EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВ ПО ПОЖЕЖАХ, ЩО СПРИЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 270 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Б. М. Гамалюк, С. В. Говорун

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.24

УДК: 351/354: 343.98

Б. М. Гамалюк, С. В. Говорун

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВ ПО ПОЖЕЖАХ, ЩО СПРИЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 270 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

В статті розглянуто питання державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні, зокрема, у частині розслідування справ по пожежах, виникнення яких було спричинено порушень встановлених законодавством вимог норм і правил пожежної безпеки. Охарактеризовано сучасні правові процеси в Україні з приводу встановлення пожежних вимог до господарської діяльності. Вказано на необхідність чіткіше формалізувати ці правила державою. Проведено розгляд нормативно-правового забезпечення діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади.
Наголошено, що сутнісна діяльність страхових компаній при ведені їх бізнесу, направлена не на підвищення рівня пожежної безпеки страхувальників, а на збільшення власного прибутку. Проаналізовано взаємодію відповідних державних інституцій, які приймаються участь у гасіння пожеж, розслідування їх передумов, причин їх виникнення і наслідків.

Ключові слова: державне управління; державний реєстр; кримінальний процес; розслідування пожеж; криміналістична методика; слідчі дії; судова експертиза; УкрНДІЦЗ.

Література

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Дата оновлення: 26.02.2019 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131
2. Говорун С. В. Державне управління у сфері пожежної безпеки в Україні: аспекти інституційного розвиту : дис. ... к.держ.упр. : 25.00.01./ ЛРІДУ НАДУ. Львів, 2019. 279 с.
3. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015п (дата звернення 05.05.2019)
4. УкрНДІЦЗ. Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 29.12.2018 року. URL: https://undicz.dsns.gov.ua/ua/Derzhavniy-reestr-normativno-pravovih-aktiv-z-pitan-pozhezhnoyi-bezpeki.html (дата звернення 01.05.2019)
5. Гамалюк Б.М. Оптимізація державно-управлінської діяльності із забезпечення екологічних прав особи в Україні: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 184 с.
6. Гегель Г.В.Ф. Наука логики: в 3 т. М.: Мысль, 1970. Т.1. 501 с.
7. National Fire Protection Association. URL: https://www.nfpa.org/About-NFPA/NFPA-overview (дата звернення 01.05.2019)
8. List of NFPA Codes & Standards. URL.: https://www.nfpa.org/Codes-and-Standards/All-Codes-and-Standards/List-of-Codes-and-Standards (дата звернення 01.05.2019)
9. National Fire Protection Association. URL: https://www.nfpa.org/NFPA-Membership/NFPA-Membership-Types/Professional-Membership (дата звернення: 01.05.19)
10. CTIF. Center of Fire Statistics, World Fire Statistics. Report №23. URL: www.ctif.org (дата звернення: 01.05.19).
11. Лист ДСНС України від 19.07.2017 року № 02-11895/281 «Про надання інформації»
12. Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. Перевод А.Б. Шаракшанэ, комментарии Ю.Н. Рогулева. М.: ИРТК, 2003. 560с.
13. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. к. э. н. Е. А. Дорофеева. СПб.: Питер, 2009. 960 с: ил. (Серия «Академия финансов»).
14. Про судову практику в справах про знищення державного та колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: Постанова Пленуму Верховного суду України від 02.07.1976 № 4. Дата оновлення: 03.03.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-76 (дата звернення 18.03.2018р.)
15. Кодексу цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (дата звернення 18.04.2019 р.)
16. Кіцелюк В. М. Розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки : дис. ... канд. юрид. наук. НАВС, Київ, 2017. 251 с.
17. Про затвердження Порядку спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов'язаних з пожежами: Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 621 від 24.07.2017р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-17 (дата звернення: 02.03.2019).
18. Про затвердження Методичних рекомендацій з ведення службової документації щодо планових (позапланових) перевірок: Наказ Державної служби з надзвичайних ситуацій України від 11.01.2018р. №13. URL: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-z-vedennja-sluzh-doc332608.html (дата звернення 18.03.2018р.)
19. Правилах пожежної безпеки в Україні: затверджено наказом МВС України № 1417 від 30.12.2014 р. Офіційний вісник України від 10.04.2015 — 2015 р., № 26, стор. 91, стаття 767, код акта 76237/2015

