EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ОСНОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОРУ СПРИЯННЯ СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
В. В. Михальська

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.27

УДК: 35.075.5+37.014.5

В. В. Михальська

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ОСНОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОРУ СПРИЯННЯ СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Анотація

У статті досліджуються вітчизняні наукові здобутки у галузі наук з державного управління, які розвиваються в Україні із 1996 року. Саме з 1996 року засновані перші фахові наукові видання з державного управління і ці науки розпочали свій самостійний розвиток в Україні. Із часів проголошення незалежності Україна, взявши курс на створення ринкової національної економіки, зіштовхнулася із проблемою занадто повільного розвитку підприємництва в країні. Багато провідних українських вчених вбачають у цьому не тільки економічні чинники. Одним із факторів такого гальмування є неузгодженість державних політик у сферах освіти і економіки. Саме аналізу наукових позицій в галузі наук з державного управління стосовно формування системи освіти для розвитку підприємництва в період з 1996 по 2006 роки й присвячена дана робота.

Ключові слова: державне управління; освітня політика; підприємництво; освіта.

Література

1. Мельник А. Ф. та ін. Державне управління. -К.: «Знання». 2004. - 342 с.
2. Малиновський В. Я. Державне управління.- К.: «Атіка» 2003.- 576 с.
3. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління.- К.: Атіка, 2005. - 240 с.
4. Материалы Всероссийской конференции «Маркетинг на рынке образовательных услуг». / Под ред.доц. Белого Е.М..- Ульяновск, 2000.- 63 с.
5. Михальська В. В. Освітній потенціал розвитку малого і середнього підприємництва. Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр.- Вип. 12 (55).- К.: НДЕІ МЕУ, 2005. – С. 154 – 157.
6. Майборода С. В. Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр): Дис. ... докт. наук з держ. упр.: 25.00.01.- К., 2002.- 411 с.
7. Конституція України. Закон України “Про внесення змін до Конституції України ” - К.: Велес, 2005. – 48 с.
8. Оцінювання державної політики і програм: Конспект лекцій до навч. дисципліни / Уклад.: В. А. Ребкало, Ю. Д. Полянський.- К.: Вид-во НАДУ, 2005.-72 с.
9. Пешко А.., Мазуренко Г. Економічні механізми регулювання розвитку ринку праці в Україні. Зб. наук. праць НАДУ/ За заг.ред . В. І. Лугового, В. М. Князєва - К: НАДУ, 2005. - Вип.1. - С. 191-199.
10. Тумакова С. Сучасні трансформаційні процеси та трудові відносини в економіці України // Вісн. НАДУ.- 2001.-№4.- С. 156-160.
11. Благодир Ю. Регулювання ринку праці та оптимізація структури економічно активного населення в праценадлишкових районах // Вісн. УАДУ.- 2003.- №3.- С.304-310.
12. Коваль О. М. Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України: Дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04.- К., 2001.- 242 с.
13. Васильєва О. І. Управління соціально-економічним розвитком многофункціональних міст України: Дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04.- К., 2004.- 215 с.
14. Плоский К. Аналіз соціальних установок сучасної української молоді як орієнтир для формування цілей молодіжної політики: Зб. наук. праць НАДУ// За заг.ред . В. І. Лугового, В. М. Князєва - К: НАДУ, 2004. - Вип.2. - С. 559-569.
15. Варналій З. С., Лукашенко А. М. Моніторинг малого підприємництва (економічні та правові аспекти). – К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1998.-64с.
16. Мартиненко В. Ф. Формування системи державного управління інвестиційним процесом в Україні: Дис. ... докт. наук з держ. упр.: 25.00.02.- К., 2006.- 421 с.
17. Іванов М. Деякі проблеми вироблення державної стратегії освіти й виховання громадянина сучасної України. Вісн. НАДУ. – 2003.-№3.- С. 311-316.
18. Рахимова Д., Аллахвердиева Л. Особенности подготовки кадров в системе среднего специального образования для предпринимательского сектора экономики Узбекистана // Вісн. НАДУ.- 2005. -№1.- С. 454-459.
19. Матеріали Всеукраїнського форуму «Стан таперспективи професійного розвитку трудового потенціалу України» м. Київ, 28 квітня 2005 року. – 12 с.
20. Пономаренко Б. Т. Бизнес-образование в России // Вісн. НАДУ.-2006.-№1.-403-418.
21. Пономаренко Б. Т. Ділова освіта в сучасній освіті Росії: тенденції і перспективи. Вісн.НАДУ.-2003.-№3.-С. 147-152.
22. Олуйко В. Завдання вищої школи в реалізації державної та регіональної кадрової політики:пролбеми і перспективи: Зб. наук. праць НАДУ// За заг.ред . В. І. Лугового, В. М. Князєва - К: НАДУ, 2004. - Вип.2. - С. 551-559.
23. Буянкіна Г. Управлінські кадри для малого бізнесу // Вісн. НАДУ. – 1997.-№2.- С. 78-82.
24. Травянко О. І. Розвиток малих форм господарювання у взаємодії з органами місцевого самоврядування: Дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04.- К., 2006.- 212 с.
25. Біла С. О. Структурна політика в системі державного регулювання економіки в умовах суспільної трансформації: Дис. ... докт. наук з держ. упр.: 25.00.05.- К., 2002.- 506 с.
26. Мерзляк А. В. Державне управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект: Дис. ... докт. наук з держ. упр.: 25.00.05.- К., 2003.- 529 с.
27. Плаксій Л. Задоволення потреб у навчанні – нагальна потребу держави, установи, індивіда (державного службовця) // Вісн. УАДУ.-1999.-№2.-С. 177-184.
28. Луговий В. І. Десять років становлення (досвід досліджень, розробок і впроваджень у сфері державного управління).- К.: НАДУ, 2005. – 356 с.
29. Дзвінчук Д. Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2003. – 240 с.
30. Лукіна Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: Монографія.–К.: Вид-во НАДУ, 2004.–292 с.
31. Дзвінчук Д . І. Психолого-методичні засади розробки програм підвищення кваліфікації державних службовців (освітня сфера): Дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.05.- К., 1999.- 244 с.
32. Титарено О. М. Формування системи моніторингу малого підприємництва органами місцевого самоврядування. Дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04.- К., 2003.- 201 с.
33. Олуйко В. М. Державна кадрова політика в регіоні України: формування та реалізація: Дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04.- К., 2001.- 206 с.

