EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
М. В. Андрієнко, А. В. Борисов, О. О. Черкасов

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.3

УДК: 354

М. В. Андрієнко, А. В. Борисов, О. О. Черкасов

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто стан реалізації державної політики України у сфері цивільного захисту населення, територій, майна і навколишнього середовища у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Проаналізовано стан функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту України, визначено і охарактеризовано основні проблеми державного управління її структурними елементами на всіх рівнях. Розкрито ключові проблеми в діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо безпосереднього управління Єдиною державною системою цивільного захисту України. Доведено необхідність реформування Служби і всієї системи цивільного захисту в контексті європейської інтеграції та в умовах реальних і потенційних техногенно-екологічних і природних загроз з метою посилення національної безпеки держави. Визначено нагальні проблеми та пріоритетні напрями вдосконалення державного управління у сфері цивільного захисту та протидії надзвичайним ситуаціям на рівні територіальних громад, зокрема в контексті реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Розглянуто роль і місце Державної служби України з надзвичайних ситуацій, як складової нової системи органів внутрішніх справ, та перспективи її розвитку з урахуванням європейських норм і стандартів безпеки. У статті порушуються питання внесення змін до чинного законодавства України у сфері цивільного захисту, прийняття нових нормативно-правових актів з урахуванням подальшого реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, удосконалення державного управління у сфері цивільного захисту в контексті європейської інтеграції України. Встановлюється необхідність застосування досвіду функціонування систем цивільного захисту та їх законодавчого забезпечення в країнах-членах Європейського Союзу, імплементації законодавства України до європейських стандартів.

Ключові слова: безпека; державна безпека; надзвичайна ситуація; цивільний захист; нормативно-правове забезпечення; центральний орган виконавчої влади.

Література

1. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовт. 2012 р. № 5403-VI. Офіц. вісн. України. 2012. № 89. Ст. 3589.
2. Питання Штабу цивільної оборони України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 черв. 1992 р. № 356. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 356-92-%D0%BF
3. Про затвердження Положення про Цивільну оборону України : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 трав. 1994 р. № 299. Зібрання постанов Уряду України. 1994. № 9. Ст. 217.
4. Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій : Указ Президента України від 16 січ. 2013 р. № 20/2013. Офіц. вісн. України. 2013. № 5. Ст. 154.
5. Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи : Указ Президента України від 28 жовт. 1996 р. № 1005. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1005/96.
6. Тищенко В. О. Основні тенденції розвитку державної політики у сфері цивільного захисту України. Науковий вісник академії муніципального управління : журнал. 2010. Вип. 4. С. 356-366.
7. Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій : Указ Президента України від 27 січ. 2003 р. № 47/2003. Офіц. вісн. України. 2003. № 5. Ст. 174.
8. Про Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи : Указ Президента України від 10 жовт. 2005 р. № 1430/2005. Офіц. вісн. України. 2005. № 41. Ст. 2599.
9. Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листоп. 2006 р. № 1539. Офіц. вісн. України. 2006. № 45. Ст. 2997.
10. Жукова Л. А. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: функціональноструктурний аспект : дис. ... канд. наук держ. упр. : 25.00.02. – механізми державного регулювання. Київ, 2007. 212 с.
11. Садковий В. П., Ромін А. В., Островерх О. О. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект : монографія. Харків : ТОВ “Оберіг”, 2013. 190 с.
12. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 груд. 2010 р. № 1085/2010. Офіц. вісн. України. 2010. № 94. Ст. 3334.
13. Авер’янова В. Б. Виконавча влада і адміністративне право. Київ : Видавн. дім “Ін Юре”, 2002. 668 с.
14. Питання Державної інспекції техногенної безпеки України : Указ Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 392/2011. Офіц. вісн. України. 2011. № 29. Ст. 1229.

