EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Н. С. Грабар

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.21

УДК: 351

Н. С. Грабар

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню інформаційної безпеки в умовах становлення глобального інформаційного суспільства. У статті з урахуванням комплексного науково-методолічного аналізу дослідженні різних підходів вчених щодо визначення поняття інвестиційної діяльності та надано авторське визначення зазначеної дефініції. За підсумками теоретичного аналізу всіх поглядів, зроблено висновок, що інформаційна безпека в умовах становлення глобального інформаційного суспільства тісно пов'язана з проблемами забезпечення безпеки особистості, а також соціуму в цілому. Особливо яскраво це проявляється в Україні, де інформаційні системи мають тісний зв'язок з владними структурами. Враховуючи, багатогранність та комплексність державного регулювання зумовлюється подальша необхідність у наукових дослідженнях механізмів забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційна безпека суспільства в цілому і його структурних частин обумовлена, перш за все, швидко зростаючими технологічними можливостями сучасних інформаційних систем, які за своїм впливом на політику, господарсько-економічне життя, духовно-ідеологічну сферу визначаються на даному етапі історичного розвитку державно-суспільного ладу вирішальними і всеохоплюючими.

Ключові слова: інформаційна безпека; інформаційні взаємодії; інформаційне суспільство; глобальне інформаційне суспільство; державне управління.

Література

1. Хитарова И. Ю. Духовная жизнь общества как объект информационной безопасности // Этносоциум и межнациональная культура. 2008. № 6. С. 37-47
2. Конституція України: Основний Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 02.07.2019).
3. Цимбалюк В. Окремі питання щодо визначення категорії «інформаційна безпека» у нормативно-правовому аспекті. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Науково-технічний збірник. К., 2004. С. 30-33
4. Красноступ М. Д. Інформаційна безпека України: сутність та проблеми. Інформаційні технології та захист інформації. 1999. №1. С. 108- 110.
5. Баранов А. А. Концептуальные вопросы информационной безопасности Украины. Нормативно-правовая база защиты информации: Сб-к материалов. К., 1997. С. 53-58
6. Згуровський М. З. Проблеми інформаційної безпеки в Україні, шляхи їх вирішення. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Науково-технічний збірник. К., 2000. С. 10-14.
7. Вус М. А., Нестеров Ю. М. Информационное общество. Информационное право. Информационная безопасность. Актуальные проблемы безопасности информационного пространства. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб., 5-8 октября 1999 г. СПб., 1999. С. 19-20
8. Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: [навчальний посібник]. К.: КНТ, 2006. 280 с
9. Данильян О. Г., Дзьобань О. П., Панов М. І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: [навчальний посібник]. Х.: Фоліо, 2002. 285 с.
10. Петраков М. В. Об основных направлениях обеспечения информационной составляющей в системе национальной безопасности. Материалы научной конференции «Концептуальные проблемы информационной безопасности в союзе России и Беларуси». СПб., 2000. 16.07.2017 URL: http://jurfak.spb.ru/ conference/2001.htm (дата звернення: 02.07.2019
11. Основные понятия защиты информации и информационной безопасности. URL: http://ypn.ru/102/introduction-to-information-protection-and-information-security/ (дата звернення: 02.07.2019).
12. Астахова Л. В. Сущность понятия «Культура информационной безопасности» и ее формирование у студентов вуза // Экономика. Информатика. Безопасность: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., 2007 / науч. ред. В. А. Киселева, Л. В. Астахова. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. С. 93-99.

