EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СЕРЕДОВИЩІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Х. В. Плецан

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.26

УДК: 351

Х. В. Плецан

ФОРМУВАННЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СЕРЕДОВИЩІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація

У статті виокремлено та проаналізовано формування і удосконалення кадрової політики в середовищі публічного управління крізь призму кращих практик зарубіжжя. Узагальнено зарубіжний досвід щодо реалізації кадрової політики в середовищі публічного управління на прикладі європейських країн, Сполучених Штатів Америки та інших держав. Аргументовано, що ефективна кадрова політика реалізується через відповідні управлінські технології, серед яких ефективне управління людськими ресурсами, покращення якості надання послуг, мотивація працівників на досягнення результатів, оцінювання результатів професійної діяльності, диференційований підхід до оплати праці, просування по службі на основі заслуг тощо. Визначено необхідним запровадити в українську управлінську практику кращий зарубіжний досвід щодо реалізації ефективної кадрової політики з урахуванням специфіки українського державного управління та науково-методологічних напрацювань.

Ключові слова: публічне управління; управління людськими ресурсами; ефективна кадрова політика; кадровий потенціал; управлінські технології; інноваційні практики і методики; якість надання послуг; мотивація; планування; оцінювання професійної діяльності; просування по службі; конкурентоздатний фахівець; зарубіжний досвід.

Література

1. Армстронг М. Практика управления человечискими ресурсами / М. Армстронг. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2014. – 832 с.
2. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада : США, Великобритания, Франция, Германия / И. А. Василенко. – М. : Логос, 2015. – 200 с.
3. Гончарук Н. Т. Модернізація державної служби України на сучасному етапі розвитку / Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус; за ред. О. В. Покатаєвої // Право та державне управління : збірник наукових праць: [у 2-х т.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Т. 2. – № 4. – С. 191-198.
4. Державна служба в Україні : соціально-правовий та організаційний аспекти : навч. посіб. / авт. кол. : Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, Р. А. Науменко [та ін.] ; за заг. ред. Р. А. Науменко, Л. М. Гогіної. – К. : НАДУ, 2011. – 204 с.
5. Колісніченко Н. М. Державна служба в Європейському Союзі. Європеїзація та розвиток державної служби в Україні / За загальною ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого / Н. М. Колісниченко. – К. : Міленіум, 2009. – 248 с.
6. Пашко Л. А. Людські ресурси у сфері державного управління : теоретико-методологічні засади оцінювання : монографія / Л. А. Пашко. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 235 с.
7. Посібник з класифікації посад / [Я. Гонціаж, Н. Гнидюк, та ін. ; за заг. ред. Я. Гонціажа. – К. : Проект “Реформування управління персоналом на державній службі в Україні”, 2012. – 188 с.
8. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки: указ Президента України від 1 лют. 2012 р. № 45/2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: president.gov.ua/documents/14429.html. – Назва з екрану.
9. Проект “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uсs-hrm.оrg.ua. – Назва з екрану.
10. Радиш Я. Ф. Мистецтво результативного управління / Я. Ф. Радиш, О. І. Щербак. – К. : 2016. – 172 с.
11. Система державного управління Канади : досвід для України : наук. вид. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; уклад. О. І. Максимова ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2010. – 60 с.
12. Система державного управління Республіки Польща : досвід для України : наук. вид. / авт.-уклад. Х. М. Дейнега ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2010. – 48 с.
13. Система державного управління Республіки Франція : досвід для України / авт.-уклад. Л. А. Пустовойт ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2010. – 56 с.
14. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: монографія // За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Янкового. – Одеса: Атлант, 2017. – 514 с.
15. Чернобровкіна В. Мотиваційно-потребові та ціннісні передумови прагнення особистості до успіху [Електронний ресурс] / В. Чернобровкіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Успішність особистості : потенціал та обмеження”. – Режим доступу : http://www.psy-sсіenсe.соm.ua. – Назва з екрану.

K. Pletsan

FORMATION AND IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY IN THE PUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENT: EXTERNAL EXPERIENCE

Summary

The article outlines and analyzes the formation and improvement of personnel policy in the public administration environment through the prism of best practices of foreign countries. The foreign experience on the implementation of personnel policy in the public administration environment is generalized on the example of European countries, the United States of America and other countries. It is argued that effective HR policy is implemented through appropriate managerial technologies, including effective human resources management, quality of service delivery, motivation of employees for achievement of results, evaluation of professional results, differentiated approach to remuneration, career advancement, etc. It was emphasized on the expediency of adapting the best practices in implementing effective personnel policy in the public administration environment, taking into account the specifics of the public service of Ukraine and the scientific and methodological developments (professional development planning, career advancement in the French Republic and the United States of America, the system of advanced training and retraining in the Federal Republic of Germany, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Republic of Latvia and the French Republic blizzards; motivational mechanism in the United States; mechanisms for assessing activities in the Republic of Poland, the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America; the formation and effectiveness of the human resources reserve in the United States of America; the mechanisms for remuneration in Canada, the Republic of Poland, etc. ) It was determined that it is necessary to introduce in the Ukrainian management practice the best foreign experience in implementing an effective personnel policy in the public administration environment, taking into account the specifics of Ukrainian state administration and scientific and methodological developments.

