EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
А. Г. Розсказов

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.23

УДК: 352/354-1

А. Г. Розсказов

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація

В статті здійснено аналіз наукової літератури, щодо визначення терміна «соціальний заклад». Спрямована увага на визначення сутності понять «соціальний заклад», «соціальна установа», інших термінів та виокремлено особливості їх практичного застосування.
Розглянуто лексикологічні значення складових термінів що визначають суб’єктів соціальної сфери, діяльність яких пов’язана з задоволенням певних потреб і вирішення соціальних проблем, що існують в суспільстві. Доведено відмінність змісту понять «установа» та «заклад», яка полягає у можливості здійснення установою певних управлінських функцій.
З’ясовано специфіку відображення у національному правовому полі термінів, що визначать суб’єктів господарювання. Акцентовано увагу на відсутності офіційно прийнятих у нормативно-правових актах країни визначень «соціального закладу», «соціальної установи» та інших суб’єктів соціальної сфери прийнятних для загального та коректного за змістом використання у суспільстві.
Визначено відмінність соціальної служби від закладу соціального обслуговування, яка полягає в тім, що закладом соціального обслуговування можуть бути лише юридичні особи.

Ключові слова: соціальний заклад; соціальна установа; заклад соціального обслуговування; соціальна служба; соціальна сфера.

Література

1. Андрущенко В.П., Горлач Н.И. Социология: наука об обществе: учебное пособие. Харьков: Глобус, 1996.686 с.
2. Бех В.П., Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціальна робота і формування громадянського суспільства : монографія / Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. 599 с.
3. Державний класифікатор України ДК 002:2004 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання»: Наказ від 16.01.2003 р. № 435-IV. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097609-04 (дата звернення: 11.05.2019)
4. Соціальна робота в Україні: перші кроки / ред. В.І. Полтавця. Київ.: КМ Academia, 2000. 236 с.
5. Соціальні послуги на рівні громади для осіб з інтелектуальною недостатністю / Н.А. Бастун та ін.; за ред. акад. В.М. Синьова. Київ: Джерела, 2004. 312 с.
6. Сташків Б.І. Право соціального забезпечення. Загальна частина: навч. посіб. / Чернігів. нац. технолог. ун-т. Чернігів: Десна, 2016. 692 с.
7. Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь. Москва: Издательство Астрель, Издательство АСТ, Транзиткнига, 2004. 511 с.
8. Кубицький С.О. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах: навч. посіб. / Київ: Міленіум, 2015. 300 с.
9. Кузьменко Т.М. Соціологія: навч. посіб. / Київ: Центр учбової літератури, 2010. 320 с.
10. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб публічного права. Університетські наукові записки. Хмельницький. 2007, №2(22), с. 134-146
11. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: монографія. Київ: Аста, 2004. 328 с.
12. Маркетинг соціальних послуг: навчальний посібник / В.Г. Воронкова та ін.; під ред.. В.Г. Воронкової. Київ: Професіонал, 2008. 576 с.
13. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. / уклад.: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. Київ: АКОНІТ, 2006. Т.1. 928 с.
14. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. / уклад.: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. Київ: АКОНІТ, 2006. Т.3. 864 с.
15. Петровская Л. Учреждения как субъекты гражданского права. Підприємництво, господарство і право. 2001. № 2. С. 34–36.
16. Осипов Г.В. Социологический словарь / отв. ред.: Г. В. Осипов, Л.Н. Москвичев. Москва: Норма, 2008. 608 с.
17. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII. Дата оновлення: 01.01.2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (дата звернення: 11.05.2019).
18. Про вищу освіту: Закону України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 01.01.2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 11.05.2019).
19. Про житловий фонд соціального призначення: Закон України від 12.01.2006 № 3334-IV Дата оновлення: 13.10.2018 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 (дата звернення: 11.05.2019).
20. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 13.10.2018 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 (дата звернення: 11.05.2019).
21. Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 р. № 2778-VI. Дата оновлення: 04.11.2018 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 (дата звернення: 11.05.2019).
22. Про освіту: Закону України від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 19.01.2019 URL: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 11.05.2019).
23. Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2011 р. № 2623-IV. Дата оновлення: 20.01.2018 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15 (дата звернення: 11.05.2019).
24. Про соціальні послуги: закон України від 19 червня 2003 р. № 966-IV. Дата оновлення: 07.01.2018 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (дата звернення: 11.05.2019).
25. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII. Дата оновлення: 03.07.2018 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 (дата звернення: 11.05.2019).
26. Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя: постанова Каб. Міністрів України від 16.03.2017 р. № 148. Офіційний вісник України. 2017. № 26. Ст. 739.
27. Холостова Е.И. , Комаров Е.И. , Прохорова О.Г. Управление в социальной работе: учебник для академического бакалавриата / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. Москва: Юрайт, 2016. 319 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс.).

