EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ОПОВІЩЕННЯ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ
М. В. Андрієнко, О. М. Дячкова, А. В. Борисов, О. І. Соколенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.3

УДК: 354

М. В. Андрієнко, О. М. Дячкова, А. В. Борисов, О. І. Соколенко

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ОПОВІЩЕННЯ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

Унаслідок недосконалості системи цивільного захисту, наявних недоліків у діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації політики у сфері цивільного захисту ефективність протидії надзвичайним ситуаціям залишається низькою. Неодмінною умовою сталого розвитку суспільства є безпека людини і навколишнього середовища, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних чинників. Важливою сферою діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій є оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний і воєнний часи й постійне інформування його про наявну обстановку. Державна політика у сфері цивільного захисту спрямована на гарантування безпеки, захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. Сьогодні актуальність захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій своєчасним оповіщенням й інформуванням населення про надзвичайні ситуації обумовлена величезними масштабами наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, для запобігання та ліквідації яких потрібні зосередження зусиль всієї держави, організація взаємодії різних органів управління, сил і засобів цивільного захисту, а в цілому – формування та здійснення державної політики у цій сфері. Існуюча система оповіщення створена в 70-80-х роках минулого століття за командно-сигнальним принципом в умовах глобального воєнного протистояння та орієнтована на доведення сигналів оповіщання лише в особливий період. На даний час система оповіщення не відповідає сучасним вимогам. Ураховуючи економічну і соціальну значущість оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та комплексний характер механізму його реалізації, виникла необхідність удосконалення існуючої системи оповіщення та приведення її у відповідність з вимогами міжнародних стандартів на державному, регіональному і місцевому рівні з використанням новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також з урахуванням змін, що відбулися в суспільстві.

Ключові слова: державне управління; механізм державного регулювання; комплексний механізм; цивільний захист; надзвичайні ситуації; геоінформаційні технології; інформаційна система.

Література

1. Конституція України: закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96 // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Кодекс цивільного захисту України: закон від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI// Відомості Верховної Ради України. 2013. № 34-35. Ст. 458.
3. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту" від 27 вересня 2017 р. № 733. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF.
4. Розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або витиснення надзвичайних ситуацій» від 31 січня 2018 р. № 43-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/43-2018-%D1%80.
5. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» від 9 січня 2014 р. № 11. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF.
6. Жукова Л. А. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: функціонально-структурний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.держ.упр.: спец. 25.00.02 – механізми державного управління. Київ : НАДУ при Президентові України, 2007. 23 с.
7. Wireless Emergency Alerts. URL: https://www.ctia.org/consumer-resources/how-wireless-emergency-alerts-help-save-lives/.
8. Official site. URL: http://www.cellbroadcastforum.org/whatisCB//
9. Wireless Emergency Alerts. URL: https://www.ctia.org/consumer-resources/how-wireless-emergency-alerts-help-save-lives/.
10. Official site. URL: https://www.theweathernetwork.com/ua

M. V. Andriyenko, O. M. Diachkova, A. V. Borisov, O. I. Sokolenko

INFORMATION SYSTEM OF PUBLIC PROCEEDINGS IN CASE OF EXTRAORDINARY SITUATIONS IN UKRAINE

Summary

Due to the imperfection of the civil protection system, existing shortcomings in the activities of central and local executive authorities in ensuring the implementation of civil protection policy, the effectiveness of countering emergency situations remains low. An indispensable condition for the sustainable development of society is the safety of man and the environment, their protection from the influence of harmful man-made, natural, environmental and social factors. An important area of activity of the State Service of Ukraine for Emergency Situations is the alert of the population about the threat or emergence of man-made and natural emergencies in peacetime and wartime and to keep it informed of the current situation. The state policy in the field of civil protection aims at ensuring the safety, protection of the population, territories, the environment and property from emergency situations by preventing such situations, eliminating their consequences and providing assistance to the victims in peacetime and in a special period. Today, the urgency of protecting the population and territories from emergency situations by timely alert and informing the population about the NA is due to the huge scale of the consequences of accidents, catastrophes and natural disasters, for the prevention and elimination of which the concentration of efforts of the whole state is required, the organization of interaction between different authorities, forces and means of civil protection, but in general - the formation and implementation of state policy in this area. The existing alert system was created in the 70's and 80's of the last century by a command-signal principle in a global military confrontation and focused on signaling alarms only during a special period. At present, the notification system does not meet current requirements. Given the economic and social significance of alert about the threat of emergencies or emergencies and the complex nature of the mechanism for its implementation, there was a need to improve the existing notification system and bring it in line with the requirements of international standards at the state, regional and local levels, using the latest information and telecommunication technologies, as well as taking into account changes that have taken place in society.

Keywords: public administration; state regulation mechanism; integrated mechanism; civil defense; emergency situations; geoinformation technologies; information system.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), “The Code of Civil Protection of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 34-35.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “On approval of the Provision on the organization of alerts on the threat of emergence or emergence of emergencies and communications in the field of civil protection”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF (Accessed 10 May 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution “About the approval of the Concept for the development and technical modernization of the centralized alert system on the threat of emergence or extinction of emergencies”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/43-2018-%D1%80 (Accessed 10 May 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution “On Approval of the Regulation on a Unified State Civil Protection System”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF (Accessed 10 May 2019).
6. Zhukova, L.A. (2007), “Public administration in the field of civil protection in Ukraine: functional and structural aspect”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
7. CTIA (2019), “Wireless Emergency Alerts”, available at: https://www.ctia.org/consumer-resources/how-wireless-emergency-alerts-help-save-lives/ (Accessed 10 May 2019).
8. Cell Broadcast Forum (2019), available at: http://www.cellbroadcastforum.org/whatisCB// (Accessed 10 May 2019).Official site. URL: http://www.cellbroadcastforum.org/whatisCB// (Accessed 10 May 2019).
9. CTIA (2019), “Wireless Emergency Alerts”, available at: https://www.ctia.org/consumer-resources/how-wireless-emergency-alerts-help-save-lives/ (Accessed 10 May 2019).
10. The Weather Network (2019), https://www.theweathernetwork.com/ua available at: (Accessed 10 May 2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1807

Відомості про авторів

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration, associate professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian scientific research institute of civil protection

ORCID:

0000-0002-9222-4831


О. М. Дячкова

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри психології діяльності в особливих умовах, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

O. M. Diachkova

candidate of pedagogical sciences, lecturer of the department of psychological activity in special conditions Cherkassy institute of fire safety them. Heroes of Chernobyl NUCP of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5164-3522


А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection

ORCID:

0000-0001-6858-0492


О. І. Соколенко

науковий співробітник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

O. I. Sokolenko

researcher of the scientific and information department of the Ukrainian research institute for civil protection

ORCID:

0000-0001-9670-9900

Як цитувати статтю

Андрієнко М. В., Дячкова О. М., Борисов А. В., Соколенко О. І. Інформаційна система державного оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1428 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.3

Andriyenko, M. V., Diachkova, O. M., Borisov, A. V. and Sokolenko, O. I. (2019), “Information system of public proceedings in case of extraordinary situations in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1428 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.