EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ
Л. В. Литвинова

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.20

УДК: 35.08:174

Л. В. Литвинова

ДО ПИТАННЯ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ

Анотація

У статті досліджено філософські, соціологічні, філологічні та інші підходи до розуміння комунікативного простору як соціокультурного феномену, проаналізовано погляди дослідників на співвідношення комунікативного інформаційного та культурного просторів. Досліджено наукові підходи щодо тлумачення специфіки поняття комунікативного простору, проаналізувати теоретичні концепції та сучасний стан наукової думки щодо перспектив розвитку сучасного публічного комунікативного простору.
Аналіз наукових джерел дозволяє виявити основні характеристики сучасного комунікативного простору, якими стають багатовимірність і мінливість. Не зважаючи на відмінності у науковому трактуванні комунікативного простору, в якості основних проблем його функціонування названо проблему взаємодії та взаємообмінів, а також проблему взаєморозуміння, яка пов'язана з ціннісними аспектами функціонування комунікативного простору. Комунікативний простір соціуму завжди є ціннісно навантаженим, оскільки в ньому встановлюються людські взаємостосунки, а людини, що живе поза аксіологічним простором, не існує. Домінуючою тенденцією сучасного комунікативного простору визнана його віртуалізація. Актуальним стає розвиток гуманістичних цінностей поваги та визнання унікальності кожного з учасників комунікації.
Констатовано, що універсальні гуманістичні цінності виступають беззаперечною підставою для формування та розвитку універсального комунікативного простору на засадах «волі до взаєморозуміння», без якої неможливо людське існування. Для розвитку взаємодії і розширення розуміння необхідне визнання системоутворюючих цінностей культури людської взаємодії, у яких міститься вся повнота ціннісного світу, цінностей діалогу в умовах ускладнення та збагачення комунікативного простору сучасного соціуму. Рішення цих проблем вимагає спільних зусиль науковців і практиків, які вибудовують комунікативний простір сучасного соціуму.

Ключові слова: комунікативний простір; комунікативне середовище; мережевий простір; цінності; аксіологічний вимір комунікативного простору.

Література

1. Ахиджак Б.Н., Ахиджакова М.П. Парадигмы языкового сознания в межкультурном общении / Б.Н. Ахиджак, М.П. Ахиджакова // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Филология и искусствоведение. 2014. - Вып. 2 (140). - С. 18-22.
2. Гак В.Г. Пространство времени / В.Г. Гак // Логический анализ языка. Язык и время. - М.: Индрик, 1997. - С. 122-133.
3. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Б.М. Гаспаров // М.: «Новое литературное обозрение», 1996. — 352 с.
4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс // Пер. с англ. Под научн. ред. И.О. Шкаратана. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 608 с.
5. Козаков В.М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні: Монографія / В.М. Козаков // - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 284 с.
6. Комунікативна парадигма суспільного розвитку: навч. посіб. / О.В. Соснін, А.М. Михненко, Л.В. Литвинова. – К.: НАДУ, 2011. – 220 с. ISBN 978-966-1617-03-1.
7. Конецкая В. П. Социология коммуникации: учебник / В. П. Конецкая // - М.: Междунар. ун-т бизнеса и упр., 1997. - 304 с.
8. Литвинова Л.В. Ціннісні та соціокультурні орієнтації сучасних публічних службовців України / Л. В. Литвинова. // «Інвестиції: практика та досвід». - 2019. - № 10. – С. 78-83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.78
9. Миронов В.В. Современное коммуникационное пространство как фактор трансформации культуры и философии / В.В Миронов // Вестник Московского университета. - Сер. 7. - Философия, 2006. - № 4. - С. 27-43.
10. Осипова Е.А. Коммуникативное пространство современного социума: научные подходы к пониманию и современные проблемы функционирования [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/kommunikativnoe-prostranstvo-sovremennogo-sotsiuma-nauchnye-podhody-k-ponimaniyu-i-aktualnye-problemy-funktsionirovaniya. (Дата звернення 28.04.2019 р.).
11. Публічне управління: теорія і практика: монографія / авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, В.П. Трощинський, М.М. Білинська та ін.; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – Київ. : НАДУ, 2011. – 204 с.
12. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов // Киев: Рефл-бук: Ваклер, 2001. - 432 с.
13. Риддерстрале И., Нордстрем К. Караоке-капитализм. Менеджмент для человечества / И. Риддерстрале, К. Нордстрем // СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. - 328 с.
14. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие / А.В. Соколов // СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002 г. — 461 с.
15. Сусов И.П. Говорящая личность в лингвосоциальном и лингвопрагматическом пространствах / И.П. Сусов // Социальная стратификация языка: материалы межвуз. конф. Пятигорск. гос. пед. ин-та иностр. яз. Пятигорск, 1989. - С. 57-59.
16. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне [пер. с нем.] / Ю. Хабермас // М.: Весь мир, 2003. - 416 с.
17. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Ф.И. Шарков // М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.», 2010. – С. 385-415.
18. Luhmann D. Okologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf okologische Gefardungen einstellen? – Oplanden, 1986. – pp.23
19. McLuhan Marchall. Fiore Quentin. The Medium is The Message / Marchall McLuhan. - Warfond: The Penquin Press, 1967. - 160 p.
20. Shannon C.E. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal, vol. 27, 1948, pp. 379-423.

