EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ КОНЦЕПТУ “БЕЗПЕКА” ЗА РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ ТА ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
Н. Г. Клименко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.20

УДК: 351.86

Н. Г. Клименко

ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ КОНЦЕПТУ “БЕЗПЕКА” ЗА РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ ТА ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті здійснено спробу системно дослідити еволюцію змісту концепту “безпека” в працях філософів, юристів, соціологів та представників інших галузей починаючи від античних часів до сучасності. Це дозволило авторові простежити основні зміни у тлумаченні концепту “безпека” та визначити основні етапи еволюції його змісту, а також виявити зміни, що відбулися у поглядах мислителів на роль держави у забезпеченні (гарантуванні) безпеки особи, суспільства, держави. На основі проведеного дослідження автором було виокремлено 5 етапів його розвитку: 1) починаючи з античних часів до ХVІ ст. основна увага акцентувалася на забезпеченні фізичної безпеки людини від небезпеки, а призначенням держави вважалося як забезпечення безпеки людини так і власної зовнішньої та внутрішньої безпеки; 2) у ХVII‒ХVIII ст. під впливом праць прогресивних мислителів безпека починає усвідомлюватися як невід’ємне природнє право людини, гарантування якої є обов’язком держави; 3) у ХІХ ст. з’явилось усвідомлення існування загрози для безпеки особи з боку держави і навпаки. Засобами для гарантування безпеки особи визнаються захист природних прав людини, розвиток свободи та рівності, запровадження принципу розподілу влади, а для забезпечення безпеки держави ‒ захист її території, укладання та дотримання міжнародних угод; 4) з ХХ ст. поняття “безпека” стосується як особи, так і суспільства та держави, при цьому на державу покладається захист прав і свобод, життя і здоров’я людини, демократичних цінностей суспільства, охорона навколишнього природного середовища, забезпечення добробуту та створення умов для сталого розвитку, а також захист конституційного ладу держави, її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності; 5) у ХХІ ст. до змісту поняття “безпека” запропоновано додати здатність підтримувати сталість традицій, мови, культури, а також ідентичність, релігію та прийнятні зміни. Водночас значна увага дослідників починає зосереджуватись на міжнародному вимірі безпеки.

Ключові слова: концепт “безпека”; національна безпека; недержавні інституції; держава.

