EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СУТНІСНОГО РОЗУМІННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
І. С. Федоров

УДК: 351.88

І. С. Федоров

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СУТНІСНОГО РОЗУМІННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті комплексно досліджено концептуалізацію національних інтересів у сфері міжнародних відносин. Автором шляхом комплексного аналізу науково-методологічної літератури визначено, що виходячи із концептуалізації механізмів формування стійкого розвитку регіонів, механізм реалізації стратегії сталого розвитку на регіональному рівні повинен розглядатися як інструмент безпосереднього впливу на соціально-економічну систему, причому, з позицій вибудовування жорстких вертикальних зв'язків. Аналіз соціально-економічного становища в конкретних регіонах, спрямований на вироблення активної політики сталого розвитку, показав, що потрібен особливий підхід до вирішення проблеми стійкості розвитку, пов'язаний зі структурою економіки округу, його демографічним, національним і конфесійним складом, природними умовами, станом використання надр та їх перспективних можливостей. Проведення такого аналізу засвідчило, що для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку даного регіону необхідно дотримуватися певної ієрархії цілей і пріоритетів.
Акцентовано увагу на тому, що серед численної кількості механізмів формування стійкого розвитку особливої уваги застосовують такі методи як організаційно-технологічні, соціально-економічні; адміністративні. Зокрема, організаційно-технологічний метод, перш за все, передбачає створення спеціалізованої, виділеної організаційної структури, зоною відповідальності якої є створення, підтримка і експлуатація всієї конструкції розглядуваного механізму. Виконання посадових обов'язків здійснюється за допомогою сучасного програмно-апаратного комплексу, окремі аспекти якого використовуються для вирішення поставлених завдань, в рамках досягнення цілей сталого розвитку. Констатовано, що беззаперечним постає той факт, що всі проблеми соціального і економічного розвитку регіону неможливо вирішити без фінансового забезпечення, маючи на увазі весь комплекс бюджетного фінансування, кредитно-грошового обігу, ліквідності, а також функціонування ринку цінних паперів, адже для ринкової економіки мобілізація фінансових ресурсів і ефективне їх використання набувають провідного значення в реалізації соціальних і економічних програм.

I. Fedorov

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF ESSENTIAL UNDERSTANDING OF MECHANISMS OF FORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION: GENERAL THEORETICAL ASPECT

Summary

The article comprehensively examines the conceptualization of national interests in the field of international relations. The author through a comprehensive analysis of scientific and methodological literature determined that based on the conceptualization of mechanisms for the formation of sustainable development of regions, the mechanism for implementing sustainable development strategies at the regional level should be considered as a tool for direct impact on socio-economic system. Analysis of the socio-economic situation in specific regions, aimed at developing an active policy of sustainable development, showed that a special approach to solving the problem of sustainable development, related to the structure of the district's economy, its demographic, national and religious composition, natural conditions, state of use subsoil and their prospects. Such an analysis showed that in order to ensure sustainable socio-economic development of the region, it is necessary to adhere to a certain hierarchy of goals and priorities.
Emphasis is placed on the fact that among the many mechanisms for the formation of sustainable development, special attention is paid to such methods as organizational and technological, socio-economic; administrative. In particular, the organizational and technological method, first of all, involves the creation of a specialized, dedicated organizational structure, the area of responsibility of which is the creation, maintenance and operation of the entire structure of the mechanism. Performance of official duties is carried out by means of the modern software and hardware complex which separate aspects are used for the decision of the set tasks, within the limits of achievement of the purposes of sustainable development. It stated that the fact that all the problems of social and economic development of the region cannot be solved without financial support, bearing in mind the whole range of budget financing, monetary circulation, liquidity, and the functioning of the securities market, because for a market economy mobilization of financial resources and their effective use are gaining importance in the implementation of social and economic programs.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 978

Відомості про авторів

І. С. Федоров

аспірант навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

I. Fedorov

Graduate student of the educational research and production center of the National University of Civil Protection of Ukraine

Як цитувати статтю

Федоров І. С. Теоретико-прикладні аспекти сутнісного розуміння механізмів формування стійкого розвитку регіону: загальнотеоретичний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1444 (дата звернення: 20.06.2024).

Fedorov, I. (2018), “Theoretical and applied aspects of essential understanding of mechanisms of formation of sustainable development of the region: general theoretical aspect”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1444 (Accessed 20 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.