EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
С. В. Онищук

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.1

УДК: 35.352/354

С. В. Онищук

ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

У наукові статті здійснено детальний огляд спеціальних норм щодо зміни істотних умов державної служби, які максимально та повно регулюють службові відносини. Комплексно охарактеризовано поняття істотних умов державної служби, а саме належність посади державної служби до певної категорії посад, основні посадові обов’язки, умови (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення, режим служби, встановлення або скасування неповного робочого часу, місце розташування державного органу (в разі його переміщення до іншого населеного пункту. В статті також є наведені приклади для поглибленого розуміння застосування цих норм на практиці та надані автором рекомендації для вдосконалення діяльності органів державної влади та усунення низки колізій чинного законодавства.

Ключові слова: істотні умови; державна служба; державний службовець трудове право; трудові відносини; колективний договір; ліквідація; реорганізація.

Література

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс] // УРСР. – 1971. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
2. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4.
3. Практика застосування Закону України «Про державну службу»: практичний посібник [Електронна копія] / С. В. Онищук – Івано-Франківськ; 2017. – 182 с.
4. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.
5. Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби: Закон України від 9 листопада 2017 року № 2190-VIII – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2190-19К.: Вид-во НАДУ, 2011.
6. Щодо зміни істотних умов праці для окремих категорій працівників у державному органі, які втратили статус державних службовців у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну службу: лист Міністерство соціальної політики України у листі від 12.12.2016 р. № 489/0/22-16/13 // Режим доступу до ресурсу: https://i.factor.ua/journals/ot/2017/ january/issue-2/1/article-24752.html
7. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика : [навч. посіб.] / В. Я. Малиновський. – К.: Атіка, 2003. – 160 с.
8. Реформа державної служби у питаннях та відповідях: практичний посібник для керівників служб управління персоналом / [М. Канавець (кер. авт. колективу), Ю. Лихач, А. Кукуля, І. Рощин, О. Романюк, А. Астапов; за заг. ред. К. Ващенка]. – К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2016. – 176 с.
9. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» [Електронна копія] / ред. кол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В.А. Дерець (відп.ред.). – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 796 с.
10. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закону України від 15 вересня 1999 року № 1045 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 2.
11. Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики: монографія / І. І. Онищук. – Івано-Франківськ – Дрогобич: Коло, 2017. – 512 с.

S. V. Onyshchuk

CHANGE OF FULL CONSTITUTION OF THE STATE SERVICE: PRACTICAL ASPECTS

Summary

In scientific articles a detailed review of special norms for the change of essential conditions of the civil service, which maximally and fully regulate the service relations, was made. The concept of essential conditions of the civil service is characterized in a comprehensive manner, namely, the role of the civil service position in a certain category of positions, main duties, conditions (systems and sizes) of wages or social security, the mode of service, establishment or cancellation of part-time work, place the location of a public authority (in case of its transfer to another settlement). Particular attention is paid to the grounds for changing the essential conditions of the civil service. This is the liquidation or reorganization of the state body, the reduction of the salary fund of the state body, the reduction of the number or staff of employees in connection with the optimization.
The following list of violations allowed by the employer and become the reason for the consideration of court cases. In substantiating the claims, civil servants refer to violations of the dismissal procedure when the essential conditions of the civil service change, namely: when a significant state civil service is changed, the civil servant has not been offered a vacant post of civil service, if such is stipulated by the staff record; when reducing the number or state of civil servants, reorganizing a state body, a public servant has not been offered all possible equivalent posts in the civil service or other work (civil service positions) in this state body; when a civil servant is dismissed with a reduction in the number or state of civil servants, the pre-emptive right to resign is not taken into account, the dismissal is not agreed with the trade union; during the reorganization of a state body, the post of civil service, which was occupied by a person who, at the time of reduction, was on a parental leave, was reduced.
The article also provides examples for in-depth understanding of the application of these norms in practice, and the author's recommendations for improving the functioning of public authorities and eliminating a number of conflicts of current legislation.

Keywords: essential conditions; civil service; civil servant; labor law; labor relations; collective agreement; liquidation; reorganization.

