EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ТА МІСЦЕ МОНІТОРИНГУ І ОЦІНКИ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ У СФЕРІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
С. В. Сороковська

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.101

УДК: 351/354(4)

С. В. Сороковська

РОЛЬ ТА МІСЦЕ МОНІТОРИНГУ І ОЦІНКИ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ У СФЕРІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Анотація

Стаття присвячена актуальному для України питанню вироблення державної політики у сфері питного водопостачання. Розглянуто аспекти щодо ролі та місця моніторингу та оцінювання державної політики у сфері питного водопостачання в Україні із застосуванням науково-практичного підходу щодо циклу вироблення політики, а також з огляду на сучасні науково-практичні доробки щодо оцінювання державної політики. Встановлено наявність різних компонентів оцінювання як елементу циклу формування політики в плануванні, сфері відомчих повноважень, системі звітування, оцінки політик та державних програм. У той же час у дослідженні визначено, що оцінювання державної політики в сфері питного водопостачання в Україні не носить системного характеру. Встановлено, що сучасний стан державної політики у сфері питного водопостачання не відповідає повною мірою прийнятим у владних та наукових колах підходам щодо оцінювання державної політики. Обґрунтовано необхідність подальших досліджень оцінювання державної політики у сфері питного водопостачання.

Ключові слова: державна політика; цикл вироблення державної політики; питне водопостачання; оцінювання; оцінка; моніторинг.

Література

1. Про державні цільові програми. Закон України від 18.03.2004 року № 1621-IV // Уряд. кур'єр. – 2004. – № 75.
2.Про Рахункову палату України Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII // Голос України. –1996 – № 204.
3. Про питну воду і питне водопостачання. Закон України від 10 січня 2002 року № 2918-ІІІ (назва Закону «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» в редакції Закону України від 18 травня 2017 № 2047-VIII // Офіційний вісник України. – 2002. – № 6. – Ст. 223
4. Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 51. – Ст. 42
5. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України. Закон України від 23.03.2000 року № 1602-III // Уряд. кур'єр. – 2000. – № 77.
6. Сороковська С. В. Сутність та зміст державної політики у сфері питного водопостачання [Електронний ресурс] / С. В. Сороковська // Держ. упр.: удосконалення та розвиток. – 2017. – No 5. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1082
7. Сороковська С. В. Державна політика україни у сфері питного водопостачання в контексті глобальних цілей сталого розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Сороковська // Вісник НАДУ при Президентові України (Серія “Державне управління”). – 2018. – No 2. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/79/files/64685f36-3e1b-4ca3-b4c8-b59757bed993.pdf
8. Кравчук І. Оцінювання державної політики в Україні [Електронний ресурс] / І. Кравчук // Вісник державного управління. – 2013. – No 11 – С.72-72. Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-4-11.pdf
9. Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження : навч.-наук. вид. / авт. кол. : В. А. Ребкало (кер.) [та ін.] ; зазаг. ред.В. В. Тертички, В. А. Шахова. – К. ; Львів : НАДУ, 2012. – 352 с.
10. Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Керол Г. Вайс ; пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. – Київ : Основи, 2000. – 671 с.
11. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. — 750 с.
12. Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання / А.Горошко, Т. Нарчинська, І. Озимок, В. Тарнай. – Київ: ФОП Філімончук М.М., 2016. – (2-ге видання).
13. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950. // Урядовий кур'єр . – 2007. – № 138.
14. Про Регламент Верховної Ради України. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15. – Ст. 133
15. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України" на 2011-2020 роки» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64514
16. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106. // Офіційний вісник України. –2007 р. – № 8. – С. 86.
17. Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання : [монографія] / за ред. Е. М. Лібанової ; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – с. 28-29.
18. Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки. Закон України від 20 жовтня 20011 р. № 3933-VІ // ВВР України. – 2012 р. – № 24. – Ст. 247.
19. Звіт про результати аудиту виконання завдань і заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою програмою "Питна вода України" на 2011–2020 роки», затверджений рішенням Рахункової палати від 09.02.2016 №2-1. [Електронний ресурс] : [сайт] / Рахункова палата України. – Електрон. дан. – К., 2016. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748332/zvit_2-1.pdf?subportal=main.