V. V. Myhalska

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SCIENTIFIC FUNDAMENTALS FOR THE FORMATION OF UKRAINE'S EDUCATIONAL POLICY AS A FACTOR FOR PROMOTING SOCIAL DEVELOPMENT AND THE ECONOMY OF THE COUNTRY

Summary

The article examines the domestic scientific achievements in the field of public administration science that have been developing in Ukraine since 1996. It was from 1996 that the first professional scientific publications on public administration were founded and these sciences began their independent development in Ukraine. Since the proclamation of independence, Ukraine, having embarked on a course to create a market economy, has faced the problem of too slowly developing entrepreneurship in the country. Many leading Ukrainian scientists see this as not only economic factors. One of the factors of such inhibition is the inconsistency of government policies in the areas of education and economics. Retrospective analysis of this problem will provide an understanding of past mistakes. In addition, the study of the state's influence on entrepreneurship development through the education system can provide many answers to the question of improving educational policy. This topic of research with the specified period is not accidental. This period is characterized as an initial (post-Soviet) for an independent Ukraine. By 1996, during the first 5 years of independence of Ukraine, the basic vectors of the educational policy of the country were formed in the branches of other sciences. During the period from 1996 to 2006, there have been many positive developments in the educational field. Also, changes in the economy were also significant. The level of living in the country is determined, first of all, by the economy of this country, and the economy is formed predominantly by the business sector. Certainly, the development of entrepreneurship also shows the development of knowledge of business, its growth and distribution. Against the backdrop of the actual absence of a private entrepreneurial sector in the country before independence, it was important to stimulate the development of entrepreneurship, especially small business. Lack of relevant knowledge in society has greatly hampered the development of entrepreneurship. And it was precisely in this matter that the relevant educational policy was to become the basic factor. The balanced and coordinated actions of the state in the education sector should have yielded positive results. It is the analysis of scientific positions in the field of public administration science on the formation of a system of education for the development of entrepreneurship in the period from 1996 to 2006 and is devoted to this work.

Keywords: public administration; educational policy; entrepreneurship; education.