References

1. Verhovna Rada URSR (1971), Kodeks zakoniv pro pracju Ukrai'ny [Labor Code of Ukraine], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (Accessed 05 April 2019).
2. Verhovna Rada Ukrai'ny (2015), Zakon Ukrai'ny «Pro derzhavnu sluzhbu» [Law of Ukraine "On Civil Service"], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 05 April 2019).
3. Onyshhuk, S. V. (2017), Praktyka zastosuvannja Zakonu Ukrai'ny «Pro derzhavnu sluzhbu [The practice of applying the Law of Ukraine «On Civil Service»]: praktychnyj posibnyk, Ivano-Frankivsk. Ukraine.
4. Kovbasjuk, Ju. V. (2011), Encyklopedija derzhavnogo upravlinnja: u 8 t. [Encyclopedia of Public Administration: 8 t.] Nac. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrai'ny, Kyiv, Ukraine.
5. Verhovna Rada Ukrai'ny (2017), Zakon Ukrai'ny «Pro vnesennja zmin do dejakyh zakoniv Ukrai'ny shhodo okremyh pytan' prohodzhennja derzhavnoi' sluzhby» [Law of Ukraine «On amendments to certain laws of Ukraine regarding certain issues of civil service»], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-19 (Accessed 05 April 2019).
6. Ministerstvo social'noi' polityky Ukrai'ny (2016), Lyst «Shhodo zminy istotnyh umov praci dlja okremyh kategorij pracivnykiv u derzhavnomu organi, jaki vtratyly status derzhavnyh sluzhbovciv u zv'jazku z nabrannjam chynnosti Zakonom Ukrai'ny «Pro derzhavnu sluzhbu» №489/0/22-16/13 [Letter «On the change of essential working conditions for certain categories of employees in a state body that lost the status of civil servants in connection with the enactment of the Law of Ukraine" On Civil Service "No. 489/0 / 22-16 / 13], available at: https://i.factor.ua/journals/ot/2017/january/ issue-2/1/article-24752.html (Accessed 05 April 2019).
7. Malynovs'kyj, V. Ja. (2003), Derzhavna sluzhba: teorija i praktyka [Civil Service: Theory and Practice] [navch. posib.], Kyiv, Ukraine.
8. Kanavec', M., Lyhach Ju., Kukulja, A., Roshhyn, I., Romanjuk, O., Astapov, A., and Vashhenko, K. (red.) (2016), Reforma derzhavnoi' sluzhby u pytannjah ta vidpovidjah: praktychnyj posibnyk dlja kerivnykiv sluzhb upravlinnja personalom [Civil Service Reforms on Questions and Answers: A Practical Guide to HR Managers]. Kyiv, Ukraine.
9. Vashhenko, K. O., Koliushko, I. B., Tymoshhuk, V. P., Derec', V. A. (red.). (2017), Naukovo-praktychnyj komentar do Zakonu Ukrai'ny "Pro derzhavnu sluzhbu" [Scientific and Practical Commentary to the Law of Ukraine "On Civil Service"], Kyiv, Ukraine.
10. Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (1999), Zakon Ukrai'ny "Pro profesijni spilky, i'h prava ta garantii' dijal'nosti" [Law of Ukraine «On Trade Unions, Their Rights and Guarantees of Activity»], available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1045-14 (Accessed 05 April 2019).
11. Onyshhuk I. I. Pravovyj monitoryng: problemy metodologii', teorii' ta praktyky: monografija [Legal monitoring: problems and methodologies, theories and practices: monographs]. Ivano-Frankivs'k – Drogobych, Ukraine.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 1519

Відомості про авторів

С. В. Онищук

доктор наук з державного управління, доцент, Заслужений юрист України, начальник міжрегіонального управління НАДС в Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях

S. V. Onyshchuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Interregional Department of the National Civil Service Agency in Chernivtsi, Ivano-Frankivsk and Ternopil Region

ORCID:

0000-0002-4072-6565

Як цитувати статтю

Онищук С. В. Зміна істотних умов державної служби: практичні аспекти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1412 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.1

Onyshchuk, S. V. (2019), “Change of full constitution of the state service: practical aspects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1412 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.