EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ УМАНЩИНИ
М. І. Дяченко, О. П. Василенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.20

УДК: 352.075:37.032

М. І. Дяченко, О. П. Василенко

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ УМАНЩИНИ

Анотація

В статті розглядаються питання децентралізації в реформуванні системи місцевого самоврядування. Акцентовано увагу на проблемах які мають місце в регіоні.
Спрямована увага на забезпечення спроможності громад самостійно за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення.
Розглянуто значення молоді в системі місцевого самоврядування як важливого суб’єкта і потужного потенціалу для їх участі в роботі об’єднаних територіальних громад.
З’ясовано специфіку взаємовідносин молоді з органами місцевого самоврядування.
Акцентовано увагу на організацію молодіжної роботи на місцевому рівні. Доведено, що вона можлива лише за умови узгодженої співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та молодіжного середовища.
Визначені основні проблеми залучення фахівців нової генерації на державну службу та запропоновані шляхи залучення молоді до реалізації молодіжної політики зі сторони місцевої влади.

Ключові слова: органи влади; місцеве самоврядування; молодь; спілка молодих вчених.

Література

1. Мінченко Р.М. Проблеми децентралізації державної влади і їх взаємодія з місцевим самоврядуванням в Україні / Р.М.Мінченко // Держава і право, - №39. – С. 432.
2. Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації. – Тернопіль:Терно-граф, 2017. 100 с.
3. Гройсман В. Процеси централізації та децентралізації в сучасному державному управлінні / В.Гройсман // Державне управління та місцеве самоврядування: 2015. Вип.2.- С.26-37.
4 Кулініч О., Баринова Д., НестеренкоВ. Участь молоді в управлінні громадами // О.В.Кулініч, Д.С.Баринова, В.В.Нестеренко. – Х.; Харківський відокремлений підрозділ Центру розвитку місцевого самоврядування, 2018. – 48 с.
5. Хохич І. Активізація співпраці молоді з органами влади: державно-управлінський аспект. / І.Хохич // Державне управління та самоврядування, 2016, Вип.4. С. 168-177.

M. I. Diachenko, O. P. Vasylenko

FORMING AND REALIZATION OF LEADER POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE OF THE UMAN REGION

Summary

Іn the article the questions of decentralization were examined in the reformation of the local self-government system. Mutes attention was accented on the problems that take place in the region.
The attention is focused on the assurance of public to decide of local significance by means of the own resources,
The role the youth play in the system of the local self-government as an important subject and powerful potential participate in the work of the united territorial communities.
The specifics of the mutual relations of young people with the local self-government organs was the found out.
The attention is emphasized on the organization of youth work at a local level. It is proved that it is possible only condition of well formed cooperation of local self-government organs and youth environment.
The basic problems of the specialists of new generation for the government service were defined and the ways of the bringing in the young people to the realization of youth policy from the side of the local authorities were.

Keywords: government bodies; local self-government; young people; union of young scientists.

References

1. Minchenko R.M. (2008), “Problems of decentralization of state power and their interaction with local self-government in Ukraine”, Derzhava i pravo, vol.39, pp. 432.
2. (2017) Formuvannia ta realizatsiia derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini v umovakh detsentralizatsii [Formation and implementation of state youth policy in Ukraine in conditions of decentralization], Terno-graph, Ternopil, Ukraine.
3. Groisman V. (2015), “Processes of centralization and decentralization in modern state administration”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol.2, pp.26-37.
4. Kulinich O., Barinova D. and Nesterenko V. (2018), Uchast' molodi v upravlinni hromadamy [Youth participation in community management], Kharkiv Separated Subdivision of the Center for Local Self-Government Development, Kharkiv, Ukraine.
5. Hohich I. (2016), “Activation of youth cooperation with authorities: public-management aspect”, Derzhavne upravlinnia ta samovriaduvannia, Vop. 4.pp. 168-177.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 983

Відомості про авторів

М. І. Дяченко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration,Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region.

ORCID:

0000-0003-4997-5020


О. П. Василенко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

O. P. Vasylenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration,Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region.

ORCID:

0000-0002-9516-6390

Як цитувати статтю

Дяченко М. І., Василенко О. П. Формування та реалізація лідерського потенціалу молоді уманщини. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1413 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.20

Diachenko, M. I. and Vasylenko, O. P. (2019), “Forming and realization of leader potential of young people of the uman region”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1413 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.