Keywords: public administration; human resource management; effective human resources policy; human resources; management technologies; innovative practices and techniques; quality of service provision; motivation; planning; professional evaluation; career advancement; competitive expertise; foreign experience.

References

1. Armstronh, M. (2014), Praktyka upravlenyia chelovechyskymy resursamy [The practice of human resource management], Peter, Petersburg, Russia.
2. Vasylenko, Y. A. (2015), Admynystratyvno-hosudarstvennoe upravlenye v stranakh Zapada : SShA, Velykobrytanyia, Frantsyia, Hermanyia [Administrative and public administration in the West: USA, Great Britain, France, Germany], Lohos, Moskva, Russia.
3. Honcharuk, N. T. (2017), Modernizatsiia derzhavnoi sluzhby Ukrainy na suchasnomu etapi rozvytku [Modernization of the civil service of Ukraine at the present stage of development] , Zaporizhzhia, Ukraina.
4. Surmin, Yu. P. Motrenko, T. V. and Naumenko R. A., (2011), Derzhavna sluzhba v Ukraini : sotsialno-pravovyi ta orhanizatsiinyi aspekty [Sivil service in Ukraine: socio-legal and organizational aspects], Natsional’na akademiia DPS Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
5. Kolisnichenko, N. M., (2009), Derzhavna sluzhba v Yevropeiskomu Soiuzi. Yevropeizatsiia ta rozvytok derzhavnoi sluzhby v Ukraini. [Sivil Servise in the EU. Europeanisation and Sapasity building of the Ukrainian Sivil Servise], Milenium, Kyiv, Ukraine.
6. Pashko, L. A. (2005), Liudski resursy u sferi derzhavnoho upravlinnia : teoretyko-metodolohichni zasady otsiniuvannia [Human resources in the field of public administration: theoretical and methodological principles of evaluation], Natsional’na akademiia DPS Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Hontsiazh, Ia. and Hnydiuk N. (2012), Posibnyk z klasyfikatsii posad [Positions classification guide], Kyiv, Ukraine.
8. President of Ukraine (2012), Decree “About the Strategy of the State Personnel Policy for 2012-2020”, available at: president.gov.ua/documents/14429.html (Accessed 4 May 2019).
9. Ukrainian Civil Service Human Resources Management Reform (2019), [Online], available at: http://http://www.uss-hrm.org.ua (Accessed 4 May 2019).
10. Radysh, Ya. F. and Scherbak, O. I. (2016), Mystetstvo rezultatyvnoho upravlinnia [The art of effective management], Kyiv, Ukraine.
11. Maksymova, O. I. (2010), Systema derzhavnoho upravlinnia Kanady : dosvid dlia Ukrainy [The system of public administration of the Canada: experience for Ukraine], Natsional’na akademiia DPS Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
12. Deineha, Kh. M. (2010), Systema derzhavnoho upravlinnia Respubliky Polshcha : dosvid dlia Ukrainy [The system of public administration of the Republic of Poland : experience for Ukraine ], Natsional’na akademiia DPS Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
13. Pustovojt, L. A. (2010), Systema derzhavnoho upravlinnia Respubliky Frantsiia : dosvid dlia Ukrainy [The system of public administration of the France : experience for Ukraine], Natsional’na akademiia DPS Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
14. Yankovyj, O. H. (2017), Teoretychni, metodolohichni ta praktychni aspekty konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Theoretical, methodological and practical aspects of the competitiveness of enterprises], Atlant, Odesa, Ukraina.
15. Chernobrovkina V. (2019), “Motivational-needs and valuable prerequisites of the person's desire for success”, [Online], available at: http://http://www.psy-ssiense.som.ua. (Accessed 10 May 2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1445

Відомості про авторів

Х. В. Плецан

доцент, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, заступник декана Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв

K. Pletsan

docent, Candidate of Public Administration, docent of the Department of the hotel-restaurant and tourist business deputy Dean of the Faculty of Hotel and Restaurant and Tourism Business Kyiv National University of Culture and Arts

ORCID:

0000-0002-8179-7896

Як цитувати статтю

Плецан Х. В. Формування і удосконалення кадрової політики в середовищі публічного управління: зарубіжний досвід. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1437 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.26

Pletsan, K. (2019), “Formation and improvement of personnel policy in the public administration environment: external experience”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1437 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.