B. M. Hamaliuk, S. V. Govorun

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF FIRE SAFETY: FEATURES OF INVESTIGATION CASES OF FIRES WHAT ARE VIOLATED REQUIREMENT FIRE SAFETY BY SUBJECTS OF ENTREPRENEURSHIP EXPRESSED ART. NO 270 OF CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Summary

The article deals with issues of public administration in the field of fire safety in Ukraine, in particular, in the part of investigation of cases of fires, the occurrence of which has been caused by violations of the requirements of fire safety norms and rules established by the legislation.
The authors claim that one of the most complicated categories of criminal proceedings in the field of observance of the conditions of economic activity are crimes related to violations of fire safety requirements stipulated by Article 270 of the Criminal Code of Ukraine by economic entities.
Describing the modern legal processes in Ukraine regarding the establishment of fire requirements for economic activity as the basis, the basis on which the consideration of violations of fire safety requirements by economic entities should be considered, the authors point out the need to more clearly formalize these rules by the state.
The authors review the regulatory and legal support of the activity of the relevant central executive authorities, which, according to the legislation, carry out state policy in the field of civil protection and fire safety, as well as public safety, in particular, the State Emergency Service of Ukraine and the National Police of Ukraine.
The authors emphasize that the steps taken by the public administration in these areas are inconsistent and contribute to the weakening of the role of public administration, the implementation of the function of coordination and regulation of the respective Central Executive Authorities, as well as incontinent institutions and organizations.
The authors used the method of historical parallelism in this study, allowed to argue that just as the management in the United States of America in the 30s of the twentieth century came out of the shadows and ceased to perform the role of "night watchman", which led to a way out of economic crisis of the said state, and today, public administration in the field of fire safety must be the guiding vector that is educative, to create a safe society is indicative of drawing vector direction and the development of all other public and non-public institutions.
The case-study method used by the authors in considering the effects of the Thomas fire in 2017-2018 in the United States in the systematic relationship with the activities of insurance companies engaged in the insurance of business entities from fire risks has led the authors to understand that the essential activity of insurance companies aimed not at increasing the level of fire safety of insurers but on increasing their own profits.
The analysis of the interaction of the relevant public institutions involved in the extinguishing of fires, the investigation of their prerequisites, the causes of their occurrence and the consequences of the authors, has clearly shown that the principle of separation into separate services and departments of the once unified system of response and prevention of fires did not bring the desired results but only strengthened by the negative trends that accompany the investigation of criminal cases of fires, stipulated by Article 270 of the Criminal Code of Ukraine, and a priori do not allow to receive qualitative and relevant data that can be used for further scientific analysis.
According to the authors, the mentioned state institutions, which in essence should carry out one and the same mission - protection of public order and personal security of citizens, protection of property and other interests, but today they are de facto disparate structures that do not have their work and functions of a single point of direction of the vectors-directions of the efforts of their activities.

