EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАПОРУКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ: КОНЦЕПЦІЇ, СТРАТЕГІЯ, РИНОК
О. І. Шапоренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.6

УДК: 351.853

О. І. Шапоренко

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАПОРУКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ: КОНЦЕПЦІЇ, СТРАТЕГІЯ, РИНОК

Анотація

У статті визначено роль екологічного маркетингу в якості життя населення, Проаналізовано відтворювальний процес, який містить у собі крім стадій виробництва і споживання ще розподіл і обмін, який розглянуто з позиції великих систем, використовуючи для цього поняття зворотних зв’язків. Розглянуто 5 основних концепцій маркетингу: 1) концепція удосконалювання виробництва; 2) концепція удосконалювання товару; 3) концепція інтенсифікації комерційних зусиль; 4) концепція маркетингу припускає сучасний підхід, заснований на визначенні нестатків і потреб цільових ринків; 5) концепція соціально-етичного маркетингу. Запропоновано основні складові стратегічного плану маркетингу для екологічно безпечних виробництв. Визначено, що у ринковій системі, екологічний товар − це усе, що може задовольнити нестаток чи потребу в екологічно чистих продуктах і послугах, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання і споживання. Обгрунтовано, що екологічний маркетинг заснован на принципах соціально-етичного маркетингу, що спрямований на діяльність, яка забезпечує існування людства і природи. Задачею екологічного маркетингу є максимальне підвищення якості життя, що складається з двох категорій: економічних і екологічно - соціальних. Визначено, що в даний час спостерігається стійка тенденція збільшення значимості ринку інтелектуальних продуктів і фінансового ринку, а також зменшення значимості ринків матеріальних ресурсів і товарів. Обгрунтовано, що будь-яка фірма повинна вміти створювати нові товари і керувати їх виробництвом з урахуванням мінливих смаків, змін у технології і стані конкуренції. Проаналізовано основні етапи (1 - упровадження на ринок; 2 – росту; 3 – зрілості; 4 - занепаду) проходження життєвого циклу екологічного товару. Зазначено, що обмеженість життєвого циклу товару ставить перед фірмою дві великі проблеми. По-перше, проблему розробки новинок, що укладається в необхідності вчасно вишукувати нові товари для заміни тих, що знаходяться в стадії занепаду. По-друге, проблему стратегічного підходу до етапів життєвого циклу товару.

Ключові слова: екологічний маркетинг; якість життя; концепція; стратегія; ринок.

Література

1. Багорка М.О. Формування екологічно орієнтованого комплексу маркетингу в аграрному виробництві / М.О. Багорка // Економіка АПК, 2017. № 5. С. 43-49.
2. Божкова В.В. Чинники ризику просування на ринку екологічної продукції регіональних товаровиробників / В.В. Божкова // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – Суми : Вид-во СумДУ, 2000. Вип. 2. С. 88-92.
3. Бублик М.І. Екологічний маркетинг як інструмент механізму розвитку соціо-еколого-економічної системи / М.І. Бублик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2011. № 706, С. 202–207.
4. Владимирова М.С. Формування екологічного маркетингу на підприємстві / М.С. Владимирова // «Молодий вчений», № 4 (31) 2016. С. 35-38.
5. Должанський І.З. Організація процесу формування та розвитку ринку екологічно чистих товарів. / І.З. Должанський, О.В. Бєлякова / Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2009. 235 с.
6. Ілляшенко С.М. Менеджмент екологічних інновацій / С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2003. – 266 с.
7. Кучмійов А.В. Екологічний маркетинг у системі еколого-економічного управління // А. В. Кучмійов // Ефективна економіка № 11, 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_83
8. Старченко, Л.В. Стан та перспективи розвитку екологічного маркетингу в Україні [Текст] / Л.В. Старченко, Є.В. Коваленко, О.В. Коробко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. Суми. СумДУ, 2015. С. 77-78.

