EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРТИСИПАТИВНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ЯКОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОСВІТИ
Н. В. Дацій

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.1

УДК: 354:65.014

Н. В. Дацій

ПАРТИСИПАТИВНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ЯКОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОСВІТИ

Анотація

У статті визначено, що система освіти в усіх розвинених країн зазнає суттєвих змін не лише кількісних, а й якісних. В умовах міжнародного розподілу праці освіта віднесена до сфери послуг і займає там значний сектор. Від можливості залучення іноземних студентів залежить не тільки фінансовий стан конкретного навчального закладу або національної системи освіти, але й їх популярність та престиж.
Обґрунтовано, що структура фінансування витрат на освіту різниться залежно від рівня закладів освіти і національних особливостей, але спільним для європейської практики виступає єдність двох складових: наявності обґрунтованої і послідовної державної концепції, що враховує освітні традиції, цілі й орієнтири, а також можливість застосування індивідуального підходу до перерозподілу ресурсів.
Досліджено потребу суспільства у компетентних і професійно підготовлених управлінських кадрах, які були б спроможні реально здійснювати професійне керівництво освітньою галуззю, втілювати на практиці визначені у стратегічних планах цілі і завдання.

Ключові слова: глобалізація; державна політика; інтеграція освіти; наука; партисипативність; реформування системи; стратегічна мета.

Література

1. Бабкіна О. Проблеми підвищення якості освіти в Україні у контексті Болонських реформ. Освіта і управління. 2016. Т. 9. № 1. С. 91-94.
2. Васильев О. Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору. Віче. 2018. № 16. С. 14-16.
3. Вікторов В. Проблеми євроінтеграції освітньої галузі України. Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. 2015. № 5. С. 43-51.
4. Воронько О. Маркетинг на ринку освітніх послуг: поняття та сутність освітньої послуги. Вища школа. 2006. №5–6. С. 84–88.
5. Воротін В.Є. Модифікація та вдосконалення механізму державного управління соціально-економічним розвитком України: регіональний вимір. Економіка та держава. 2012. № 4. С. 35-38.
6. Катаєв О. Підходи до управління інноваційною діяльністю науково-освітнього комплексу. Економіка України. 2017. № 1. С. 88-93.
7. Мазоренко Д. Удосконалення університетської освіти в контексті європейської інтеграції. Новий колегіум. 2016. № 3. С. 16-20.
8. Офіційний веб–сайт Державного комітету статистики України – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Nadiia Datsii

PARTICIPATIVITY AS THE PRINCIPLE OF SCIENTIFIC MANAGEMENT IN THE QUALITY OF EDUCATION INCREASE

Summary

The article states that the system of education in all developed countries undergoes significant changes not only quantitative but also qualitative. In the context of the international division of labor, education is classified as a service sector and occupies a significant sector. The possibility of attracting foreign students depends not only on the financial condition of a particular educational institution or on the national education system, but also on their popularity and prestige.
It is substantiated that the structure of financing of educational expenditures varies according to the level of educational institutions and national peculiarities, but the commonality for European practice is the unity of two components: the existence of a sound and consistent state concept that takes into account educational traditions, goals and guidelines, and the possibility of applying an individual approach to redistribution of resources.
The necessity of the society in competent and professionally trained management personnel who would be able to carry out the professional management of the educational branch in real life, to realize in practice the goals and tasks defined in strategic plans is explored.
Identified key challenges that require strategic changes in the state policy of integration of education and science.
The search for new, open and democratic models of education has become an important direction in shaping the state policy of integration of education and science of Ukraine. In order to achieve this strategic goal, the first priority was to establish highly professional scientific, analytical and prognostic support for management decisions through monitoring the quality of the activities of higher education institutions. It is extremely important along with such mandatory quality assurance provisions, which are the careful selection of teachers and administrators; continuous improvement of their qualifications; development of new technologies and teaching methods; integration of educational and scientific directions of activity of educational institution; comparing the educational process with international standards. Quality monitoring in the educational sector is often understood as a comprehensive system of monitoring the state of the education system and the changes occurring in it and its individual elements, assessing the situation and developing a forecast on the quality of education and its possible development.

Keywords: globalization; state policy; integration of education; science; participativity; system reform; strategic goal.

References

1. Babkina O. (2016), “Problems of improving the quality of education in Ukraine in the context of the Bologna reforms”, Osvita i upravlinnya, T. 9, vol.1, pp.91-94.
2. Vasylʹev O. (2018), “The role of national science and high technologies in the entry of Ukraine into the European integration space”, Viche. vol.16, pp.14-16.
3. Viktorov V. (2015), “Problems of European integration of the educational branch of Ukraine”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia. Zb. nauk. pr. DRIDU NADU, vol.5, pp.43-51.
4. Voronʹko O. (2006), “Marketing in the market of educational services: the notion and essence of educational services”, Vyshcha shkola, vol. 5–6, pp.84–88.
5. Vorotin V. (2012), “Modification and improvement of the mechanism of state management of socio-economic development of Ukraine: regional dimension”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp.35-38.
6. Katayev O. (2017), “Approaches to management of innovation activity of the scientific and educational complex”, Ekonomika Ukrayiny, vol. 1, pp.88-93.
7. Mazorenko D. (2016), “Improvement of university education in the context of European integration”, Novyy kolehium, vol. 3, pp.16-20.
8. The official website of the State Statistics Committee of Ukraine, available at: www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 4 January 2019)

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 852

Відомості про авторів

Н. В. Дацій

д. держ. упр., проф., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

Nadiia Datsii

doctor of sciences in public administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0003-0640-6426

Як цитувати статтю

Дацій Н. В. Партисипативність як принцип наукового управління в якості підвищення рівня освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1424 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.1

Datsii, Nadiia (2019), “Participativity as the principle of scientific management in the quality of education increase”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1424 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.