EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ
В. В. Божкова, А. О. Білан

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.2

УДК: 351.776/393.05

В. В. Божкова, А. О. Білан

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У публікації проаналізовано основні аспекти надання ритуальних послуг в Україні, в тому числі, передбачені чинним законодавством, методи поховання. Досліджено природу проблем, зумовлених прогалинами у системі державного регулювання у сфері ритуальних послуг, а також визначено основні шляхи їх подолання для покращення економічного благоустрою України. Зокрема, стосовно питань виділення додаткових земельних ділянок для влаштування нових місць поховання, внаслідок чого відбувається зміна їх основного призначення, що перешкоджає суспільно-корисному і ефективному використанню якісних властивостей багатих земельних ресурсів, а також охорони навколишнього середовища, безпечної екології та ін. Обґруновано актуальність популяризації кремації та запровадження альтернативних методів поховань в контексті реформування сфери ритуальних послуг з метою уникнення неповоротних і тяжких наслідків як для економіки країни, так і навколишнього середовища.

Ключові слова: реформування; ритуальні послуги; кремація; поховання; земельна ділянка; зелені похорони; кладовище; навколишнє середовище.

Література

1. Закон України «Про поховання та похоронну справу» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1102-15
2. Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 р. N 193 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-04
3. Трошкіна О.А., Комар І.О., НАУ, м. Київ. Розміщення кладовищ в структурі населених пунктів. // Проблеми розвитку міського середовища. Вип.1 (13) 2015, с. 150-156 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/13989/1/Проблеми%20%20розвитку%20міського%20середовища%20%20випуск%201(150.Pdf
4. Релігійно-інформаційна служба України. Кремація проти поховання // Людина і світ. — 2000. — №6. — С. 48-50 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/library/periodicals/lis/lis_2000/lis_00_06/34357/
5. Руда І.І. Державне регулювання сфери ритуальних послуг в Україні. – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. –- Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством – Львів. – 2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/dis_Ruda.pdf
6. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2013 № 373 затверджено «Правила користування крематоріями» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1469-13
7. Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань, затверджений 19.11.2003 Наказом Держжитлокомунгоспу України № 193 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1113-04
8. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
9. Білан А.О. Шляхи вирішення проблем у сфері ритуальних послуг в межах реалізації електронного урядування в Україні // Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності: Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – С. 15-17
10. The Cremation Society of Great Britain // Membership of the International Cremation Federation – Режим доступу: http://www.int-crem-fed.org/membership#members
11. Нікогосян Н. І. Аналіз ринку сучасних об’єктів інфернальної архітектури і можливості застосування сучасного досвіду їх будівництва в умовах України / Н. І. Нікогосян, І. І. Зелінська, М. О. Долінін // Науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування». – 2009. – Випуск 32. – С. 114-118
12. Міжнародна Асоціація професіоналів похоронної справи // Ритуализированние стороны нашего бытия – Режим доступу: http://www.asociacia.com.ua/pages/view/zelen

Victoriya Bozhkova, Аnna Bilan

PROBLEMS AND PROSPECTS OF REFORMATION OF RITUAL SERVICE BUSINESS

Summary

The publication analyzes the main aspects of providing ritual services in Ukraine, including those provided by the current legislation, burial methods. The sphere of ritual services is special because it covers the interests of the whole society without exception, each person has a life cycle, after which she has the right to burial her body. In Ukraine, the burial of the deceased can be carried out by: burial in the grave of the coffin with the body of the deceased; burning in the crematorium of the coffin with the body of the deceased and burial in the grave or placement in a columbar niche urns with the ashes of the deceased; disfiguring the dead of the dead.

Keywords: eformation; ritual services; cremation; burial; land plot; green funeral; cemetery; environment.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On burial and burial”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1102-15 (Accessed 14 May 2019).
2. State Committee for Housing and Communal Services of Ukraine (2003), “A minimum list of certain types of ritual services is required”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-04 (Accessed 14 May 2019).
3. Troshkina, O.A. and Komar, I.O. (2015) “Placement of cemeteries in the structure of settlements”, Problemy rozvytku mis'koho seredovyscha, Vol.1 (13), pp. 150-156, [Online], available at: http://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/13989/1/Problems%20%20development%20mysical%20media%20%20resources%201(150.pdf (Accessed 14 May 2019).
4. Religious Information Service of Ukraine (2000), “Cremation against burial”, Liudyna i svit, vol.6, pp. 48-50, [Online], available at: http://risu.org.ua/ua/library/periodicals/lis/lis_2000/lis_00_06/34357/ (Accessed 14 May 2019)
5. Ruda, І.І. (2017), “State regulation of the sphere of ritual services in Ukraine.”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Lviv, Ukraine, [Online], available at: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/dis_Ruda.pdf (Accessed 14 May 2019).
6. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2013), Order “Rules for the use of crematoria”, [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1469-13 (Accessed 14 May 2019).
7. State Committee for Housing and Communal Services of Ukraine (2003), Order “Procedure for the maintenance of cemeteries and other places of burial”, vol. 193, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1113-04 (Accessed 14 May 2019).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), “Land Code of Ukraine”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 17 May 2019).
9. Bilan, A.O. (2019), “Ways of solving problems in the field of ritual services within the framework of implementation of e-government in Ukraine”, Publichne upravlinnia ta administruvannia: konkurentni vyklyky suchasnosti: Materialy II vseukrains'koi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Public administration and administration: competitive challenges of the present: Materials of the 2nd All-Ukrainian scientific and practical Internet conference], Lviv, Ukraine, April 1, pp. 15 -17.
10. The Cremation Society of Great Britain (2019), “Membership of the International Cremation Federation”, [Online], available at: http://www.int-crem-fed.org/membership#members (Accessed 17 May 2019).
11. Nikogsyan, N.I. (2009), “Analysis of the market of modern objects of infernal architecture and the possibility of applying modern experience of their construction in the conditions of Ukraine”, Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk “Mistobuduvannia ta terytorial'ne planuvannia”, vol. 32, pp. 114-118.
12. International Association of Funeral Professionals (2019), “Ritualized sides of our being”, [Online], available at: http://www.asociacia.com.ua/pages/view/zelen (Accessed 19 May 2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1545

Відомості про авторів

В. В. Божкова

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Victoriya Bozhkova

Doctor of Economics, Professor at the Department of Business Economics and administration, Faculty of Physics and Mathematics, Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University

ORCID:

0000-0002-1557-3819


А. О. Білан

Магістрантка спеціальності «Публічне управління та адміністрування», кафедра бізнес-економіки та адміністрування, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Аnna Bilan

Master's Degree student in Public Management and Administration,Department of Business Economics and administration, Faculty of Physics and Mathematics, Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University

ORCID:

0000-0001-8942-7809

Як цитувати статтю

Божкова В. В., Білан А. О. Проблеми та перспективи реформування сфери ритуальних послуг. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1427 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.2

Bozhkova, Victoriya and Bilan, Аnna (2019), “Problems and prospects of reformation of ritual service business”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1427 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.