EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ
В. С. Толуб’як, Ю. Г. Королюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.3

УДК: 351

В. С. Толуб’як, Ю. Г. Королюк

ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ

Анотація

У статті розглянуто сутність політики економічної безпеки. Зазначено, що необхідність формування економічної безпеки держави зумовлено об’єктивними процесами і явищами які відбуваються як в національній економіці та суспільстві, так і в глобальному просторі. Підтверджено, що проблема економічної безпеки є ключовою для існування будь-якої держави. Сутність економічної безпеки полягає в захищеності національних інтересів держави та готовності інститутів влади створювати механізми захисту національної економіки, забезпечити її здатність зберігати та поновлювати процес суспільного відтворення і соціально-політичної стабільності суспільства. Доведено, що економічна безпека є не лише однією з найважливіших складових цілісної системи національної безпеки, але й базовою для дотримання і реалізації національних інтересів. Визначено основні загрози економічної та національної безпеки України в умовах політико-економічної нестабільності якими є: соціально-політичні конфлікти, наявність значної маси невдоволених та агресивно налаштованих груп людей; військові конфлікти та високий рівень міграції біженців або переміщених осіб; погіршення екологічної ситуації, зростання техногенних аварій антропогенного походження; високий рівень тінізації, у тому числі офшоризації економіки та корупція; зростання безробіття; залежність економіки країни від міжнародних кредиторів; втручання у внутрішню політику інших держав, наднаціональних структур та інших зовнішньополітичних суб’єктів. Обґрунтовано необхідність розвитку взаємовигідних торгівельно-економічних відносин України з ЄС та важливість розвитку стратегічного партнерства із США як умови формування зовнішньої економічної політики. Реалізація Україною Угоди про асоціацію з ЄС сприятиме поглибленню коопераційних зв’язків та безпекових взаємовідносин між країнами регіону і Україною, сприятиме інтеграції України до зони стабільності і безпеки, сформованої ЄС і НАТО. Співробітництво з США сприяє укріпленню демократії і верховенства права, протидії корупції і проведенню реформ в Україні, зміцненню енергетичної та військової безпеки країни, розвитку науки і технологій в стратегічних галузях економіки. Трансформація державної політики економічної безпеки України в контексті наростання зовнішніх загроз має бути зорієнтована на усунення ознак недієздатності та формування України як сильної інноваційної незалежної держави шляхом впровадження дієвого регуляторного механізму створення безпекового економічного середовища.

Ключові слова: політика економічної безпеки; глобалізаційні загрози; стратегічний розвиток; партнерство; торгівельно-економічні взаємовідносини.

Література

1. Амоша О. І. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення. Фундаментальні орієнтири науки (гуманітарний та соціально-економічний напрями) : Збірник статей за матеріалами проектів Державного фонду фундаментальних досліджень. – 2005. – С. 340–354.
2. Волошин О. Р., Галайко Н. В. Індикатори економічної безпеки в умовах ринкової трансформації економіки України. URL : http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/konf_22_04_2016.pdf
3. Гбур З. В. Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 81–86.
4. Ередюк Н. Стратегічне партнерство Україна–США. URL : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/viewFile/3261/2936
5. Каламбет (Юдіна) С. В., Кириленко Б.О. Економічна безпека як багаторівнева система. URL : http://economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/62.pdf
6. «Про національну безпеку України» Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
7. Скорук О. В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. URL : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10961/1.pdf.
8. Стеценко С. П. Економічна безпека: сутність і структура. Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №24. – С. 104–106.
9. Тимошенко О. В., Олешко А. А. Державна політика економічної безпеки України в умовах глобальної нестабільності. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 30–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.30
10. Хартії Україна–США про стратегічне партнерство від 19 грудня 2008 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_140

