EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ОБОРОННОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
О. О. Усаченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.30

УДК: 351

О. О. Усаченко

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ОБОРОННОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

Зазначено, політика оборонної промисловості по відношенню до оборонної галузі покликана забезпечити вирішення основного оборонного завдання, а також розширення продажу зброї за кордон, ремонт і модернізацію оборонної техніки, придбаної низкою країн в минулі роки, модернізацію знімається з озброєння української армії зброї і продаж його в країни з відносно меншими фінансовими можливостями і, нарешті, впровадження в цивільну промисловість передових технологій подвійного призначення, найактивнішу участь в технічному переозброєнні народного господарств.
Визначено, що у концепції сформульовані базові принципи, дотримання яких повинно дозволити консолідувати зусилля держави і бізнесу в сфері оборонно промислового розвитку. Сутність цих принципів зводиться до наступного: держава надає підтримку і стимулює проекти і програми, спрямовані на розширення ринків як всередині країни, так і за кордоном. Особливі заходи державної підтримки передбачається здійснити лише по відношенню до секторів економіки, які повинні дозволити нам закріпити позиції на зовнішньому ринку в майбутньому; об'єктом політики оборонної промисловості є вітчизняні компанії, а не галузі промисловості; вибір конкретних об'єктів політики оборонної промисловості здійснюється по «прозорим» критеріям; пріоритети для державного стимулювання промислового розвитку того чи іншого сектора (або проекту) формуються, виходячи з ринкових переваг, а не з адміністративних або інших міркувань; вибір пріоритетів і механізмів стимулювання здійснюється державою в режимі діалогу з бізнес-спільнотою; для реалізації політики оборонної промисловості держава використовує сукупність інструментів. Практика підтверджує, що зниження інноваційної активності неминуче веде до втрати конкурентоспроможності продукції і, як наслідок, до втрати ринків збуту, прискореного старіння, уповільнення темпів розвитку та оновлення науково-виробничої бази в цілому. Все в сукупності веде не тільки до різкого зниження наукового і економічного потенціалу, але, як підтверджує вітчизняна практика, до тяжких економічних наслідків, різкого зростання бюджетного дефіциту, посилення соціальної напруженості.

Ключові слова: політика оборонної промисловості; державне регулювання; оборонне завдання; модернізація оборонної техніки; технології подвійного призначення; державна підтримка; стимулювання промислового розвитку.

Література

1. Одноралов І.В., Пчелінцев С.М. Як знайти кошти для ОПК // Оборонний вісник. – 2013. – Випуск № 1. – С. 22-29.
2. Смірнов В.О. Система управління військово-технічною політикою Росії / В.О. Смірнов, С.В. Смірнова, О.В. Кісєльов // Зб. наук. праць / ЦНДІ ОВТ ЗС України. – Вип. 20. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2008. – С. 180–188.
3. Шевцов А.І., Боднарчук Р.В. Актуальні проблеми реструктуризації оборонно-промислового сектору економіки України // Збірник Національного інституту стратегічних досліджень. – К., 2013. - № 2. – С. 127 – 134.
4. Інформаційно-аналітичний огляд військових новин // Центр воєнної-політики та політики безпеки. – 2013. – Випуск № 10 / 13[ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/arhiviao/14267-1013.
5. Горбулін В., Шеховцов В. Створення ДК «Укроборонпром» як початок формування дієвого ядра ОПК // Наука і оборона. – К., 2013. - № 3. – С. 27 – 31.
6. Михненко А. Оборонный срез – 2012 // Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины. – К., 2013. - № 1-2. – С. 11 – 19.
7. Стратегія розвитку Державного концерну «Укроборонпром», затверджена Наглядовою радою Державного концерну 15.07.12 р.
8. Зубарєв В.В., Луханін М.І., Сотник В.В., Уткін Ю.С. Стратегічні питання забезпечення реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України.
9. Терещенко А.М. Аналіз витрат на забезпечення оборонно-промислового комплексу держави // Збірник наукових праць Національного університету оборони України «Труди університету». – К., 2013. – № 2 (116). – С. 193 – 197.

