EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Л. В. Антонова, А. В. Антонов, Я. Ю. Орленко, О. П. Плеханова

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.5

УДК: 351

Л. В. Антонова, А. В. Антонов, Я. Ю. Орленко, О. П. Плеханова

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Анотація

Окреслено особливості функціонування житлово-комунального господарства (ЖКГ) та визначено об’єктивні передумови проведення глобальної модернізації галузі. Зосереджено увагу на напрямах приведення сфери ЖКГ до становища, що відповідає динаміці розвитку сучасного підприємницького середовища і враховує інтереси власників житла. Визначено можливості та проблеми реалізації потенціалу енергозбереження в галузі. Доведено доцільність формування інноваційної складової в енергозбереженні. Окреслено основні пріоритети державної підтримки впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій у сфері ЖКГ.
Зазначено, що інноваційний потенціал енергозбереження у сфері ЖКГ є здатністю розвивати інноваційну діяльність для реалізації проектів з технологічної модернізації комунальної інфраструктури, обслуговуючих підприємств (об’єднань, домогосподарств) з метою зменшення споживання енергії, що зумовлено вимогами забезпечення надійності та енергетичної безпеки.
Визначено, що складові елементи інноваційного потенціалу енергозбереження у сфері ЖКГ як певна сукупність ресурсів або їх комбінація вносять свою частку в загальний інноваційний розвиток держави. Розглянуто складові інноваційного потенціалу енергозбереження – технологічну, економічну, соціальну, ринкову, кадрову, інформаційну, фінансову. Визначено та охарактеризовано їх ознаки. Обґрунтовано, що концептуальною основою модернізації сфери ЖКГ повинна бути науково обґрунтована стратегія інноваційного розвитку енергозбереження, яка була б базисом створення цілісної нормативно-правової бази регулювання основних параметрів інноваційного процесу у сфері ЖКГ, упровадження інноваційних енергозберігаючих технологій та визначала арсенал інструментарію підтримки, зважаючи на масштаб та соціальну значущість. Запропоновано модельну структуру стратегії інноваційного розвитку енергозбереження у сфері ЖКГ. Наведено комплекс рекомендацій, що сприятимуть виробленню шляхів удосконалення політики розвитку ЖКГ на інноваційній основі.

Література

1. Гурняк І.Г. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку енергозбереження промислових підприємств [Електронний ресурс] / І.Г. Гурняк, З.В. Юринець// Ефективна економіка. – 2015. – № 2 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3822.
2. Енергетична ефективність України. Кращі проектні ідеї [Електронне видання] : Проект «Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в Україні» / Уклад.: С.П. Денисюк, О.В. Коцар, Ю.В. Чернецька. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 79 с. - Режим доступу: http://io.iee.kpi.ua/sites/default/files/HANDBOOK_of_BEST_PRACTICES_2.pdf.
3. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250250456.
4. Измалкова С.А. Управление инновационным развитием систем энергосбережения в промышленности : [монография] / С.А Измалкова., А.В. Коськин, В.В. Тарасов. – Орел : ОрелГТУ, 2003. – 157 с.
5. Инновационные энергосберегающие технологии в электроэнергетике. Оценка эффективности и стимулирование капитальных вложений / А.М. Бобрышов, Э.М. Косматов, В Ш. Теляшова; под ред. Е.Э. Овчаровой. – Белгород : Изд-во БГТУ, 2015. – 112 с.
6. Концепція розвитку житлово-комунального господарства в Україні / Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1995 р. № 150 [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-95-%D0%BF.
7. Перегуда Є.В. Інноваційний потенціал енергозбереження та енергоефективності у житловому секторі: політичні аспекти / Є.В. Перегуда // Наукові праці МАУП. Політичні науки. - 2017. - Вип. 1. - С. 75-84.
8. Потенциал энергосбережения Украины равен 40 миллиардам кубометров природного газа [Електронний ресурс] / Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». – Режим доступу: https://interfax.com.ua/news/press-release/296197.html.
9. Цейко В.Ю. Інноваційна складова системи енергозбереження на промислових підприємствах / В.Ю. Цейко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2012. – № 4. – С. 235-240.
10. Юринець З.В. Інноваційна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки країни [Електронний ресурс] / З.В. Юринець, О.В. Макара // Ефективна економіка. – 2016. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4772.