Література

1. Августин А. О Граде Божьем / А. Августин. – СПб. : Изд-во “Алетейя” ; Киев : УЦИММ-Пресс, 1998. – 587 с.
2. Аристотель. Политика / Аристотель // Антология мировой философии : в 4 т. / [Ред. Колегия : В В Соколов и др.]. ‒ Т. 1. Философия древности и средневековья. ‒ Ч. 1. – М. : Мысль, 1969. ‒ С. 465-469.
3. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / У. Бек ; Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. ‒ М. : Прогресс-традиция, 2000. ‒ 384 с.
4. Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель ; пер. с нем. ; ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. – М. : Мысль, 1990. ‒ 524 с.
5. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гидденс ; 2-е изд. ‒ М. : Академический Проспект, 2005. ‒ 528 с.
6. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс. // Сочинения в 2 томах. ‒ Т. 2. ‒ М. : Мысль, 1991. ‒ С. 5‒285.
7. Гольбах П. Естественная политика или беседы об истинных принципах управления / П. Гольбах. // Избр. произв. В 2-х т. – Т. 2. – М. : Изд-во соц.экон.лит., 1963. ‒ 563 с.
8. Гроций Г. О праве войны и мира : репринт с изд. 1956 г. / Г. Гроций. – М. : Ладомир, 1994. – 868 с.
9. Декларация независимости. Конгресс, 4 июля 1776 г. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа : http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm
10. Декларация прав человека и гражданина, принятая Национальным Собранием 26 августа 1789 г. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа : http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVIII/1780-1800/Dokumenty_fr_rev_1789/text.htm
11. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм ; пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. ‒ М. : Канон, 1995. ‒ 352 с.
12. Зеленков М. Ю. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства в XXI веке / М. Ю. Зеленков. – М. : Юридический институт МИИТа, 2002. – 209 с.
13. Из Анжуйских хроник XI в. [Электронний ресурс] // Средневековая Европа глазами современников и историков : книга для чтения в пяти частях / Отв. ред. доктор исторических наук А. Л. Ястребицкая. ‒ Ч. 2. Европейский мир Х‒ХV. ‒ Серия “Всемирная история и культура глазами современников и историков”. ‒ М. : Интерпракс, 1995. ‒ Режим доступа : http://adhdportal.com/book_3131_chapter_18_Iz_Anzhujjskikh_khronik_XI_v..html
14. Кант И. К вечному миру / И. Кант // Собрание сочинений в 8 т. – Т. 7. – М. : “ЧОРО”, 1994. ‒ С. 5–56.
15. Локк Дж. Два трактата о правлении / Дж. Локк. // Сочинения : В 3 т. – Т. 3. – М. : Мысль, 1988. ‒ С. 137–405.
16. Мак'явеллі Н. Державець / Н. Мак'явеллі ; пер. з іт. А. Перепаді.‒ Харків : Фоліо, 2007. ‒ С. 415‒487.
17. Монтескье Ш.-Л. О Духе законов [Электронный ресурс] / Ш.-Л. Монтескье ; под. общ. ред. и вступ. ст. М. П. Баскина. ‒ М. : Гослитиздат, 1955. ‒ Режим доступа : https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%8C%D1%91;_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4)
18. Марат Ж. П. Проект Декларации прав человека и гражданина с последующим планом справедливой, мудрой и свободной конституции / Ж. П. Марат. // Избранные произведения : в 2 т. – Т. 2. – М. : Издательство Академии наук СССР, 1956. – С. 11–54.
19. Маслоу А. Мотивация и личность [Электронний ресурс] / А. Маслоу ; пер. А. М. Татлыбаевой ; терминолог. правка В. Данченка. ‒ К. : PSYLIB, 2004. ‒ Режим доступа : http://psylib.org.ua/books/masla01/txt04.htm
20. Національна безпека: шляхи забезпечення, роль і місце суспільства. Євроатлантичний курс : монографія / В. М. Фурашев, С. Ф. Джердж ; за заг. ред. В. М. Фрашева. ‒ К. : “Синопсис”, 2009. ‒ 176 с.
21. Платон. Диалоги / Платон. ‒ М. : Мысль, 1986. ‒ 607 с.
22. Платон. Собрание сочинений : В 4 т. [Электронный ресурс] / Платон. ‒ Т. 3. ‒ М., 1993. ‒ Режим доступа : http://read.virmk.ru/p/Platon.htm
23. Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Ж. Ж. Руссо ; пер. с фр. – М. : “КАНОН-пресс”, “ Кучково поле”, 1998. – 416 с.
24. Сорокин П. А. Общедоступный учебник по социологии. Статьи разных лет / П. А. Сорокин ; Ин-т социологии. – М. : Наука, 1994. ‒ 560 с.
25. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин ; Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов ; Пер. с англ. С. А. Сидоренко. ‒ М.•: Политиздат, 1992. ‒ 543 с.
26. Спенсер Г. Личность и государство [Электронный ресурс] / Г. Спенсер ; пер. с англ. М. Н. Тимофеевой ; под ред. В. В. Битнера. – С.-Петербург : “Вестник Знания”, 1908. – Режим доступа : http://econlibrary.ru/books/90/79/spencer_person%20and%20state.html
27. Спиноза Б. Политический трактат [Элетронный ресурс] / Б. Спиноза. ‒ [Б. м. : Б. в.] ‒ 67 с. – Режим доступа : https://www.civisbook.ru/files/File/Spinoza_P_tr.pdf
28. Степаненко С. В. Державне регулювання процесів економічного розвитку в сфері суспільного відтворення: регіональний аспект : дис… д-ра держ. упр. : 25.00.02 / Степаненко Сергій Васильович. ‒ Запоріжжя, 2016. ‒ 383 с.
29. Уорд Л. Динамическая соціологія / Лестер Уорд. – СПб., 1883. – 591 с.
30. Утилитарианизм : о свободе / Дж. Милль ; пер. с англ. А. Н. Неведомского, с прил. очерка жизни и деятельности Милля Е. Конради. ‒ 3-е изд., Издание книгопродавца И. П. Перевозникова. ‒ СПб. : Тип. штаба войск гвардии и Петербургского военного округа, 1900. ‒ 427 с.
31. Цицерон М. Т. Об обязанностях / Марк Туллий Цицерон. // О старости. О дружбе. Об обязанностях ; пер. с лат. и комент. В. О. Горенштейна. – М. : Наука, 1974. – С. 58‒156.
32. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П. Штомпка ; Пер. с пол. С. М. Червонной. ‒ М. : Логос, 2008. ‒ 664 с.
33. Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. К. Сенчагова. ‒ 5-е изд. (эл.). ‒ М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. ‒ 818 с. ‒ Режим доступа : http://files.pilotlz.ru/pdf/cE2605-1-ch.pdf
34. Экономическая безопасность : учебник для вузов / под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. ‒ М. : Издательство Юрайт, 2015. ‒ 478 с.
35. Эпикур. Из главных мыслей / Эпикур. // Антология мировой философии : в 4 т. / [Ред. Колегия : В. В. Соколов и др.]. ‒ Т. 1. Философия древности и средневековья. ‒ Ч. 1. – М. : Мысль, 1969. ‒ С. 358‒359.
36. Jervis R. American Foreign Policy in a New Era. – Routledge, 2005. – 184 p.
37. Montbrial Thierry de & Ramsіs Pierre Jacque. L'entrée dans le XXIe siècle. Rapport annuel mondial sur le système et la stratégie économiques.– Paris, Dunod, 1999. – 424 p.
38. Slama A.-G. L'angelismeexterminateur. Essaisurtordre moral contemporain. ‒ P., 1993. ‒ Р. 43‒44.
39. Wеver O. and others. Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe. – London : Pinter, 1993. – 378 p.