Oleksandr Usachenko

FORMATION OF THE STATE POLICY OF THE DEFENSE INDUSTRY WITH REGARD TO THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

It is stated that the defense industry policy towards the defense industry is intended to ensure the solution of the main defense task, as well as expanding the sale of weapons abroad, repair and modernization of defense equipment acquired in a number of countries in the past years; with relatively less financial capacity and, finally, the introduction of advanced dual-use technologies into the civil industry, the most active participation in the technical redevelopment of dnoho farms.
It is determined that the concept has formulated basic principles, the observance of which should allow to consolidate the efforts of the state and business in the field of defense industrial development. The essence of these principles is as follows: the state supports and encourages projects and programs aimed at expanding markets both domestically and abroad. Specific government support measures are foreseen only in relation to economic sectors, which should allow us to consolidate our position in the foreign market in the future; the subject of defense industry policy is domestic companies, not industries; the choice of specific objects of the defense industry policy is made on the basis of "transparent" criteria; priorities for the state stimulation of industrial development of a sector (or project) are formed on the basis of market preferences, not for administrative or other reasons; the choice of priorities and incentive mechanisms is carried out by the state in the mode of dialogue with the business community; the state uses a set of tools to implement the defense industry policy. Practice confirms that a decrease in innovation activity inevitably leads to a loss of competitiveness of products and, as a consequence, to the loss of markets, accelerated aging, slowing the pace of development and updating the scientific and production base as a whole. All in all, it leads not only to a sharp decline in scientific and economic potential, but, as the domestic practice confirms, to severe economic consequences, a sharp increase in the budget deficit, and an increase in social tensions.

Keywords: defense industry policy; state regulation; defense task; modernization of defense technology; dual-use technologies; state support; promotion of industrial development.

References

1. Odnoralov, I.V. and Pchelintsev, S.M. (2013), “How to find funds for the defense industry”, Oboronnyj visnyk, vol. 1, pp. 22-29.
2. Smirnov, V.O. Smirnova, S.V. and Kisiel'ov, O.V. (2008), “Control system of military and technical policy of Russia”, Zb. nauk. prats' TsNDI OVT ZS Ukrainy, vol. 20, pp. 180-188.
3. Shevtsov, A.I. and Bodnarchuk, R.V. (2013), “Current problems of restructuring of the defense-industrial sector of the Ukrainian economy”, Zbirnyk Natsional'noho instytutu stratehichnykh doslidzhen',vol. 2, pp. 127-134.
4. Tsentr voiennoi-polityky ta polityky bezpeky (2013), “Information and analytical review of military news”, vol. 10, [Online], available at: http://www.defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/arhiviao/14267-1013 (Accessed 15 Nov 2018).
5. Horbulin, V. and Shekhovtsov, V. (2013), “Establishment of Ukroboronprom as the beginning of the formation of an effective OPC core”, Nauka i oborona, vol. 3, pp. 27-31.
6. Mihnenko, A. (2013), “Defense slice - 2012”, Jeksport oruzhija i oboronnyj kompleks Ukrainy, vol. 1-2, pp. 11-19.
7. Ukroboronprom (2012), “Development Strategy of the State Concern "Ukroboronprom", approved by the Supervisory Board of the State Concern on 15.07.12.”, available at: https://ukroboronprom.com.ua/en/ (Accessed 15 Nov 2018).
8. Zubariev, V.V. Lukhanin, M.I. Sotnyk, V.V. and Utkin Yu.S. (2009), “Strategic issues of ensuring the reform and development of the defense-industrial complex of Ukraine”, Nauka i oborona, vol. 3, pp. 18-24.
9. Tereschenko, A.M. (2013), “Analysis of the costs of providing the defense-industrial complex of the state”, Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu oborony Ukrainy «Trudy universytetu», vol. 2 (116), pp. 193-197.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 847

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

кандидат наук з державного управління,докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

Oleksandr Usachenko

Candidate of Sciences in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Формування державної політики оборонної промисловості по відношенню до оборонної галузі України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1471 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.30

Usachenko, Oleksandr (2018), “Formation of the state policy of the defense industry with regard to the defense industry of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1471 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.