EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
В. С. Адамовська, Ю. І. Романенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.27

УДК: 351

В. С. Адамовська, Ю. І. Романенко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Анотація

У статті розглянуто погляди науковців на визначення сутності поняття лідерства та наведено власне бачення визначення лідерства в державній службі. Державний службовець повинен бути наділений лідерськими якостями, які дозволять йому ефективно виконувати свої обов`язки та нести гідну службу в Україні. Запропонована методика оцінки лідерських якостей керівника в державних структурах включає в себе кілька етапів.
У результаті досліджень для керівника державної служби категорії А і Б виведено формулу розрахунку коефіцієнта лідерства, або так звана «модель успішного керівника державної служби», що включає в себе лідерські якості та критерії оцінки цих якостей. Відповідно з формулою можна визначити, на якому рівні у керівника державної служби розвинений відповідний набір лідерських якостей, визначити проблемні ділянки в цьому наборі та удосконалювати їх.
Керівник державної служби повинен бути не тільки керівником для своїх підлеглих, але і лідером, який буде ефективно працювати та надихати колег на продуктивну працю. За результатами розрахунків визначено, хто із керівників державної служби наділений найвищим значенням лідерських якостей та як це впливає на його роботу.
Державний керівник - службовець з вищим коефіцієнтом є найбільш підходящим визнаним суспільством успішним керівником. Та має достатньо великі переваги в отриманні надбавки до заробітної плати, що буде мотивувати керівника на ще більшу ефективність роботи його та його команди.

Ключові слова: керівник; державний службовець; лідерство; лідерські якості; коефіцієнт лідерства; відповідальність.

Література

1. Логунова М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності / М. Лагунова. - К.: Центр сприяння інституціонального розвитку державної служби, 2006.- 196 с.
2. Шатун. В.Т. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / В.Т. Шатун - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006.- 376 с.
3. Питерс Т. Лидерство – еще та задачка / Т. Питерс // Справочник кадровика. – 2003. – № 5. – С. 98-100.
4. Дармограй О. О. Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства / О. О. Дармограй. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_11_8
5. Сергеєва Л.М., Кондратьєва В. П., Хромей М.Я. Лідерство: Навчальний посібник / Л. М. Сергеєва, В. П. Кондратьєва, М. Я. Хромей –Івано-Франківськ., Лілея НВ. - 2015. – с. 13.
6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. Посібнік. – К.:КНЕУ. 2007. – 248 с.
7. Кричевский Р.Л. Психология лидерства: учебное пособие / Р.Л. Кричевский. – М. : Статут, 2007. – 542 с.

Victoriia Adamovska, Yuliya Romanenko

THEORETICAL PRINCIPLES AND METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATION LEADERSHIP SKILLS OF PUBLIC SERVANTS

Summary

The article deals with the scientists views on the essence definition of the notion leadership and their own vision of the definition leadership in the civil service. The most significant leadership qualities of the head of the . The article discusses the role of leadership in the personnel management system. The efficiency and coordination of administrative work of public authorities and local governments substantially is defined by the person who heads these bodies. A civil servant should be endowed with leadership qualities that will enable him to perform his duties effectively and to have a decent service in Ukraine. The proposed methodology for assessing leadership qualities of a manager in government structures involves several stages.
As a result of the research, the leader of the civil service category A and B derived a formula for calculating the leadership factor, or so-called "model of successful civil service head", which includes leadership qualities and criteria for assessing these qualities. In accordance with the formula it is possible to determine at what level the head of the civil service has developed the appropriate set of leadership qualities, identify the problem areas in this set and improve them. Results of assessment of qualities of leadership of the enterprises of managers allowed to determine the potential of leadership to develop leadership Potential of managers
The head of public service should be not only the leader for his subordinates, but also a leader who will work effectively and inspire colleagues for productive work. According to the results of calculations, it is determined which of the leaders of the civil service have the highest values of leadership qualities and how it affects its work.
The head of state - an employee with a higher coefficient is the most successful recognized leader in the recognized society. But it has a fairly big advantage in earning a salary surcharge, which will motivate the manager to further improve his and his team's performance.

Keywords: leader; civil servant; leadership; leadership qualities; leadership rate; responsibility

References

1. Lohunova, M. (2006), Sotsialno-psykholohichni aspekty upravlinskoi diialnosti [Socio-psychological aspects of management activity], Tsentr spryiannia instytutsionalnoho rozvytku derzhavnoi sluzhby, Kyiv, Ukraine, P. 196.
2. Shatun, V.T. (2006), Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of Management], Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly, Mykolaiv, Ukraine, P. 376.
3. Piters, T. (2003), "Leadership is another task", Spravochnik kadrovika, vol. 5, pp. 98-100.
4. Darmohrai, O. O. (2012), "Improvement of the style of state-management activity on the basis of the use of the main approaches of leadership theories", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol . 11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_11_8
5. Serheieva, L.M. Kondratieva, V. P. and Khromei, M.Ya. (2015), Liderstvo [Leadership], Lileia NV, Ivano-Frankivsk, Ukraine, P. 13.
6. Loznytsia, V.S. (2007), Psykholohiia menedzhmentu [Psychology of Management], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.248.
7. Krichevskij, R.L. (2007), Psihologija liderstva [Leadership psychology], Statut, Moscow, Russia, P. 542.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1187

Відомості про авторів

В. С. Адамовська

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

Victoriia Adamovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professordepartment of Accounting, Taxation, Public Management and AdministrationKrivoy Rog National University

ORCID:

0000-0001-8911-1388


Ю. І. Романенко

магістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

Yuliya Romanenko

Master’s studentdepartment of Accounting, Taxation, Public Management and AdministrationKrivoy Rog National University

ORCID:

0000-0003-2686-8484

Як цитувати статтю

Адамовська В. С., Романенко Ю. І. Теоретичні засади та методичні підходи до оцінки лідерських якостей державного службовця. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1438 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.27

Adamovska, Victoriia and Romanenko, Yuliya (2019), “Theoretical principles and methodical approaches to estimation leadership skills of public servants”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1438 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.