N. G. Klymenko

THE EVOLUTION OF THE MEANING OF THE CONCEPT OF “SECURITY” IN DIFFERENT HISTORICAL EPOCHS AND POLITICAL SYSTEMS

Summary

The analysis of scientific literature shows that the majority of domestic researchers focus on the study of the content of the concepts of “person safety”, “economic security”, “social security”, “political security”, “state security”, “security of society”, etc. In this connection, the study of the evolution of the content of the concept of “security” from ancient times to the present, conducted by them in the framework of the above-mentioned studies, are quite fragmented, since with the advent of the concept, which is devoted to research, scientists focus all the attention on it.
The purpose of the article is an attempt to carry out a systematic study of the evolution of the content of the concept of “security” in the writings of philosophers, lawyers, sociologists and representatives of other branches from antiquity to the present and determine the main stages of its development.
During the study of the formation and development of the concept of “security” in the teachings of philosophers, lawyers, sociologists and representatives of other industries during the development of human civilization from antiquity to modern times, it has been established that: 1) from the ancient times to the XVII century the main attention was focused on ensuring the physical safety of a person from danger, and the appointment of the state was considered as ensuring the safety of man and his own external and internal security; 2) in the ХVII-‒ХVIII centuries under the influence of works of progressive thinkers, security begins to be perceived as an inalienable natural human right, the guarantee of which is the responsibility of the state; 3) in the ХIХ century there was an awareness of the existence of a threat to the security of the person on the part of the state and vice versa. The means for ensuring the security of a person are recognized as the protection of natural human rights, the development of freedom and equality, the introduction of the principle of the distribution of power, and to ensure the security of the state - the protection of its territory, the conclusion and compliance with international agreements; 4) from the ХХ century the concept of “security” refers to both individuals and society and the state, while the state puts the protection of rights and freedoms, life and health of a person, democratic values of society, environmental protection, welfare and creation of conditions for sustainable development, and also protection of the constitutional order of the state, its sovereignty, territorial integrity and inviolability; 5) in the XXI century the concept of “security” is proposed to add the ability to maintain the continuity of traditions, language, culture, as well as identity, religion and acceptable changes. At the same time, much of the researchers' focus is on the international dimension of security.

Keywords: concept “security”; national security; non-state institutions; state.

