EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ СИНТЕЗУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ
О. Г. Бондаренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.26

УДК: 351.865:164-044.372

О. Г. Бондаренко

МОДЕЛЬ СИНТЕЗУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ

Анотація

На погляд авторів, одним із важливих напрямків наукових досліджень у галузі забезпечення державної безпеки є дослідження проблем управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації. У статті обґрунтовується модель синтезу організаційної структури органів управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагування на кризові ситуації. Практичне застосування вказаної моделі показано на прикладі можливого сценарію комплексної кризової ситуації в регіоні, до спільного реагування на яку залучаються основні сили безпеки (Служба безпеки України, Національна поліція, Національна гвардія України, Державна служба з надзвичайних ситуацій). Використовуючи модель синтезу оргструктури було визначено раціональну організаційну структуру органів державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації та побудований ієрархічний граф.

Ключові слова: державне управління; державна безпека; кризова ситуація; організаційна структура; органи управління; логістичне забезпечення; сили безпеки.

Література

1. Кивлюк В.С. Формування політики і стратегії функціонування основних видів забезпечення оборонного комплексу України: дис. … канд. екон. наук: 08.06.00. Київ: КМУЦА, 1999. 185 с.
2. Романченко І.С., Шуєнкін В.О. Погляди на розвиток системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України. Наука і оборона. 2007. №4. С. 22-27.
3. Голобородько М.Ю., Білєтов В.І., Галаган В.І. Формалізована модель матеріального забезпечення військ(сил). Збірник наукових праць НУО України. 2014. Вип. 1 (50). С. 48-53.
4. Гурин М.О. Методика формування раціональної структури системи матеріального забезпечення повітряного командування Повітряних сил Збройних Сил України у повітряній операції. Збірник наук. праць ХНУПС. 2017. № 2(51). С. 35-39.
5. Ролін І.Ф., Морозов І.Є. Аналіз системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України. Честь і закон. 2011. № 2. С. 75-82.
6. Ролін І.Ф. Формулювання наукової проблеми у теорії тилового забезпечення внутрішніх військ. Честь і закон. 2012. № 4. С. 11-15.
7. Ролін І.Ф., Морозов І.Є., Темніков В.О., Александров О.А. Огляд існуючого науково-методичного апарату для формування раціональної системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ. Честь і закон. 2013. № 1. С. 34-39.
8. Ролін І.Ф. Обґрунтування основних структурно-функціональних характеристик системи тилового забезпечення угруповання Національної гвардії України. Честь і закон. 2014. № 2. С. 28-35.
9. Шмаков О.М., Ролін І.Ф., Морозов І.Є. Концептуальні положення теорії тилового забезпечення угруповань Національної гвардії України. Збірник наук. праць ХУПС. 2015. № 3. С. 131-136.
10. Баулин Д., Бондаренко А., Горелышев С., Побережный А. Национальная гвардия Украины в антитеррористической операции: проблемы материально-технического обеспечения. Власть и общество (история, теория, практика). 2015. № 5 (33). Тбилиси: Ассоциация открытой дипломатии. С. 158-171.
