EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПРІОРИТЕТНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА СИЛ БЕЗПЕКИ ЩОДО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЇХ СПІЛЬНИХ ДІЙ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ
О. Г. Бондаренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.22

УДК: 351.865:164-044.372

О. Г. Бондаренко

МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПРІОРИТЕТНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА СИЛ БЕЗПЕКИ ЩОДО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЇХ СПІЛЬНИХ ДІЙ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

Анотація

До реагування на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці, мають залучатися сили безпеки держави, як правило: Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба України, Служба безпеки України. Для управління заходами щодо реагування на кризові ситуації мають створюватись спеціальні органи державного управління – Ситуаційні центри, на які, серед інших, повинні покладатися завдання всебічного (у першу чергу логістичного) забезпечення. У випадку спільного виконання завдань сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації виникає проблема вирішення задачі пріоритетності представництва сил безпеки у органах управління логістичним забезпеченням. У статті запропоновано та обґрунтовано методику вирішення такої задачі за допомогою теорії моделювання багатомірних процесів методами таксономії. Розроблена методика дозволяє обрати найкращий варіант серед будь-якої кількості, залучених до спільних дій при реагуванні на кризові ситуації, сил безпеки держави.

Ключові слова: державне управління; державна безпека; кризова ситуація; органи управління; логістичне забезпечення; сили безпеки; пріоритетність; таксономія.

Література

1. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
2. Бондаренко О.Г. Методи визначення раціональних організаційних структур органів управління логістичним забезпеченням спільних дій формувань сектору безпеки і оборони при кризовий ситуаціях, що загрожують державній безпеці. Держава та регіони. Серія: Державне управління. № 3 (59), 2017. С. 44-48.
3. Бондаренко О.Г. Застосування методів групування та розрахунку особового складу щодо синтезу раціональних організаційних структур органів управління логістичним забезпеченням спільних дій формувань сектору безпеки і оборони у кризових ситуаціях, що загрожують державній безпеці. Держава та регіони. Серія: Державне управління. № 4 (60), 2017. С. 77-82.
4. Бондаренко А.Г. Методика моделирования рациональной организационной структуры органов управления логистическим обеспечением совместных действий формирований сектора безопасности и обороны при кризисных ситуациях. Научный журнал «Власть и общество». Тбилиси. № 3 (43), 2017. С. 71-77.
5. Бондаренко О. Г. Модель синтезу раціональної організаційної структури органів державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації та її застосування на практиці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1409 (дата звернення: 03.04.2019). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.26.
6. Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України: Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016 / Президент України. – URL: http://www.president.gov.ua/documents/ 922016-19832.
7. Сисоєв В.В. Моделювання логістичного управління постачанням сил сктору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення: автореф. дис. … д-ра екон.наук: 08.00.11; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. Харкв, 2016. 40 с.
8. Ролін І.Ф., Морозов І.Є. Аналіз системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України. Честь і закон. 2011. № 2. С. 75-82.
9. Ролін І.Ф. Формулювання наукової проблеми у теорії тилового забезпечення внутрішніх військ. Честь і закон. 2012. № 4. С. 11-15.
10. Ролін І.Ф., Морозов І.Є., Темніков В.О., Александров О.А. Огляд існуючого науково-методичного апарату для формування раціональної системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ. Честь і закон. 2013. № 1. С. 34-39.
11. Ролін І.Ф. Обґрунтування основних структурно-функціональних характеристик системи тилового забезпечення угруповання Національної гвардії України. Честь і закон. 2014. № 2. С. 28-35.
12. Шмаков О.М., Ролін І.Ф., Морозов І.Є. Концептуальні положення теорії тилового забезпечення угруповань Національної гвардії України. Збірник наук. праць ХУПС. 2015. № 3. С. 131-136.
13. Чуб І.А., Михайловська Ю.В., Новожилова М.В. Формалізація задачі ресурсного забезпечення ліквідації техногенної надзвичайної ситуації. Збірник наукових праць «Проблеми надзвичайних ситуацій». 2017. Вип. 25. С. 154-158.
14. Попов В.М., Чуб І.А., Гудак Р.В. Оцінка ефективності розподілу ресурсного забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації. Збірник наукових праць «Проблеми надзвичайних ситуацій». 2017. Вип. 26. С. 108-112.
15. Городнов В.П. Теоретические основы моделирования микроэкономических и других процессов и систем: монография. Х.: Акад. ВВ МВД Украины, 2008. 484 с.
16. Адамчук М.М. Методика визначення раціонального складу угрупування Національної гвардії України для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки: дис. канд. … військ. наук: 21.07.05. Харків: НА НГУ, 2017. 265 с.
17. Ляшенко І. О. Визначення фахового рівня експертів з оцінки кількісних значень показників, що характеризують заходи запобігання воєнного конфлікту. Збірник наук. праць ХУПС. 2015. № 2. С. 54–56.

