EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
В. В. Шпачук

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.4

УДК: 351

В. В. Шпачук

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

Однією з ключових проблем сучасності є проблема захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах, від викликів і загроз у кібернетичному просторі. В умовах глобалізації світової економіки та інформаційного обміну, глобального поширення та впровадження інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності суспільства проблема захисту інформації постали перед усіма державами світу. Можливості кібернетичного простору створили фундаментальну залежність від нормального функціонування інформаційних технологій всіх сфер життєдіяльності окремих громадян, суспільства та держави: економіки, політики, сфери національної та міжнародної безпеки тощо. Така залежність стає вразливим місцем у функціонуванні систем і об’єктів критичних національних інфраструктур і дає можливість негативно налаштованим елементам і угрупованням скористатися нею для реалізації протиправних дій у кібернетичному просторі шляхом порушення цілісності, доступності й конфіденційності інформації та нанесення шкоди інформаційним ресурсам і телекомунікаційним системам.
Дослідження ж процесу становлення правової бази здійснення державного управління кібернетичною безпекою України дозволяє виявити еволюцію пріоритетів, підходів до формування засад державного управління, тенденції та закономірності державного управління кібернетичною безпекою протягом всього періоду незалежності України та на сучасному етапі розвитку. На основі ретроспективного аналізу процесу становлення правової бази державного управління кібернетичною безпекою України можуть бути встановлені напрями подальшого вдосконалення правової бази, які дозволять нейтралізувати наявні та потенційні загрози і виклики національній безпеці, запобігти проблемам у функціонуванні та розвитку національних інтересів людини, суспільства, держави.
З огляду на це, у статті представлено результати дослідження процесу становлення правової бази державного управління кібернетичною безпекою України з часу набуття Україною незалежності у 1991 році. Окремо в статті проаналізовано та виділено основні особливості законодавчих, нормативно-правових актів, концепцій та стратегій, тощо, які стосуються процесу державного управління кібернетичною безпекою України.

Ключові слова: державне управління; кібербезпека; загроза; закон; постанова; стратегія; концепція.

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр вр (дата звернення: 22.10.2018).
2. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 31. ст.286.
3. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні // Урядовий кур'єр від 08.08.2000. URL zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 23.09.2018).
4. Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних. Указ Президента України від 24.09.2001 № 891/2001 // Урядовий кур’єр від 03.10.2001. № 179. URL zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 01.10.2018).
5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України». Указ президента України від 06.12.2001 № 1193/2001. Урядовий кур'єр від 18.12.2001. № 235.
6. Про основи національної безпеки України. Закон України від 19.06.2003 № 964-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 39. ст.351.
7. Стратегія національної безпеки України: затверджена Указом Президента України від 12.02.2007 № 105. Офіційний вісник України. 2007. 23.02.2007. No 11. – С. 7. Ст. 389.
8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року “Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України”: Указ Президента України від 08.06.2012 № 389. Офіційний вісник України. 2012. 22.06.2012. № 45. С. 104. Ст. 1749.
9. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради. 2017. № 45. Ст.403.

V. V. Shpachuk

STATE CYBERSECURITY MANAGEMENT OF UKRAINE: LEGAL ASPECTS

Summary

One of the key issues of our time is the problem of protecting information processed in information and telecommunication systems from challenges and threats in cybernetic space. In the context of the globalization of the global economy and the exchange of information, the global spread and implementation of information technologies in all spheres of society's life, the problem of information security was posed to all countries of the world. The possibilities of the cybernetic space have created a fundamental dependence on the normal functioning of information technologies in all spheres of life of individual citizens, society and the state: economics, politics, national and international security, and others like that. Such dependence becomes a vulnerable place in the functioning of systems and objects of critical national infrastructures and allows the negatively-minded elements and groups to use it for the implementation of unlawful actions in cybernetic space by violating the integrity, availability and confidentiality of information and inflicting damage on information resources and telecommunication systems.
The study of the process of establishing a legal framework for the implementation of public administration by cybernetic security of Ukraine allows us to identify the evolution of priorities, approaches to the formation of the principles of state governance, trends and patterns of state management of cybernetic security throughout the period of Ukraine's independence and at the current stage of development. On the basis of a retrospective analysis of the process of establishing a legal framework for public administration of cybernetic security in Ukraine, directions for further improvement of the legal framework that will enable to neutralize existing and potential threats and challenges to national security, prevent problems in the functioning and development of national interests of a person, society and the state can be established.
In view of this, the article presents the results of the study of the process of formation of the legal framework for state administration of cybernetic security in Ukraine since the independence of Ukraine in 1991. Separately the article analyzes and highlights the main features of legislative, normative legal acts, concepts and strategies, etc., concerning the process of public administration of cybernetic security of Ukraine.

Keywords: government; cybersecurity; threat; law; resolution; strategy; concept.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-D0%B2% D1%80 (Accessed 22 October 2018).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On the protection of information in information and telecommunication systems", Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, vol. 31, p. 286.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "About measures on the development of the national component of the global Internet information network and ensuring wide access to this network in Ukraine", available at: zakon.rada.gov.ua (Accessed 23 September 2018).
4. President of Ukraine (2001), The Decree "Some measures to protect state information resources in data transmission networks", available at: zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 September 2018).
5. President of Ukraine (2001), The Decree "On the decision of the Council of National Security and Defense of Ukraine of October 31, 2001 "On Measures to Improve State Information Policy and Ensuring Information Security of Ukraine", Uryadovyy kur'yer, vol. 235, p. 1865.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, vol. 39, p. 351.
7. President of Ukraine (2007), The Decree "Strategy of National Security of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 11, p. 7.
8. President of Ukraine (2012), The Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated June 8, 2012 "On the new edition of the Strategy of National Security of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 45, p. 104.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the main principles of ensuring cyber security of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, vol. 45, p. 403.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1020

Відомості про авторів

В. В. Шпачук

доктор наук з державного управління,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

V. V. Shpachuk

Doctor of Science in Public Administration,Taurida National University named after V.I. Vernadsky

Як цитувати статтю

Шпачук В. В. Державне управління кібербезпекою України: правовий аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1454 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.4

Shpachuk, V. V. (2018), “State cybersecurity management of Ukraine: legal aspects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1454 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.