EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ США ТА ЄС
О. О. Усаченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.24

УДК: 351

О. О. Усаченко

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ США ТА ЄС

Анотація

Зазначено, що після широкомасштабної конверсії в США стали активно здійснювати передачу технологій, яка, на думку американських експертів, полягає в тому, що частина застосовуваних знань переноситься з військового виробництва на випуск комерційної продукції. Однак не всі оборонні технології можливо впровадити на цивільних підприємствах. Досвід показує, що в кращому випадку одна з трьох ретельно відібраних і впроваджених військових технологій виявляється успішною в цивільному застосуванні.
Визначено, що другий стратегічний шлях реструктуризації - диверсифікація. Великі оборонні компанії, як правило, спеціалізуються в декількох областях техніки і мають у своєму розпорядженні різними видами активів, які можуть представляти цінність при роботі в альтернативних областях діяльності. Слід зауважити, що конверсія в США проводилася насамперед, шляхом диверсифікації і випуску цивільної продукції без скорочення персоналу, що дозволяло зберігати невисокий рівень безробіття. Як показав досвід США, ринкова диверсифікація демонструє більш успішні результати в порівнянні зі стратегією злиття, так як диверсифікованих компанії приділяють більше уваги використанню своїх технологій, вкладають значно більшу частку ресурсів в НДДКР. При цьому підвищеної уваги приділяється інвестиційної механізм даної діяльності. Обґрунтованість комерційної спроможності інвестиційних пропозицій в світовій практиці досягається проведенням попередніх маркетингових досліджень, в ході яких визначаються ті вихідні посилання, які беруться за основу інвестиційних розрахунків.
Особливе значення в умовах скорочення військових замовлень мають малі і середні фірми. Тридцять таких підприємств приєдналися до фінансованої урядом програмою з розробки конверсійних планів та визначення нових продуктів і ринків. Саме з цього, на думку американських експертів, починається «передача технологій». Було проведено навчання працівників за оцінкою витрат на виробництво; в подальшому вони навчали інших працівників і контролювали їх досягнення. Результатом став детальний аналіз слабких і сильних сторін процесу виробництва з рекомендаціями щодо його поліпшення, які стали основою конверсійних планів. Багато фірм визначили області діяльності, які вимагали технологічного вдосконалення за сприяння консультантів. Дев'ять фірм вибрали спеціальні проекти, такі як вдосконалення виробничих ліній під нові комерційні продукти або розробка стратегічних маркетингових планів. Інші почали працювати над поліпшенням якості управління, і це означало, що вони позбулися недоліків у виробничому процесі; ряд компаній приступили до перепідготовки працівників або вирішували інші спеціальні завдання.

Ключові слова: державне регулювання; реформування; оборонно-промисловий комплекс; оборонна промисловість; комерційна продукція; військове виробництво; військова технологія.

Література

1. Воєнна безпека України на межі тисячоліть. – К.: Стилос, 2002. – 394 с.
2. Богданович В.Ю., Єжеєв М.Ф., Свида І.Ю. Основи державного управління забезпеченням обороноздатності України: теорія і практика. – Львів: «Тріада плюс», 2008. – 300 с.
3. Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація. – К., 2009. – 496 с.
4. Богданович В.Ю. Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности государства в военной сфере: Монография. – К.: Основа, 2006. – 296.
5. Оборонна політика: потреба реформ Збройних Сил України. Збірник матеріалів за результатами публічних консультацій / За заг. ред. проф. Богатирьової Р.В. – К.: Заповіт, 2011, 148 с.
6. Чепков І.Б., Нор П.І. Загальні тенденції розвитку озброєння та військової техніки // Озброєння та військова техніка. – 2014. – № 1. – С. 4 – 13.
7. Антонов А., Бзот В., Жилін Є. Ворог як система: еволюція збройного протиборства в сучасній війні // Defence express. – 2014. – № 10. – С. 36 – 43.
8. Соболєв А.А. Особливості формування воєнно-політичної стратегії України в контексті трансформації європейської архітектури безпеки: аналіт. доп. – К.: НІСД, 2012. – 88 с.