O. G. Bondarenko

METHODS OF SOLVING THE TASKS OF PRIORITIZING THE SECURITY FORCES’ REPRESENTATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION BODIES OF LOGISTIC SUPPORT OF THEIR JOINT ACTIONS IN RESPONDING TO CRISIS

Summary

The problem statement. Crisis situations that threaten state security lead to harm to the interests of citizens and their associations, social infrastructure facilities, enterprises, government bodies etc. The state security forces are involved in responding to crisis situations, namely the National Guard of Ukraine, the National Police of Ukraine, State Emergency Service, State Border Guard Service of Ukraine, Security Service of Ukraine. To manage crisis response activities should be created Situation Centres as special government bodies, which should be entrusted with the task of comprehensive (primarily logistic) support. There is a problem of solving the task of prioritizing the Security Force’s representation in the LS management bodies in the case of the Security Forces’ joint actions in responding to crisis situations,
The purpose of the article is to substantiate the method for solving the task of prioritizing the security force’s representation to the LSMB leadership in responding to crisis situations using the theory of modelling multi-dimensional processes using taxonomy methods.
The main content of the article. In our case, the purpose of the analysis is to compare and select the “best” multidimensional unit, namely, the SF from which it is advisable to appoint the deputy head of the SC for LS and who must make a decision on staffing the MB with appropriate specialists.
Taxonomy allows you to streamline and classify multidimensional processes of different nature. The key provisions in taxonomy, from the point of view of modelling, is to define: the purpose of the analysis; essential for this purpose, properties, signs, followed by determining the importance of signs; ideal, in terms of the purpose of analysis, a multidimensional object; dimensionless parameters and indicators.
The initial data (factors) influencing the decision making priority of the SF representative according to the LSMB leadership are: the role of the SF in responding to a crisis situation; the presence of stocks of materiel, equipment, weapons and special equipment; availability of a replenishment system; availability of a base for the repair and maintenance of equipment, weapons and special equipment; availability of support units and their capabilities; availability of qualified personnel with an appropriate level of education in the field of organization and management of relevant types of logistic support; availability of a system of training and retraining of logistics specialists in the relevant SF.
In our case, we carry out calculations to respond to a crisis situation of a technogenic nature. At the first stage, we will calculate by the method of expert analysis the importance indicators of the formulated factors influencing the decision-making of the SF representation priority to the LSMB leadership.
At the second stage, we form a matrix for evaluating the SF based on factors that influence the decision on the priority of the SB to the LSMB leadership, which we call the X estimation matrix. At this stage, we will calculate the estimate of the signs xj expectation and the standard deviation of signs σj.
Next, we need to perform standardization of features by moving to their normalized dimensionless zij values, which will have zero expectation and unit variance values and standard deviation. The taxonomic indicator (di) of the developmental level of a multidimensional unit is the synthetic “resultant” value of all attributes of the unit and characterizes the “removal” of each unit of the aggregate from the developed “standard” of development (from the ideal point) and allows linear ordering of all units of the studied population.
For each j-th attribute in its column of the matrix Z is the best value of signs. Subsequently, using the Pythagorean theorem, the distance ci0 from each i-th unit to the ideal point is calculated. The smallest value of ci0 will correspond to the priority of the SF to the LSMB leadership in responding the corresponding crisis situation.
The calculation of the priority of the SF to the LSMB leadership by joint actions of the SF in responding to crisis situations of a technogenic nature showed that, based on the proposed factors influencing the solution of this task, it is advisable for the National Guard of Ukraine to assign the task of forming the appropriate MB in responding to specified crisis situation.
Conclusions. Thus, we have developed a methodology for solving the problem of prioritizing the security force’s representation to the logistic support management bodies in responding to crisis situations using the theory of modelling multidimensional processes using taxonomy methods. The developed method allows you to choose the best option among any number the state security forces involved in joint actions in response to crisis situations.