References

1. Mel'nyk A. F. (2004), Derzhavne upravlinnia [Governance], Znannia, Kyiv, Ukraine.
2. Malynovs'kyj V. Ya. (2003), Derzhavne upravlinnia [Governance], Atika, Kyiv, Ukraine.
3. Malynovs'kyj V.(2005), Slovnyk terminiv i poniat' z derzhavnoho upravlinnia
[Glossary of Terms and Concepts on Public Administration], Atika, Kyiv, Ukraine.
4. Materyaly Vserossyjskoj konferentsyy (2000) Marketynh na rynke obrazovatel'nykh usluh [Marketing in the market of educational services] Ul'ianovsk, Russa
5. Mykhal's'ka V. V. (2005) Osvitnij potentsial rozvytku maloho i seredn'oho pidpryiemnytstva. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Educational potential of small and medium business development. Formation of market relations in Ukraine], NDEI MEU, Kyiv, Ukraine.
6. Majboroda S. V. (2002), Derzhavne upravlinnia vyschoiu osvitoiu v Ukraini: struktura, funktsii, tendentsii rozvytku [Public administration of higher education in Ukraine: structure, functions, trends of development], Abstract of Ph.D. dissertation, PA, NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Constitution of Ukraine (2005), Konstytutsiia Ukrainy. Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy ” [The Law of Ukraine "On Amendments to the Constitution of Ukraine"] ,Veles, Kyiv, Ukraine.
8. Rebkalo V. A., Polians'kyj Yu. D. (2005), Otsiniuvannia derzhavnoi polityky i prohram: Konspekt lektsij do navch. dystsypliny [Assessment of state policy and programs: A summary of lectures to teachers. Discipline], NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Peshko A.., Mazurenko H. (2005), Ekonomichni mekhanizmy rehuliuvannia rozvytku rynku pratsi v Ukraini [Economic mechanisms for regulation of labor market development in Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
10. Tumakova S. (2001), Suchasni transformatsijni protsesy ta trudovi vidnosyny v ekonomitsi Ukrainy [Modern transformational processes and labor relations in the economy of Ukraine], Visn. NADU, Kyiv, Ukraine.
11. Blahodyr Yu. (2003), Rehuliuvannia rynku pratsi ta optymizatsiia struktury ekonomichno aktyvnoho naselennia v pratsenadlyshkovykh rajonakh
[Regulation of the labor market and optimization of the structure of the economically active population in the occupationally marginal areas], Visn. UADU, Kyiv, Ukraine.
12. Koval' O. M. (2001), Derzhavne rehuliuvannia zajniatosti naselennia v krupnykh mistakh Ukrainy [State regulation of employment in large cities of Ukraine], Abstract of Ph.D. of PA dissertation, NADU, Kyiv, Ukraine.
13. Vasyl'ieva O. I. (2004), Upravlinnia sotsial'no-ekonomichnym rozvytkom mnohofunktsional'nykh mist Ukrainy [Management of social and economic development of multifunctional cities of Ukraine], Abstract of Ph.D of PA, dissertation, NADU, Kyiv, Ukraine.
14. Ploskyj K. (2004), Analiz sotsial'nykh ustanovok suchasnoi ukrains'koi molodi iak oriientyr dlia formuvannia tsilej molodizhnoi polityky
[Ananalysis of social settings of modern Ukrainian youth as a guide for the purposes of youth policy], Zb. sc. w, NADU, Kyiv, Ukraine.
15. Varnalij Z. S., Lukashenko A. M. (1998), Monitorynh maloho pidpryiemnytstva (ekonomichni ta pravovi aspekty) [Small business monitoring (economic and legal aspects], Instytut pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva APrN Kyiv, Ukraine.
16. Martynenko V. F. (2006), Formuvannia systemy derzhavnoho upravlinnia investytsijnym protsesom v Ukraini [Formation of the public investment management system in Ukraine], Abstract of Ph.D of PA. dissertation, NADU, Kyiv, Ukraine.
17. Ivanov M. (2003), Deiaki problemy vyroblennia derzhavnoi stratehii osvity j vykhovannia hromadianyna suchasnoi Ukrainy [Some problems of developing a state strategy for education and upbringing of a citizen of modern Ukraine], Visn. NADU, Kyiv, Ukraine.
18. Rakhymova D., Allakhverdyeva L. (2005) Osobennosty podhotovky kadrov v systeme sredneho spetsial'noho obrazovanyia dlia predprynymatel'skoho sektora ekonomyky Uzbekystana [Features of personnel training in the system of secondary specialized education for the entrepreneurial sector of the economy of Uzbekistan], Visn. NADU, Kyiv, Ukraine.
19. Materialy Vseukrains'koho forumu Stan taperspektyvy profesijnoho rozvytku trudovoho potentsialu Ukrainy [The state and prospects of professional development of labor potential of Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