Oleksandr Usachenko

EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF THE REFORM OF THE US AND EU DEFENSE INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

It was noted that after the large-scale conversion in the US began to actively transfer technology, which, according to US experts, is that some of the knowledge used is transferred from military production to commercial production. However, not all defense technologies can be implemented at civilian enterprises. Experience has shown that at best one of the three carefully selected and implemented military technologies is successful in civilian use.
It is determined that the second strategic way of restructuring is diversification. Large defense companies, as a rule, specialize in several fields of technology and have different types of assets that can be valuable when working in alternative areas of activity. It should be noted that the conversion in the USA was done first of all by diversification and production of civilian products without the reduction of personnel, which allowed to maintain low unemployment rate. As US experience has shown, market diversification is more successful than the merger strategy, as diversified companies pay more attention to the use of their technology, investing significantly more resources in R&D. At the same time, special attention is paid to the investment mechanism of this activity. The validity of the commercial capability of investment offers in the world is achieved by conducting preliminary marketing research, during which the source links that are taken as the basis of investment calculations are determined.
Small and medium-sized firms are of particular importance in the context of military contraction. Thirty of these businesses have joined the government-funded conversion plan and product and market definition program. That is the point, according to US experts, that "technology transfer" begins. Workers were trained to estimate production costs; subsequently, they trained and supervised other employees. The result was a detailed analysis of the weaknesses and strengths of the production process with recommendations for improving it, which became the basis of conversion plans. Many firms identified areas of activity that required technological improvement with the assistance of consultants. Nine firms have selected special projects such as upgrading production lines for new commercial products or developing strategic marketing plans. Others began to work to improve the quality of management, which meant that they were rid of defects in the production process; a number of companies started retraining or solving other special tasks.

Keywords: state regulation; reform; defense-industrial complex; defense industry; commercial products; military production; military technology.

References

1. Perepelytsia, H.M. Dmytrov, S.O. Korendovych, V.S. Nesterov, O.O. and Pavlenko, A.M. (2002), Voienna bezpeka Ukrainy na mezhi tysiacholit' [Military security of Ukraine on verge of millenniums], Stylos, Kyiv, Ukraine.
2. Bogdanovich, V.U. Ezheev, M.F. and Svyda, I.U. (2008), Osnovy derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam oboronozdatnosti Ukrainy: teoriia i praktyka [Bases state government providing of defensive capacity of Ukraine: theory and practice], Triada of plus, Lviv, Ukraine.
3. Dergachov, O.P. (2009), Partners'kyj potentsial Ukrainy: stanovlennia i realizatsiia [Partner potential of Ukraine: becoming and realization], Kyiv, Ukraine.
4. Bogdanovich, V.U. (2006), Teoretycheskye osnovy analyza problem natsyonal'noj bezopasnosty hosudarstva v voennoj sfere [Theoretical bases of analysis of problems of national security of the state in military sphere], Osnova, Кyiv, pp. 296.
5. Bogatyriova, R.V. (2011), Oboronna polityka: potreba reform Zbrojnykh Syl Ukrainy [Defensive policy: necessity of reforms of Armed Forces of Ukraine], Zapovit, Кyiv, Ukraine.
6. Chepkov, I.B. and Nor, P.I. (2014), “General progress of armament and military technique”, Ozbroennia ta viyskova tehnika, vol. 1, pp. 4 - 13.
7. Antonov, A. Bzot, V, and Zhulin, E. (2014), “Enemy as system: evolution of the armed opposing in modern war”, Defence express, vol. 10, pp. 36 – 43.
8. Sobolev, A.A. (2012), soblyvosti formuvannia voienno-politychnoi stratehii Ukrainy v konteksti transformatsii ievropejs'koi arkhitektury bezpeky [Features of forming of military-political strategy of Ukraine in the context of transformation of European architecture of security], NISD, Кyiv, Ukraine.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 1181

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

кандидат наук з державного управління,докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

Oleksandr Usachenko

Candidate of Sciences in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Досвід державного регулювання реформування оборонно-промислового комплексу сша та єс. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1469 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.24

Usachenko, Oleksandr (2019), “Experience of state regulation of the reform of the us and eu defense industrial complex”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1469 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.