EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КИТАЙ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
І. В. Шевчук

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.23

УДК: 351.746.1(477)

І. В. Шевчук

КИТАЙ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Анотація

В статті визначено, що глобалізацій ні перетворення й зміна у світовому господарстві вимагають від країн не тільки дотримуватись світового порядку, а й будувати свою внутрішню і зовнішню політику з урахуванням захисту національних інтересів й забезпечення економічної безпеки держави. Таким чином, країнам доцільно переходити від інтеракцій, що носять епізодичний характер, до довготривалих, стратегічно виважених відносин переважно на паритетних основах. В досліджені проаналізовано низку факторів, які тією чи іншою мірою сприяють налагодженню партнерських відносин між Україною та Китаєм, зокрема до них можна віднести: вдале геополітичне та географічне розташування України; відсутність між державами суперечностей геополітичного, економічного та релігійного характеру; значний потенціал у сфері економічної, військової, космічної, агропромислової та інноваційної діяльності. Встановлено, що Україна для Китаю є привабливим партнером питанні розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в задля забезпечення трансконтинентальних перевезень. Також співпраця країн буде плідна і в безпековій сфері при вироблені спільних заходів щодо попередження можливих загроз та ризиків, зокрема міжнародного тероризму, тінізації економіки, удосконалення оборонного комплексу тощо. Досліджено основні аспекти, на які слід звернути увагу уряду України для стабілізації національної економіки і прискорення економічного розвитку, зокрема: реформування структури національної економіки; удосконалення процесу планування соціально-економічного розвитку; активізації залучення іноземних інвестицій; системності характеру процесів економічної модернізації та трансформації; державній підтримці державних підприємств, навіть при їх збитковості тощо. Міжнародне партнерства з Китаєм дасть змогу Україні налагодити відносини з країнами-членами BRIKS, Шанхайська організація співробітництва та іншими, що сприятиме європейській інтеграції України та розширення кола країн-партнерів; зміцнення позиції України серед країн Центральної та Східної Європи; удосконаленню інфраструктури через залучення іноземного капіталу; оптимізації міжнародних проектів й мінімізації політичних ризиків. Автором виявлено також можливі загрози для економічної безпеки України від співпраці з Китаєм, зокрема: слугувати лише сировинним ринком збуту, бути плацдармом для виходу на ринки Європи, залишатися «транзитним» партнером із вигідним геополітичним розташуванням та транспортними вузлами.

Ключові слова: економічна безпека; євроінтеграція; міжнародна співпраця; транспортні шляхи.

Література

1) Barboza D. How China Built ‘iPhone City’ With Billions in Perks for Apple’s Partner. The New York Times. 29.12.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nytimes.com/2016/12/29/technology/apple-iphone-china-foxconn.html(дата звернення: 19.07.2019).
2) Власенко Л.В. Домінантні тенденції розвитку українсько-китайської торгівлі // Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип 22, Ч 1. 2017. C. 20-23.
3) Денисенко М.П., Колісниченко П.Т. Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки / Інвестиції: практика та досвід, № 6 2017. С.15-19.
4) Економіка зарубіжних країн / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, В. М. Осипова. – 3-тє вид. перероб. та доп. навч. пос. – К. : ЦУЛ, 2007 – 544 с.
5) Жуджунь Дин, Ковалев М. М., Новик В. В. Феномен экономического развития Китая: Научное издание. Мн.: Издательский центр БГУ, 2008. – 446 с.
6) Коваленко М. М. Держава та банківський сектор: реалістична організація взаємодії : монографія / М. М. Коваленко. – Х. : Tim Publishing Group, 2015. – 332 с.
7) Лекарь С.І. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект. Вісник ХНУВС, 2012. № 4(59). Ч. 2. С. 103-111.
8) Матусова О.М., Гончаров О.В. України в зовнішньоекономічній політиці Китаю // Сучасні питання економіки і права. 2011. Вип 2, С. 69-75.
9) Мерніков Г.І. Модернізація України і досвід Китаю // Стратегічні пріоритети, № 3(20), 2011. С. 137-145
10) Мороз О.О., Джокуш Т.А., Ліцзян Л. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку економіки Китаю //Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип. 4-1 (04), 2016. С. 39-44.
11) Шевчук І.В. Інноваційний розвиток національної економіки Китайської народної республіки як чинник забезпечення економічної безпеки держави // Право та державне управління. 2018. № 4.С. 120-123
12) Юсип О.Л. особливості організації змішаного типу економічної системи Китаю // Актуальні проблеми державного управління. Вип. 2(50). 2016. С. 184-191 с.