References

1. Avgustin, A. (1998), O Grade Bozh'em [About God's Graze], Izdatel'stvo “Aletejja”, St. Petersburg, Russia, UCIMM-Press, Kiev, Ukraine.
2. Aristotel', (1969), Politika [Politics], Antologija mirovoj filosofii [Anthology of world philosophy], vol. 1, Mysl', Moscow, Russia, рр. 465‒469.
3. Bek, U. (2000), Obshhestvo riska: Na puti k drugomu modernu [Risk Society: On the way to another modernist], Progress-tradicija, Moscow, Russia.
4. Gegel', G. V. F. (1990), Filosofija prava [Philosophy of law], Mysl', Moscow, Russia.
5. Giddens, Je. (2005), Ustroenie obshhestva: Ocherk teorii strukturacii [The structure of society: Essay structure theory], 2nd ed, Akademicheskij Prospekt, Moscow, Russia.
6. Gobbs, T. (1991), Leviafan, ili Materija, forma i vlast' gosudarstva cerkovnogo i grazhdanskogo [Leviathan, or Matter, form and power of the state of the church and civil], Sochinenija [Writings], Mysl', Moscow, Russia, рр. 5‒285.
7. Gol'bah, P. (1963), Estestvennaja politika ili besedy ob istinnyh principah upravlenija [Natural politics or conversations about true management principles], Izbrannye proizvedenija [Selected Works], vol. 2, Izd-vo soc.jekon.lit., Moscow, Russia.
8. Grocij, G. (1994), O prave vojny i mira [On the right of war and peace], Ladomir, Moscow, Russia.
9. Deklaracija nezavisimosti. Kongress, 4 ijulja 1776 g. [Declaration of Independence. Congress, July 4, 1776], available at : http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm (Accessed 15 July 2019).
10. Deklaracija prav cheloveka i grazhdanina, prinjataja Nacional'nym Sobraniem 26 avgusta 1789 g. [The Declaration of the Rights of Man and the Citizen, adopted by the National Assembly on August 26, 1789], available at : http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVIII/1780-1800/Dokumenty_fr_rev_1789/text.htm (Accessed 15 July 2019).
11. Djurkgejm, Je. (1995), Sociologija. Ee predmet, metod, prednaznachenie [Sociology. Its subject, method, purpose], Kanon, Moscow, Russia.
12. Zelenkov, M. Ju. (2002), Pravovye osnovy obshhej teorii bezopasnosti Rossijskogo gosudarstva v XXI veke [The legal basis of the general theory of security of the Russian state in the XXI century.], Juridicheskij institut MIITa, Moscow, Russia.
13. Jastrebickaja, A. L. (1995), Iz Anzhujskih hronik XI v. Srednevekovaja Evropa glazami sovremennikov i istorikov [From the Anjou chronicles of the XI century. Medieval Europe through the eyes of contemporaries and historians], part 2, Interpraks, Moscow, Russia, available at : http://adhdportal.com/book_3131_chapter_18_Iz_Anzhujjskikh_khronik_XI_v..html (Accessed 15 July 2019).
14. Kant, I. (1994), K vechnomu miru [To the eternal world], Sobranie sochinenij [Collected Works], vol. 7, “ChORO”, Moscow, Russia, рр. 5–56.
15. Lokk, Dzh. (1988), Dva traktata o pravlenii [Two treatises on the board], Sochinenija [Writings], vol. 3, Mysl', Moscow, Russia, рр. 137–405.
16. Mak'iavelli, N. (2007), Derzhavets' [Holder], Folio, Kharkov, Ukraine, рр. 415‒487.
17. Montesk'e, Sh.-L. (1955), O Duhe zakonov [About Dahu Laws], Goslitizdat, Moscow, Russia, available at : https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%8C%D1%91;_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4) (Accessed 15 July 2019).
18. Marat, Zh. P. (1956), Proekt Deklaracii prav cheloveka i grazhdanina s posledujushhim planom spravedlivoj, mudroj i svobodnoj konstitucii [Draft Declaration of the Rights of Man and the Citizen with a subsequent plan for a just, wise and free constitution], Izbrannye proizvedenija [Selected Works], vol. 2, Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, Moscow, Russia, рр. 11–54.
19. Maslou, A. (2004), Motivacija i lichnost' [Motivation and personality], PSYLIB, Kiev, Ukraine, available at : http://psylib.org.ua/books/masla01/txt04.htm (Accessed 15 July 2019).