M. V. Andriyenko, A. V. Borisov, O. O. Cherkasov

REALIZATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION: REORGANIZATION OF THE CENTRAL BODY OF THE EXECUTIVE AUTHORITY OF UKRAINE

Summary

The article considers the state of implementation of the state policy of Ukraine in the field of civil protection of the population, territories, property and the environment in case of threat or emergence of emergency situations of technogenic and natural character. The state of functioning of the Unified State System of Civil Protection of Ukraine is analyzed, the main problems of the state management of its structural elements at all levels are defined and characterized. The key problems in the activities of the State Service of Ukraine for Emergencies concerning direct management of the Uniform State Civil Protection System of Ukraine are revealed. The necessity of reforming the Service and the whole system of civil protection in the context of European integration and in the conditions of real and potential technogenic-ecological and natural threats has been proved in order to strengthen the national security of the state. The urgent problems and priority directions of improvement of public administration in the field of civil protection and counteraction to emergency situations at the level of territorial communities are determined, in particular in the context of the implementation of the reform of local self-government and territorial organization of power in Ukraine. The role and place of the State Service of Ukraine for Emergency Situations, as a component of a new system of internal affairs bodies, and prospects of its development, taking into account European norms and safety standards, are considered. The article raises issues of amending the current legislation of Ukraine in the field of civil protection, adopting new legal acts, taking into account the further reformation of the system of the State Service of Ukraine for Emergency Situations, and improving public administration in the field of civil protection in the context of European integration of Ukraine. The necessity of applying experience of functioning of civil protection systems and their legislative support in the member states of the European Union, implementation of Ukrainian legislation to European standards is established.

Keywords: security; state security; emergency situation; civil protection; regulatory framework; central executive authority.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), “The Code of Civil Protection of Ukraine dated 2 October 2012”, Ofits. visn. Ukrainy, vol. 89.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (1992), Resolution “The issue of the Civil Defense Staff of Ukraine”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/356-92-%D0%BF (Accessed 10 Jan 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (1994), Resolution “On Approval of the Regulation on Civil Defense of Ukraine”, Zibrannia postanov Uriadu Ukrainy, vol. 9.
4. President of Ukraine (2013), Decree “Some issues of the State Service of Ukraine on Emergencies”, Ofits. visn. Ukrainy, vol. 5.
5. President of Ukraine (1996), Decree “About the Ministry of Emergencies and Affairs of Population Protection from the Consequences of the Chernobyl Disaster”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1005/96 (Accessed 10 Jan 2019).
6. Tyshchenko, V.O. (2010), “Main tendencies of development of the state policy in the field of civil protection of Ukraine”, Naukovyi visnyk akademii munitsypalnoho upravlinnia, vol. 4, pp. 356-366.
7. President of Ukraine (2003), Decree “On Measures to Improve Public Administration in the Field of Fire Safety, Protection of Population and Territories from the Consequences of Emergencies”, Ofits. visn. Ukrainy, vol. 5.
8. President of Ukraine (2005), Decree “About the Regulation on the Ministry of Emergencies and Affairs of Population Protection from the Consequences of the Chernobyl Disaster”, Ofits. visn. Ukrainy, vol. 41.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Resolution “On Approval of the Regulation on the Ministry of Emergencies and Affairs of Population Protection from the Consequences of the Chernobyl Disaster”, Ofits. visn. Ukrainy, vol. 45.
10. Zhukova, L.A. (2007), “Public administration in the field of civil protection in Ukraine: functional and structural aspect”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
11. Sadkovyi, V.P. Romin, A.V. and Ostroverkh, O.O. (2013), Derzhavne upravlinnia u sferi tsyvilnoho zakhystu v Ukraini: normatyvno-pravovyi aspekt [Public administration in the field of civil protection in Ukraine: regulatory and legal aspect], TOV “Oberih”, Kharkiv, Ukraine.
12. President of Ukraine (2010), Decree “On optimization of the system of central executive authorities”, Ofits. visn. Ukrainy, vol. 94.
13. Averianova, V.B. (2002), Vykonavcha vlada i administratyvne pravo [Executive power and administrative law], Vydavn. dim “In Yure”, Kyiv, Ukraine.
14. President of Ukraine (2011), Decree “Issues of the State Inspection of Technogenic Safety of Ukraine”, Ofits. visn. Ukrainy, vol. 29.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 3059

Відомості про авторів

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration, associate professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian scientific research institute of civil protection


А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection


О. О. Черкасов

молодший науковий співробітник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

O. O. Cherkasov

junior research fellow, research and information department, Ukrainian research institute of civil protection

Як цитувати статтю

Андрієнко М. В., Борисов А. В., Черкасов О. О. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту: реорганізація центрального органу виконавчої влади України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1421 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.3

Andriyenko, M. V., Borisov, A. V. and Cherkasov, O. O. (2019), “Realization of the state policy in the field of civil protection: reorganization of the central body of the executive authority of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1421 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.