EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ КРАЇНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
В. В. Шпачук

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.5

УДК: 351

В. В. Шпачук

СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ КРАЇНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація

Основою національних систем кібернетичної безпеки більшості країн світу є державні органи, які, відповідно до покладених завдань, безпосередньо виконують функції із забезпечення безпеки кіберпростору. Світовий досвід показує, що близько 70 країн світу на сьогодні активно займаються питаннями кібербезпеки держави, в тому числі у військовій сфері. Близько 50 країн мають власні системи кібербезпеки, які створені за останнє десятиріччя.
Україні також необхідно створити власну ефективну систему державного управління інформаційною безпекою в умовах існуючих та потенційних кіберзагроз з визначенням ключових структур та механізмів у вигляді спеціалізованих установ, центрів, інститутів, спрямованих на ведення інформаційної війни, запобігання та уникнення всіляких кіберзагроз. При цьому, система державного управління кібербезпекою повинна представляти з себе певний формат співробітництва державних органів, установ, організацій, приватного сектору економіки, наукових установ і організацій, професійних асоціацій та неурядових організацій у сфері кібербезпеки, а не певну кількість, хоча і вискокомпетентних та високопрофесійних, відокремлених одна від одної державних установ та організацій. Суб'єкти системи забезпечення інформаційної безпеки України мають тісно взаємодіяти між собою, водночас кожний з них спеціалізується на вирішенні конкретних завдань відповідно до своєї предметної компетенції, вживаючи при цьому відповідні, визначені законом, адміністративно-правові форми та методи. У результаті такої взаємодії зазначені суб'єкти доповнюють один одного, внаслідок чого утворюють струнку організаційно-функціональну систему, об'єднану як системою владно-розпорядчих повноважень, так і функцією по забезпеченню інформаційної безпеки.
З огляду на це, у статті представлено результати дослідження найбільш успішного зарубіжного досвіду щодо здійснення організаційних заходів, спрямованих на розбудову ефективних систем державного управління кібернетичною безпекою країн.

Ключові слова: державне управління; кібербезпека; загроза; суб’єкт; установа; система.

