EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ : ДЕРЖАВНО -УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
В. П. Беглиця

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.3

УДК: 351.142

В. П. Беглиця

ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ : ДЕРЖАВНО -УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання забезпечення державної безпеки в Україні в сучасних умовах. Приділяється увага спільним діям сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації та логістичному забезпеченню даного процесу. Зазначається, що для оперативного реагування на виникнення кризових ситуацій та керування спільними діями сил безпеки повинні створюватись ситуаційні центри за координації в залежності від складності, необхідних ресурсів та рівня потенційних загроз центральними чи місцевими органами влади, які мають наділятись повноваженнями для всебічного забезпечення, у тому числі й логістичного. Розглядається категорія «логістичне забезпечення», та визначаються її характерні особливості. Наводиться класифікацій видів забезпечення. Встановлюється, що сили безпеки складаються з різнопланових структур, для кожної з яких характерні власні особливості та різнопланові можливості для управління та організації усього спектру забезпечення своєї діяльності (в тому числі логістичного забезпечення). Таке розмаїття й розмежованість структур великою мірою зменшують рівень оперативності в процесі виконання поставлених перед силами безпеки завдань. Стверджується, що контролінг відіграє достатньо вагому роль в державному управлінні логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки, а його першочерговим призначенням можна вважати створення інтегрованої системи управління на засадах ефективності та раціональності використання матеріальних та нематеріальних ресурсів, організації багатопотокової роботи та систематичного контролю за цими процесами.

Ключові слова: логістичне забезпечення; сили безпеки; кризові ситуації; державне управління; контролінг; управління ресурсами.

Література

1. Альбощій О.В. Управління ризиками логістичного забезпечення / О.В. Альбощій // Перспективні напрямки наукових досліджень щодо технічного та тилового забезпечення Національної гвардії України: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 28 березня 2019 року). – Х.: 2019. – С. 4-5.
2. Березуцький В.В. Небезпечні виробничі ризики та надійність: навч. посібник / В.В. Березуцький, М.І. Адаменко; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків: ФОП Панов А.М., 2016. – 385 с.
3. Бондаренко О. Г. Модель оцінювання діяльності органів управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці / О. Г. Бондаренко, В. П. Василенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29(68), № 5. – С. 228-236.
4. Бондаренко О. Г. Сутність управління логістичним забезпеченням спільних дій формувань сектора безпеки й оборони під час кризових ситуацій, що загрожують державній безпеці України / О. Г. Бондаренко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29(68), № 1. – С. 210-217.
5. Герасименко В.М. Контролінг в управлінні логістичною діяльністю НГУ / В.М. Герасименко // Перспективні напрямки наукових досліджень щодо технічного та тилового забезпечення Національної гвардії України: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 28 березня 2019 року). – Х.: 2019. – С. 9-10.
6. Нагорнічевський О. А. Концептуальні засади державного управління у сфері матеріально-технічного забезпечення збройних сил України в контексті національної безпеки / О. А. Нагорнічевський // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. 42. – С. 223–229.
7. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Постанова Кабінету Міністрів України № 11 від 9 січня 2014 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-п.
8. Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Постанова Кабінету Міністрів України № 101 від 11 березня 2015 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-п.
9. Про національну безпеку України: Закон України № 2469-VIII від 21 червня 2018 p. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
10. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концеп¬цію розвитку сектору безпеки і оборони України»: Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016 / Президент України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832
11. Ролін І. Ф. Зміст основних термінів у сфері логістичного забезпечення військових формувань / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов, О. В. Минько // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 1. – С. 61-64.
12. Товма Л. Ф. Управління запасами в логістичній системі матеріального забезпечення воєнної організації держави / Л. Ф. Товма, Л. Ю. Гервазюк // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. – 2013. – Вип. 1. – С. 40-43.
13. Ященко О.А. Управління логістичним забезпеченням при кризових ситуаціях, що загрожують державній безпеці / О.А. Ященко // Перспективні напрямки наукових досліджень щодо технічного та тилового забезпечення Національної гвардії України: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 28 березня 2019 року). – Х.: 2019. – С. 51.

