EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Ю. О. Литвин, І. П. Приходько

УДК: 378:001.895

Ю. О. Литвин, І. П. Приходько

ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено , що становлення інноваційної економіки в розвинених державах сприяло тому, що університети стали повноправними елементами національних інноваційних систем. Співпраця закладу вищої освіти, держави та її регіонів викликає обопільний великий інтерес в учасників інноваційного процесу.
Взаємовідносини та правила функціонування закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг повинні відповідати принципу вільної конкуренції між усіма інституціями ринкового середовища. До специфічних принципів побудови суспільства знань, в якому освіті належить важлива роль, зараховують: “створення умов для вільної праці; наукомісткість і високотехнологічність виробництва; принцип власності, що лежить у центрі політичного, соціального й економічного життя світу; наявність соціально-орієнтованих, конкурентоспроможних ринкових відносин; наявність ефективного державного устрою”.
Інноваційна стратегія закладів вищої освіти визначається як частина економічної стратегії, що є собою системною концепцією, яка спрямовує, взаємопов’язаний розвиток його інноваційної діяльності з системою довгострокових цілей, що визначає пріоритети напрямів і форм інноваційного розвитку, характер розподілу та перерозподілу ресурсів, послідовність етапів реалізації довгострокових інноваційних цілей, що забезпечують загальну стратегію і траєкторію інноваційного розвитку вищого навчального закладу.
Інноваційний потенціал є базовим елементом механізму реалізації інноваційної стратегії, її цілей і завдань, що дозволяє оцінити можливість здійснення інноваційної діяльності. Процес формування інноваційної стратегії є найважливішою складовою частиною загальної системи стратегічного вибору ЗВО, до основних елементів якого належать місія ЗВО, її загальні стратегічні цілі розвитку, система функціональних стратегій за окремими видами діяльності ЗВО (в т. ч. інноваційної діяльності) та методи формування, розподілу і перерозподілу ресурсів. Формування інноваційної стратегії ЗВО дозволить забезпечити інтеграцію цілей і напрямів інноваційної діяльності ЗВО з основними механізмами їх реалізації в прогнозованому періоді.
Проблема створення й управління інноваційною діяльністю у ЗВО залежить від використання різних за своєю природою підходів в університетах до процесу управління інноваційною діяльністю. Принцип інноваційного розвитку закладу вищої освіти повинен ґрунтуватися на його конкурентних перевагах і поєднуватися з рівнем природно-сировинної бази, на підставі якої побудована економіка регіону.
Інноваційна діяльність становить одну з основних сфер життя ЗВО і повинна здійснюватися системно залежно від місії закладу та покладених на нього завдань з підготовки кадрів і проведення науково-дослідних робіт.
Ефективність управління інноваційним розвитком закладів вищої освіти, зумовлена адекватністю дотримання процесу цільової орієнтованості на досягнення економічного результату з ресурсними й організаційними можливостями, узгодженістю прийнятих менеджментом заходів з функціональним призначенням процесу управління, мотивованим рівнем і рейтинговою оцінкою успішності менеджменту під час здійснення управлінських рішень.

Yu. O. Lytvyn, I. P. Prikhodko

BACKGROUND OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE

Summary

The article states that the formation of the innovative economy in the developed countries contributed to the fact that universities have become the full elements of national innovation systems. The partnership of higher education institutions, the state and its regions is a mutual great interest in the participants in the innovation process.
Relationships and rules of the functioning of institutions of higher education in the market of educational services should be in line with the principle of free competition between all institutions of the market environment. To the specific principles of building a knowledge society, in which education has an important role, include: "creating conditions for free work; high technology and high-tech production; the principle of property, which lies at the center of the political, social and economic life of the world; the presence of socially-oriented, competitive market relations; the presence of an effective state system ".
The innovative strategy of institutions of higher education is defined as part of the economic strategy, which is a systemic concept that directs the interconnected development of its innovation activity with the system of long-term goals, which determines the priorities of directions and forms of innovation development, the nature of distribution and redistribution of resources, the sequence of stages of implementation long-term innovation goals that provide a common strategy and trajectory for innovation development in higher education.
Innovation potential is the basic element of the mechanism of implementation of the innovation strategy, its goals and objectives, which allows to evaluate the possibility of innovation. The process of forming an innovation strategy is the most important part of the overall system of strategic choice of the IHE, the main elements of which are the IHE mission, its general strategic goals of development, the system of functional strategies for certain types of IHE activities (including innovation activities) and methods of formation, distribution and redistribution of resources. The formation of the innovative strategy of the IHE will allow integration of goals and directions of the innovative activity of the IHE with the main mechanisms of their implementation in the forecast period.
The problem of the creation and management of innovative activities in the IHE depends on the use of different approaches by the nature of the universities to the process of managing innovation activities. The principle of innovative development of the institution of higher education should be based on its competitive advantages and combined with the level of the natural and raw material base, on the basis of which the economy of the region is built.
Innovation activity is one of the main spheres of life of the IHE and should be carried out systematically, depending on the mission of the institution and the tasks assigned to him for training and research.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 103

Відомості про авторів

Ю. О. Литвин

д. держ. управління, генеральний директор ТВД «РУСЬ», Золотоніський район, Черкаська область

Yu. O. Lytvyn

doctor of public administration,CEO of "RUS" TVD, Zolotonosha District, Cherkassy Region


І. П. Приходько

д. держ. управління, професор,завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. P. Prikhodko

doctor of public administration, professor head of the department of accounting, taxation and management of financial and economic security,Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Литвин Ю. О., Приходько І. П. Передумови інноваційного розвитку системи вищої освіти в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1443 (дата звернення: 19.01.2020).

Lytvyn, Yu. O. and Prikhodko, I. P. (2018), “Background of innovative development of higher education system in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1443 (Accessed 19 Jan 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.