EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ
О. О. Усаченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.26

УДК: 351

О. О. Усаченко

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ

Анотація

Зазначено, що світовий досвід промислової політики в країнах з трансформованою економікою показав, що вона здійснюється в двох напрямках: визначення та реалізація шляхів і заходів державного регулювання щодо конкретного сектора і розвиток свободи підприємництва відповідно до його інтересами з метою максимізації ефективності виробництва . Визначено, що в умовах кризи, коли актуальними є виживання, стабілізація при крайньої обмеженості інвестиційних ресурсів для розвитку, для масштабних інновацій, справедливий суто економічний підхід до вибору пріоритетів держпідтримки з урахуванням умов становлення ринкового господарства. Перший і основний критерій виділення пріоритетний напрям державної підтримки - наявність і надійне перспективне зростання платоспроможного попиту на певні види продукції і послуг. Це означає, що при проведенні промислової політики тільки той гідний держпідтримки, в кого зацікавлений платоспроможний покупець. Якщо такий попит ще малий, держава повинна не стільки відразу вкладати у виробництво, скільки посприяти розширенню попиту. Для цього існує широкий набір засобів і прийомів; розширення держзамовлень, зниження податкового навантаження на підприємство, пільгове кредитування, страхування інвестиційних ризиків, розвиток лізингу, підвищення мінімальних розмірів оплати праці та соціальних виплат, субсидування державою деяких видів діяльності (наприклад, фундаментальної науки).
Запропоновано методи макроекономічного регулювання спрямовувати на реформування необхідного для розвитку реального виробництва загальноекономічного середовища: перш за все на забезпечення фінансової стабілізації, подолання дефіциту держбюджету і придушення в основою інфляції, на досягнення позитивного платіжного балансу, на стійкий або принаймні передбачувано змінюється курс національної валюти. Все це - макроекономічний фундамент, без якого неможливо розгорнути дієву промислову політику. Зазначено, що оборонно-промислова політика за схемою розробки та реалізації схожа на великий інвестиційний проект: визначення мети, оцінка альтернативних способів її реалізації з точки зору наявних ресурсів і ефективності, розробка конкретних механізмів використання ресурсів для реалізації. Ресурси, які знаходяться в розпорядженні держави, можна умовно розбити на податково-тарифні, грошово-кредитні, інфраструктурні та адміністративно-політичні (організаційні).

Ключові слова: оборонно-промислова політика; державне регулювання; державна підтримка; державне замовлення; масштабні інновації; платоспроможний попит.

Література

1.Енциклопедичний словник з державного управління. За ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. — К.: НАДУ, 2010. — 820с.
2. Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 р. № 2939-VI.
3. Закон України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами дежави” від 19.06.2003 № 975-IV //. – Відом. Верховної Ради України 2003 № 46 – Ст. 366.
4.Крупник А.С. Громадські ради: зайвий тягар чи опора владі? // Режим доступу. –http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-4/R_2/09kashov.pdf.
5. Наказ МВС України № 1243 від 27.12.2005//Про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України з питань забезпечення прав людини. (скасовано наказом МВС України № 607 від 30.11.2010)
6.Організаційно-правові засади роботи громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності ОВС України. Науково-практичний посібник. – Левченко К.Б., Мартиненко О.А., Бєлоусов Ю.Л. та інші. - Харків, “Права людини”, 2007. - 264 с.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N 1109 ( 1109-2011-п) від 20.10.2011).
8. Положення про уповноважених за напрямками роботи Громадської Ради при МВС України з питань забезпечення прав людини.
9.Указ Президента України від 08.06.2012 року № 389/2012 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року “Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України” [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://www.rnbo.gov.ua/documents/303.html
10. Указ Президента України № 775/2010 “Про внесення змін до деяких указів Президента України” від 16.07.2010 р.