O. Shaporenko

ECOLOGICAL MARKETING AS A PLEDGE OF QUALITY OF LIFE: CONCEPT, STRATEGY, MARKET

Summary

The article defines the role of environmental marketing in the quality of life of the population. The reproduction process is analyzed, which, in addition to the stages of production and consumption, also includes distribution and exchange, which is considered from the perspective of large systems using the notion of feedback. Considered 5 basic marketing concepts: 1) the concept of improving production; 2) the concept of product improvement; 3) the concept of intensifying commercial efforts; 4) the concept of marketing implies a modern approach based on defining the needs and requirements of the target markets; 5) the concept of socio-ethical marketing. The main components of a strategic marketing plan for environmentally friendly industries are proposed. It has been determined that in a market system, an environmental product is all that can satisfy the need or the need for environmentally friendly products and services related to environmental protection, and is offered to the market in order to attract attention, purchase, use and consumption. It is substantiated that ecological marketing is based on the principles of socio-ethical marketing, aimed at activities that ensure the existence of humanity and nature. The task of environmental marketing is to maximize the quality of life, consisting of two categories: economical and environmentally - social. It has been determined that at present there is a steady trend of increasing the significance of the market of intellectual products and the market, as well as of decreasing the significance of the markets of material resources and goods. It has been substantiated that any firm should be able to create new products and manage their production, taking into account changing tastes, changes in technology and the state of competition. The main stages (1 - introduction into the market 2 - growth 3 - maturity, 4 - decline) of the life cycle of an environmental product are analyzed. It was noted that the limited life cycle of the product poses two major problems for the company. Firstly, the problem of developing new products is the need to find new products in time to replace those in decline. Secondly, the problem of a strategic approach to the stages of the product life cycle.

Keywords: environmental marketing; quality of life; concept; strategy; market.

References

1. Bahorka, M.O. (2017), “Formation of an ecologically oriented marketing complex in agrarian production”, Ekonomika APK, vol. 5, pp. 43-49.
2. Bozhkova, V.V. (2000), “Factors of risk of promotion of the ecological products of regional commodity producers”, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, ekonomika pryrodokorystuvannia, ekonomika pidpryiemstva ta orhanizatsiia vyrobnytstva, vol. 2, pp. 88-92.
3. Bublyk, M.I. (2011), “Ecological marketing as an instrument of the mechanism of development of the socio-ecological-economic system”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», vol. 706, pp. 202–207.
4. Vladymyrova, M.S. (2016), “Formation of environmental marketing at the enterprise”, Molodyj vchenyj, vol. 4 (31), pp. 35-38.
5. Dolzhans'kyj, I.Z. and Bieliakova, O.V. (2009), Orhanizatsiia protsesu formuvannia ta rozvytku rynku ekolohichno chystykh tovariv [Organization of the process of formation and development of the market of environmentally friendly goods], SPD Kupriianov V.S., Donets'k, Ukraine.
6. Illiashenko, S.M. and Prokopenko, O.V. (2003), Menedzhment ekolohichnykh innovatsij [Management of environmental innovations], Vyd-vo SumDU, Sumy, Ukraine.
7. Kuchmijov, A.V. (2011), “Ecological marketing in the system of ecological and economic management”, Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_83 (Accessed 25 Jan 2019).
8. Starchenko, L.V. Kovalenko, Ye.V. and Korobko, O.V. (2015), “Status and prospects of development of ecological marketing in Ukraine”, Ekonomichni problemy staloho rozvytku: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii imeni prof. Balats'koho O.F. [Economic Problems of Sustainable Development: Materials of the International Scientific and Practical Conference named after prof. Balatsky O.F.], SumDU, Sumy, Ukraine, pp. 77-78.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1949

Відомості про авторів

О. І. Шапоренко

доктор наук з державного управління, професор кафедри управлінських технологій,Вищий навчальний заклад «Університет «КРОК», м. Київ, Україна

O. Shaporenko

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of Management TechnologiesHigher educational institution “University“ KROK ”Kiev, Ukraine

ORCID:

OOOO-OOO3-4989-0721

Як цитувати статтю

Шапоренко О. І. Екологічний маркетинг як запорука якості життя: концепції, стратегія, ринок. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1456 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.6

Shaporenko, O. (2019), “Ecological marketing as a pledge of quality of life: concept, strategy, market”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1456 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.