L. V. Lytvynova

TO THE QUESTION OF SCIENTIFIC COMPREHENSION OF THE NOTION OF COMMUNICATIVE SPACE: THE PRESENT STATE AND THE ANALYSIS OF CONCEPTS

Summary

Philosophical, sociological, psychological, philological and other approaches to the understanding of the communicative space as a sociocultural phenomenon are researched in the article. The scientific approaches to the interpretation of the specifics of the notion of communicative space, to analyze theoretical concepts and the current state of scientific thought regarding the prospects of development of modern public communicative space are investigated.
The views of researchers on the correlation of communicative information and cultural spaces are analyzed. An analysis of scientific sources can reveal the main characteristics of the modern communicative space, which become multidimensional and volatile. Despite the differences in the scientific interpretation of the communicative space, the main problems of its functioning are called the problem of interaction and interchange, as well as the problem of mutual understanding, which is associated with the value aspects of the functioning of the communicative space. The communicative space of society is always valuable, since it establishes human interactions, and a person who lives beyond the axiological space does not exist. The dominant tendency of the modern communicative space is recognition of its virtualization. The development of humanistic values of respect and recognition of the uniqueness of each of the participants in communication is becoming relevant.
It is stated that universal humanistic values serve as an indisputable basis for the formation and development of a universal communicative space on the basis of the "will for mutual understanding", without which it is impossible for human existence. For the development of interaction and expansion of understanding, it is necessary to recognize the system-forming values of the culture of human interaction, which contains all the completeness of the value world, the value of dialogue in the conditions of complication and enrichment of the communicative space of modern society. The solution of these problems requires joint efforts of scientists and practitioners who build the communicative space of modern society.

Keywords: communicative space; communicative environment; network space; values; axiological dimension of communicative space.