S. V. Sorokovska

THE ROLE AND PLACE OF MONITORING AND EVALUATION IN THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF DRINKING WATER SUPPLY

Summary

The article is devoted to the issue of development of a state policy in drinking water supply for Ukraine. The aspects concerning the role and place of monitoring and evaluation of the state policy in the sphere of drinking water supply in Ukraine are considered with the application of a scientific and practical approach to the policy development cycle, as well as in the light of modern scientific and practical developments regarding the evaluation of state policy. The research establishes a direct link between evaluation as a separate component of the public policy cycle, on one hand, and improving the effectiveness of other components of the policy cycle, in particular the formation and implementation, on the other. Attention is drawn to the to analyzis of the elements of the evaluation process in the state policy in the shpere of drinking water supply at different stages of its development. As a separate element of the study the analysis of the evaluation of state programs is presented, taking as the case the National Target Program "Drinking Water of Ukraine" for 2011-2020. According to the results of this case-study, the discrepancy between the content of the toolkit for evaluating the program and the requirements for assessing such documents, as well as the approaches adopted in the scientific circles to the evaluation of the state policy, have been identified. The author concludes that in the process of development of the state policy in the field of drinking water supply, discrepancies and inconsistencies between the normative and legal requirements in the implementation of the evaluation of policies and programs and their practical application were revealed. The necessity of further studies of evaluation in the sphere of drinking water supply is substantiated. For instance, particular attention in the further study of this topic deserves the issue of establishing policy objectives and target programs, defining expected results (ex-ante evaluation), as well as evaluation tools for state target programs in the process and after their implementation (ex-post evaluation). It is also established, that the further research can be dedicated to the issue of the development of institutional capacity in the field of evaluation and the organizational culture of evaluation in the public sector in the field of drinking water supply.

Keywords: state policy; state policy making cycle; drinking water supply; evaluation; assessment; monitoring.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "About State Target Programs", Uriad. kurier, vol. 75.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine " About the Accounting Chamber of Ukraine Law of Ukraine", Holos Ukrainy, vol. 204.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine " About drinking water and drinking water supply", dated January 10, 2002 No. 2918-ІІІ (title of the Law "On Drinking Water, Drinking Water Supply and Drainage" in the wording of the Law of Ukraine of May 18, 2017 No. 2047-VIII, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 6, art. 223.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulation on the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine", Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 51, art. 42. 5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "On state forecasting and development of programs of economic and social development of Ukraine", Uriad. kurier, vol. 77.
6. Sorokovska, S. V. (2017), "Essence and content of the state policy in the sphere of drinking water supply", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 5, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1082
7. Sorokovska, S. V. (2018), "State policy of Ukraine in the field of drinking water supply in the context of the global goals of sustainable development", Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy (Seriia “Derzhavne upravlinnia”), vol. 2, [Online], available at: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/79/files/64685f36-3e1b-4ca3-b4c8-b59757bed993.pdf
8. Kravchuk, I. (2013), "Evaluation of the state policy in Ukraine", Visnyk derzhavnoho upravlinnia, vol. 11, pp.72-72, [Online], available at: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-4-11.pdf
9. Rebkalo, V. A. and others (2012), Reformuvannia derzhavnoi polityky v Ukraini: teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia ta vprovadzhennia [Reform of state policy in Ukraine: theoretical and methodological principles of research and implementation], NADU, Lviv, Ukraine, P. 352.
10. Vais, K. H. (2000), Otsiniuvannia: metody doslidzhennia prohram ta polityky [Evaluation: Program and Policy Research Methods], Osnovy, Kyiv, Ukraine, P. 671.
11. Tertychka, V. (2002), Derzhavna polityka: analiz ta zdiisnennia v Ukraini [State Policy: Analysis and Implementation in Ukraine], Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy», Kyiv, Ukraine, P. 750.
12. Horoshko, A. Narchynska, T. Ozymok, I. and Tarnai, V. (2016), Hlosarii terminiv z monitorynhu ta otsiniuvannia [Glossary of terms for monitoring and evaluation], 2nd. ed., FOP Filimonchuk M.M., Kyiv, Ukraine.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine", Uriadovyi kurier, vol. 138.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 14-15, art. 133
15. The Verkhovna Rada of Ukraine, Explanatory note to the draft Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine" On the National Target Program "Drinking Water of Ukraine" for 2011-2020, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64514
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedure for the Development and Implementation of the State Target Programs", Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 8, p. 86.
17. Libanova E. M. (2012), Sotsialni rezultaty derzhavnykh prohram: teoretyko-metodolohichni ta prykladni aspekty otsiniuvannia [Social results of state programs: theoretical and methodological and applied aspects of evaluation], Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M. V. Ptukhy NAN Ukrainy, Vydavets «Sochinskyi», Uman, Ukraine, pp. 28-29.
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "National Program "Drinking Water of Ukraine" for 2011 - 2020", VVR Ukrainy, vol. 24, art. 247.
19. Accounting Chamber of Ukraine (2016), Report on the results of the audit on the implementation of the tasks and measures envisaged by the National target program "Drinking water of Ukraine" for 2011-2020, available at: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748332/zvit_2-1.pdf?subportal=main.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 1575

Відомості про авторів

С. В. Сороковська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

S. V. Sorokovska

post-graduate student, National academy of public administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-4658-1595

Як цитувати статтю

Сороковська С. В. Роль та місце моніторингу і оцінки в державній політиці у сфері питного водопостачання. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1417 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.101

Sorokovska, S. V. (2019), “The role and place of monitoring and evaluation in the state policy in the sphere of drinking water supply”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1417 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.