EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ
Т. В. Запорожець

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.20

УДК: 35.07

Т. В. Запорожець

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню концептуальних джерел запровадження механізмів інтелектуального управління. Автором систематизовано наукові розробки з питань застосування штучного інтелекту, робототехніки, комп’ютерних технологій та інших інформаційних засобів у взаємодії держави і суспільства. Узагальнено поняття “інтелектуальне управління” і визначено його значення для запровадження у діяльності органів державної влади. Охарактеризовано історію становлення інтелектуального управління у світі та в Україні. Визначено позитивний і негативний досвід впровадження “кібердемократії”, “електронного урядування”, “електронних звернень” та інших технологій у світовій практиці державного управління. Визначено перспективи інтелектуалізації управлінських процесів органів державної влади в Україні. У ході дослідження розглянуто результати впровадження інтелектуалізації управління у комерційну діяльність, медицину та інші сектори соціально-економічного та соціально-політичного розвитку. Встановлено, що спроби інтелектуалізації управління активно впроваджуються у глобальному масштабі, однак цей процес є тривалим і має багато перепон, на яких зосереджено увагу у цьому дослідженні.

Ключові слова: інтелектуальне управління; механізми управління; органи державної влади; суспільство; штучний інтелект; робототехніка; електронна демократія; кібердемократія.

Література

1. Антохов А. А. Роботизація як головний рушій переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки / А. А. Антохов. // Молодий вчений. – 2015. – №2(1). – С. 67-71.
2. Бунь В. Вплив інституційних факторів на електоральний вибір / Вікторія Бунь // Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, 17 черв. 2006 р., Львів / [уклад. Романюк А., Скочиляс Л.]. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 22–28.
3. Грачев М. Н. Электронное голосование: “за” и “против” / М. Н. Грачев // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2011. – №1. – С. 360-366.
4. Дяченко Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування / Н. Дяченко. // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_14
5. Загальні підсумки застосування та розвитку AI у 2018 році [Електронний ресурс] / Everest AI Review, 2019. – №5. – С. 1-35. – Режим доступу: https://www.everest.ua/wp-content/uploads/2019/01/Everest-AI-Review-№5.pdf
6. Карпенко О. В. Функціонально-технологічні механізми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління: автореф. канд. наук з державного управління / Олександр Валентинович Карпенко. – Київ, 2010. – 22 с.
7. Котов В. Выборы – 2018: не менее 23 млн россиян проголосовали на участках, оснащеннях КОИБами [Электронный ресурс] / В. Котов. – Режим доступа: https://riafan.ru/1037393-vybory-2018-ne-menee-23-mln-rossiyan-progolosovali-na-uchastkakh-osnashennykh-koibami
8. Коцовський В. М. Методи та системи штучного інтелекту: конспект лекцій / В. М. Коцовський. – Ужгород, 2016. – 76 с.
9. Никифоров В. О. Интеллектуальное управление в условиях неопределенности / В. О. Никифоров, О. В. Слита, А. В. Ушаков. – Санкт-Петербург: СПбГУ ИТМО, 2011. – 226 с.
10. Новаківський І. І. Застосування штучного інтелекту для управління інноваційними процесами у ланцюгах вартості / І. І. Новаківський, Г.В. Рачинська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Сер.: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. – 2011. – № 720. – С. 303-309.
11. Основополагающие документы Венецианской комиссии в области избирательного права и политических партий. – Кишинев: Cu drag, 2016 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 560 с.
12. Пескова О. Ю. Обзор подходов к организации электронного голосования / О. Ю. Пескова, И. Ю. Половко, С. В. Фатеева // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2014. – №2(151). – С. 237-247.
13. Полякова А. Лише 58% українців користуються Інтернетом – дослідження [Електронний ресурс] / 31 січня 2018 року. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/31/633590/
14. Поляков О. М. Сутність та прояви інтелектуалізації світогосподарського розвитку / О. М. Поляков // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 3. – С. 84-88.
15. Проект постанови Верховної Ради України про схвалення Концепції запровадження системи електронного голосування в Україні від 18.06.2012 р. № 10629. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DF87900A.html
16. Розенберг И. Н. Интеллектуальное управление транспортными системами / И. Н. Розенберг // Государственный советник, 2016. – №3. – С. 26-32.
17. Серенок А. О. Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду: автореферат дис.кандидата наук з державного управління / А. О. Серенок. – Харків, 2011. – 21 с.
18. Тоффлер Е. Третя хвиля / Е. Тофлер. – К.: Видавничий дім “Всесвіт”. 2000. – 480 с.
19. Ates Н. Public Administration in the Information Age: Towards an Informatised Bureaucracy / H. Ates, S. Bozali // Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005. – No. 10. – 2005. – P. 46-68.
20. Clarke A. Understanding governance in the digital era: An agenda for public administration research in Canada [Electronic resource] / A. Clarke, Evert A. Lindquist, J. Roy, 27 November 2017. – Rezhym dostupu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/capa.12246
21. Hagen M. A Typology of Electronic Democracy [Electronic resource] / Martin Hagen. – Rezhym dostupu: http://martin-hagen.net/publikationen/elektronische-demokratie/typology-of-electronic-democracy
22. Janowski T. Digital government evolution: From transformation to contextualization / T. Janowski // Government Information Quarterly, 2015. – Vol. 32. – Iss. 3. – P/ 221-236.
23. Kosorukov A. A. Digital Government Model: Theory and Practice of Modern Public Administration / Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2017. – Vol. 20. – Iss. 3. – P. 2-10.
24. London S. Electronic Democracy [Electronic resource] / S. London. – Rezhym dostupu: http: //www.scottlondon.com/reports/ed.html
25. Luna-Reyes L. F. Digital government transformation and internet portals: The co-evolution of technology, organizations, and institutions / L. F. Luna-Reyes, J. R. Gil-Garcia // Government Information Quarterly, 2014. – Iss. 31(4). – P. 545-555.

