EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
І. Я. Зима

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.22

УДК: 351.77:416.2

І. Я. Зима

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація

В статті проведено аналіз механізмів державного управління на регіональному рівні. Такий аналіз є обов’язковим елементом дослідження в сфері державного управління. На прикладі окремого регіону аналіз зможе висвітлити проблеми розвитку процесу трансформації системи охорони здоров’я та пріоритетні напрямки запровадження реформ в цій галузі. Аналіз є актуальним і для інших регіонів країни;
В статті визначено, що економічні складові механізмів державного управління на рівні регіону реалізуються в умовах скрутної фінансової ситуації в країні і основними підходами для ефективної реалізації таких механізмів є трансформація системи охорони здоров’я. Також важливим є розвиток процесів децентралізації, який дозволяє акумулювати кошти на рівні регіону;
Визначено, що засоби мотивації серед механізмів державного управління спираються як на традиційні підходи щодо поширення знань про захворювання, профілактичні заходи, бесіди, так і на нові підходи, що базуються на сучасних ринкових відносинах. Такі засоби розвиваються в середині системи охорони здоров’я та засновані на нових методах стимулювання медичного персоналу, співпраці із вищими навчальними закладами в питаннях підготовки кадрів.
Визначено, що організаційні підходи в реалізації механізму державного управління базуються на вдосконаленні менеджменту управлінської діяльності самих служб управління в регіоні та на вдосконаленні системи впливу органів управління на заклади охорони здоров’я відповідного підпорядкування. Важливим чинником є якість управлінської діяльності в цих службах.
Встановлено, що органи управління охороною здоров’я в регіоні безпосередньо не впливають на політику реформування медичної галузі. Політичні чинники механізмів державного управління на рівні області визначаються великим рівнем соціальної значущості та характеризуються можливостями налагодження співпраці з великими авторитетними міжнародними інституціями;
Доведено, що правові чинники механізму державного управління охороною здоров’я в регіоні створюють основу для процесів регулювання медичної сфери як в регіоні, так і на рівні держави.

Ключові слова: реалізація; механізм; державне управління; охорона здоров’я; регіон.

Література

1. Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей. Спільний зі світовим банком проект МОЗ України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://wb.moz.gov.ua/.
2. Рівненська обласна державна адміністрація. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew
3. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління Електронний ресурс] / О. В. Федорчак // Демократичне врядування : зб. наук. пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf$
4. Демографічний паспорт регіонів України. Електронний ресурс: Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1_c_files.
5. Управління охорони здоров’я Рівненської обласної Державної адміністрації. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/58436.htm;
6. Інституційна трансформація державного управління охороною здоров’я: Україна та іноземний досвід [Текст] : Колективна монографія [Сазонець І.Л., Саричев В.І. та ін.] : За наук. ред. д.е.н., проф. Сазонця І.Л. ‒ Рівне : Волин. обереги, 2019. ‒ 396 с.

I. Zyma

REALIZATION OF THE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE HEALTH CARE SYSTEM IN THE REGION (FOR EXAMPLE, RIVNE REGION)

Summary

The article analyzes the mechanisms of state administration at the regional level. Such an analysis is a compulsory element of research in public administration. On an example of an individual region, the analysis will be able to highlight the problems of the process of transformation of the health care system and the priority directions of implementation of reforms in this area. The analysis is relevant for other regions of the country;
The article states that the economic components of the mechanisms of state administration at the regional level are realized in the conditions of the difficult financial situation in the country and the main approaches for the effective realization of such mechanisms is the transformation of the health care system. Also important is the development of decentralization processes, which allows the accumulation of funds at the regional level;
It is determined that means of motivation among mechanisms of public administration are based on traditional approaches to spreading knowledge about the disease, preventive measures, conversations, and new approaches based on modern market relations. Such tools are developing within the health system and based on new methods of stimulating medical personnel, cooperation with higher education institutions in the field of training.
It is determined that organizational approaches to implementation of the mechanism of public administration are based on the improvement of the management of the management activities of the management services themselves in the region and on the improvement of the system of influence of the governing bodies on the health care institutions of the respective subordination. An important factor is the quality of managerial activity in these services.
It has been established that health care authorities in the region do not directly influence the policy of reforming the medical sector. The political factors of the mechanisms of state administration at the oblast level are determined by the high level of social significance and are characterized by possibilities of establishing cooperation with the major authoritative international institutions;
It is proved that the legal factors of the mechanism of public health management in the region provide the basis for the processes of regulating the medical sphere both in the region and at the state level.

Keywords: implementation; mechanism; public administration; health care; region.

References

1. Ministry of Health of Ukraine, Joint project with the World Bank Ministry of Health of Ukraine "Improving health at the service of people", available at: http://wb.moz.gov.ua/ (Accessed 02 July 2019).
2. Rivne Regional State Administration, available at: http://www.rv.gov.ua/sitenew
3. Fedorchak, O. V. (2008), "Classification of Mechanisms of Public Administration", Demokratychne vriaduvannia: zb. nauk. pr., vol. 1, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf$ (Accessed 02 July 2019).
4. Demographic passport of regions of Ukraine, available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1_c_files (Accessed 02 July 2019).
5. Department of Health of Rivne Oblast State Administration, [Online], available at: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/58436.htm (Accessed 02 July 2019).
6. Sazonets, I.L. Sarychev, V.I. and others (2019), Instytutsiina transformatsiia derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia: Ukraina ta inozemnyi dosvid [Institutional Transformation of Public Health Management: Ukraine and Foreign Experience], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine, P. 396.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 1593

Відомості про авторів

І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу«Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

I. Zyma

PhD in Medical sciencChief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

ORCID:

0000-0002-5063-949X

Як цитувати статтю

Зима І. Я. Реалізація механізму державного управління системою охорони здоров’я в регіоні (на прикладі рівненської області). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1462 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.22

Zyma, I. (2019), “Realization of the mechanism of public administration of the health care system in the region (for example, rivne region)”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1462 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.