Література

1. Siobhan G. NSA Chief Seeks Bigger Cybersecurity Role // The Wall Street Journal, vol. 8, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203833004577247710881763168 (дата звернення: 22.12.2018).
2. Иванов В. США продолжают созидать киберстену // Независимое военное обозрение, № 15, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nvo.ng.ru/spforces/2010-04-09/15_cyberwall.html (дата звернення: 12.01.2019).
3. Структура органов государственной власти, обеспечивающих информационную безопасность в США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.intuit.ru/studies/courses/563/419/lecture/9576?page=2 (дата звернення: 22.12.2018).
4. About National Cybersecurity and Communications Integration Center [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства внутрішньої безпеки США. – Режим доступу : https://www.dhs.gov/about-national-cybersecurity-communications-integration-center (дата звернення: 24.12.2018).
5. About Us [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства внутрішньої безпеки США. – Режим доступу : United States Computer Emergency Readiness Team, official web site, http://www.uscert.gov/about-us (дата звернення: 24.12.2018).
6. Спецслужбы Израиля – список специальных подразделений. – Режим доступу : http://www.pro-israel.ru/specslujbi-israelya.html (дата звернення: 25.12.2018).
7. В Израиле появилась Национальная система кибербезопасности – Режим доступу : http://mignews. com/news/politic/171217_221926_94739.htm. (дата звернення: 25.12.2018).
8. Израиль вошел в ТОП-10 стран по уровню кибервойск. – Режим доступу : https://stmegi.com/posts/41238/izrail-voshel-v-top-10-stran-po-urovnyu-kibervoysk (дата звернення: 25.12.2018).
9. Бик В.В. Формирование организационно-правовой системы защиты национальной инфраструктуры от киберугроз : моногр. / В.В. Бик, А.А. Климчук, В. Н. Панченко, В. В. Петров. – К. : Академпресс, 2013. – 55 с.
10. Кібербезпека: віртуальна зброя держави. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/kutsenko1/kiberbezpeka-zbroja-derzhavi-u-virtualnij-ploshchini-2014774.html. (дата доступу – 10.01.2019).
11. Cyberbezpieczeństwo / Ministerstwo Cyfryzacji Official website. URL: https://www.gov.pl/cyfryzacja/cyberbezpieczenstwo (дата звернення: 28.12.2018).
12. Information System Authority [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.ria.ee/en/about-estonian-information-system-authority.html. (дата звернення: 28.12.2018).
13. Information Technology Foundation for Education [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.hitsa.ee/about-us (дата звернення: 28.12.2018).
14. Critical Information Infrastructure Protection [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.ria.ee/en/ciip.html (дата звернення: 06.01.2019).
15. History of the EDL CU [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kaitseliit.ee/en/history-of-the-edl-cu (дата звернення: 06.01.2019).
16. Кибернетическая безопасность: ситуация в Литве и странах Балтии [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://net-artis.com/kiberneticheskaya-bezopasnost-situaciya-v-litve-i-stranax-baltii/ (дата звернення: 06.01.2019).
17. Сyber security strategy of Latvia 2014-2018 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/lv-ncss (дата звернення: 06.01.2019).
18. Гапеєва О. Л. Інформаційне протистояння між Росією та Естонією на прикладі подій "Бронзової ночі" 2007 р. / О. Л. Гапеєва // Військово-історичний меридіан. - 2017. - № 15. - С. 86-98.
19. Zemessardzes Kiberaizsardzī bas vienī ba [Електронний ресуср]. - Режим доступу : http://www.zs.mil.lv/Zemessardzes%20vienibas/kiberaizsardzibas_vieniba.aspx (дата звернення: 07.01.2019).
20. Nacionāl o bruņ oto spē ku kiberaizsadzī bas vienī bas (kav) koncepcija [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani,%20koncepcijas/%20cyberzs_April_2013.ashx (дата звернення: 08.01.2019).

V. V. Shpachuk

PUBLIC ADMINISTRATION MANAGERS CYBER SECURITY OF THE COUNTRY: FOREIGN EXPERIENCE

Summary

The basis of the national systems of cybernetic security in most countries of the world are state bodies, which, in accordance with the assigned tasks, directly perform the functions of security of cyberspace. World experience shows that about 70 countries of the world are currently actively engaged in cybersecurity of the state, including in the military sphere. About 50 countries have their own cyber security systems that have been established over the past decade.
Ukraine also needs to create its own effective system of state management of information security in the context of existing and potential cyber threats with the definition of key structures and mechanisms in the form of specialized institutions, centers, institutions aimed at conducting information warfare, prevention and avoidance of all kinds of cyber threats. At the same time, the system of public administration of cybersecurity should represent a certain format of cooperation between state bodies, institutions, organizations, the private sector of the economy, scientific institutions and organizations, professional associations and non-governmental organizations in the field of cybersecurity, and not a certain number, although highly qualified and highly professional, separated from each other state institutions and organizations. The entities of the information security system of Ukraine should interact closely with each other, while each of them specializes in solving specific tasks in accordance with its subject-matter competence, while using the corresponding legal and administrative forms and methods defined by the law. As a result of such interaction, these subjects complement each other, resulting in a harmonious organizational and functional system, united as a system of power and regulatory powers, and a function to provide information security.
In view of this, the article presents the results of the study of the most successful foreign experience in implementing organizational measures aimed at developing effective systems of public administration of cybernetic security of countries.

Keywords: government; cybersecurity; threat; subject; institution; system.