T. V. Zaporozhets

CONCEPTUAL SOURCES OF IMPLEMENTATION OF THE INTELLECTUAL GOVERNANCE MECHANISMS IN THE ACTIVITIES OF THE GOVERNMENTAL AUTHORITIES: THE EVOLUTION OF THE SCIENTIFIC OPINION

Summary

The article is devoted to the research of the conceptual sources of implementation of the mechanisms of intellectual governance. The author systematized scientific developments on the use of artificial intelligence, robotics, computer and other information technologies in the interaction of state and society. The concept of “intellectual governance” was generalized and its significance is defined for the administration of public authorities. The history of the formation of intellectual governance in the world and in Ukraine was characterized. The positive and negative experience of introducing “cyber democracies”, “e-government”, “electronic appeals” and other technologies in the world practice of authorities’ management was determined. The prospects of governance intellectualization of public authorities in Ukraine were determined. In the course of study, the results of implementation of the governance intellectualization into the commercial activity, medicine and other sectors of socio-economic and socio-political development were considered. It has been established that attempts of governance intellectualization are actively implemented globally, but this process is long-term and has many obstacles, which were mentioned in this research.

Keywords: intellectual governance; governance mechanisms; state authorities; society; artificial intelligence; robotics; e-democracy; cyber democracies.