A. G. Rozskazov

THE FEATURES OF USE THE DEFINITION “SOCIAL INSTITUTION”: PUBLIC MANAGEMENT ASPECT

Summary

The article deals with the analysis of scientific literature and normative legal acts of Ukraine concerning the definition of the essence of the term “social institution” and the features of its practical application.
The content of the concept of “social institution” is rather ambiguously defined in scientific literature, and is used in a society in different meanings. In encyclopedic sources, a “social institution” means a diverse range of institutions and organizations functioning in the social sphere, which include organizations of trade, public catering, housing and communal services, health care, education, culture, arts, science, communication, light and food industry, engineering, agriculture, transport, etc. At the same time, scientists at a social institution understand organizations of different directions that carry out complex long-term assistance to different categories of people who are in difficult living conditions, etc.
The specificity of the reflection in the national legal field of the terms determining the subjects of management of social sphere is revealed. The emphasis is placed on the absence of definitions of “social facilities”, “social institution”, “social service agencies” in the normative legal acts of the country adopted for the general and correct use of content in society.
The lexical values of the components of the terms defining the subjects of the social sphere whose activity is related to the satisfaction of certain needs and the solution of social problems existing in society are considered. The difference between the content of the concepts of “institution” and “facilities” is proved, which consists in the possibility of the institution carrying out certain public administration functions.
The attention is focused on the definition of the essence of the notions of “social institution” and “social facilities” and the features of their practical application are singled out.
The difference between the social service and the social service agencies is determined, which consists in the fact that only social corporations can be legal entities.

Keywords: social facilities; social institution; social service agencies; social service; social sphere.

References

1. Andrushchenko, V.P. and Horlach N.I. (1996), Sotsiologiya: nauka ob obshhestve [Sociology: science about society], Globus, Khar'kov, Ukraine.
2. Bekh, V.P. Lukashevych, M.P. and Tulenkov, M.V. (2008), Sotsial'na robota i formuvannia hromadians'koho suspil'stva [Social work and formation of civil society], NPU imeni M.P. Drahomanova, Kyiv, Ukraine.
3. State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy (2004) “State classifier of Ukraine DC 002:2004 “Classification of organizational and legal forms of managing”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097609-04 (Accessed 11 may 2019).
4. Poltavets', V.I. and others (2000), Sotsial'na robota v Ukraini: pershi kroky, [Social work in Ukraine: first steps], KM Academia, Kyiv. Ukraine.
5. Bastun, N.A. and others (2004), Sotsial'ni posluhy na rivni hromady dlia osib z intelektual'noiu nedostatnistiu [Social services at the level of a bulk for persons with intellectual insufficiency], Dzherela, Kyiv, Ukraine.
6. Stashkiv, B.I. (2016), Pravo sotsial'noho zabezpechennia. Zahal'na chastyna [Right of social security. General part], Desna, Chernihiv. Ukraine.
7. Kravchenko, S.А. (2004), Sotsiologicheskij ehntsiklopedicheskij russko-anglijskij slovar [Sociological encyclopaedic russian-english dictionary], Tranzitkniga, Moskva, Russia.
8. Kubyts'kyj, S.O. (2015), Tekhnolohii sotsial'no-pedahohichnoi roboty v zarubizhnykh krainakh. [Technologies of social and pedagogical work in foreign countries], Millennium, Kyiv, Ukraine.
9. Kuz'menko, T.M. (2010), Sotsiolohiia: navch. posib. [Sociology: manual], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Kucherenko, I.M. (2007), “Legal forms of legal entities of public law” Universytets'ki naukovi zapysky. Khmel'nyts'kyj., vol. 2 (no.22), pp. 134-146.
11. Kucherenko, I.M. (2004), Orhanizatsijno-pravovi formy iurydychnykh osib pryvatnoho prava [Legal forms of legal entities of private law], Asta, Kyiv, Ukraine.
12. Voronkova, V.H. and others (2008), Marketynh sotsial'nykh posluh [Marketing of social services], Profesional, Kyiv, Ukraine.
13. Yaremenko, V.V. and Slipushko, O.M. (2006), Novyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy [New explanatory dictionary of Ukrainian], vol. 1, AKONIT, Kyiv, Ukraine.
14. Yaremenko, V.V. and Slipushko, O.M. (2006), Novyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy [New explanatory dictionary of Ukrainian], vol. 3, AKONIT, Kyiv, Ukraine.
15. Petrovskaya, L. (2001), Institutions as subjects of civil law. Pіdpriєmnitstvo, hospodarstvo і pravo. vol 2. pp. 34–36.
16. Osipov, G.V. (2008), Sotsiologicheskij slovar' [Sociological dictionary], Norma, Moskva, Russia.
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “Basics of Ukrainian legislation on health protection”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (Accessed 11 may 2019).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On higher education”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 11 may 2019).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine “On housing fund of social appointment”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 (Accessed 11 may 2019).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On general secondary education”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 (Accessed 11 may 2019).
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “On culture”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 (Accessed 11 may 2019).
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On Education”, available at: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Accessed 11 may 2019).
23. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “On Basics of Social Protection of Homeless Persons and Homeless Children”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15 (Accessed 11 may 2019).
24. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On Social Services”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (Accessed 11 may 2019).
25. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine “On Physical Culture and Sports”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 (Accessed 11 may 2019).
26. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Resolution “Creation Order and activity of family of the foster tutor, device, stay of the child in family of the foster tutor”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 26., p. 739.
27. Kholostova, E.I. Komarov, E.I. Prokhorova, O.G. and others (2016), Upravlenie v sotsial'noj rabote: [Social Work Management] Yurajt, Moskva, Russia.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1750

Відомості про авторів

А. Г. Розсказов

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

A. G. Rozskazov

Candidate of Science in Public Administration, Docent of the Department of Public Service and Management of Educational and Social Institutions, Luhansk Taras Shevchenko National University

ORCID:

0000-0001-9887-3835

Як цитувати статтю

Розсказов А. Г. Особливості використання поняття «соціальний заклад»: публічно-управлінський аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1433 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.23

Rozskazov, A. G. (2019), “The features of use the definition “social institution”: public management aspect”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1433 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.