructuring.

References

1. Odnoralov, I.V. and Pchelintsev, S.M. (2013), “How to find funds for the defense industry”, Oboronnyj visnyk, vol. 1, pp. 22-29.
2. Smirnov, V.O. Smirnova, S.V. and Kisiel'ov, O.V. (2008), “Control system of military and technical policy of Russia”, Zb. nauk. prats' TsNDI OVT ZS Ukrainy, vol. 20, pp. 180-188.
3. Shevtsov, A.I. and Bodnarchuk, R.V. (2013), “Current problems of restructuring of the defense-industrial sector of the Ukrainian economy”, Zbirnyk Natsional'noho instytutu stratehichnykh doslidzhen',vol. 2, pp. 127-134.
4. Tsentr voiennoi-polityky ta polityky bezpeky (2013), “Information and analytical review of military news”, vol. 10, [Online], available at: http://www.defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/arhiviao/14267-1013 (Accessed 15 April 2019).
5. Horbulin, V. and Shekhovtsov, V. (2013), “Establishment of Ukroboronprom as the beginning of the formation of an effective OPC core”, Nauka i oborona, vol. 3, pp. 27-31.
6. Mihnenko, A. (2013), “Defense slice - 2012”, Jeksport oruzhija i oboronnyj kompleks Ukrainy, vol. 1-2, pp. 11-19.
7. Ukroboronprom (2012), “Development Strategy of the State Concern "Ukroboronprom", approved by the Supervisory Board of the State Concern on 15.07.12.”, available at: https://ukroboronprom.com.ua/en/ (Accessed 15 April 2019).
8. Zubariev, V.V. Lukhanin, M.I. Sotnyk, V.V. and Utkin Yu.S. (2009), “Strategic issues of ensuring the reform and development of the defense-industrial complex of Ukraine”, Nauka i oborona, vol. 3, pp. 18-24.
9. Tereschenko, A.M. (2013), “Analysis of the costs of providing the defense-industrial complex of the state”, Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu oborony Ukrainy «Trudy universytetu», vol. 2 (116), pp. 193-197.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 635

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

кандидат наук з державного управління,докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

Oleksandr Usachenko

Candidate of Sciences in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-897

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Державне регулювання процесів структурного реформування оборонної промисловості. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1477 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.28

Usachenko, Oleksandr (2019), “State regulation of the structural reform processing process”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1477 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.