EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК МЕТОД УХВАЛЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
М. В. Андрієнко, А. В. Борисов, О. О. Черкасов

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.4

УДК: 354

М. В. Андрієнко, А. В. Борисов, О. О. Черкасов

СИСТЕМНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК МЕТОД УХВАЛЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація

Реалізація української державності безпосередньо пов’язане з актуалізацією проблем державного управління, розвитком науки управління суспільним розвитком, що неможливо без теоретико-методологічного обґрунтування механізмів державного управління, адміністративно-організаційних напрямів державотворення, функцій, структури, повноважень та особливостей органів державної влади усіх рівнів у сфері цивільного захисту. Актуальність теми підвищується з огляду на глобальні зміни у світовому господарстві, визнання міжнародного принципу примату безпеки як неодмінної умови сталого розвитку суспільства та національного аспекту: соціальної (демографічної) й економічної складових національної безпеки, найважливішим механізмом забезпечення яких має стати цивільний захист. На сьогоднішній час існує велика кількість наукових публікацій стосовно системного підходу в державному управлінні, які засновані на розгляді управління як єдиного цілого, що складається з окремих елементів, пов’язаних між собою таким чином, що зміна одного або декількох з них, тягне за собою зміну інших елементів і системи в цілому. При системному підході характеристика соціальної сфери будується через виявлення сукупностей її внутрішніх зв’язків, аналіз відносин із зовнішнім середовищем, комплексність вивчення виникаючих ситуацій розвитку. Крім того проводяться активні спроби реформування публічного управління, однак вони не мають системного спрямування. Відбувається незрозуміле для пересічних громадян формальне перейменування владних інститутів, збереження посад і функцій під новими назвами, перепризначення урядовців, а зрештою – розростання державного апарату і стабільно низька якість державних послуг. Політики продовжують здобувати державні посади, дбаючи здебільшого про власне збагачення і доступ до фінансових ресурсів, і особливо не переймаючись проведенням необхідних реформ.

Ключові слова: національна безпека; система управління; цивільний захист; функція держави; надзвичайні ситуації; органи управління; державне економічне стимулювання.

Література

1. Бакуменко В. Д., В. М. Башкатов Динаміка дисертаційних досліджень, механізмів державного управління за видами суспільної діяльності. Державне управління та місцеве самоврядування. Науковий вісник Академії муніципального управління. К., 2008. Вип. 3. С. 7-19.
2. Бутирська Т. О. Модернізація державного управління крізь призму державного будівництва. Суспільство. Держава. Управління. Право. 2011. № 1. С. 89-99.
3. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. Київ : Основи, 1998. С. 380.
4. Шедяков В. Е. Удосконалення трудових відносин як основа стійкості та розвитку громадянського суспільства : монографія. Київ : Задруга, 2014. С. 250.
5. Пашко Л. А. Пріоритетні напрями реформування української держави. Суспільство. Держава. Управління. Право. 2011. № 1. С. 26.
6. Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю., Васіна А. Ю. Державне управління : навч. посіб. 2-ге вид., випр. і допов. Київ : Знання, 2004. С. 28.
7. Політична енциклопедія / Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Киї : Парламент. вид-во, 2011. С. 203.
8. Державне управління та державна служба : навч. посіб. / В. М. Баришніков, Ю. М. Маршавін, М. В. Жуленко, В. О. Храмов. Київ : ІПК ДСЗУ, 2003. С. 185.
9. Шедяков В. Е. Стратегічне управління модернізацією країни межі, можливості, оптимізація впливів. Політичний менеджмент. 2011. № 2(47). С. 44–53.
10. Сурмін Ю. П., Бідзюра І. П. Соціологія управління : підручник. Київ : Освіта України, 2012. С. 250.