References

1. Siobhan, G. (2012), "NSA Chief Seeks Bigger Cybersecurity Role”, The Wall Street Journal, [Online], vol. 8, available at: http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203833004577247710881763168 (Accessed 22 December 2018).
2. Ivanov, V. (2010), "USA continues to build cyberspace”, Nezavisimoye voyennoye obozreniye, [Online], vol. 15, available at: http://nvo.ng.ru/spforces/2010-04-09/15_cyberwall.html (Accessed 12 January 2019).
3. INTUIT (2018), "Structure of government bodies providing information security in the US“, available at: http://www.intuit.ru/studies/courses/563/419/lecture/9576? page=2 (Accessed 22 December 2018).
4. The official website of the US Department of Homeland Security (2017), “About the National Cybersecurity and Communications Integration Center“, available at: https://www.dhs.gov/about-national-cybersecurity-communications-integration-center (Accessed 24 December 2018).
5. The official website of the US Department of Homeland Security (2016), “About Us“, available at: http://www.uscert.gov/about-us (Accessed 24 December 2018).
6. pro-israel.ru (2018), “Israeli special services are a list of special units“, available at: http://www.pro-israel.ru/specslujbi-israelya.html (Accessed 25 December 2018).
7. Mignews (2018), “The National Cybersecurity System“, available at: http://mignews.com/news/politic/171217_221926_94739.htm (Accessed 25 December 2018).
8. STMEGI (2017), “Israel has entered the TOP-10 countries in terms of cyber warfare“, available at: https://stmegi.com/posts/41238/izrail-voshel-v-top-10-stran-po-urovnyu-kibervoysk (Accessed 25 December 2018).
9. Byk, V. (2013), Formirovaniye organizatsionno-pravovoy sistemy zashchity natsional'noy infrastruktury ot kiberugroz [Formation of the organizational-legal system for the protection of national infrastructure against cyber threats], Akadempress, Kyiv, Ukraine.
10. Kutsenko, S. (2017), “Cyber security: virtual weapon state“, available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/kutsenko1/kiberbezpeka-zbroja-derzhavi-u-virtualnij-ploshchini-2014774.html (Accessed on 10 January 2019).
11. Ministry of Digital Affairs (2016), “Cyber security“, available at: https://www.gov.pl/cyfryzacja/cyberbezpieczenstwo (Accessed 28 December 2018).
12. Information System Authority (2018), available at: https://www.ria.ee/en/about-estonian-information-system-authority.html (Accessed 28 December 2018).
13. Information Technology Foundation for Education (2018), “Information Technology Foundation for Education (2018), available at: http://www.hitsa.ee/about-us (Accessed 28 December 2018).
14. Information System Authority (2018), “Critical Information Infrastructure Protection”, available at: https://www.ria.ee/en/ciip.html (Accessed 06 January 2019).
15. Estonian Defence League (2018), “History of the EDL CU“, available at: http://www.kaitseliit.ee/en/history-of-the-edl-cu (Accessed 06 January 2019).
16. Sapetkajte, V. (2012), “Cybernetic security: the situation in Lithuania and the Baltic States“, available at: https://net-artis.com/kiberneticheskaya-bezopasnost-situaciya-v-litve-i-stranax-baltii/ (Accessed 06 January 2019).
17. European Union Agency for Cybersecurity(2013), “Сyber security strategy of Latvia 2014-2018“, available at: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/lv-ncss (Accessed 06 January 2019).
18. Hapeeva, O.L. (2017), “Information confrontation between Russia and Estonia on the example of "Bronze Night", Viyskovo-istorychnyy merydian, vol. 15., pp. 86-98.
19. National Guard (2018), “Cyber Defense Unity“, available at: http://www.zs.mil.lv/Zemessardzes%20vienibas/kiberaizsardzibas_vieniba.aspx (Accessed 07 January 2019).
20. Ministry of Defence develops National Defence Policy(2013), “National Armed Forces Cybercrime Unit (CA) concept“, available at: http: www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani,%20koncep cijas /% 20cyberzs_April_2013.ashx (Accessed 08 January 2019).

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1167

Відомості про авторів

В. В. Шпачук

доктор наук з державного управління,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

V. V. Shpachuk

Doctor of Science in Public Administration,Taurida National University named after V.I. Vernadsky

Як цитувати статтю

Шпачук В. В. Суб’єкти державного управління кібербезпекою країни: зарубіжний досвід. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1455 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.5

Shpachuk, V. V. (2019), “Public administration managers cyber security of the country: foreign experience”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1455 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.