EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ
О. Г. Бондаренко, С. В. Бєлай

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.30

УДК: 351.865:164-044.372

О. Г. Бондаренко, С. В. Бєлай

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

Анотація

У статті розроблено методологічні основи дослідження державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, а саме: розглянуто поняття «методологія дослідження», виявлено протиріччя дослідження, проблемну область і проблемну ситуацію, сформульовано наукову проблему. Проблемною областю в дослідженні виступають процеси державного управління спільними діями сил безпеки та їх логістичним забезпеченням при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці. Проблемна ситуація в дисертації полягає у тому, що швидкість ліквідації кризових ситуацій, які загрожують державній безпеці залежить, серед іншого, від забезпеченості сил безпеки ресурсами та системи управління ними, яка виявилися малоефективною, оскільки використовуються незбалансовані та високо витратні механізми управління. Разом з цим, на сьогодні, не існує механізмів державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці, які є елементами системи управління самих спільних дій сил безпеки. Для розв’язування загальної проблеми у підрозділі сформульовано низку наукових та прикладних задач дослідження. Вирішення наукових задач повинно підтвердити головну гіпотезу дослідження, яка полягає у припущенні, що підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері державної безпеки може бути досягнуто шляхом розробки та впровадження теоретико-методологічних засад державного управління логістичним забезпечення спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації. Сформульовано низку принципів, що дозволять довести гіпотезу дослідження і застосування яких є концептуальним положенням дослідження. Розроблена схема проведення дослідження.

Ключові слова: державне управління; державна безпека; сили безпеки; кризові ситуації; логістичне забезпечення; методологія; протиріччя; проблемна область; проблемна ситуація; наукова проблема.

Література

1. Городнов В.П. Методология и организация научных исследований: уч. Пособие / В.П. Городнов. Х.: Акад. ВВ МВД Украины, 2009. 216 с.
2. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с.
3. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
4. Державне управління: підручник : у 2 т . / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. К. ; Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.
5. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник. К.: НАДУ, 2012. 544 с.
6. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. / С.Е. Важинський, Т.І. Щербак. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
7. Алиев У. Ж. Методология построения общейпредметной модели научной дисциплины (к обоснованию теоретической экономики) Теоретическая экономика, 2011. №4. С. 8-18. URL: http://www.theoreticaleconomy.info/articles/364.pdf.
8. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 254 с.
9. Логіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін.; За заг. ред. проф. В. Д. Титова. Х.: Право, 2005. 208 с.
10. Бєлай С. В. Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика: монографія. Х. : Національна акад. НГУ, 2015. 349 с.
11. Бєлай С.В. Концепція стратегії соціально-економічної безпеки регіонів України. Державне будівництво. Х. : ХарРІ НАДУ, 2012. № 2. URL: www/kbuapa.kharkov.ua.

O. G. Bondarenko, S. V. Belai

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF RESEARCHING THE PUBLIC ADMINISTRATUIN OF LOGISTIC SUUHJRN OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS IN RESPONSE THE CRISIS SITUATIONS

Summary

The article developed a methodological basis of researching the public administration of logistic support of security forces’ joint actions in response the crisis situations, namely: the concepts of “research methodology” were reviewed, research contradictions, problem area and problem situation were identified, a scientific problem was formulated. The problem area of research is the processes of state control by security forces’ joint actions and their logistical support in responding to crisis situations that threaten state security. The problem situation in the thesis lies in the fact that the speed of eliminating crisis situations that threaten state security depends, among other things, on the supporting of the security forces with resources and the system of their management, which turned out to be ineffective because unbalanced and highly expendable control mechanisms are used. At the same time, today, there are no mechanisms for public administration of the logistic support of the security forces’ joint actions in responding to crisis situations and as part of the management system of the security forces’ joint actions. To solve the general problem, a number of scientific and applied research problems have been formulated. The solution of scientific problems should confirm the main hypothesis of the study, which consists in the assumption that improving the implementation of state policy in the field of state security can be achieved by developing and implementing the theoretical and methodological foundations of public administration of logistic support of security forces’ joint actions in response the crisis situations. A number of principles have been formulated, allowing to prove the research hypothesis and the application of which is the conceptual position of the research. The scheme of the study is developed.