11. Бондаренко О.Г., Павлов С.П., Касім О.Г. Проблеми організації продовольчого забезпечення за умови спільного залучення частин (підрозділів) внутрішніх військ МВС України та інших силових відомств до проведення спеціальної операції. Збірник наук. праць ХУПС. 2010. Вип. 1 (23). С. 184-187.
12. Бондаренко О.Г., Павлов С.П., Каплун С.О., Дундуков В.Г. Методика та алгоритм синтезу організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням оперативно-тактичного об’єднання внутрішніх військ МВС України при виконанні службово-бойових завдань. Збірник наук. праць ХУПС. 2010. Вип. 4 (26). С. 97-101.
13. Бондаренко О.Г., Павлов С.П., Забула О.Є., Каплун С.О., Зозуля А.В. Приклад застосування теорії моделювання організаційних структур для розрахунку необхідних сил тилового забезпечення територіального командування внутрішніх військ МВС України під час виконання службово-бойових завдань оперативно-тактичного рівня. Честь і закон. 2011. № 3. С. 57-62.
14. Бондаренко О.Г., Гетьман М.В. Методика оцінювання ефективності моделі управління тиловим забезпеченням внутрішніх військ МВС України. Честь і закон. 2013. № 2. С. 23-26.
15. Бондаренко О.Г., Василенко В.П., Кушнерук Ю.І., Зозуля А.В. Методика комплексного оцінювання ефективності виконання завдань службами тилу військової частини внутрішніх військ МВС України з використанням елементів воєнно-економічного аналізу. Честь і закон. 2013. № 4. С. 47-51.
16. Горелишев С.А., Бондаренко О.Г., Баулін Д.С., Побережний А.А. Технічне та тилове забезпечення підрозділів Національної гвардії України під час виконання службово-бойових завдань: проблеми і шляхи їх вирішення. Честь і закон. 2015. № 1. С. 45-52.
17. Бондаренко А.Г. Методика моделирования рациональной организационной структуры органов управления логистическим обеспечением формирований Сектора безопасности и обороны при кризисных ситуациях. Власть и общество (история, теория, практика). 2017. № 3 (43). Тбилиси: Ассоциация открытой дипломатии. С. 71-77.
18. Бондаренко О.Г. Методи визначення раціональних організаційних структур органів управління логістичним забезпеченням спільних дій формувань сектору безпеки і оборони при кризовий ситуаціях, що загрожують державній безпеці. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017. № 3 (59). С. 44-48.
19. Бондаренко О.Г. Застосування методів групування та розрахунку особового складу щодо синтезу раціональних організаційних структур органів управління логістичним забезпеченням спільних дій формувань сектору безпеки і оборони у кризових ситуаціях, що загрожують державній безпеці. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017. № 4 (60). С. 77-82.
20. Адамчук М.М. Методика визначення раціонального складу угрупування Національної гвардії України для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки: дис. канд. … військ. наук: 21.07.05. Харків: НА НГУ, 2017. 265 с.
21. Ляшенко І. О. Визначення фахового рівня експертів з оцінки кількісних значень показників, що характеризують заходи запобігання воєнного конфлікту. Збірник наук. праць ХУПС. 2015. № 2. С. 54–56
22. Городнов В.П., Фык О.В. Математическое моделирование, оценка эффективности и синтез организационных структур: монография. Х.: Изд-во НУА, 2005. 192 с.

