EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
С. П. Дерев’янко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.100

УДК: 351.743(477)

С. П. Дерев’янко

ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню форм участі громадськості в забезпеченні громадського порядку в Україні. Дана тематика є досить гострою, оскільки проблема розвитку громадянського суспільства та його взаємодії з державою сьогодні – одна з центральних в політичній та державно-управлінській науці. Очевидно, що її актуальність спричинена складними і досить суперечливими трансформаціями відносин в перехідних суспільствах, до яких належить і Україна.
Правова держава підпорядкована громадянському суспільству, не може без нього повноцінно існувати і покликана створювати умови для його вільного розвитку. Однією із центральних передумов розвитку є становлення паритерних відносин між громадськістю та державою. Тому в даному дослідженні проаналізовано особливості нормативно-правового забезпечення взаємодії держави та громадянського суспільства задля охорони громадського порядку, досліджено моделі муніципальної поліції, визначено основні повноваження та завдання громадських формувань, перспективи взаємодії громадського суспільства із правоохоронними органами держави на сучасному етапі.
В умовах сьогодення формування сучасної демократичної правової держави потребує ефективної взаємодії держави та інститутів громадського суспільства. Суспільні процеси демократизації повинні базуватися на ініціативах громадськості при узгодженні з владою рішень та призводити до делегування кола певних повноважень інститутам громадського суспільства. Суспільні процеси демократизації повинні базуватися на ініціативах громадськості при узгодженні з владою рішень та призводити до делегування кола певних повноважень інститутам громадського суспільства.

Ключові слова: громадський порядок; муніципальна поліція; держава; громадські формування; інститути громадянського суспільства; правоохоронні органи; місцеве самоврядування.

Література

1. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
3. Закон України «Про громадські об’єднання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
4. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14
5.Закон України «Про Національну поліцію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
6. Агапова М. Система охорони публічного порядку в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/26.pdf
7. Гусар О.А., Лукаш В.В. «Громадський порядок: сутність, поняття та форми правового забезпечення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/administrativne-pravo/4423-gromadskij-poryadok-sutnist-ponyattya-ta-formi-pravovogo-zabezpechennya.html
8. Дубовик В.Б. Муніципальні форми та механізми забезпечення охорони права в Україні: проблеми теорії та практики: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»/В.Б.Дубовик. – Маріуполь, 2013
9. Дячук О. В. Правові засади партнерських відносин між поліцією та населенням / О. В. Дячук // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 3.
10. Костюшко О. П Залучення громадян до охорони громадського порядку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream.pdf
11. Московець В.І. Форми участі громадськості в забезпеченні громадського порядку / І.В. Московець // Форум права. – 2011. - № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11mvizgp.pdf
12. Орлов В.А. Європейські стандарти в муніципальній охороні громадського порядку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/320960843_evropejski_standarti_v_municipalnij_ohoroni_gromadskogo_poradku
13. Резнікова О.О., Місюра А.О Шляхи модернізації системи забезпечення національної безпеки у контексті розбудови національної стійкості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/111AZ_NatRes-fd32c.pdf

S. Derevianko

FORMS OF CITIZENS’ PARTICIPATION IN PUBLIC ORDER MAINTENANCE

Summary

The subject of this article is the study of the forms of the citizens’ participation in maintenance of the public order in Ukraine. It is the subject of much concern, because the issue of the civil society development and of its interaction with the state is one of the central today’s issues of the political and state management science. It is obvious that its relevance is attributable to the complicated and rather contradictory transformations of relations within the transitional societies Ukraine is ranked among.
The state, governed by the rule of law, is subordinated to the civil society, cannot exist without this society and is intended to create the conditions for its free development. One of the primary prerequisites for development is the formation of the parity relations between the public and the state. Therefore, in this study the peculiarities of the regulatory provision of the interaction between the state and the civil society for the protection of the public order are analyzed, as well as the municipal police models, the main powers and tasks of the public formations and the prospects of interaction of the civil society with law enforcement agencies of the state at the present stage are determined.
The formation of the modern democratic state in actual circumstances requires the effective interaction between the state and the institutions of the civil society. The social processes of democratization should be based on the public initiatives in concordance with the authorities’ decisions and to delegate the certain powers to the civil society institutions.

Keywords: public order; municipal police; state; public formations; civil society institutions; law enforcement agencies; local government.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 02 May 2019)
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "Of Public Participation in the Protection of Public Order and the State Border", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 (Accessed 02 May 2019).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On Public Associations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (Accessed 02 May 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On the Prevention of Family Violence", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14 (Accessed 02 May 2019).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On National Police" available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (Accessed 02 May 2019).
6. Agapova, M. (2017), "System of protection of public order in Ukraine", Enterprise, economy and right, [Online], vol. 3, available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/26.pdf (Accessed 05 May 2019).
7. Gusar, O.A. and Lukash, V.V. (2017), "Public Order: essence, concept and form of Legal Support", available at: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/administrativne-pravo/4423-gromadskij-poryadok-sutnist-ponyattya-ta-formi-pravovogo-zabezpechennya.html (Accessed 07 May 2019).
8. Dubovik, V.B. (2013), "Municipal forms and mechanisms of protection of law in Ukraine: problems of theory and practice", Abstract of Ph.D dissertation, Constitutional Law; municipal law, Mariupol state university, Mariupol, Ukraine.
9. Diachuk, O.V. (2015), "Legal Principles of Partnership Relations Between the Police and the Population", Comparative and Analytical Law, vol. 3.
10. Kostiusko, O. (2017), "Involvement of public in the protection of public order", Naukovij visnik National academy of internal affairs [Online], vol. 2, available at: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream.pdf (Accessed 09 May 2019).
11. Moskovets, V.I. (2011), "Forms of Public Participation in Provision of Public Order", Forum of law, [Online], vol. 3, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11mvizgp.pdf (Accessed 05 May 2019).
12. Orlov, V.A. (2013), "European standards in municipal protection of public order", The official site of Researchgate, available at: https://www.researchgate.net/publication/320960843_evropejski_standarti_v_municipalnij_ohoroni_gromadskogo_poradku (Accessed 03 May 2019).
13. Reznikova, O. and Misyura, A. (2018), "Ways of modernization of the system of ensuring national security in the context of building up national stability", The official site of the National Institute for Strategic Studies, available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/111AZ_NatRes-fd32c.pdf (Accessed 03 May 2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1202

Відомості про авторів

С. П. Дерев’янко

магістр публічного управління та адміністрування, магістр з фінансів, головний спеціаліст – державний інспектор, Державна інспекція ядерного регулювання України

S. Derevianko

master of Public Administration, master of Finance, Senior specialist-state inspector State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3400-0637

Як цитувати статтю

Дерев’янко С. П. Форми участі громадян в забезпеченні громадського порядку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.100

Derevianko, S. (2019), “Forms of citizens’ participation in public order maintenance”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.