I. V. Shevchuk

CHINA AS A PRIORITY STRATEGIC PARTNER OF UKRAINE IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY IN THE FACE OF GLOBALIZATION CHALLENGES

Summary

The article states that globalization, neither transformation nor change in the world economy, requires countries not only to adhere to the world order, but also to build their domestic and foreign policies, taking into account the protection of national interests and the provision of economic security of the state. Thus, it is advisable for countries to switch from intermittently occasional interactions to long-term, strategically balanced relationships, mainly on parity basis. The research analyzes a number of factors that in one or another way contribute to the establishment of partner relations between Ukraine and China, in particular, they include: good geopolitical and geographical location of Ukraine; the absence of contradictions between the states geopolitical, economic and religious; significant potential in the field of economic, military, space, agro-industrial and innovation activities. It is established that Ukraine for the PRC is an attractive partner in the development of transport and logistics infrastructure in order to provide transcontinental transportation. Also, the cooperation of the countries will be fruitful and in the security sphere in the course of developing joint measures to prevent possible threats and risks, in particular international terrorism, shadow economy, defense complex improvement, etc. The main aspects that should be considered by the Government of Ukraine to stabilize the national economy and accelerate economic development, in particular: reforming the structure of the national economy; improvement of the process of social and economic development planning; intensification of attraction of foreign investments; systematic nature of the processes of economic modernization and transformation; state support of state enterprises, even at their unprofitableness, etc. International partnership with China will allow Ukraine to establish relations with BRIKS member states, the Shanghai Cooperation Organization and others, which will contribute to European integration of Ukraine and expansion of the partner countries; Strengthening Ukraine's position among Central and Eastern European countries; improvement of infrastructure through attracting foreign capital; optimization of international projects and minimization of political risks. The author also identified possible threats to Ukraine's economic security from cooperation with China, in particular: to serve only the raw materials market, to be the springboard for entering the markets of Europe, to remain a "transit" partner with a favorable geopolitical location and transport nodes.

Keywords: economic security; eurointegration; international cooperation; transport routes.

References

1) The official site of The New York Times (2016), “Barboza D. How China Built ‘iPhone City’ With Billions in Perks for Apple’s Partner”, available at: http:// https://www.nytimes.com/2016/12/29/technology/apple-iphone-china-foxconn.html (Accessed 19 July 2019).
2) Vlasenko, L.V. Ivanov, V.Ye. (2017), “Dominant tendencies of Ukrainian-Chinese trade development”, Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu, vol 22? P. 1, pp. 20-23.
3) Denisenko, M.P., Kolisnychenko, P.T. (2017), “Foreign experience in the regulation of economic security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 15-19.
4) Kozak, Yu. G., Kovalevsky, V. V., Osipov, V. M. (2007), Ekonomika zarubizhnykh krayin [Economy of foreign countries], 3rd ed, ZUL, Kyiv, Ukraine.
5) Judjun Dean, Kovalev, M.M., Novik, V.V. (2008), Fenomen ekonomicheskogo razvitiya Kitaya [The phenomenon of China's economic development], Publishing Center of BSU, Minsk, Belarus.
6) Kovalenko, M. M. (2015), Derzhava ta bankivsʹkyy sektor: realistychna orhanizatsiya vzayemodiyi [State and Banking Sector: A Realistic Organization of Interaction], Tim Publishing Group, Kharkiv, Ukraine.
7) Lecar, S.I. (2012), “Foreign experience in ensuring economic security of the state: the administrative-legal aspect”, Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 4 (59), P. 2 pp. 103-111.
8) Matusova, O.M., Goncharov, O.V. (2011), “ Ukraine in foreign economic policy of China”, Suchasni pytannya ekonomiky i prava, vol. 2, pp. 69-75.
9) Mernikov, G.I. (2011), “Modernization of Ukraine and China's Experience”, Stratehichni priorytety, vol. 3, pp. 137-145
10) Moroz, O., Dzhokush, T., Lijian L. (2016), “Strategic benchmarks for China's innovative economic development”, Ekonomichnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 4-1, pp. 39-44.
11) Shevchuk, I.V. (2018), “Innovative development of the national economy of the People's Republic of China as a factor in ensuring the country's economic security”, Pravo ta derzhavne upravlinnya, vol. 4, pp. 120-123.
12) Yusip O.L. (2016), “Features of the organization of a mixed type of China's economic system”, Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya, vol. 2, pp. 184-191.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 1559

Відомості про авторів

І. В. Шевчук

кандидат наук державного управління,доцент кафедри публічного управління та адмініструванняХмельницького університет у управління та права

I. V. Shevchuk

Ph.D. in Public Administration, Head of the Law and Science Expert Department,Leonid Yuzkov Khmelnytskiy University of Management and Law

ORCID:

0000-0001-9062-8907

Як цитувати статтю

Шевчук І. В. Китай як пріоритетний стратегічний партнер України в сфері економічної безпеки в умовах глобалізаційних викликів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1463 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.23

Shevchuk, I. V. (2019), “China as a priority strategic partner of Ukraine in the field of economic security in the face of globalization challenges”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1463 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.