EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СЕКТОРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ШВЕЙЦАРСЬКІЙ КОНФЕДЕРАЦІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
С. В. Сороковська

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.100

УДК: 351/354(4)

С. В. Сороковська

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СЕКТОРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ШВЕЙЦАРСЬКІЙ КОНФЕДЕРАЦІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена актуальному для України питанню вироблення державної політики у сфері питного водопостачання. Продовжуючи дослідження щодо пошуку шляхів зміни парадигми державної політики у сфері питного водопостачання в Україні в умовах децентралізації, автор наголошує на важливості актуалізації та осучаснення альтернатив розв’язання проблем, на вирішення яких спрямована державна політика у сфері питного водопостачання, а також способів досягнення визначених державною політикою цілей.
У цьому зв’язку автором на основі аналізу нормативних та наукових джерел проаналізовано систему організації питного водопостачання у Швейцарській Конфедерації з урахуванням різних аспектів: нормативно-правових, фінансово-економічних, екологічних. Виявлено сприятливі фактори розвитку та підтримки сфери питного водопостачання, які варто брати до уваги при плануванні якісних змін у цій сфері державної політики в Україні.
Автором виокремлено низку ключових принципів, які складають зміст державної політики у секторі питного водопостачання у Швейцарії, зокрема чіткий розподіл функцій і повноважень у секторі водопостачання між різними адміністративними рівнями, автономія комун у вирішенні питань організації послуги, неприбутковість та самоокупність постачання води тощо.
Автором здійснено спробу екстраполяції швейцарського досвіду в українські реалії. Зокрема, пропонується здійснити більш чіткий розподіл повноважень між державним, регіональним та місцевим рівнем, зокрема деконцентрацію до регіонального рівня окремих питань формування політики з одночасним розширенням автономії органів місцевого самоврядування у способах реалізації власних повноважень у секторі питного водопостачання. Також обґрунтовано інші рекомендації для покращення правового регулювання сектору водопостачання в Україні.

Ключові слова: державна політика; питне водопостачання; Швейцарська Конфедерація.

Література

1. Сороковська С. В. Сутність та зміст державної політики у сфері питного водопостачання [Електронний ресурс] / С. В. Сороковська // Держ. упр.: удосконалення та розвиток. – 2017. – N 5. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1082.
2. Сороковський В., Сороковська С. Організація питного водопостачання у селах Швейцарії. Науково-практичне видання / [Сороковський В., Сороковська С.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 56 с
3. Linder, W. Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies. / Wolf Linder; foreword by Jurg Steiner. – The MacMillan Press Ltd, 1994. – p.52-54.
4. For a Secure and Sustainable Supply of Drinking Water. Swiss Water Supply report. / SWGA/SSIGE/SSIGA, Zurich; 2015. – p.21-25.

S. V. Sorokovska

POST-GRADUATE STUDENT, NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF UKRAINE, KYIV

Summary

The article is devoted to the issue of a state policy in drinking water supply for Ukraine. Continuing her research on ways to change the paradigm of state policy on drinking water supply in Ukraine in a decentralized environment, the author emphasizes the importance of updating and alternatives to solving problems that are addressed by the state policy in the sphere of drinking water supply, as well as ways to achieve the state policy goals.
In this regard, on the basis of analysis of normative and scientific sources, the author analyzes the system of organization of drinking water supply in the Swiss Confederation, taking into account various aspects: normative-legal, financial-economic, and environmental. Favorable factors for the development and maintenance of drinking water supply are identified, which should be taken into account when planning qualitative changes in this area of state policy in Ukraine.
The author outlines a number of key principles that make up the content of public policy in the drinking water supply sector in Switzerland, in particular: the clear division of functions and powers in the water supply sector between different administrative levels, the autonomy of the communes in addressing service organization issues, cost-recovery and self-sustainability of water supply, etc.
The author attempted extrapolation of the Swiss experience into Ukrainian realities. In particular, it is proposed a clearer division of powers between the state, regional and local levels, in particular the deconcentration to the regional level of individual issues of policy formulation with the simultaneous expansion of the autonomy of local self-government bodies in ways to implement its own powers in the drinking water supply sector. Furthermore, the author advises to move the regulation on the legal form of the water supply service provider beyond the regulatory framework at the state level, which would enable communities to focusing on achieving rather quality standards, based on local capabilities and traditions.

Keywords: state policy; drinking water supply; Swiss Confederation.

References

1. Sorokovska, S. V. (2017), "Essence and content of the state policy in the sphere of drinking water supply", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 5, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1082 (Accessed 15 July 2019).
2. Sorokovskyi, V. and Sorokovska, S. (2012), Orhanizatsiia pytnoho vodopostachiannia u selah Shveitsariii [Organisation of Drinking Water Supply in the Rural Areas of Switzerland], DESPRO, Kyiv, Ukraine.
3. Linder, W. (1994), Swiss democracy: possible solutions to conflict in multicultural societies, The MacMillan Press Ltd, USA, pp.52-54.
4. SWGA/SSIGE/SSIGA (2015), For a secure and sustainable supply of drinking water. Swiss Water Supply report, SWGA/SSIGE/SSIGA, Zurich, Switzerland, pp.21-25.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 1132

Відомості про авторів

С. В. Сороковська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

S. V. Sorokovska

post-graduate student, National academy of public administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-4658-1595

Як цитувати статтю

Сороковська С. В. Концептуальні засади (принципи) державної політики у секторі водопостачання у швейцарській конфедерації: уроки для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1464 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.100

Sorokovska, S. V. (2019), “Post-graduate student, national academy of public administration under the president of Ukraine, kyiv”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1464 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.