References.
1. Ky`vlyuk, V.S. (1999), “ Formation of the policy and strategy of functioning of the main types of providing the defense complex of Ukraine ”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, KMUCzA, Kyiv, Ukraine.
2. Romanchenko, I.S. and Shuyenkin, V.O. (2007), “Views on the development of the logistics system of the Armed Forces of Ukraine”, Nauka i oborona, vol.4, pp. 22-27.
3. Goloborod`ko, M.Yu. Bilyetov, V.I. and Galagan V.I. (2014), “Formalized model of material support of troops (forces)”, Zbirny`k naukovy`x pracz` NUO Ukrayiny`, vol.1 (50), pp. 48-53.
4. Gury`n, M.O. (2017), “Methodology for the formation of the rational structure of the material support system of the air command of the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine in the air operation”, Zbirny`k nauk. pracz` XNUPS, vol. 2(51), pp. 35-39.
5. Rolin, I.F. and Morozov, I.Ye. (2011), “Analysis of the logistics system of the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine”, Chest` i zakon, vol. 2, pp. 75-82.
6. Rolin, I.F. (2012), “Formulation of a scientific problem in the theory of logistics of internal troops”, Chest` i zakon, vol. 4, pp. 11-15.
7. Rolin, I.F. Morozov, I.Ye. Temnikov, V.O. and Aleksandrov, O.A. (2013), “”, Chest` i zakon, vol.1, pp. 34-39.
8. Rolin, I.F. (2014), “Substantiation of the main structural and functional characteristics of the rear support system of the National Guard of Ukraine”, Chest` i zakon, vol. 2, pp. 28-35.
9. Shmakov, O.M. Rolin, I.F. and Morozov, I.Ye. (2015), “Conceptual provisions of the theory of rear support for groups of the National Guard of Ukraine”, Zbirny`k nauk. pracz` XUPS, vol. 3, pp. 131-136.
10. Bauly`n, D. Bondarenko, A. Gorelyshev, S. and Poberezhny, A. (2015), “National Guard of Ukraine in the antiterrorist operation: problems of material and technical support”, Vlast` y` obshhestvo (y`story`ya, teory`ya, prakty`ka), vol. 5 (33), pp. 158-171.
11. Bondarenko, O.G. Pavlov, S.P. and Kasim O.G. (2010), Problems of organization of food supply provided the joint involvement of units (divisions) of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and other law enforcement agencies to carry out a special operation “”, Zbirny`k nauk. pracz` XUPS, vol. 1 (23), pp. 184-187.
12. Bondarenko, O.G. Pavlov, S.P. Kaplun, S.O. and Dundukov, V.G. (2010), “Methodology and algorithm of synthesis of the organizational structure of the control body of the logistics of the operational-tactical association of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the performance of service and combat tasks”, Zbirny`k nauk. pracz` XUPS, vol. 4 (26), pp. 97-101.
13. Bondarenko, O.G. Pavlov, S.P. Zabula, O.Ye. Kaplun, S.O. and Zozulya, A.V. (2011), “An example of the application of the theory of modeling of organizational structures for calculating the required forces of the logistic support of the territorial command of the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine during the performance of operational and combat tasks of the operational-tactical level”, Chest` i zakon, vol. 3, pp. 57-62.
14. Bondarenko, O.G. and Get`man, M.V. (2013), “Methodology for assessing the effectiveness of the logistics management model of the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine”, Chest` i zakon, vol. 2, pp. 23-26.
15. Bondarenko, O.G. Vasy`lenko, V.P. Kushneruk, Yu.I. and Zozulya, A.V. (2013), “Methodology of complex evaluation of the effectiveness of the tasks performed by the services of the rear of the military unit of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine using elements of military-economic analysis”, Chest` i zakon, vol. 4, pp. 47-51.
16. Gorely`shev, S.A. Bondarenko, O.G. Baulin, D.S. and Poberezhny`j, A.A. (2015), “Technical and logistic support of the units of the National Guard of Ukraine during the performance of military-combat tasks: problems and ways to solve them.”, Chest` i zakon, vol. 1, pp. 45-52.
17. Bondarenko, A.G. (2017), “Methods of modeling the rational organizational structure of the management bodies for logistics support of the formations of the Security and Defense Sector in Crisis Situations”, Vlast` y` obshhestvo (y`story`ya, teory`ya, prakty`ka), vol. 3 (43). Tby`ly`sy`: Assocy`acy`ya otkritoj dy`plomaty`y`, pp. 71-77.
18. Bondarenko, O.G. (2017), “Methods of determining the rational organizational structures of the logistics management bodies for joint actions of the security and defense sectors in crisis situations that threaten the security of the state”, Derzhava ta regiony`. Seriya: Derzhavne upravlinnya, vol. 3 (59), pp. 44-48.
19. Bondarenko, O.G. (2017), “Application of methods of grouping and calculating the personnel for the synthesis of rational organizational structures of the logistics management bodies of joint actions of the security and defense sector in crisis situations that threaten the security of the state”, Derzhava ta regiony`. Seriya: Derzhavne upravlinnya, vol. 4 (60), pp. 77-82.
20. Adamchuk, M.M. (2017), “Methodology for determining the rational composition of the National Guard group of Ukraine for the fulfillment of public safety tasks”, Abstract of Ph.D. dissertation, NA NGU, Kharkiv, Ukraine.
21. Lyashenko, I. O. (2015), “Determination of the professional level of experts to assess the quantitative values of indicators characterizing measures to prevent a military conflict”, Zbirny`k nauk. pracz` XUPS, vol. 2, pp. 54–56
22. Gorodnov, V.P. and Fyk, O.V. (2005), Matematy`cheskoe modely`rovany`e, ocenka effekty`vnosty` y` sy`ntez organy`zacy`onnyx struktur [Mathematical modeling, performance evaluation and synthesis of organizational structures], Y`zd-vo NUA, Kharkiv, Ukraine.