Volodymyr Beglytsia

LOGISTIC APPROACH FOR PROVIDING OF CORPORATE ACTIONS OF SECURITY AND DEFENSE FORCES: PUBLIC AND GOVERNMENT ASPECTS

Summary

The article describes the actual issues of ensuring of the State Security in Ukraine in current conditions. Attention is paid to the corporate actions of the security forces in responding to crisis situations and logistical provision of this process. In order to respond quickly on the emergence of crisis situations and to manage corporate actions of the security forces, situational coordination centers should be set up, depending on the complexity, the required resources and the level of potential threats by central or local authorities, which should be empowered to provide comprehensive support, including logistical. The category "Logistic support" is considered and its characteristic features are determined. The classification of types of support is provided. It is established that security forces consist of diverse structures and each structure has its own characteristics and varied capabilities for managing and organizing the entire spectrum of its activities (including logistic providing). Such variety and delimitation of structures can reduce the level of efficiency in the process of performing tasks which were set for the security forces. It is affirmed that the controlling plays a significant role in the State logistics management of corporate actions of the security forces, and its first purpose can be considered as the creation of an integrated management system based on the efficiency and rationality of the use of tangible and intangible resources, organization of multi-threaded work and systematic control of these processes.

Keywords: logistic support; security forces; crisis situations; public administration; controlling; resource management.

References

1. Al'boschij, O.V. (2019). “Logistics Risk Management”, Perspektyvni napriamky naukovykh doslidzhen' schodo tekhnichnoho ta tylovoho zabezpechennia Natsional'noi hvardii Ukrainy. [Perspective directions of scientific research concerning technical and logistic support of the National Guard of Ukraine], Kharkiv, Ukraine, pp. 4-5.
2. Berezuts'kyj, V.V. (2016). Nebezpechni vyrobnychi ryzyky ta nadijnist': navch. posibnyk. [Dangerous production risks and reliability: training. manual]. Kharkiv, Ukraine.
3. Bondarenko, O. H. (2018). “Model for assessing the activities of the logistics management bodies of the joint operations of the security forces in responding to crisis situations that threaten the security of the state”, Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V. I. Vernads'koho. Seriia : Derzhavne upravlinnia, vol. 29(68), no. 5, pp. 228-236.
4. Bondarenko, O. H. (2018). “The essence of the logistics management of joint actions of the security and defense sectors in times of crisis that threaten the security of Ukraine”, Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V. I. Vernads'koho. Seriia : Derzhavne upravlinnia, vol. 29(68), no. 1, pp. 210-217.
5. Herasymenko, V.M. (2019). “ Controlling in the management of logistics activities of NMU”, Perspektyvni napriamky naukovykh doslidzhen' schodo tekhnichnoho ta tylovoho zabezpechennia Natsional'noi hvardii Ukrainy. [Perspective directions of scientific research concerning technical and logistic support of the National Guard of Ukraine], Kharkiv, Ukraine, pp. 9-10.
6. Nahornichevs'kyj, O. A. (2015). “Conceptual Principles of Public Administration in the Field of Logistic Support of the Armed Forces of Ukraine in the Context of National Security”, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia. Vol. 42, pp. 223-229.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine, (2014). “On Approval of the Regulation on a Unified State Civil Protection System”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-п (Accessed 22 January 2019).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine, (2015). “On Approval of Model Provisions on the Functional and Territorial Subsystem of a Unified State Civil Protection System”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-п (Accessed 22 January 2019).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine, (2018). “On National Security of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 22 January 2019). Прийняття від 21.06.2018 - не начало 2018
10. President of Ukraine, (2016). “On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine”, available at: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 (Accessed 22 January 2019).
11. Rolin, I. F., Morozov, I. Ye. & Myn'ko O. V., (2017). “Contents of the main terms in the field of logistic support for military formations”, Systemy ozbroiennia i vijs'kova tekhnika. No. 1, pp. 61-64.
12. Tovma, L. F. and Hervaziuk, L. Yu. (2013). “Inventory management in the logistic system of material support of the military organization of the state”, Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho universytetu Povitrianykh syl, Vol. 1, pp. 40-43.
13. Yaschenko, O.A. (2019). “Management of logistic support in crisis situations threatening the security of the state ”, Perspektyvni napriamky naukovykh doslidzhen' schodo tekhnichnoho ta tylovoho zabezpechennia Natsional'noi hvardii Ukrainy. [Perspective directions of scientific research concerning technical and logistic support of the National Guard of Ukraine], Kharkiv, Ukraine, pp. 51.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 1059

Відомості про авторів

В. П. Беглиця

д. держ. упр., професор, проректор з наукової роботиЧорноморського національного університету імені Петра Могили

Volodymyr Beglytsia

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Vice-Rector for Scientific Work of Petro Mohyla Black Sea State University

ORCID:

0000-0002-8994-4600

Як цитувати статтю

Беглиця В. П. Логістичний підхід до забезпечення спільних дій сил безпеки та оборони : державно -управлінський аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1458 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.3

Beglytsia, Volodymyr (2019), “Logistic approach for providing of corporate actions of security and defense forces: public and government aspects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1458 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.