EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ДІЄВИЙ СЕРВІСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
Н. М. Левченко, Л. В. Антонова, А. В. Антонов

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.7

УДК: 353.5

Н. М. Левченко, Л. В. Антонова, А. В. Антонов

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ДІЄВИЙ СЕРВІСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Анотація

У статті констатовано, що регулювання розвитку регіонів в Україні здійснюється за допомогою низки інструментів, які упродовж часу свого використання демонструють різний ступінь і результативність. Наголошено на успішності бюджетної та податкової реформи, які значно зміцнили податковий і бюджетний потенціал територіальних громад. Акцентовано, що з 2014 року до вказаних регулятивних інструментів долучено інший вагомий інституційний інструмент впливу на розвиток регіонів й управління ними – децентралізацію влади. Підкреслено, що з децентралізацією влади синхронно здійснюється децентралізація освіти - процес розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади в управлінні закладами освіти, надання їм самостійності у вирішенні організаційних, управлінських, фінансових питань задля забезпечення якості освітніх послуг. Констатовано, що в основу децентралізації освіти закладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти суспільних відносин у цій сфері. Обґрунтовано, що глибинне розуміння можливостей впровадження децентралізації освіти за нині сформованого інституційного середовища має бути вихідним пунктом прийняття рішень щодо подальшого реформування освіти, ведення моніторингу його впровадження, адекватного й без затримок реагування на перешкоди та неочікувані наслідки освітньої політики. Проаналізовано інституційне середовище децентралізації освіти й існуючі потенційні можливості її впровадження. Встановлено причини гальмування децентралізації освіти та доведено потребу на їх негайне реагування. Визначено вектори прискорення децентралізації освіти та модернізації механізмів державного управління системою освіти задля забезпечення виконання освітою своєї місії щодо розвитку людського потенціалу країни.

Ключові слова: децентралізація влади; децентралізація освіти; державне управління системою освіти; реформування системи освіти; освітня політика; цифровізація освіти.

Література

1. Жаліло Я. Сім викликів для нового етапу децентралізації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ief.org.ua/?p=7704
2. Європейська хартія місцевого самоврядування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
3. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10.01.2019 р. (за грудень 2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://storage.decentralization.gov.ua/
4. Освіта в Україні: базові індикатори. Інформаційно-статистичний бюлетень результатів діяльності галузі освіти у 2017/2018 н.р. – К.: ДНУ «Інститут освітньої аналітики». - 2018. – 210 с.
5. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Розпорядження КМУ від 01.04.2014 р. №333-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/
6. Про освіту. Закон України від 05.09.2017 р. № 2145 – VІІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19
7. Про реформу – Децентралізація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/about
8. Сторонянська І.З. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянської І.З. – Львів: ІРД НАНУ. - 2018. – 144 с.
9. Функціонування опорних шкіл: за результатами опитування директорів опорних шкіл. – К.: Інститут освітньої аналітики. – 2017. – 79 с.
10. Чистіліна Т. Децентралізація системи освіти в Харківській області: опорні школи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://od.org.ua/uk/
11. Шиян Р. Децентралізація освіти у Польщі: досвід для України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://old.decentralization.gov.ua/
12. Цифрова адженда України – 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Natalia Mikhailovna Levchenko, Liudmyla Volodymyrivna Antonova, Andrii Vyacheslavovich Antonov

DECENTRALIZATION OF EDUCATION AS AN EFFECTIVE SERVICE INSTRUMENT INFLUENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT

Summary

The article states that the regulation of regional development in Ukraine is carried out with the help of a number of tools that show different degrees and effectiveness during their time of use. The success of the budget and tax reform, which significantly strengthened the tax and budgetary potential of the territorial communities, was emphasized. It is emphasized that, since 2014, another important institutional tool for influencing the development and management of regions - decentralization of power - has been included in these regulatory instruments. It is emphasized that with the decentralization of power, the decentralization of education is synchronous - the process of expanding the powers of local executive authorities in managing educational establishments, granting them autonomy in solving organizational, managerial and financial issues in order to ensure the quality of educational services. It is stated that the provisions of the European Charter of Local Self-Government and the best world standards of public relations in this sphere are based on the decentralization of education. It is substantiated that a thorough understanding of the possibilities of implementing decentralization of education in the current institutional environment should be the starting point for deciding on the further reform of education, monitoring its implementation, adequate and without delay responding to obstacles and unexpected consequences of education. The institutional environment for decentralization of education and the existing potentials for its implementation are analyzed. The reasons for slowing down the decentralization of education were identified and the need for their immediate response was proved. The vectors of acceleration of the decentralization of education and modernization of the mechanisms of public administration of the educational system are determined in order to ensure the fulfillment of its mission to develop the human potential of the country.

Keywords: decentralization of power; decentralization of education; public administration of the education system; reform of the education system; educational policy; digitization of education.

References

1. Zhalilo, Y (2018). “Seven challenges for a new phase of decentralization”, available at: http://ief.org.ua/?p=7704 (Accessed 26 December 2018).
2. The Council of Europe (1985). “European Charter of Local Self-Government”. available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036. (Accessed 09 January 2019).
3. The decentralization (2019), “Monitoring of the process of decentralization of power and reform of local self-government as of 10.01.2019”, available at: https://storage.decentralization.gov.ua (Accessed 03 January 2019).
4. Ministry of Education and Science (2018), “Education in Ukraine: basic indicators” [The Information and statistical bulletin of the results of education industry in 2017/2018], Institute of Educational Analytics, Кyiv, Ukraine.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of government in Ukraine“. available at: https://zakon.rada.gov.ua/go (Accessed 19 December 2018).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About education". available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 (Accessed 21 December 2018).
7. The decentralization (2019), “About Reform“ available at: https://decentralization.gov.ua/about (Accessed 24 December 2018).
8. Storonyanska I.Z. (2018). Decentralization in Ukraine and its Impact on the Socio-Economic Development of Territories: Methodological Approaches and Evaluation Results. IRD of NASU, Kyiv, Ukraine.
9. Institute of Educational Analytics (2017). “Functioning of support schools: according to the survey of the directors of support schools”, Kyiv, Ukraine.
10. Chistilina T. (2017). “Decentralization of the education system in Kharkiv region: support schools”. available at: https://od.org.ua/en (Accessed 27 December 2018).
11. Shiyan R. (2019). “Decentralization of education in Poland: experience for Ukraine”, available at: https://old.decentralization.gov.ua (Accessed 25 December 2018).
12. Ministry of Economic Development and trade of Ukraine (2016), “Digital Agenda of Ukraine – 2020”. available at: https://ucci.org.ua/uploads/files (Accessed 21 December 2018).

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1620

Відомості про авторів

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, професор кафедрипідприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Запорізький національний технічний університет

Natalia Mikhailovna Levchenko

Doctor of Science in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Business, Trade and Stock ExchangesZaporizhzhya National Technical University


Л. В. Антонова

доктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудитуЧорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

Liudmyla Volodymyrivna Antonova

Liudmyla Volodymyrivna AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National University


А. В. Антонов

доктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир, Україна

Andrii Vyacheslavovich Antonov

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Management of the Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Левченко Н. М., Антонова Л. В., Антонов А. В. Децентралізація освіти як дієвий сервісний інструмент впливу на розвиток регіонів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1468 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.7

Levchenko, Natalia Mikhailovna, Antonova, Liudmyla Volodymyrivna and Antonov, Andrii Vyacheslavovich (2019), “Decentralization of education as an effective service instrument influence on regional development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1468 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.