EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРУПЦІЯ - ОДНА З НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ
О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.1

УДК: 351

О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва

КОРУПЦІЯ - ОДНА З НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

Анотація

В статті зазначено, що корупція властива будь-якій країні та супроводжує її на всіх етапах суспільного розвитку. В Україні ж масштаби корупційних діянь є критичними та набули характеру загрози, який реально загрожує національній безпеці та конституційному ладу України. Зазначено, що наприкінці ХХ ст. світова спільнота визнала, що корупція є глобальною проблемою кожної країни, і з цією проблемою треба боротися. Результатом стало ухвалення цілого комплексу міжнародно-правових актів (обов’язкових і рекомендаційного характеру), підготовлених та прийнятих Організацією Об’єднаних Націй, Організацію економічного співробітництва та розвитку, Організацією американських держав, Радою Європи, Європейським Союзом тощо. Зауважено, що корупція належить до тих проблем, які неможливо вирішити у відриві від політичних, економічних і соціальних проблем. Обмеження її масштабів значною мірою залежить від чіткого визначення повноважень і функцій політичних і державних інститутів та їх посадових осіб; від запровадження демократичних принципів управління громадськими справами, створення умов для всебічного розвитку структур громадянського суспільства, формування дієвого механізму громадського контролю за владними інституціями. Зазначено, що ключовими та обов’язковими складовими елементами при дослідженні, визначенні та застосуванні терміну «корупція» обов’язково має бути з однієї сторони посадова особа, наділена організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, а з іншої – зловживання такою особою службовими повноваженнями.

Ключові слова: корупція; корупційні діяння; корумповані відносини; антикорупційна політика.

Література

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. В.Т. Бусел. – Київ-Ірпінь, 2013. – С. 457.
2. Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції / Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// rada.gov.ua
3. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) / М. І. Мельник. – Київ. – Юридична думка, 2004. – 400 с.
4. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII (Редакція від 26.11.2016) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/1700-18
5. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 07.04.2011 №3206-VI (втратив чинність 01.09.2016) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
6. Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби із злочинністю : Постанова Верховної Ради України 26 січня 1993 року № 2931-XII / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 11, ст.87 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2931-12
7. Севрук В. Г. Світовий досвід запобігання та протидії корупції: інтеграція України до ЄС / В. Г. Севрук // Використання спеціальних знань під час розслідування корупційних правопорушень : матеріали круглого столу (Київ, 20 листоп. 2014 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 84-88.
8. Телешун С. О. Роль ефективної антикорупційної політики у формуванні правової держави / С.О. Телешун, І.В. Рейтерович, A.Л. Тіньков // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України : мат-ли Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 12 берез. 2015 р.). – Ч. 1. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 24-30.

O. Vasylieva, N. Vasylieva

CORRUPTION IS ONE OF THE MOST IMPORTANT PROBLEMS OF MODERNIZATION

Summary

The article states that corruption is inherent in any country and accompanies it at all stages of social development. In Ukraine, the scale of corruption is critical and has become a threat to the national security and constitutional order of Ukraine. It is noted that at the end of the twentieth century. The international community has recognized that corruption is a global problem for every country, and we must fight this problem. The result was the adoption of a whole range of international legal instruments (mandatory and recommendatory) prepared and adopted by the United Nations, the Organization for Economic Cooperation and Development, the Organization of American States, the Council of Europe, the European Union, etc. It is noted that corruption belongs to those problems that can not be solved in isolation from political, economic and social problems. The limitation of its scale to a large extent depends on a clear definition of the powers and functions of political and state institutions and their officials; from introduction of democratic principles of public affairs management, creation of conditions for the comprehensive development of civil society structures, formation of an effective mechanism of public control over power institutions. It is noted that key and obligatory constituent elements in the investigation, definition, and application of the term "corruption" must necessarily be from one side an officer endowed with organizational and administrative or administrative and economic functions, and on the other - abuse of such a person by the official powers

Keywords: corruption; corrupt acts; corrupt relations; anticorruption policy.

References

1. Busel, V.T. (2013), Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language], Kyiv-Irpin, Ukraine, P. 457.
2. The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine, Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Prevention and Counteraction of Corruption, available at: http:// rada.gov.ua
3. Melnyk, M. I. (2004), Koruptsiia – koroziia vlady (sotsialna sutnist, tendentsii ta naslidky, zakhody protydii) [Corruption - corrosion of power (social essence, tendencies and consequences, measures of counteraction)], Yurydychna dumka, Kyiv, Ukraine, P. 400 s.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On the Prevention of Corruption", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/1700-18
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On the Principles of Prevention and Counteraction of Corruption", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the state of execution of laws and resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine on questions of law and order and measures to strengthen the fight against crime", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2931-12
7. Sevruk, V. H. (2014), "World Experience in Preventing and Combating Corruption: Ukraine's Integration into the EU", Materialy kruhloho stolu [Round Table Materials ] (Kyiv, 20 Nov. 2014), Vykorystannia spetsialnykh znan pid chas rozsliduvannia koruptsiinykh pravoporushen [Use of Specialist Knowledge in the Investigation of Corruption Violations], Nats. akad. vnutr. sprav, Kyiv, Ukraine, P. 84-88.
8. Teleshun, S. O. Reiterovych, I.V. and Tinkov, A.L. (2015), "The role of effective anti-corruption policy in shaping the rule of law", Rol pravookhoronnykh orhaniv u formuvanni pravovoi derzhavy v umovakh yevrointehratsii Ukrainy [he role of law enforcement bodies in the formation of a law-governed state in the conditions of European integration of Ukraine], Mat-ly Vseukr. pidsumk. nauk.-prakt. konf. [Materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference] (Kyiv, 12 March 2015), part. 1, Nats. akad. vnutr. sprav, Kyiv, Ukraine, pp. 24-30.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1369

Відомості про авторів

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної службиНаціональної академії державного управління при Президентові України

O. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1812-4557


Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містомНаціональної академії державного управління при Президентові України

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4678-4333

Як цитувати статтю

Васильєва О. І., Васильєва Н. В. Корупція - одна з найактуальніших проблем сучасності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1446 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.1

Vasylieva, O. and Vasylieva, N. (2019), “Corruption is one of the most important problems of modernization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1446 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.