Liudmyla Volodymyrivna Antonova, Andrii Vyacheslavovich Antonov, Yana Yuriyivna Orlenko, Oksana Plekhanova

IMPROVEMENT TOOLS TO SUPPORT INNOVATIVE ENERGY SAVING TECHNOLOGY IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE

Summary

The features of functioning of housing and communal services (housing and communal services) are outlined and the objective preconditions for global modernization of the industry are determined. The attention is focused on the directions of bringing the sphere of housing and utilities to a position that corresponds to the dynamics of the development of a modern business environment and takes into account the interests of homeowners. The possibilities and problems of realization of energy saving potential in the industry are determined. The expediency of forming an innovative component in energy conservation has been proved. The main priorities of state support for implementation of innovative energy saving technologies in the sphere of utilities are outlined.
It is noted that the innovative potential of energy saving in the sphere of housing and communal services is the ability to develop innovative activities for the implementation of projects for technological modernization of communal infrastructure, serving enterprises (associations, households) in order to reduce energy consumption, which is determined by the requirements of reliability and energy security.
It is determined that the components of the innovative potential of energy saving in the sphere of housing and communal services as a certain set of resources or their combination contribute to the overall innovative development of the state. The components of the innovative potential of energy saving - technological, economic, social, market, personnel, informational, financial - are considered. Their traits are defined and characterized. It is substantiated that the conceptual basis of modernization of the sphere of utilities must be a scientifically substantiated strategy of innovation development of energy saving, which would be the basis for creation of a comprehensive legal and regulatory framework for regulating the main parameters of the innovation process in the sphere of housing and communal services, introduction of innovative energy saving technologies, and determined the arsenal of support instruments, taking into account the scale and social significance. The model structure of the strategy of innovative development of energy saving in the sphere of housing and communal services is proposed. The set of recommendations that will contribute to the development of ways to improve housing policy development of housing and communal services on an innovative basis.

References

1. Hurniak, I.H. and Yurynets', Z.V. (2015), “Peculiarities of formation of energy-savings innovative development strategy of industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3822 (Accessed 10 Dec 2018).
2. Denysiuk, S.P. Kotsar, O.V. and Chernets'ka, Yu.V. (2016), “Energy efficiency of Ukraine. Best project ideas”, available at: http://io.iee.kpi.ua/sites/default/files/HANDBOOK_of_BEST_PRACTICES_2.pdf (Accessed 10 Dec 2018).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Safety, Energy Efficiency, Competitiveness”, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250250456 (Accessed 10 Dec 2018).
4. Yzmalkova, S.A. Kos'kyn, A.V. and Tarasov, V.V. (2003), Upravlenye ynnovatsyonnym razvytyem system enerhosberezhenyia v promyshlennosty [Management of innovative development of energy saving systems in industry], OrelHTU, Orel, Russia.
5. Bobryshov, A.M. Kosmatov, E.M. and Teliashova, V Sh. (2015), Ynnovatsyonnye enerhosberehaiuschye tekhnolohyy v elektroenerhetyke. Otsenka effektyvnosty y stymulyrovanye kapytal'nykh vlozhenyj [Innovative energy-saving technologies in the power industry. Performance evaluation and promotion of capital investments], Yzd-vo BHTU, Belhorod, Russia.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (1995), Resolution “Concept of development of housing and communal services in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-95-%D0%BF (Accessed 10 Dec 2018).
7. Perehuda, Ye.V. (2017), “Innovative Energy Saving and Energy Efficiency in the Housing Sector: Political Aspects”, Naukovi pratsi MAUP. Politychni nauky, vol. 1, pp. 75-84.
8. Interfaks-Ukraina (2015), “The energy saving potential of Ukraine is 40 billion cubic meters of natural gas”, available at: https://interfax.com.ua/news/press-release/296197.html (Accessed 10 Dec 2018).
9. Tsejko, V.Yu. (2012), “Innovative component of energy saving system at industrial enterprises”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 4, pp. 235-240.
10. Yurynets', Z.V. and Makara, O.V. (2016), “Innovation policy as a tool to improve the competitiveness of the economy”, Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4772 (Accessed 10 Dec 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1059

Відомості про авторів

Л. В. Антонова

доктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудитуЧорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

Liudmyla Volodymyrivna Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National University


А. В. Антонов

доктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир, Україна

Andrii Vyacheslavovich Antonov

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Management of the Zhytomyr State Technological University


Я. Ю. Орленко

доктор наук з державного управління

Yana Yuriyivna Orlenko

Doctor of Sciences in Public Administration


О. П. Плеханова

доктор наук з державного управління,професор кафедри конституційного та адміністративного права і процесуЧорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

Oksana Plekhanova

Doctor of Sciences in Public Administration,Associate Professor of Department of constitutional and administrative law and process of the Petro Mohyla Black Sea National University

Як цитувати статтю

Антонова Л. В., Антонов А. В., Орленко Я. Ю., Плеханова О. П. Удосконалення інструментарію підтримки інноваційних енергозберігаючих технологій у сфері житлово-комунального господарства України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1466 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.5

Antonova, Liudmyla Volodymyrivna, Antonov, Andrii Vyacheslavovich, Orlenko, Yana Yuriyivna and Plekhanova, Oksana (2018), “Improvement tools to support innovative energy saving technology in housing and communal services of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1466 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.