O. G. Bondarenko

MODEL OF RATIONAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE SYNTHESIS OF LOGISTIC SUPPORT STATE MANAGEMENT BODIES OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS IN RESPONSE TO CRISIS SITUATIONS AND ITS APPLICATION IN PRACTICE

Summary

The problem statement. Based on current threats and the main directions of state policy in the field of national security, the main actors in ensuring state security are state authorities and the state security forces. The activity of the security forces and state authorities to ensure state security, the main component of which, in our opinion, is prevention or timely and high-quality response to crisis situations, is carried out in accordance with the requirements of a number of documents of the regulatory framework. According to the author, one of the important areas of public administration research in the field of public security is the study of the problems of logistic support managing of the security forces’ joint actions in responding to crisis situations.
The purpose of the article is to substantiate a model for the synthesis of a rational organizational structure of the logistic support management bodies for security forces’ joint actions in responding to crisis situations and to show a practical example of the use of this model.
The main content of the article. To control the security forces’ joint actions in responding to crisis situations, special temporary government bodies should be created - Situation Centers. One of the main factors for achieving success in the quickest possible response to a crisis situation is an effective system of the logistic support state management for the security forces’ joint actions, which can be achieved with the help of the organizational structure synthesis model.
Using the scheme of applying the structuring goals’ method, you can begin to solve the problem of structural synthesis. The main objective of the logistics management bodies activities is to organize the uninterrupted and full provision of all types of material resources to security forces wich subordinates to the situational center.
In accordance with the main goal, you can define task functions. At the second stage, a variant of the tasks-functions composition is necessary for achieving the goal of the logistics support governing bodies activity is formed. Further, for each function, a set of parameters ordered by importance will be formed and the factors influencing the performance of task functions.
After the ordering is carried out according to the importance of the tasks-functions, factors and parameters affecting their implementation, it is necessary to group the work within each function, having determined the necessary labor losses for the execution of these works.
In the future, it is necessary to distribute the personnel on the elements of the organizational structure in accordance with the implemented functions, work performed and labor costs. As a result, an organizational structure is formed that allows you to determine the number of personnel, technical means and material resources in each element.
Conclusions. Using a model of organizational structure synthesis, a rational organizational structure of logistic support management bodies was determined to provide for security force’s joint actions in response to crisis situations and a hierarchical graph was constructed. Such an organizational structure regulates the composition, size, profile of activity, the responsibility of logistics management bodies, as well as relations and interrelations between them in the implementation of a certain type of support, united by a single management apparatus (logistics headquarters) and, in turn, should ensure flexible and effective achievement objectives of logistic support in the context of changes in legal, criminal, political, technological, natural or other situations, including taking into account the lack of divisions and risks.

Keywords: public administration; state security; crisis situation; organizational structure; management bodies; logistic support; security forces.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 708

Відомості про авторів

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант Національної академії Національної гвардії України

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Colonel, Doctoral Student,National Academy of the National Guard of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1755-3333

Як цитувати статтю

Бондаренко О. Г. Модель синтезу раціональної організаційної структури органів державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації та її застосування на практиці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1409 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.26

Bondarenko, O. G. (2019), “Model of rational organizational structure synthesis of logistic support state management bodies of security forces’ joint actions in response to crisis situations and its application in practice”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1409 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.