EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
В. П. Биховченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.22

УДК: 338.2

В. П. Биховченко

ПЕРСПЕКТИВИ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Обґрунтовано актуальність впровадження ґендерно-орієнтованого бюджету об’єднань територіальних громад. Розкрито принципи гендерно орієнтованого бюджетного процесу. Визначено гендерні «ефекти» від реалізації бюджетних програм. Окреслено основні принципи надання публічних послуг як процес реагування на потреби громадськості. Обґрунтовано переваги групового ухвалення рішень. Описано механізми участі населення в управлінні громадою. Зазначені основні задачі гендерного бюджетування. Проілюстровано перспективи підвищення ефективності видатків завдяки впровадженню гендерне бюджетування у бюджетах об’єднаних територіальних громад. З'ясовано, що гендерний підхід при розподілі бюджетних коштів ОТГ дозволить зрозуміти ефективність затрат (видатків) відносно різних груп жінок і чоловіків та сфокусувати затрати в умовах обмеженості ресурсів. Розкрито теоретико-методологічні засади гендерного бюджетування та обґрунтовано перспективи гендерно-орієнтованих бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ключові слова: бюджет; бюджетування; гендерна політика; бюджетна політика; програмно-цільовий метод; об’єднання територіальних громад; управлінські технології.

Література

1. Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. / [Н. В. Васильєва, Н. М. Гринчук, Т. М. Дерун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – К.: – 2017. – 119 с
2. Участь громадськості у моніторингу надання послуг органами публічної влади: нормативне регулювання та існуючі практики / Т. Маматова, Ю. Шаров, М/ Зварич; за заг. ред. Ю. Щербініної; Проект Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг». – К. : ПРООН, 2013. – 120 с.
3. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.]; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 276 с.
4. Берданова О. В., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., Колтун В. С., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі: навч. посіб. / [О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, В. С. Колтун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – К. : – 2017. – 129 с.

V. P. Bykhovchenko

PERSPECTIVES OF GENDER-ORIENTED BUDGETS OF TERRITORIAL COMMUNITY ASSOCIATIONS

Summary

The urgency of implementation of the gender-oriented budget of associations of territorial communities is substantiated. It is substantiated that chronic budget deficits, systemic political, economic crises and low efficiency of budget expenditures are causing increasing dissatisfaction with the level of life of citizens. The principles of the gender-oriented budget process are revealed. It has been determined that a gender-based budget makes it possible to analyze and re-structure income and expenditure in such a way that the needs of the community, both women and men from different social and age groups, are adequately represented in the budget expenditures and receive "gender effects" from the implementation budget programs. The basic principles of providing public services as a process of responding to the needs of the public are outlined. The advantages of group decision-making are substantiated. The mechanisms of participation of the population in the management of the community are described. These are the main tasks of gender budgeting. The prospects for increasing the efficiency of expenditures are illustrated by the introduction of gender budgeting in the budgets of the united territorial communities. It is revealed that the gender approach in allocating budget funds of OTG will allow to understand the efficiency of expenditures (expenditures) relative to different groups of women and men and to focus costs in the conditions of resource constraints.

Keywords: udget; budgeting; gender policy; fiscal policy; program-target method; association of territorial communities; management technologies.

References

1. Vasilieva N.V., Grinchuk N.M., Derun T.M., Kuibida V.S., Tkachuk A.F. Local budget and financial support of the united territorial community: text edition / [N. V. Vasiliev, N. M. Grinchuk, T. M. Deroun, V. S. Kuibida, A. F. Tkachuk] - K .: - 2017. - 119 p.
2. Public participation in monitoring the provision of services by public authorities: normative regulation and existing practices / T. Mamatova, Y. Sharov, M / Zvarych; for community edit Yu Shcherbinina; Draft European Union and United Nations Development Program "Dissemination of best practices of non-state monitoring of the provision of administrative services". - K.: UNDP, 2013. - 120 p
3. Management of Strategic Development of the United Territorial Communities: Innovative Approaches and Tools: Monograph / S. M. Seryogin, Yu. P. Sharov, E. I. Borodin, N. T. Goncharuk [and others.]; for community and Sciences. edit SM Seriogin, Yu P. P. Sharova. - D.: DRID NAPA, 2016 - 276 p.
4. Berdanova OV, Vakulenko VM, Grinchuk N. M., Koltun V. S., Kuibida V. S., Tkachuk A. F. Management of the development of united territorial communities on the basis of public participation: teaching . manual / [O. V. Berdanova, V. M. Vakulenko, N. M. Grynchuk, V. S. Koltun, V. S. Kuibida, A. F. Tkachuk] - K.: - 2017. - 129 p

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1333

Відомості про авторів

В. П. Биховченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. Л. Л. Тарангул,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

V. P. Bykhovchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance them. L. L. Taragul, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0002-7225-4646

Як цитувати статтю

Биховченко В. П. Перспективи гендерно-орієнтованих бюджетів об’єднань територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1431 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.22

Bykhovchenko, V. P. (2019), “Perspectives of gender-oriented budgets of territorial community associations”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1431 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.