References

1. Antokhov, A.A. (2015), “Robotization as a basic drive of transition to the technological-singular stage of the regional economy development”, Molodyi Vchenyi, no.2(1), pp. 67–71.
2. Bun’, V. (2006), “Influence of the institutional factors on the electoral behaviour”, Formuvannia organiv vlady iak resultat vyborchogo protsesu 2006 [Formation of the authorities as a result of election process 2006], Mizhregional’na naukovo-practychna konferentsia [International scientific-practical conference], Lviv, Ukraine, June 17, pp. 22–28.
3. Grachev, M.N. (2011), “Electronic voting: “for” and “against””, Izvestia Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta, no.1, pp. 360–366.
4. Diachenko, N. (2013). “Information and analytical provision of the governmental and local authorities”, Publichne administruvannia: teoria ta praktyka, no.2.
5. Everest AI Review (2019), “General results of usage and AI development in 2018”, available at: https://www.everest.ua/wp-content/uploads/2019/01/Everest-AI-Review-№5.pdf (Assessed 1 May 2019)
6. Karpenko, O.V. (2010), Functional-technological mechanism information-analytical provision of governmental authorities, Candidate of Sciences on Public Administration Thesis, Kyiv, Ukraine
7. Riafan (2018), “Elections – 2018: no less than 23 mln Russians voted on the polling stations, equipped with OSVS, available at: https://riafan.ru/1037393-vybory-2018-ne-menee-23-mln-rossiyan-progolosovali-na-uchastkakh-osnashennykh-koibami (Accessed 29 April 2019)
8. Kotsovskii, V.M. (2016), Metody ta systemy shtuchnogo intelektu: konspekt lektsii [Methods and systems of the artificial intellect: conspectus of lectures], Uzhgorod, Ukraine
9. Nikiforov, V.O. Slita, O.V. and Ushakov, A.V. (2011), Intelektual’noe upravlenie v usloviah neopredelennosti [Intellectual management in the conditions of unambiguity], SPbSU ITMO, Saint-Petersburg, Russia
10. Novakivskyi, I.I. and Rachyns’ka, G.V.(2011), “Artificial intelligence usage for the innovative processes management in the cost chains”, Visnyk Natsional’nogo universytetu “Lvivs’ka politelhnika”, no.720, pp. 303–309.
11. Cu drag (2016), “Fundamental documents of Venice Commission in the sphere of election law and political parties”, Tipografia Centrală, Kishinev, 560 p.
12. Peskova, O.Yu Polovko, I.Yu. and Fateev, S.V. (2014), “Survey of the approaches to the organization of electronic voting”, Izvestia YuFU. Tekhnicheskie nauki, no.2(151), pp. 237–247.
13. Poliakova, A. (2018), “Only 58% of the Ukrainians use Internet”, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/31/633590/ (Accessed 26 April 2019)
14. Poliakov, O.M. (2016), “Essence and signs of intellectualization of the intellectual economic development”, Global’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky, vol.3, pp. 84–88.
15. Ligazakon, “Project of Regulation of Verkhovna Rada of Ukraine about approval of the Conception of electronic voting implementation of Ukraine from 18.06.2012 No.10629, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DF87900A.html (Accessed 27 May 2019)
16. Rozenberg, I.N. (2016), “Intellectual management of transport systems”, Gosudarstvennyi sovetnik, no.3, pp. 26–32.
17. Serenok, A.O. (2011), “Mechanism of interaction between authorities and citizens in the system of electronic government”, Thesis Abstract of Candidate of Sciences on Public Administration, Kharkiv, 21 p.
18. Toffler, E. (2000), Tretia hvylia [Third Wave], Vydavnychii dim “Vsesvit”, Kyiv, Ukraine.
19. Ates, Н. and Bozali, S. (2015), “Public Administration in the Information Age: Towards an Informatised Bureaucracy”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.10, pp. 46–68.
20. Clarke, A. Lindquist E.A. and Roy, J. (2017), “Understanding governance in the digital era: An agenda for public administration research in Canada”, available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/capa.12246 (Accessed 25 April 2019).
21. Hagen, M. “A Typology of Electronic Democracy”, available at: http://martin-hagen.net/publikationen/elektronische-demokratie/typology-of-electronic-democracy (Accessed 27 April 2019).
22. Janowski, T. (2015), “Digital government evolution: From transformation to contextualization”, Government Information Quarterly, vol. 32, no.3, pp. 221–236.
23. Kosorukov, A.A. (2017), “Digital Government Model: Theory and Practice of Modern Public Administration”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, vol. 20, no.3, pp. 2-10.
24. London, S. “Electronic Democracy”, http://www.scottlondon.com/reports/ed.html (Accessed 27 April 2019).
25. Luna-Reyes, L.F. and Gil-Garcia, J.R. (2014) “Digital government transformation and internet portals: The co-evolution of technology, organizations, and institutions”, Government Information Quarterly, no,31(4), pp. 545–555.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1096

Відомості про авторів

Т. В. Запорожець

кандидат наук з державного управління,докторант кафедри інформаційної політики та цифрових технологійНаціональної академії управління при Президентові України

T. V. Zaporozhets

Ph.D (Public administration), C. Sc. (Public administration), Doctor’s Degree applicant, of Information Policy and Digital Technologies Faculty, National Academy of Public Administration, under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1914-9481

Як цитувати статтю

Запорожець Т. В. Концептуальні джерела запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів державної влади: еволюція наукової думки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1441 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.20

Zaporozhets, T. V. (2019), “Conceptual sources of implementation of the intellectual governance mechanisms in the activities of the governmental authorities: the evolution of the scientific opinion”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1441 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.