20. Ponomarenko B. T. (2006) Dilova osvita v suchasnij osviti Rosii: tendentsii i perspektyvy [Business education in modern education in Russia: trends and prospects], Visn. NADU, Kyiv, Ukraine.
21. Ponomarenko B. T. (2003), Zavdannia vyschoi shkoly v realizatsii derzhavnoi ta rehional'noi kadrovoi polityky:prolbemy i perspektyvy [The task of the higher school in the implementation of state and regional human resources policy: prospects and perspectives], Visn. NADU, Kyiv, Ukraine.
22. Olujko V. (2004), Zavdannia vyschoi shkoly v realizatsii derzhavnoi ta rehional'noi kadrovoi polityky:prolbemy i perspektyvy [The task of the higher school in the implementation of state and regional human resources policy: prospects and perspectives], Zb. nauk. prats' NADU, Kyiv, Ukraine.
23. Buiankina H. (1997), Upravlins'ki kadry dlia maloho biznesu [Managerial staff for small business], Visn. NADU, Kyiv, Ukraine.
24. Travianko O. I.(2006), Rozvytok malykh form hospodariuvannia u vzaiemodii z orhanamy mistsevoho samovriaduvannia [Development of small forms of management in cooperation with local self-government bodies], Abstract of Ph.D of PA, NADU, Kyiv, Ukraine.
25. Bila S. O. (2002), Strukturna polityka v systemi derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky v umovakh suspil'noi transformatsii [Structural policy in the system of state regulation of the economy in the conditions of social transformation], Abstract of Ph.D of PA, dissertation, NADU, Kyiv, Ukraine.
26. Merzliak A. V.(2003), Derzhavne upravlinnia inozemnymy investytsiiamy: rehional'nyj aspekt [Public administration of foreign investments: regional aspect], Abstract of Ph.D of PA, NADU, Kyiv, Ukraine.
27. Plaksij L. (1999), Zadovolennia potreb u navchanni – nahal'na potrebu derzhavy, ustanovy, indyvida (derzhavnoho sluzhbovtsia) [Satisfying the training needs is an urgent need of the state, institution, individual (civil servant)], Visn. UADU, Kyiv, Ukraine.
28. Luhovyj V. I. (2005), Desiat' rokiv stanovlennia (dosvid doslidzhen', rozrobok i vprovadzhen' u sferi derzhavnoho upravlinnia) [Ten years of foundation (experience of research, development and implementation in the field of public administration)], NADU, Kyiv, Ukraine.
29. Dzvinchuk D. (2004), Derzhavne upravlinnia osvitoiu v Ukraini: tendentsii i zakonodavstvo [Public Administration of Education in Ukraine: Trends and Legislation], ZAT «Nichlava», Kyiv, Ukraine.
30. Lukina T. O. (2004), Derzhavne upravlinnia iakistiu zahal'noi seredn'oi osvity v Ukraini
[State Quality Management of General Secondary Education in Ukraine], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
31. Dzvinchuk D . I. (1999), Psykholoho-metodychni zasady rozrobky prohram pidvyschennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv (osvitnia sfera) [Psychological and methodical principles of elaboration of programs for training civil servants (educational sphere)], Abstract of Ph.D of PA. dissertation: NADU, Kyiv, Ukraine.
32. Tytareno O. M. (2003), Derzhavna kadrova polityka v rehioni Ukrainy: formuvannia ta realizatsiia [State personnel policy in the region of Ukraine: formation and implementation], Abstract of P(h)D of PA, dissertation: NADU, Kyiv, Ukraine.
33. Olujko V. M. (2001), Formuvannia systemy monitorynhu maloho pidpryiemnytstva orhanamy mistsevoho samovriaduvannia [Formation of a system for monitoring small businesses by local self-government bodies], Abstract of Ph.D of PA, dissertation NADU, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 1106

Відомості про авторів

В. В. Михальська

кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

V. V. Myhalska

Doctor of Philosophy in Public Administration Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Public Administration, State University of Telecommunications, Kyiv

Як цитувати статтю

Михальська В. В. Ретроспективний аналіз наукових основ для формування освітньої політики України як фактору сприяння суспільному розвитку та економіки країни. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1410 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.27

Myhalska, V. V. (2019), “Retrospective analysis of scientific fundamentals for the formation of Ukraine's educational policy as a factor for promoting social development and the economy of the country”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1410 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.