Oleksandr Usachenko

WORLD EXPERIENCE OF STATE DEFENSE INDUSTRY POLICY IN COUNTRIES IN THE TRANSFORMATION PERIOD

Summary

It is noted that the global experience of industrial policy in the countries with the transformed economy has shown that it is carried out in two directions: defining and implementing ways and measures of state regulation in a specific sector and development of freedom of enterprise in accordance with its interests in order to maximize production efficiency. It is determined that in times of crisis, when survival is urgent, stabilization with extreme limited investment resources for development, for large-scale innovations, is a fair purely economic approach to the choice of state support priorities, taking into account the conditions of market economy formation. The first and main criterion for allocation of priority direction of state support is the presence and reliable prospective growth of effective demand for certain types of products and services. This means that when pursuing an industrial policy, it is only the worthy government support who is interested in a solvent buyer. If such demand is still low, the state should not so much invest in production at once, but rather contribute to the expansion of demand. There is a wide range of tools and techniques for this; expansion of government orders, reduction of the tax burden on the enterprise, preferential lending, insurance of investment risks, development of leasing, raising of minimum wages and social payments, subsidizing by the state of certain activities (for example, basic science).
The methods of macroeconomic regulation are proposed to aim at reforming the necessary for the development of real production of the general economic environment: first of all to ensure financial stabilization, overcoming the state budget deficit and suppressing the basis of inflation, to achieve a positive balance of payments, to a stable or at least foreseeable currency exchange rate. All this is a macroeconomic foundation without which it is impossible to develop an effective industrial policy. It is stated that the defense industrial policy under the scheme of development and implementation is similar to a large investment project: determination of the purpose, evaluation of alternative ways of its realization in terms of available resources and efficiency, development of concrete mechanisms of using resources for realization. Resources available to the state can be conditionally divided into tax, monetary, infrastructure and administrative-political (organizational).

Keywords: defense industrial policy; state regulation; state support; state order; large-scale innovations; solvent demand.

References

1. Kovbasiuk, Y.V. Troshchinsky, V.P. and Surmin, J.P. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of the government], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “On access to public information”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (Accessed 25 Oct 2018).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The law of Ukraine “On democratic civilian control over the Military organization and law enforcement agencies of the state”, Vidom. Verkhovnoi Rady Ukrainy , vol. 46.
4. Krupnik, A.S. (2008), “Community Councils: unnecessary burden or reliance power?”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-4/R_2/09kashov.pdf (Accessed 25 Oct 2018).
5. Ministry of Interior of Ukraine (2005), Order “About the Public Council under the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on Human Rights”, available at: http://umdpl.info/police-experts.info/orders/nakaz-mvs-ukrajiny-vid-27-12-2005-1243-pro-hromadsku-radu-pry-ministerstvi-vnutrishnih-sprav-ukrajiny-z-pytan-zabezpechennya-prav-lyudyny/ (Accessed 25 Oct 2018).
6. Levchenko, K.B. Martinenko, A.A. and Belousov, Y.L. (2007), Orhanizatsijno-pravovi zasady roboty hromads'kykh rad z pytan' zabezpechennia prav liudyny v diial'nosti OVS Ukrainy [The organizational principles of community councils on human rights in the internal affairs of Ukraine], Human rights, Kharkiv, Ukraine.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution “About ensuring public participation in formation and implementation of state policy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF (Accessed 25 Oct 2018).
8. Ministry of Interior of Ukraine (2005), “Position about the representatives of the directions of the work of the Public Council under the Ministry of internal Affairs of Ukraine on human rights”, available at: https://mvs.gov.ua/ (Accessed 25 Oct 2018).
9. President of Ukraine (2012), Decree “On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of June 8, 2012 “On the new version of the National Security Strategy of Ukraine”, available at: http://www.rnbo.gov.ua/documents/303.html (Accessed 25 Oct 2018).
10. Decree of the President of Ukraine (2010), “On amendments to some decrees of the President of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775/2010 (Accessed 25 Oct 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 720

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

кандидат наук з державного управління,докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

Oleksandr Usachenko

Candidate of Sciences in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Світовий досвід державної оборонно-промислової політики в країнах в період трансформації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1473 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.26

Usachenko, Oleksandr (2018), “World experience of state defense industry policy in countries in the transformation period”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1473 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.