EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
Р. Ю. Прав

УДК: 65.012.8:007+32(477)

Р. Ю. Прав

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті автором визначено роль суб’єктів формування та реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері.
Систематизовано класифікацію суб’єктів формування та реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері: відносно рівня вироблення та реалізації державної політики інформаційної безпеки (державні суб’єкти різних рівнів та недержавні); відносно функціонального навантаження (суб’єкти, що виконують дослідницько-інформаційні, організуючі та реалізуючі функції); відносно статусу суб’єктів (органи влади та організації, що не пов’язані з державним управлінням). Визначено, що суб’єктів формування та реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері можна розділити на дві основні категорії: органи державної влади України (різних рівнів та сфер життєдіяльності, органи місцевого самоврядування); суб’єкти, що функціонують поза системою державного управління: підприємства та організації різних форм власності і господарювання, громадські об’єднання, асоціації та інші організації громадянського суспільства. Встановлено, що спеціалізовані органи влади, що формують і реалізовують політику національної безпеки, а саме Рада національної безпеки і оборони України, і її профільний комітет здійснюють моніторинг та дослідження загального рівня загроз інформаційної безпеки, вивчення стану та ефективності реалізації стратегій та програм, метою яких є підвищення рівня інформаційної безпеки, подають пропозиції щодо нейтралізації загроз інформаційного характеру. Верховна Рада України, а саме Комітет з питань інформації та зв’язку, формують та розглядають пропозиції внесення законодавчих змін у сферах: електронного обігу, телекомунікацій, розвитку інформаційного суспільства, національної програми інформатизації, захисту системи електронних інформаційних ресурсів.

R. Yu. Prav

ACTIVITY OF THE SUBJECTS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF STATE SECURITY IN THE INFORMATION SPHERE OF UKRAINE

Summary

In the article the author defined the role of the subjects of formation and implementation of the policy of state security in the information sphere.
The classification of the subjects of formation and implementation of the state security policy in the information sphere is systematized: regarding the level of development and implementation of the state policy of information security (state entities of different levels and non-state actors); relative to the functional load (subjects performing research and information, organizing and implementing functions); with regard to the status of subjects (authorities and organizations not associated with public administration). It is determined that the subjects of formation and implementation of the state security policy in the information sphere can be divided into two main categories: the bodies of state power of Ukraine (different levels and spheres of vital activity, bodies of local self-government); entities operating outside the system of public administration: enterprises and organizations of various forms of ownership and management, public associations, associations and other organizations of civil society. It has been established that the specialized authorities that form and implement the national security policy, namely the National Security and Defense Council of Ukraine, and its specialized committee monitor and study the general level of information security threats, study the status and effectiveness of the implementation of strategies and programs aimed at increase the level of information security, submit proposals on the neutralization of threats of informational character. The Verkhovna Rada of Ukraine, namely the Committee on Information and Communication, forms and considers proposals for introducing legislative changes in the areas of electronic circulation, telecommunications, information society development, national information programs, and the protection of the electronic information resources system.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 882

Відомості про авторів

Р. Ю. Прав

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

R. Yu. Prav

Postgraduate Student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Прав Р. Ю. Діяльність суб’єктів формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1422 (дата звернення: 19.06.2024).

Prav, R. Yu. (2018), “Activity of the subjects of formation and implementation of the policy of state security in the information sphere of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1422 (Accessed 19 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.