V. S. Tolub’iak, Yu. H. Koroliuk

THE POLICY OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBAL THREATS

Summary

The article considers the essence of the policy of economic security. It is noted that the necessity of forming the economic security of the state is conditioned by objective processes and phenomena occurring both in the national economy and society, and in the global space. It is confirmed that the problem of economic security is a key to the existence of any state. The essence of economic security consists in protecting the national interests of the state and the readiness of the institutions of power to create mechanisms for the protection of the national economy, to ensure its ability to maintain and renew the process of social reproduction and socio-political stability of society. It is proved that economic security is not only one of the most important components of a holistic national security system, but also the basis for observance and realization of national interests. The main threats to the economic and national security of Ukraine in the conditions of political and economic instability are identified: socio-political conflicts, the presence of a large mass of dissatisfied and aggressively formed groups of people; military conflicts and the high level of migration of refugees or displaced persons; deterioration of the ecological situation, the growth of technogenic accidents of anthropogenic origin; high level of shadowing, including off-shoring of the economy and corruption; rising unemployment; the dependence of the country's economy on international lenders; interference in the internal policies of other states, supranational structures and other foreign political actors. The necessity of developing mutually beneficial trade and economic relations between Ukraine and the EU and the importance of developing strategic partnership with the USA as a condition for the formation of foreign economic policy is substantiated. Ukraine's implementation of the Association Agreement with the EU will enhance co-operative ties and security relations between the countries of the region and Ukraine, promote Ukraine's integration into the zone of stability and security formed by the EU and NATO. Cooperation with the United States contributes to strengthening democracy and the rule of law, fighting corruption and carrying out reforms in Ukraine, strengthening the country's energy and military security, and developing science and technology in strategic sectors of the economy. The transformation of the state policy of economic security of Ukraine in the context of the growth of external threats should be aimed at eliminating the signs of incapacity and forming Ukraine as a strong innovative independent state by introducing an effective regulatory mechanism for the creation of a safe economic environment.

Keywords: economic security policy; globalization threats; strategic development; partnership; trade and economic relations.

References

1. Amosha, O. I. (2005), "Economic security: conceptual definition and security mechanism. Fundamentals of science (humanitarian and socio-economic directions)", Zbirnyk statei za materialamy proektiv Derzhavnoho fondu fundamentalnykh doslidzhen, pp. 340–354.
2. Voloshyn, O. R. and Halaiko, N. V. (2016), "Indicators of economic security in the conditions of market transformation of the Ukrainian economy", [Online], available at: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/konf_22_04_2016.pdf (Accessed 4 June 2019).
3. Hbur, Z. (2017), “Economic security, as one of the complex provides of national security of Ukraine at the modern stage”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 81–86, [Online], available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2017/18.pdf (Accessed 4 June 2019).
4. Erediuk, N. "Ukraine-US Strategic Partnership", [Online], available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/viewFile/3261/2936 (Accessed 4 June 2019).
5. Kalambet (Yudina), S. V. and Kyrylenko, B.O. "Economic security as a multilevel system", [Online], available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/62.pdf (Accessed 4 June 2019).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 4 June 2019).
7. Skoruk, O. V. "Economic security of the state: the essence, constituent elements and problems of provision", [Online], available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10961/1.pdf (Accessed 4 June 2019).
8. Stetsenko, S. (2013), “Economic security: the nature and structure”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 104–106.
9. Tymoshenko, O. and Oleshko, A. (2018), “State policy of economic security of Ukraine in conditions of global instability”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 30–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.30 (Accessed 4 June 2019).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine, Ukraine-US Charter on Strategic Partnership of December 19, 2008, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_140 (Accessed 4 June 2019).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 3294

Відомості про авторів

В. С. Толуб’як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету

V. S. Tolub’iak

Doctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-8892-2338


Ю. Г. Королюк

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Yu. H. Koroliuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor of the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations, Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE

ORCID:

0000-0001-8732-3731

Як цитувати статтю

Толуб’як В. С., Королюк Ю. Г. Політика економічної безпеки України в умовах глобальних загроз. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1448 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.3

Tolub’iak, V. S. and Koroliuk, Yu. H. (2019), “The policy of economic security of Ukraine in conditions of global threats”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1448 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.