20. Furashev, V. M. and Dzherdzh, S. F. (2009), Natsional'na bezpeka: shliakhy zabezpechennia, rol' i mistse suspil'stva. Yevroatlantychnyj kurs [National security: ways of securing, role and place of society. Euro-Atlantic course], “Synopsys”, Kiev, Ukraine.
21. Platon, (1986), Dialogi [Dialogues], Mysl', Moscow, Russia.
22. Platon, (1993), Sobranie sochinenij [Collected Works], Moscow, Russia, available at : http://read.virmk.ru/p/Platon.htm (Accessed 15 July 2019).
23. Russo, Zh. Zh. (1998), Ob obshhestvennom dogovore. Traktaty [On the social contract. Treatises], “KANON-press”, “ Kuchkovo pole”, Moscow, Russia.
24. Sorokin, P. A. (1994), Obshhedostupnyj uchebnik po sociologii. Stat'i raznyh let [Public textbook on sociology. Articles from different years], Nauka, Moscow, Russia.
25. Sorokin, P. A. (1992), Chelovek. Civilizacija. Obshhestvo [Person. Civilization. Society], Politizdat, Moscow, Russia.
26. Spenser, G. (1908), Lichnost' i gosudarstvo [Personality and state], “Vestnik Znanija”, St. Petersburg, Russia, available at : http://econlibrary.ru/books/90/79/spencer_person%20and%20state.html (Accessed 15 July 2019).
27. Spinoza, B. Politicheskij traktat [Political treatise], Russia, available at : https://www.civisbook.ru/files/File/Spinoza_P_tr.pdf (Accessed 15 July 2019).
28. Stepanenko, S. V. (2016), “State regulation of processes of economic development in the sphere of social reproduction: the regional aspect”, Doctor of Science in Public Administration dissertation, Мechanisms of public administration, Classic Private University, Zaporozhye, Ukraine.
29. Uord, L. (1883), Dinamicheskaja socіologіja [Dynamic Sociology], St. Petersburg, Russia.
30. Mill', Dzh. (1900), Utilitarianizm : o svobode [Utilitarianism: about freedom], 3rd ed, Izdanie knigoprodavca I. P. Perevoznikova, St. Petersburg, Russia.
31. Ciceron, M. T. (1974), Ob objazannostjah [On duties], O starosti. O druzhbe. Ob objazannostjah [About old age. About friendship. About duties], Nauka, Moscow, Russia, рр. 58‒156.
32. Shtompka, P. (2008), Sociologija. Analiz sovremennogo obshhestva [Sociology. Analysis of modern society], Logos, Moscow, Russia.
33. Senchagov, V. K. (2015), Jekonomicheskaja bezopasnost' Rossii. Obshhij kurs [Economic security of Russia. General course], 5rd ed, BINOM. Laboratorija znanij, Moscow, Russia, available at : Режим доступа : http://files.pilotlz.ru/pdf/cE2605-1-ch.pdf (Accessed 15 July 2019).
34. Goncharenko, L. P., and Akulinin, F. V. (2015), Jekonomicheskaja bezopasnost' [Economic security], Izdatel'stvo Jurajt, Moscow, Russia.
35. Jepikur, (1969), Iz glavnyh myslej [Of the main thoughts], Antologija mirovoj filosofii [Anthology of world philosophy], vol. 1, part 1, Mysl', Moscow, Russia, рр. 358‒359.
36. Jervis, R. (2005), “American Foreign Policy in a New Era”, Routledge.
37. Montbrial, Thierry de & Ramsіs, Pierre Jacquet (1999), “L'entrée dans le XXIe siècle. Rapport annuel mondial sur le systeme economique et les strategies” [Entry into the 21st century. Global Annual Report on the Economic System and Strategy], Dunod, Paris.
38. Slama, A.-G. (1993), “L'angelismeexterminateur. Essaisurtordre moral contemporain”, Paris, рр. 43‒44.
39. Wеver, O. and others (1993), “Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe”, Pinter, London.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 1380

Відомості про авторів

Н. Г. Клименко

кандидат наук з державного управління, доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України

N. G. Klymenko

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5223-8166

Як цитувати статтю

Клименко Н. Г. Еволюція змісту концепту “безпека” за різних історичних епох та політичних систем. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1472 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.20

Klymenko, N. G. (2019), “The evolution of the meaning of the concept of “security” in different historical epochs and political systems”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1472 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.