M. V. Andriyenko, A. V. Borisov, O. O. Cherkasov

SYSTEM AND INSTITUTIONALISM OF PUBLIC ADMINISTRATION AS A METHOD OF IMPLEMENTATION AND GROUNDS OF SOLVENCY IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION

Summary

The realization of Ukrainian statehood is directly connected with the actualization of the problems of public administration, the development of science in the management of social development, which is impossible without theoretical and methodological substantiation of the mechanisms of state administration, administrative and organizational directions of state formation, functions, structure, powers and peculiarities of state authorities of all levels in the field. civil protection. The urgency of the topic increases due to global changes in the world economy, the recognition of the international principle of the primate of safety as an indispensable condition for the sustainable development of society and the national aspect: the social (demographic) and economic components of national security, the most important mechanism for providing them with civil protection. To date, there is a large number of scientific publications on a systemic approach in public administration that are based on the consideration of governance as a whole, consisting of separate elements, interconnected in such a way that the change of one or more of them entails a change other elements and the system as a whole. In a systematic approach, the characteristics of the social sphere are constructed through the identification of the totality of its internal connections, the analysis of relations with the external environment, the complexity of the study of emerging development situations. In addition, active attempts are being made to reform public administration, but they do not have a systemic direction. It is not clear for ordinary citizens the formal renaming of power institutions, the preservation of positions and functions under new names, the re-appointment of government officials, and, ultimately, the growth of the state apparatus and the steadily poor quality of public services. Politicians continue to win public office, mostly for their own enrichment and access to financial resources, and not particularly concerned with the necessary reforms.

Keywords: national security; management system; civil protection; state function; emergency situations; government bodies; state economic incentives.

References

1. Bakumenko, V.D. and Bashkatov, V.M. (2008), “Dynamics of dissertation research, mechanisms of public administration by types of social activity”, Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia, vol. 3. pp. 7-19.
2. Butyrska, T.O. (2011), “Modernization of public administration through the prism of state building”, Suspilstvo. Derzhava. Upravlinnia. Pravo, vol. 1, pp. 89-99.
3. Veber, M. (1998), Sotsiolohiia. Zahalnoistorychni analizy. Polityka [Sociology. Historical analyzes. Policy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
4. Shediakov, V.E. (2014), Udoskonalennia trudovykh vidnosyn yak osnova stiikosti ta rozvytku hromadianskoho suspilstva [Improvement of labor relations as the basis of sustainability and development of civil society], Zadruha, Kyiv, Ukraine.
5. Pashko, L.A. (2011), “Priority directions of reforming the Ukrainian state”, Suspilstvo. Derzhava. Upravlinnia. Pravo, vol. 1. pp. 26.
6. Melnyk, A.F. Obolenskyi, O.Yu. and Vasina, A.Yu. (2004), Derzhavne upravlinnia [Public administration], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Levenets Yu. and Shapoval, Yu. (2011), Politychna entsyklopediia [Political Encyclopedia], Parlamentske vydavnytsvo, Kyiv, Ukraine.
8. Baryshnikov, V.M. Marshavin, Yu.M. Zhulenko, M.V. and Khramov, V.O. (2003), Derzhavne upravlinnia ta derzhavna sluzhba [Public administration and public service], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine.
9. Shediakov, V.E. (2011), “Strategic management of country's modernization of borders, opportunities, optimization of influences”, Politychnyi menedzhment, vol. 2 (47), pp. 44-53.
10. Surmin, Yu.P. and Bidziura, I.P. (2012), Sotsiolohiia upravlinnia [Sociology of management], Osvita Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 929

Відомості про авторів

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration,associate professor, head of research center of civil protection measures,Ukrainian scientific research institute of civil protection


А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection


О. О. Черкасов

молодший науковий співробітник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

O. O. Cherkasov

junior research fellow, research and information department,Ukrainian research institute of civil protection

Як цитувати статтю

Андрієнко М. В., Борисов А. В., Черкасов О. О. Системність та інституціоналізм державного управління як метод ухвалення і обґрунтування рішень у сфері цивільного захисту. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1423 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.4

Andriyenko, M. V., Borisov, A. V. and Cherkasov, O. O. (2019), “System and institutionalism of public administration as a method of implementation and grounds of solvency in the field of civil protection”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1423 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.