Keywords: public administration; state security; crisis situation; organizational structure; management bodies; logistic support; security forces; prioritizing; taxonomy.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine " On National Security of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
2. Bondarenko, O.G. (2017), "Methods of determining the rational organizational structures of the logistics management bodies of joint actions of the security and defense sectors in crisis situations that threaten the security of the state", Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. (59), pp. 44-48.
3. Bondarenko, O.G. (2017), "Applying methods of grouping and calculating staffing for the synthesis of rational organizational structures of the logistics management bodies of joint actions of the security and defense sector in crisis situations that threaten the security of the state", Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 4 (60), pp. 77-82.
4. Bondarenko A.G. (2017), "Methods of modeling the rational organizational structure of the management bodies of logistics support for joint actions of security and defense sector formations in crisis situations", Nauchnyj zhurnal «Vlast' i obshhestvo», Tbilisi. vol. 3 (43), pp. 71-77.
5. Bondarenko, O. G. (2019), “Model of rational organizational structure synthesis of logistic support state management bodies of security forces’ joint actions in response to crisis situations and its application in practice”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1409 (Accessed 02 Apr 2019). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.26
6. President of Ukraine (2016), Decree of the President of Ukraine "On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine", available at: http://www.president.gov.ua/documents/ 922016-19832.
7. Sysoiev, V.V. (2016), "Modeling of the logistic control of the supply of the forces of the security forces and the state defense in the unified system of material and technical support", Ph.D. Thesis, 08.00.11; Kharkiv. nats. ekon. un-t im. Semena Kuznetsia, Kharkiv, Ukraine, P. 40.
8. Rolin, I.F. and Morozov, I.Ye. (2011), "Analysis of the logistics system of the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine", Chest i zakon, vol. 2, pp. 75-82.
9. Rolin, I.F. (2012), "Formulation of a scientific problem in the theory of logistics of internal troops", Chest i zakon, vol.4, pp. 11-15.
10. Rolin, I.F. Morozov, I.Ye. Temnikov, V.O. and Aleksandrov, O.A. (2013), "An overview of the existing scientific and methodical apparatus for the formation of a rational system of rear support for the grouping of internal troops", Chest i zakon, vol. 1, pp. 34-39.
11. Rolin, I.F. (2014), "The substantiation of the main structural and functional characteristics of the rear support system of the National Guard of Ukraine", Chest i zakon, vol. 2, pp. 28-35.
12. Shmakov, O.M. Rolin, I.F. and Morozov, I.Ye. (2015), "Conceptual provisions of the theory of rear support for groups of the National Guard of Ukraine", Zbirnyk nauk. prats KhUPS, vol. 3, pp. 131-136.
13. Chub, I.A. Mykhailovska, Yu.V. and Novozhylova, M.V. (2017), "Formalization of the problem of resource support for the elimination of an anthropogenic emergency", Zbirnyk naukovykh prats «Problemy nadzvychainykh sytuatsii», vol. 25, pp. 154-158.
14. Popov, V.M. Chub, I.A. and Hudak R.V. (2017), "Estimation of the efficiency of the distribution of resource support for the elimination of an emergency", Zbirnyk naukovykh prats «Problemy nadzvychainykh sytuatsii», vol. 26, pp. 108-112.
15. Gorodnov, V.P. (2008), Teoreticheskie osnovy modelirovanija mikrojekonomicheskih i drugih processov i sistem [Theoretical foundations of modeling microeconomic and other processes and systems], Akad. VV MVD Ukrainy, P. 484.
16. Adamchuk, M.M. (2017), "Methodology for determining the rational composition of the grouping of the National Guard of Ukraine for the implementation of public safety tasks", Abstract of Ph.D. dissertation, 21.07.05, NA NHU, Kharkiv, Ukraine, P. 265.
17. Liashenko, I. O. (2015), " Determination of the professional level of experts to assess the quantitative values of indicators characterizing measures to prevent a military conflict ", Zbirnyk nauk. prats KhUPS, vol. 2, pp. 54–56.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент,докторант Національної академії Національної гвардії України

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Colonel, Doctoral Student, National Academy of the National Guard of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1755-3333

Як цитувати статтю

Бондаренко О. Г. Методика вирішення задачі пріоритетності представництва сил безпеки щодо керівництва державними органами управління логістичним забезпеченням їх спільних дій при реагуванні на кризові ситуації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1415 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.22

Bondarenko, O. G. (2019), “Methods of solving the tasks of prioritizing the security forces’ representation in the public administration bodies of logistic support of their joint actions in responding to crisis”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1415 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.