N. Hrabar

INFORMATION SECURITY IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF A GLOBAL INFORMATION SOCIETY

Summary

The scientific article is devoted to the research of information security in the conditions of formation of the global information society. In the article, taking into account the complex scientific and methodological analysis, the research of different approaches of scientists to determine the concept of investment activity and provided the author's definition of this definition. On the basis of the theoretical analysis of all views, it is concluded that information security in the context of the formation of a global information society is closely connected with the problems of ensuring the security of the individual, as well as of society as a whole. This is especially evident in Ukraine, where information systems have a close connection with the authorities.
It is proved that the problems of information security can be divided into three large groups: problems of the humanitarian nature (problems of information security that arise in connection with uncontrolled use and dissemination of personal data of citizens, intrusion in private life, slander and theft of personality); problems of economic and legal nature (problems of information security arising as a result of leakage, distortion and loss of commercial and financial information, theft of brands and intellectual property, disclosure of information about the financial situation of citizens, industrial espionage and distribution of materials damaging the business reputation of companies) ; problems of a political nature (problems of information security arising from information wars, cyberwar and electronic intelligence in the interests of political groups, compromising state secrets, attacks on information systems of important defense, transport and industrial objects, incomplete information and misinformation of heads of strategic institutions )
Taking into account the multifaceted nature and complexity of state regulation, the further need for research safety of information security mechanisms is determined by scientific research. Information security of society as a whole and its structural parts is due, first of all, to the rapidly growing technological capabilities of modern information systems, which, in their influence on politics, economic and economic life, the spiritual and ideological sphere are determined at this stage of the historical development of the state-public system by decisive and all-encompassing.

Keywords: information security; information interactions; information society; global information society; state administration.

References

1. Khitarova, I. U. (2008), “Spiritual life of society as an object of information security”, Ethnosocium and interethnic culture, vol. 6, pp. 37-47
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 02 July 2019).
3. Tsimbalyuk, V. (2004), “Separate issues regarding the definition of the category "information security" in the legal and regulatory aspect. Legal, normative and metrological provision of the information security system in Ukraine”, Scientific and technical collection, pp. 30-33
4. Krasnost, M. D. (1999), “Information Security of Ukraine: the essence and problems”, Information technology and information protection, vol.1, pp. 108- 110.
5. Baranov, A. A (1997), “Conceptual issues of information security of Ukraine”, Regulatory and legal framework for the protection of information, pp. 53-58
6. Zgurovsky, M. Z. (2000), “Problems of information security in Ukraine, ways of their solution. Legal, normative and metrological provision of the information security system in Ukraine”, Scientific and technical collection, pp. 10-14.
7. Vus, M. A. and Nesterov, U. M. (1999), “Information Society. Information law. Information security. Actual problems of information space security”, Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Materials of the All-Russian scientific-practical conference], St. Petersburg, Russia, 5-8 October, pp. 19-20
8. Lipkan, V. A (2006), Іnformacіjna bezpeka Ukraїni v umovah єvroіntegracії [Information security of Ukraine in conditions of European integration], Kyiv, Ukraine.
9. Danylyan, O. G. Dzoban, O. P. and Panov, M. I. (2002), Natsional'na bezpeka Ukrainy: struktura ta napriamky realizatsii [National Security of Ukraine: structure and directions of implementation], Folio, Kharkiv, Ukraine.
10. Petrakov, M. V (2017), “On the main directions of ensuring the information component in the system of national security”, Materials of the scientific conference "Conceptual problems of information security in the union of Russia and Belarus", available at: http://jurfak.spb.ru/conference/2001.htm (Accessed 02 July 2019).
11. Your Private Network (2009), “Basic concepts of protection of information and information security”, available at: http://ypn.ru/102/introduction-to-information-protection-and-information-security/ (Accessed 02 July 2019).
12. Astakhova, L.V. (2007), “Essence of the concept "Culture of information security" and its formation at university students”, Jekonomika. Informatika. Bezopasnost': sb. nauch. tr. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Economics. Computer science Security: Sat scientific tr International scientific practice. conf.], Publishing Department of the South Urals State University, Chelyabinsk, Russia, pp. 93-99.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 2637

Відомості про авторів

Н. С. Грабар

к. держ. упр., провідний фахівець відділу з координації наукової роботи та докторантури, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

N. Hrabar

PhD in Public Administration, leading specialist in the coordination of scientific work and doctoral studies, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-002-8529-3505

Як цитувати статтю

Грабар Н. С. Інформаційна безпека в умовах становлення глобального інформаційного суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1461 (дата звернення: 23.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.21

Hrabar, N. (2019), “Information security in the context of the formation of a global information society”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1461 (Accessed 23 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.