Keywords: public administration; state security; security forces; crisis situations; logistical support; methodology; contradictions; problem area; problem situation; scientific problem.

References

1. Horodnov, V. P. (2009), Metodolohyya y orhanyzatsyya nauchnikh yssledovanyy [Methodology and organization of research], Akad. VV MVD Ukrayni, Kharkiv, Ukraine.
2. Zatserkovnyy, V. I. Tishayev, I. V. and Demydov, V. K. (2017), Metodolohiya naukovykh doslidzhen [Methodology of scientific research], NDU im. M. Hoholya, Nizhyn, Ukraine.
3. Konvers'kyy, A. Ye. Lubs'kyy, V. I. Horbachenko, T. H. Buhrov, V. A. Kondrat'yeva, I. V. Rudenko, O. V. and Yushtyn, K. E. (2010), Osnovy metodolohiyi ta orhanizatsiyi naukovykh doslidzhen' [Fundamentals of methodology and organization of scientific research], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Kovbasyuk, Yu. V. Vashchenko, K. O. Surmin, Yu. P. Bakumenko, V. D. Bilyns'ka, M. M. Ihnatenko, O. S. Izha, M. M. Luhovyy, V. I. Zahors'kyy, V. S. Landsman, V. A. Popok, A. A. Rafal's'kyy, O. O. Ser'ohin, S. M. and Valentyuk, I. V. (2012), Derzhavne upravlinnya [Public administration], vol.1, NADU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
5. Sytnyk, H. P. (2012), Derzhavne upravlinnya u sferi natsional'noyi bezpeky (kontseptual'ni ta orhanizatsiyno-pravovi zasady) [Public administration in the field of national security (conceptual and organizational-legal basis)], NADU, Kyiv, Ukraine.
6. Vazhyns'kyy, S. E. and Shcherbak, T. I. (2016), Metodyka ta orhanizatsiya naukovykh doslidzhen' [Methodology and organization of scientific research], SumDPU imeni A. S. Makarenka, Sumy, Ukraine.
7. Alyev, U. Zh. (2011), “Methodology for building a general model of a scientific discipline (to the substantiation of theoretical economics”, Teoretycheskaya ekonomyka, vol. 4, pp. 8–18, available at: http://www.theoreticaleconomy.info/ articles/364.pdf (Accessed 30 May 2019).
8. Romanchykov, V. I. (2007), Osnovy naukovykh doslidzhen' [Basics of the scientific research], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
9. Tytov, V. D. Tsalin, S. D. Nevel's'ka-Hordyeyeva, O. P. Pavlenko, Zh. O. Shenheriy, L. M. Zarkhina, S. E. and Voytenko, D. O. (2005), Lohika [Logic], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
10. Byelay, S. V. (2015), Derzhavni mekhanizmy protydiyi kryzovym yavyshcham sotsial'no-ekonomichnoho kharakteru: teoriya, metodolohiya, praktyka [State mechanisms of counteraction to crisis phenomena of socio-economic nature: theory, methodology, practice], Natsional'na akad. NGU, Kharkiv, Ukraine.
11. Byelay, S.V. (2012), “The concept of the strategy of socio-economic security of the regions of Ukraine”, Derzhavne budivnytstvo, KharRI NADU, vol. 2, available at: www/kbuapa.kharkov.ua (Accessed 30 May 2019).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1564

Відомості про авторів

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент, докторантНаціональної академії Національної гвардії України

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Doctoral Student, National Academy of the National Guard of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1755-3333


С. В. Бєлай

доктор наук з державного управління, професор, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУНаціональної академії Національної гвардії України

S. V. Belai

Dr, Professor, Major Reasercher, National Academy of the National Guard of Ukraine

Як цитувати статтю

Бондаренко О. Г., Бєлай С. В. Методологічні основи дослідження державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1449 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.30

Bondarenko, O. G. and Belai, S. V. (2019), “Methodological foundations of researching the public administratuin of logistic suuhjrn of security forces’ joint actions in response the crisis situations”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1449 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.