References

1. Ahidzhak, B.N. and Ahidzhakova, M.P. (2014), "Paradigms of linguistic consciousness in intercultural communication", Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filologija i iskusstvovedenie, vol. 2 (140), pp. 18-22.
2. Gak, V.G. (1997), "The space of time", Logicheskij analiz jazyka. Jazyk i vremja, Indrik, Moscow, Russia, pp. 122-133.
3. Gasparov, B.M. (1996), "Language, memory, image", «Novoe literaturnoe obozrenie», Moscow, Russia, P.352.
4. Kastel's, M. (2000), Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo i kul'tura [Information Age: Economics, Society and Culture], GU-VShJe, Moscow, Russia, P.608.
5. Kozakov, V.M. (2007), Socialjno-cinnisni zasady derzhavnogho upravlinnja v Ukrajini [Socio-Valuable Principles of Public Administration in Ukraine], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine, P. 284.
6. Sosnin, O.V. Mykhnenko, A.M. and Lytvynova, L.V. (2011), Komunikatyvna paradyghma suspiljnogho rozvytku [Communicative paradigm of social development], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 220. ISBN 978-966-1617-03-1.
7. Koneckaja, V. P. (1997), Sociologija kommunikacii [Sociology of communication], Mezhdunar. un-t biznesa i upr., Moscow, Russia, P.304.
8. Lytvynova, L. (2019), “Values and socio-cultural orientations of modern public servants in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 78–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.78
9. Mironov, V.V. (2006), "Modern communication space as a factor in the transformation of culture and philosophy", Vestnik Moskovskogo universiteta. - Ser. 7. - Filosofija, vol. 4, pp. 27-43.
10. Osipova, E.A. "Communicative space of modern society: scientific approaches to understanding and modern problems of functioning", [Online], available at: https://cyberleninka.ru/article/v/kommunikativnoe-prostranstvo-sovremennogo-sotsiuma-nauchnye-podhody-k-ponimaniyu-i-aktualnye-problemy-funktsionirovaniya (Accessed 28 Apr 2019).
11. Kovbasjuk, Ju.V. Troshhynsjkyj, V.P. Bilynsjka, M.M. and others (2011), Publichne upravlinnja: teorija i praktyka [Public Administration: Theory and Practice], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 204.
12. Pochepcov, G.G. (2011), Teorija kommunikacii [Communication Theory], Refl-buk: Vakler, Kiev, Ukraine, P. 432.
13. Ridderstrale, I. and Nordstrem, K. (2004), Karaoke-kapitalizm. Menedzhment dlja chelovechestva [Karaoke capitalism. Management for Humanity], Stokgol'mskaja shkola jekonomiki v Sankt-Peterburge, SPb., Russia, P. 328.
14. Sokolov, A.V. (2002), Obshhaja teorija social'noj kommunikacii: Uchebnoe posobie [General Theory of Social Communication: Study Guide], Izd-vo Mihajlova V. A., SPb., Russia, P.461.
15. Susov, I.P. (1989), "Talking person in lingual social and linguistic pragmatic spaces", Social'naja stratifikacija jazyka [Social stratification of the language], Materialy mezhvuz. konf. Pjatigorsk. gos. ped. in-ta inostr. jaz. Pjatigorsk [Materials of the inter-university conference Pyatigorsk. state ped. Inst. lang Pyatigorsk], pp. 57-59.
16. Habermas, Ju. (2003), Filosofskij diskurs o moderne [The philosophical discourse on modernity], Ves' mir, Moscow, Russia, P. 416.
17. Sharkov, F.I. (2010), Kommunikologija: osnovy teorii kommunikacii [Communicology: the basics of communication theory], Izdatel'sko-torgovaja korporacija «Dashkov i K.», Moscow, Russia, pp. 385-415.
18. Luhmann D. Okologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf okologische Gefardungen einstellen? – Oplanden, 1986. – pp.23
19. McLuhan Marchall. Fiore Quentin. The Medium is The Message / Marchall McLuhan. - Warfond: The Penquin Press, 1967. - 160 p.
20. Shannon C.E. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal, vol. 27, 1948, pp. 379-423.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 1204

Відомості про авторів

Л. В. Литвинова

кандидат психологічних наук, доцент,доцент кафедри публічної політики та політичної аналітикиНАДУ при Президентові України (Київ, Україна)

L. V. Lytvynova

Ph. D (psychological sciences),Associate Professor of the Department of Public Policy and Public AnalystNational Academy of Public Administration under the President of Ukraine(Kiev, Ukraine)

ORCID:

0000-0002-3528-4352

Як цитувати статтю

Литвинова Л. В. До питання наукового осмислення поняття комунікативного простору: сучасний стан та аналіз концепцій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1460 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.20

Lytvynova, L. V. (2019), “To the question of scientific comprehension of the notion of communicative space: the present state and the analysis of concepts”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1460 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.