EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ
Я. М. Біляєв

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.103

УДК: 351.82

Я. М. Біляєв

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Анотація

У статті аналізується функціонування механізмів реалізації державної політики щодо забезпечення соціальної мобільності молоді. Вказано на те, що механізми державної політики щодо забезпечення соціальної мобільності молоді повинні бути адекватними на кожному етапі розвитку молоді. Акцентовано увагу на спрямування органів влади на дії та реалізацію їх політики. Установлено відповідність механізмів регулювання державної політики щодо забезпечення соціальної мобільності молоді сучасним потребам ринку. Вважаємо, що відсутність належного фінансування є першочерговою проблемою щодо ефективної державної політики і необхідним є перерозподіл ресурсів задля поліпшення економічного середовища розвитку молоді. Обґрунтовано необхідність здійснення державної політики щодо забезпечення соціальної мобільності молоді для розвитку економічного зростання економіки країни. Подано рекомендації щодо виведення організаційних засад механізмів державної політики в питаннях соціальної мобільності молоді на якісно новий рівень.

Ключові слова: мобільність молоді; державна політика; соціальна мобільність; державне регулювання; органи державної влади; забезпечення мобільності; державне управління.

Література

1. Антонов А.В. Державне регулювання процесу активізації академічної мобільності / А.В. Антонов // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. – 2015. – Вип. 2. – С. 50–60.
2. Біль М.М. Мобільність населення: теоретична сутність і видова різноманітність / М.М. Біль// Економіка і суспільство/ 2016 – Вип. 7. – С. 645–652.
3. Годован Ю.В. Соціальна мобільність молоді як стратегічна складова політичної соціалізації молоді / Ю.В. Годован //Вісник Донецького університету імені В. Стуса. – Серія: Політичні науки. – 2017 р. – C. 76–78.
4. Кжаклевска Е. Молодіжна політика в Україні / Е. Кжаклевска, Г. Вільямсон// Видавництво ради Європи, – 2013 р. – 187 с.
5. Мельник М.О. Формування комплексного механізму державного управління в сфері соціального становлення та розвитку молоді / М.О. Мельник. // Демократичне врядування. - 2015. - Вип. 15. [Електроний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2015_15_18
6. Офіційний портал Верховної ради України Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення державної підтримки українців за кордоном» № 10153 від 14.03.2019 [Електроний ресурс]. – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65678
7. Розпорядження Кабінету міністрів України від 12 липня 2017 року № 482-р «Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року» [Електроний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
8. Стрюк М.І. Мобільність: системний підхід / М.І. Стрюк, С.О. Семеріков, А.М. Стрюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 49. – Вип. 5. – С. 37–70.

Y. M. Bіlyaev

ORGANIZATIONAL FUNDAMENTALS OF STATE POLICY ON ENSURING YOUTH SOCIAL MOBILITY

Summary

The article analyzes the functioning of mechanisms for implementation of the state policy on ensuring social mobility of youth. The key to the stable economic development of Ukraine is the reproduction and development of human potential, but this issue can’t be solved without considering the organizational principles of the mechanisms of state policy on ensuring social mobility. At the present stage of development of the state, the problems of youth social mobility in Ukraine are becoming increasingly urgent and require quick solutions. The mechanisms of state policy to ensure the social mobility of young people should be adequate at each stage of youth development. The purpose of the article is to study the organizational principles of state policy mechanisms to ensure the social mobility of young people in the current conditions of state formation, as well as to establish the conformity of these principles with the present conditions. The subjects of youth policy are state and regional authorities, youth organizations, international organizations, young researchers, as well as business and private donors. The subjects that implement the state policy on issues of ensuring social mobility of young people include: the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Social Policy of Ukraine with the inclusion of the State Employment Service, the Ministry of Science and Education of Ukraine, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the Ministry of Economic Development and Trade, the Ministry Youth and Sports, Ministry of Culture of Ukraine and local self-government bodies. The article describes the direction of the authorities on the actions and implementation of their policies. Recommendations are made to improve the organizational principles of state policy mechanisms. We think that each of the authorities should work in a complex and coherent way for the country's economic growth and investment attractiveness. The key to the stable economic development of Ukraine is the reproduction and development of human potential, but this issue can not be solved without considering the organizational principles of state policy mechanisms for ensuring social mobility, especially for such a category of people as youth, because modern society is in close contact with the problem of poverty, which is one of the most painful socio-economic problems of modern society.

Keywords: youth mobility; state policy; social mobility; state regulation; state authorities; mobility; public administration.

References

1. Antonov, A.V. (2015), “State regulation of the process of activating academic mobility”, Visnyk Natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrainy. Seriia : Derzhavne upravlinnia, vol. 2, pp. 50-60.
2. Bil', M.M. (2016), “Mobility of the population: the theoretical essence and species diversity”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 7, pp. 645-652.
3. Hodovan, Yu.V. (2017), “Social mobility of youth as a strategic component of youth's political socialization”,Visnyk Donets'koho universytetu imeni V. Stusa, Politychni nauky, pp. 76-78.
4. Kzaklevskaya, E. and Williamson, G. (2013), Molodizhna polityka v Ukraini [Youth Policy in Ukraine], Vydavnytstvo rady Yevropy.
5. Melnyk, M.O. (2015), “Formation of a comprehensive mechanism of public administration in the field of social formation and youth development”, Demokratychne vriaduvannia, vol. 15, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2015_15_18 (Accessed 4 Apr 2019).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Draft Law “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to Increase State Support to Ukrainians Abroad”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65678 (Accessed 4 Apr 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “On Approval of the Strategy of the State Migration Policy of Ukraine for the period up to 2025”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80 (Accessed 1 Apr 2019).
8. Stryuk, M.I. Semerikov, S.O. and Struok, A.M. (2015) “Mobility: A System Approach”, Informatsijni tekhnolohii i zasoby navchannia, vol. 49, no. 5, pp. 37-70.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 1312

Відомості про авторів

Я. М. Біляєв

Аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

Y. M. Bіlyaev

Graduate student of the National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5848-6790

Як цитувати статтю

Біляєв Я. М. Організаційні засади механізмів державної політики щодо забезпечення соціальної мобільності молоді. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1419 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.103

Bіlyaev, Y. M. (2019), “Organizational fundamentals of state policy on ensuring youth social mobility”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1419 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.