Keywords: public administration; state register; fire; criminal process; investigation of fire; criminal technique; investigative actions; forensic examination; UkrCPRI.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “The Criminal Code of Ukraine” available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (Accessed 11 May 2019).
2. Govorun, S.V. (2019), “Public administration in the field of fire safety in Ukraine: aspects of institutional development”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public administration, Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration, Office under President of Ukraine, Lviv, Ukraine.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Regulations of the State Emergency Service of Ukraine” available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015п (Accessed 05 May 2019).
4. Ukrainian Civil Protection Institute (2018), “State Register Regulatory and Legal Acts of Fire Safety by camp on December 29, 2017”, available at: https://undicz.dsns.gov.ua/ua/Derzhavniy-reestr-normativno-pravovih-aktiv-z-pitan-pozhezhnoyi-bezpeki.html (Accessed 11 May 2019).
5. Hamaliuk, B.M. (2015), Optymizatsiia derzhavno-upravlins'koi diial'nosti iz zabezpechennia ekolohichnykh prav osoby v Ukraini [Optimization of the state-government activities for the protection of the environmental rights of individuals in Ukraine: monographs], Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine.
6. Gegel, G.V.F. (1970), Nauka logiki [Science of logic], Mysl', Moscow, USSR.
7. National Fire Protection Association (2019), available at: https://www.nfpa.org/About-NFPA/NFPA-overview (Accessed 01 May 2019).
8. National Fire Protection Association (2019), “List of NFPA Codes & Standards”,available at: https://www.nfpa.org/Codes-and-Standards/All-Codes-and-Standards/List-of-Codes-and-Standards (Accessed 01 May 2019).
9. The official site of National Fire Protection Association (2019), available at: https://www.nfpa.org/NFPA-Membership/NFPA-Membership-Types/Professional-Membership (Accessed 01 May 2019).
10. The official site of CTIF, Center of Fire Statistics (2019), “World Fire Statistics. Report №23”, available at: www.ctif.org (Accessed 01 May 2019).
11. State Emergency Service of Ukraine (2017), Lyst vid 19.07.2017 roku № 02-11895/281 «Pro nadannia informatsii» [Letter from 19 July No. 02-11895/281 “About providing information”], State Emergency Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
12. Roosevelt, F.D. (2003), Besedy u kamyna [Conversations at the fireplace], IRTK, Moscow, RF.
13. Brigham Yu., Erhardt M. (2009), Fynansovyj menedzhment [Financial Management], 10th ed., Peter, St. Petersburg, RF.
14. Supreme Court of Ukraine (1976), Resolution of the plenum “On judicial practice in cases of destruction of state and collective property by burning or as a result of violations of fire safety requirements established by the legislation”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-76 (Accessed 01 May 2019).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine, “Code of Civil Protection of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (Accessed 18 April 2019).
16. Kitselyuk, V.M. (2017), “Investigation of violations of fire safety requirements established by the legislation”, Abstract of Ph.D. dissertation, Legal Science, National Academy of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine.
17. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2017), Order “On Approval of the Procedure of Joint Actions of the National Police of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine and the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine during the inspection of the place of fire, detection, suspension, prevention and investigation of criminal offenses and other events related to fires”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-17 (Accessed 02 March 2019).
18. State Emergency Service of Ukraine (2018), Order “On Approval of Methodological Recommendations for Maintenance of Service Papers on Planned (Unplanned) Inspections”, available at: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-z-vedennja-sluzh-doc332608.html (Accessed 18 March 2018).
19. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2014), Order, «Rules of fire safety in Ukraine», Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 26, p. 91, code of act 76237/2015.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1844

Відомості про авторів

Б. М. Гамалюк

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ

B. M. Hamaliuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Faculty of Economics and Law, Faculty of Law, Lviv State University of Internal Affairs

ORCID:

0000-0002-0986-1259


С. В. Говорун

кандидат наук з державного управління

S. V. Govorun

PhD in Public Administration

ORCID:

0000-0001-9566-160X

Як цитувати статтю

Гамалюк Б. М., Говорун С. В. Державне управління у сфері забезпечення пожежної безпеки: особливості розслідування справ по пожежах, що спричинені порушенням вимог пожежної безпеки суб’єктами господарювання передбачених ст. 270 кримінального кодексу України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1434 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.24

Hamaliuk, B. M. and Govorun, S. V. (2019), “Public administration in the sphere of fire safety: features of investigation cases of fires what are violated requirement fire safety by subjects of entrepreneurship expressed art. no 270 of criminal code of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1434 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.