EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗВО: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД
Ю. О. Литвин, І. П. Приходько

УДК: 378.014.543.1:001.895

Ю. О. Литвин, І. П. Приходько

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗВО: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД

Анотація

У статті зазначено, що побудова інноваційної системи України орієнтована на адаптацію перевірених світовою практикою моделей НІС, в яких держава виступає ініціатором і створює умови щодо розвитку інноваційних процесів в країні.
Кластерний підхід в управлінні дозволяє усім учасникам кластера швидше отримувати та обмінюватися науково-технологічною і маркетинговою інформацією щодо якісних змін у потребах споживачів, а це знижує трансакційні витрати.
Науково-освітній кластер – це сукупність закладів вищої професійної освіти, що пов’язані між собою спільними цілями діяльності, доповнюють один одного, об’єднані за галузевою ознакою, оперативно діють на принципах співпраці, конкуренції та мережевих відносин, які базуються на фінансовому забезпеченні освітнього середовища в рамках реалізації державної політики в сфері професійної освіти.
Для успішної реалізації повинні бути узгоджені стратегії розвитку регіону і стратегії розвитку кластерних систем. Адаптацією кластерного підходу може слугувати створення кластерної системи за сприяння вертикально-інтегрованих бізнес-груп, тобто розвиток кластерної системи і розвиток вертикально інтегрованих підприємств доповнюють один одного.
Ефективний кластер має функціонувати за принципом “потрійної спіралі”  “наука – бізнес – громада”. Кластерний підхід у розвитку закладів вищої освіти передбачає розробку та упровадження інтеграційних процесів взаємодії ЗВО з іншими підприємствами (організаціями, установами тощо) за активної підтримки місцевих органів влади.

Yu. O. Lytvyn, I. P. Prikhodko

IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY OF IMPROVING INNOVATIVE DEVELOPMENT: CLUSTER APPROACH

Summary

The article states that the construction of the Ukrainian innovation system is aimed at adapting the world-tested practices of NIS models in which the state acts as the initiator and creates conditions for the development of innovative processes in the country. This is evidenced by the emergence of new forms of organizational and economic support for innovative business, the creation of a system of tax incentives for science and innovation, legislative provision of intellectual property rights, and the promotion of new innovative enterprises capable of creating commercially attractive innovative projects.
Innovative activity of higher education institutions is one of the main tasks in the field of competitive development, since without the introduction of innovations it is not possible to obtain such results that can compete in the domestic and foreign markets.
The analysis of the modern Ukrainian practice of socio-economic development of the regions testifies to the emergence and spread of clusters in the spatial economy of the country as a promising form of spatial organization of business.
Note that the cluster approach can be applied at the state, regional and micro levels (the level of individual cities). The successful cluster approach of the regional level is widely used in such developed countries as Austria, Italy, Germany, Finland, France, Canada, the USA, China, India, Japan and others. In Ukraine, this approach has been used for a long time - since 1998. During this time a large number of clusters have been created - around 35 current ones and up to 100 cluster initiatives registered.
The cluster management approach allows all cluster members to quickly receive and share scientific and technological and marketing information about qualitative changes in customer needs, which reduces transaction costs.
Scientific and educational cluster - a set of institutions of higher professional education, which are interconnected with the common objectives of the activity, complement each other, united on a sectoral basis, operate promptly on the principles of cooperation, competition and network relations, which are based on the financial provision of educational environment in the framework of the implementation of state policy in the field of vocational education.
For successful implementation, strategies for the development of the region and strategies for the development of cluster systems should be agreed upon. Power and business play different but complementary roles. The cluster approach can be adapted to create a cluster system with the support of vertically integrated business groups, that is, the development of a cluster system and the development of vertically integrated enterprises complement each other. The cluster approach does not contradict the goals of the development of vertical corporations, which becomes the main motivation for the merger of enterprises into a cluster.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 89

Відомості про авторів

Ю. О. Литвин

д. держ. управління,генеральний директор ТВД «РУСЬ», Золотоніський район, Черкаська область

Yu. O. Lytvyn

doctor of public administration,CEO of "RUS" TVD, Zolotonosha District, Cherkassy Region


І. П. Приходько

д. держ. управління, професор,завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. P. Prikhodko

doctor of public administration, professor head of the department of accounting,taxation and management of financial and economic security,Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Литвин Ю. О., Приходько І. П. Удосконалення державної політики стимулювання інноваційного розвитку зво: кластерний підхід. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1444 (дата звернення: 22.01.2020).

Lytvyn, Yu. O. and Prikhodko, I. P. (2018), “Improvement of the state policy of improving innovative development: cluster approach”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1444 (Accessed 22 Jan 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.