EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
О. О. Скорик

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.32

УДК: 351:005

О. О. Скорик

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

У статті досліджені різні підходи до визначення сутності організаційного проектування з позицій сучасних дослідників, на основі критичної оцінки яких запропоноване власне бачення визначення даного поняття з точки зору управлінського та проектного підходів. Встановлено, що організаційне проектування в публічному управлінні має комплексну природу. Наведена систематизація трактувань поняття «організаційне проектування» з позицій відомих в управлінні підходів. Дослідження організаційного проектування на основі виділення його різних аспектів (управлінського, соціального, організаційного) дозволило найбільш повно розкрити сутність цього складного феномена.
Виявлені об’єктивні передумови впровадження концепції публічного управління на сучасному етапі політичних та економічних реформ. Доведено, що основні недоліки існуючих на сьогодні лінійно-функціональних структур держаних органів влади пов’язані не тільки з недосконалістю їх організаційної побудови, але й з самою ідеологією публічного управління.

Ключові слова: організаційне проектування; публічне управління; організаційні нововведення; організаційна структура органів державної влади.

Література

1. Камерон Э. Управление изменениями / Э. Камерон, М. Грин. – М: Добрая книга, 2015. – 360 с.
2. Кукоба В. П. Організаційне проектування підприємства: навч. посіб. / В. П. Кукоба. – К.: КНЕУ, 2009. – 420 с.
3. Новиков Д.А. Модели и методы организационного проектирования инновационных преобразований организации / Д.А. Новиков. – М.: КомКнига, 2016. – 284 с.
4. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: підручник. / Г. В. Осовська,
О. А. Осовський – К.: Кондор, 2009. – 680 с.
5. Сисоєнко І. А. Еволюція поглядів на етапи здійснення організаційного проектування на підприємстві / І. А. Сисоєнко // ВІСНИК ЖДТУ. – 2013. –№ 3 (65). – С. 163–169.
6. Теорія організації: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”; [уклад.: М. Л. Гончарова, Г. О. Мірошниченко]. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 134 с.
7. Черниш І. В. Проектування організаційної структури управління підприємством в умовах конкурентного середовища / І. В. Черниш // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 5 (3). – С. 121–124.
8. Шилов А. С. Проблемы понятийного аппарата организационного проектирования // Молодой ученый. – 2010. – №10. – С. 113-119. – URL https://moluch.ru/archive/21/2115/ (дата обращения: 24.05.2019).

A. A. Skorik

CONCEPTUAL BASES OF ORGANIZATIONAL DESIGNING IN PUBLIC MANAGEMENT

Summary

In the context of the emergence of new democratic values, there is a need for reforming state-management relations, in particular, bringing the mechanism of the relationship between government and society into line with the tasks and principles of European standards of public administration. Under conditions of democratic reforms, the organizational design of public administration bodies is called to respond to modern challenges that concern not only the internal format of interaction between subjects and objects of public administration, but also will promote the harmonization of the public administration model at the national level.
The purpose of the article is to justify the conceptual foundations of organizational design in public administration.
In the article different approaches to the definition of the essence of organizational design from the standpoint of modern researchers are investigated, on the basis of critical evaluation of which the actual vision of the definition of this concept in terms of managerial and project approaches is proposed. It has been established that organizational design in public administration has a complex nature. The systematization of interpretations of the concept of "organizational design" from the standpoint of well-known approaches to management is given. Investigation of organizational design based on the allocation of its various aspects (managerial, social, organizational) allowed the most complete disclosure of the essence of this complex phenomenon.
The objective prerequisites for implementing the concept of public administration at the present stage of political and economic reforms are revealed. It is proved that the main disadvantages of the existing linear functional structures of state authorities are related not only to the imperfection of their organizational structure, but also to the ideology of public administration itself.
The process of organizational designing is characterized, its objects and technology of organizational design in public management are distinguished.

Keywords: organizational design; public administration; organizational innovations; organizational structure of state authorities.

References

1. Cameron, E., Green, M. (2015), Upravleniye izmeneniyami [Change management], Moscow, Russia
2. Kukoba, V.P. (2009), Orhanizatsiyne proektuvannya pidpryemstva [Organizational designing of the enterprise], Kyiv, Ukraine.
3. Novikov, D.A. (2016), Modeli i metody organizatsionnogo proyektirovaniya innovatsionnykh preobrazovaniy organizatsii [Models and methods of organizational design of innovative transformations of the organization], Moscow, Russia
4. Osovska, G. V. (2009), Menedzhment orhanizatsiy [Management of Organizations], Kyiv, Ukraine.
5. Sysoenko, I.A. (2013), Evolyutsiya pohlyadiv na etapy zdiysnennya orhanizatsiynoho proektuvannya na pidpryyemstvi [Evolution of views on the stages of organizational design in the enterprise], Bulletin of Zhytomyr Technical University, vol. 3, pp. 163–169.
6. Goncharova, M. L., Miroshnichenko, G. O. . (2015), Teoriya orhanizatsiyi [The theory of organization], Sumy, Ukraine.
7. Chernysh, I.V. (2010), Proektuvannya orhanizatsiynoyi struktury upravlinnya pidpryyemstvom v umovakh konkurentnoho seredovyshcha [Designing the organizational structure of enterprise management in a competitive environment], Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 5, pp. 121–124.
8. Shilov, A. S. (2010), Problemy ponyatiynogo apparata organizatsionnogo proyektirovaniya [Problems of the conceptual apparatus of organizational design], Young scientist, vol. 10, pp. 113-119.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1767

Відомості про авторів

О. О. Скорик

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва,Черкаський державний технологічний університет

A. A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and entrepreneurshipCherkasy State Technological University

ORCID:

0000-0002-9755-3300

Як цитувати статтю

Скорик О. О. Концептуальні засади організаційного проектування в публічному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1451 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.32

Skorik, A. A. (2019), “Conceptual bases of organizational designing in public management”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1451 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.