EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАЛИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ІМПЕРАТИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ
І. П. Скібін

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.21

УДК: 351

І. П. Скібін

СТАЛИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ІМПЕРАТИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ

Анотація

В статті здійснено аналіз та узагальнення позитивного зарубіжного досвіду щодо формування та реалізації державної політики у сфері природокористування на засадах сталого розвитку. Показано, що екологічні проблеми на сьогодні переступили межі національних систем і набули глобального виміру. На основі проведеного та узагальнення позитивного зарубіжного досвіду встановлено, що розробка державної екологічної політики включає два сильно взаємопов’язаних процеси: визначення цілей та вибір інструментів впровадження політики. Останній часто впливає на розподіл витрат, ризиків та вигод, а значить і на підтримку різних зацікавлених груп та населення окремих виборчих округів. На вибір політичних інструментів справляють свій вплив різні політичні та економічні інтереси не в меншій мірі, ніж це є при визначенні екологічних цілей.

Ключові слова: державна політика; екологія; зарубіжний досвід; природокористування; сталий розвиток.

Література

1. Барбашова Н. В. Проблеми деволюції в екологічному праві України : монографія. Донецьк: Апекс, 2007. с.268.
2. Войтович Р. Регіоналізація як обернена форма глобалізації та її вплив на систему державного управління. Вісник НАДУ. 2004. №3. С.15-25.
3. Геєць В. М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: монографія. Київ: Ін-т економ. прогнозування НАН України; Фенікс, 2003. с.1008.
4. Гончаренко О. Громадянський контроль і система національної безпеки. Національна безпека України. 2003. №5-6. С. 39-46.
5. Данилишин Б. М. Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління. Київ: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. с. 260.
6. Доклад живой планеты, 2008. Всемирный фонд дикой природы, 2009. С.23-56.
7. Драган І. О. Розвиток соціальних умов ефективної реалізації державної політики у сфері ЖКГ. Економіка та держава. 2010. №10. С. 127-129.
8. Драган І. Сучасний стан взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування України з громадськістю. Держава та регіони. Серія: державне управління. 2007. №3. С. 67-72.
9. Дьомін В. О. Вступ до екологічної політики. Київ: Тандем, 2000. с.194.
10. Микитенко В. В., Данилишин Б. М. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України: монографія: у 2 т. Київ: РВПС України НАН України; Т. 1. ЗАТ Нічлава, 2008. с.336.
11. Пащенко В. М. Екоеволюція від сталого розвитку. Супутник Київ. географ. щорічник. 2005. Вип. 5. Київ : КВ УГТ. с. 112.
12. Передборський В.А. Економічна безпека держави: монографія. Київ: Кондор, 2003. с. 391.

Ivan Pavlovich Skibin

SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT AS A PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION OPERATION: FOREIGN PRACTICES

Summary

The article analyzes and generalizes positive foreign experience in the formulation and implementation of state policy in the field of environmental management on the basis of sustainable development. Environmental problems have now crossed the boundaries of national systems and become global. Until the 1970s, it was shown that public environmental policy in developed countries was largely formulated on a disparate basis and was not integral, each environmental component was considered in isolation, and the environmental impacts of different industries and agriculture were not taken into account in their totality. At the same time, improving the condition of one of the environmental components could result in losses for some other. The first countries to embark on the path of integrated public environmental policy and management were the Netherlands and the United Kingdom. The Netherlands has adopted a comprehensive and effective public environmental policy program. The kingdom's small area and high population density help to optimize the environmental planning process. Since the 1960s, the Netherlands, like many other industrial countries, has begun phasing out environmental issues. Prior to 1980, they came to the conclusion that developing a comprehensive comprehensive problem-solving plan was the direction in which they needed to move to make effective use of the relationship between problems and their solutions.
Based on the accumulated and generalized positive foreign experience, it has been established that the development of state environmental policy involves two highly interrelated processes: the definition of goals and the choice of instruments for policy implementation. The latter often affects the sharing of costs, risks and rewards, and thus the support of various stakeholders and the population of particular constituencies. The choice of policy instruments is influenced by different political and economic interests, no less than it is when defining environmental goals.

Keywords: public policy; ecology; foreign experience; environmental management; sustainable development.

References

1. Barbashova N. V. (2007) Problemy devoliutsii v ekolohichnomu pravi Ukrainy [Problems of Devolution in Ecological Law of Ukraine], Apeks, Donetsk, Ukraine.
2. Vojtovych R. (2004), “Regionalization as an Inverted Form of Globalization and its Impact on the System of Public Administration”, Visnyk NADU, vol. 3, pp.15– 25.
3. Heiets' V. M. (2003), Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku [Economy of Ukraine: Strategy and Policy for Long-Term Development], In-t ekonom. prohnozuvannia NAN Ukrainy; Feniks, Kyiv, Ukraine.
4. Honcharenko O. (2003), “Civil control and system of national security”, Natsional'na bezpeka Ukrainy, vol. 5–6, pp. 39 – 46.
5. Danylyshyn B. M. (2001), Pryrodno-tekhnohenni katastrofy: problemy ekonomichnoho analizu ta upravlinnia [Natural and man-made disasters: problems of economic analysis and management], ZAT «NIChLAVA», Kyiv, Ukraine.
6. (2009), Doklad zhyvoj planety 2008 [Living Planet Report, 2008], Vsemyrnyj fond dykoj pryrody, Kyiv, Ukraine.
7. Drahan I. O. (2010), “Development of social conditions for effective implementation of state policy in the field of housing”, Ekonomika a derzhava, vol. 10, pp. 127-129.
8. Drahan I. (2007), “The current state of interaction of public administration and local self-government in Ukraine with the public”, Derzhava ta rehiony. Seriia: derzhavne upravlinnia, vol. 3, pp. 67-72.
9. D'omin V. O. (2000), Vstup do ekolohichnoi polityky [Introduction to environmental policy], Tandem, Kyiv, Ukraine.
10. Mykytenko V. V. and Danylyshyn B. M., (2008), Fenomenolohichni al'ternatyvy ekonomichnoho zrostannia Ukrainy [Phenomenological alternatives to economic growth of Ukraine], RVPS Ukrainy NAN Ukrainy, ZAT Nichlava, Kyiv, Ukraine.
11. Paschenko V. M. (2005), “Eco-evolution from sustainable development”, Suputnyk Kyiv. heohraf. Schorichnyka, vyp. 5, 112 p.
12. Peredbors'kyj V.A. (2003), Ekonomichna bezpeka derzhavy [Economic security of the state], Kondor, Kyiv, Ukraine.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 885

Відомості про авторів

І. П. Скібін

Житомирський національний агроекологічний університет

Ivan Pavlovich Skibin

Zhytomyr National Agro-Ecological University

ORCID:

0000-0002-8765-6955

Як цитувати статтю

Скібін І. П. Сталий екологічний розвиток як імператив державної політики у сфері природокористування: зарубіжні практики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1474 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.21

Skibin, Ivan Pavlovich (2019), “Sustainable environmental development as a public policy implementation operation: foreign practices”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1474 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.